Hoppa över navigering
 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande anmäler jäv.

  Revisorerna har genom KPMG granskat Ånge kommuns arbete med att förebygga mutor och jäv. Uppdraget ingick i revisionsplanen för år 2014. Revisionen bedömde att det kan finnas en viss risk för att politiker och tjänstemän skulle kunna delta i beslut som påverkar honom eller henne (jäv).

  Som ny rutin beslutade kommunstyrelsen 2014-12-02, § 187 att samtliga nämnds- och styrelsemöten inleds med en fråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 24 - 26 §:
  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar

 • Vid varje sammanträde delges tekniska nämnden övergripande rapport om kommunens/koncernens ekonomiska läge.
   

 • Ove Skägg, teknisk chef redogör om delårsrapporten för tekniska nämnden (januari-augusti).

  Enligt lagen om kommunal redovisning är kommunen skyldig att minst en gång under räkenskapsåret upprätta en delårsrapport. Ånge kommun upprättar delårsrapport per den 31 augusti.

 • Prioriterade aktiviteter 2020 för tekniska nämnden ska beslutas vid dagens sammanträde.

  Bilagor

 • Revisionen besöker tekniska nämnden vid dagens sammanträde.

  Revisionen har sammanställt frågor till tekniska nämnden inför mötet:

  Ekonomi – information om prognos för år 2019 samt kommentarer till väsentliga avvikelser och eventuella vidtagna åtgärder
  Svar: Inga väsentliga avvikelser. Redovisning sker vid varje nämndsmöte av tekniska chefen och ekonom.

  Verksamhetsmål – information om prognos för år 2019 samt kommentarer till väsentliga avvikelser och eventuella vidtagna åtgärder
  Svar: Tekniska chefen visar vid dagens sammanträde dokumentet från verksamhetssystemet Stratsys.

  Intern kontroll – information om riskanalys, vilka kontroller som är utvalda för uppföljning samt resultat av uppföljning som är gjord under 2019
  Svar: Förvaltningen har även egen kontroll som utförs förutom Intern kontroll med riskanalys.

  Information om väsentliga händelser och förändringar som berör verksamheten för år 2019
  och även framåt
  Svar: Händelser - Brand i köket Fränstaskolan. Köket i Alby skola stängdes 1 juli. Förändringar – Minskning av ram trots rivning av fastighet i Ljungaverk, f.d. LjungaMotell

  Genomgång av nämndens identifierade risker för verksamheten
  Svar: Finns redovisat i Riskanalysen.

  Medborgarhuset - taket
  Svar: Kostnaden är budgeterat och arbetet är beställt.

  Underhållsplan för VA - status
  Svar: Tekniska chefen visar planen och den har även skickats till Revisionen.


  Säkring av vattenförsörjning - status
  Svar: Tekniska chefen har vid ett tidigare tillfälle haft en genomgång med Revisionen.

 • Ånge Tekniska Förvaltning har tagit fram förslag till ny renhållningstaxa med anledning av ökade entreprenadskostnader och behandlingsavgifter.

  I och med att nytt avtal för slamtömning börjar gälla 2020-01-01 ändras kostnaderna för slam. Kostnadsökningen motsvarar 60 kr per slambrunn.

  Index för insamling och behandling av hushållssopor kommer att till 2020 öka med 6%.

  Taxan för hushållsavfall föreslås höjas med 6% på fasta avgiften samt 3.6% på tömningsavgiften. För sophämtning innebär det 36 kr ökad fast avgift för 190 l kärl och höjd tömningsavgift med 2 kr exkl. moms.
  Taxan för slamtömning föreslås höjas med 60 kr per brunn exkl. moms.

  Bilagor

 • Tekniska Förvaltningen lämnar följande förslag till sammanträdesdagar för tekniska nämnden 2020, kl 9.00:

  13 februari
  9 april
  12 juni (onsdag)
  20 augusti
  17 september
  15 oktober
  12 november
  10 december

 • Lotta Andersson, kostchef och Eva Berglund, enhetschef Hallstaborg informerar om projektet med ändrad måltidsordning för boende.

 •   9

  Information i tekniska nämnden

 • Håkan Lundin, gatuansvarig:
  Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter:
  Munkbysjöns Intresseförening (19/105)
  Ansökan om undantag från bestämmelserna i trafikförordningen :
  BRP Service AB (19/116)

 •   12

  Redovisning av delgivningar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.