Hoppa över navigering
 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande anmäler jäv.

  Revisorerna har genom KPMG granskat Ånge kommuns arbete med att förebygga mutor och jäv. Uppdraget ingick i revisionsplanen för år 2014. Revisionen bedömde att det kan finnas en viss risk för att politiker och tjänstemän skulle kunna delta i beslut som påverkar honom eller henne (jäv).

  Som ny rutin beslutade kommunstyrelsen 2014-12-02, § 187 att samtliga nämnds- och styrelsemöten inleds med en fråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 24 - 26 §:
  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar

 • Vid varje sammanträde delges tekniska nämnden övergripande rapport om kommunens/koncernens ekonomiska läge.

  Bilagor

 • Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-17 § 41:

  Ramfördelningen 2020 för tekniska nämnden innebär – 800 tkr. 39 319 mkr är ramen nu för tekniska nämnden jämfört med prognosen

  Kommunstyrelsen avgör vid sitt sammanträde den 3 september om ett extra kommunfullmäktige sammanträde ska hållas den 16 september med anledning av budget 2020.

  Uppdra till kommunchefen att ta fram förslag till förändring av den politiska organisationen med inriktning mot en organisationsmodell innefattande en kommunstyrelse med utskott.

  Bilagor

 • VF politiska utskott har lämnat en motion – Insamling skrotbilar. I motionen yrkar Vår Framtid på:

  *Att kommunen startar arbete med om/hur producentansvaret kan vara med i finansieringen.
  *Att kommunen utifrån en upphandling tar reda på avgifterna för denna tjänst och räknar fram en egenavgift för bilägaren.
  *Att kommunen genomför detta innan mandatperiodens slut.

  Ove Skägg, teknisk chef lämnar förslag till motionssvar:

  ”Tekniska kontoret har varit i kontakt med motionären och förklarat att hämtning/insamling inte ingår i producentansvaret, och man kan därför inte förvänta sig att de ska ta kostnader det inte behöver. De är möjligt idag att lämna in skrotbilar i Ånge utan kostnad om de är kompletta, däremot kan man få betala en avgift om bilen saknar väsentliga delar exempelvis motor, växellåda eller likvärdiga delar.

  I producentansvaret ingår att ha ett mottagningssystem.
  Jonnys bildemontering i Ånge är villig att hämta bilar mot timersättning men att det är svårt att beräkna en fast ersättning då det kan skilja ganska mycket i avstånd till bilarna inom kommunen.

  För att hålla ned kostnaden föreslår han att hämtning sker inom viss tid så att det går att samordna transporterna.

  Utifrån att det här inte är ett kommunalt ansvar så behöver inte kommunen upphandla tjänsten, utan det skulle räcka med att vi är behjälpliga med informationen om vad det kostar att få sin skrotbil hämtad.”

  Bilagor

 • Ove Skägg:
  Emma Gustafsson har börjat 14/8 som va-ansvarig och efterträder Kent Andersson.
  Hans Månthén har valt att sluta sin anställning hos oss fr.o.m. 1/10.

  Christian Wilhsson:

  Håkan Lundin:
  Järnvägsgatan får toppbeläggning samt att gångbanan återställs efter VA-jobbet 2017-18. Jobbet har påbörjats v33.
  Målning av övergångsställen i Ånge är gjort.
  Vägbelysningen längs vägen utanför Ålunds i Fränsta är renoverad med ny kabel i mark samt nya stolpar. Detta projekt har skett i samförläggning med Härjeåns som gjort ett jobb längs sträckan.

  Maria Edin:

  Madeleine Engevi:

  Lotta Andersson:

 • Det har lämnats 8 stycken synpunkter efter senaste redovisningen 2019-06-10 och 5 stycken av dessa synpunkter har det lämnats svar till.

  19/2-32, svar till handling 31
  19/2-33, svar till handling 30
  19/2-34, synpunkt
  19/2-36, synpunkt
  19/2-37, svar till handling 36
  19/2-38, synpunkt
  19/2-39, svar till handling 38
  19/2-40, synpunkt
  19/2-42, synpunkt
  19/2-44, synpunkt
  19/2, 45, synpunkt
  19/2-46, synpunkt
  19/2-47, svar till handling 46

  Tekniska nämnden beslutade den 6 december 2018, § 92 att från och med 2019 ska redovisning av synpunktshantering göras vid varje nämndsammanträde.

 • Ove Skägg:
  Ändring av beslutsattestanter 2019 (19/103)

  Håkan Lundin, gatuansvarig:
  Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter:
  Karlsro Flyers (19/91)
  Haverö Hembygdsförening (19/89)
  Dans Tallbacken (19/46)
  Munkbysjöns Intresseförening (19/195)
  Ansökan om undantag från bestämmelserna om största tillåtna vikt:
  Knudsen Service ApS (19/106 och 19/107)
   

   

   

 • Rapport från livsmedelskontroll vid livsmedelsanläggning:
  Äldreboende Torpsro (19/85)
  Förskolan Skattkistan (19/84)

 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande anmäler jäv.

  Revisorerna har genom KPMG granskat Ånge kommuns arbete med att förebygga mutor och jäv. Uppdraget ingick i revisionsplanen för år 2014. Revisionen bedömde att det kan finnas en viss risk för att politiker och tjänstemän skulle kunna delta i beslut som påverkar honom eller henne (jäv).

  Som ny rutin beslutade kommunstyrelsen 2014-12-02, § 187 att samtliga nämnds- och styrelsemöten inleds med en fråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 24 - 26 §:
  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar

 • Ove Skägg, teknisk chef informerar vid dagens sammanträde om driftbudget fram till juli månad, det ser bra ut hittills.

  Vid varje sammanträde delges tekniska nämnden övergripande rapport om kommunens/koncernens ekonomiska läge.

 • Ove Skägg, teknisk chef redogör vid dagens sammanträde om nytt förslag till driftbudget 2020.

  Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-17 § 41:

  Ramfördelningen 2020 för tekniska nämnden innebär – 800 tkr, totalt 39 319 000 kr.

  Kommunstyrelsen avgör vid sitt sammanträde den 3 september om ett extra kommunfullmäktige sammanträde ska hållas den 16 september med anledning av budget 2020.

  Uppdra till kommunchefen att ta fram förslag till förändring av den politiska organisationen med inriktning mot en organisationsmodell innefattande en kommunstyrelse med utskott.

  Förslaget till budget 2020 innebär följande förändringar i korthet gentemot 2019:
  - Kontorsorganisationen minskas med 0,5 tjänst inom kartor/gis.
  - Kök Alby stängt.
  - Nytt avtal för slamtömning, ökad entreprenadkostnad.
  - Renhållningsindex har ökat med totalt ca 6%
  - Höjd renhållningstaxa för att klara ökade entreprenadkostnader/behandlingsavgifter. Kostnadsökningen motsvarar ca 60 kr per slambrunn.
  För sophämtning 36 kr ökad fast avgift för 190 l kärl och höjd tömningsavgift med 2 kr exkl. moms.
  - Oförändrad va-taxa.

 • VF politiska utskott har lämnat en motion – Insamling skrotbilar. I motionen yrkar Vår Framtid på:

  *Att kommunen startar arbete med om/hur producentansvaret kan vara med i finansieringen.
  *Att kommunen utifrån en upphandling tar reda på avgifterna för denna tjänst och räknar fram en egenavgift för bilägaren.
  *Att kommunen genomför detta innan mandatperiodens slut.

  Ove Skägg, teknisk chef lämnar förslag till motionssvar:

  ”Tekniska kontoret har varit i kontakt med motionären och förklarat att hämtning/insamling inte ingår i producentansvaret, och man kan därför inte förvänta sig att de ska ta kostnader det de inte behöver. De är möjligt idag att lämna in skrotbilar i Ånge utan kostnad om de är kompletta, däremot kan man få betala en avgift om bilen saknar väsentliga delar exempelvis motor, växellåda eller likvärdiga delar.

  I producentansvaret ingår att ha ett mottagningssystem.
  Jonnys bildemontering i Ånge är villig att hämta bilar mot timersättning men att det är svårt att beräkna en fast ersättning då det kan skilja ganska mycket i avstånd till bilarna inom kommunen.

  För att hålla ned kostnaden föreslår han att hämtning sker inom viss tid så att det går att samordna transporterna.

  Utifrån att det här inte är ett kommunalt ansvar så behöver inte kommunen upphandla tjänsten, utan det skulle räcka med att vi är behjälpliga med informationen om vad det kostar att få sin skrotbil hämtad.”

 • Ove Skägg:
  Emma Gustafsson har börjat 14/8 som va-ansvarig och efterträder Kent Andersson.
  Hans Månthén har valt att sluta sin anställning hos oss fr.o.m. 1/10.

  En förstudie för Terminalen gällande rundvirke.
  Ny verksamhet startar upp i Postterminalen.

  Christian Wilhsson:
  Förfrågningsunderlag är på gång gällande Övervakningssystem.

  Håkan Lundin:
  Järnvägsgatan får toppbeläggning samt att gångbanan återställs efter VA-jobbet 2017-18. Jobbet har påbörjats v 33.
  Målning av övergångsställen i Ånge är gjort.
  Vägbelysningen längs vägen utanför Ålunds i Fränsta är renoverad med ny kabel i mark och nya stolpar. Detta projekt har skett i samförläggning med Härjeåns som gjort ett jobb längs sträckan.
  Pendlarparkeringen i Torpshammar är färdigställd med ytterligare 10 stycken motorvärmarplatser.

  Maria Edin:
  JPL miljö & logistics AB har den 1 augusti 2019 övertagit delar av Sumi Åkeri AB:s verksamhet. De verksamheter som avses är fastigheterna i Hallsta med tillhörande återvinningsgård, uppdraget för Lundstams (återvinning Ånge kommun), uppdraget Elkretsen samt uppdraget Ragnsells (däckåtervinning). Detta innebär ingen förändring för Ånge kommun.

  Lotta Andersson:
  Köket på Fränstaskolan har öppnats igen efter branden.

 • Det har lämnats 8 stycken synpunkter efter senaste redovisningen 2019-06-10 och 8 stycken av dessa synpunkter har det lämnats svar till.

  19/2-32, svar till handling 31
  19/2-33, svar till handling 30
  19/2-34, synpunkt
  19/2-36, synpunkt
  19/2-37, svar till handling 36
  19/2-38, synpunkt
  19/2-39, svar till handling 38
  19/2-40, synpunkt
  19/2-42, synpunkt
  19/2-44, synpunkt
  19/2, 45, synpunkt
  19/2-46, synpunkt
  19/2-47, svar till handling 46
  19/2-48, svar till handling 34
  19/2-49, svar till handling 45
  19/2-50, svar till handling 44

  Tekniska nämnden beslutade den 6 december 2018, § 92 att från och med 2019 ska redovisning av synpunktshantering göras vid varje nämndsammanträde.

 • Ove Skägg:
  Ändring av beslutsattestanter 2019 (19/103)

  Håkan Lundin, gatuansvarig:
  Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter:
  Karlsro Flyers (19/91)
  Haverö Hembygdsförening (19/89)
  Dans Tallbacken (19/46)
  Munkbysjöns Intresseförening (19/195)
  Ansökan om undantag från bestämmelserna om största tillåtna vikt:
  Knudsen Service ApS (19/106 och 19/107)
   

   

   

 • Rapport från livsmedelskontroll vid livsmedelsanläggning:
  Äldreboende Torpsro (19/85)
  Förskolan Skattkistan (19/84)

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.