Hoppa över navigering
 • Tekniska nämndens sammanträde 11 april 2019 är öppet för allmänheten.

 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande anmäler jäv.

  Revisorerna har genom KPMG granskat Ånge kommuns arbete med att förebygga mutor och jäv. Uppdraget ingick i revisionsplanen för år 2014. Revisionen bedömde att det kan finnas en viss risk för att politiker och tjänstemän skulle kunna delta i beslut som påverkar honom eller henne (jäv).

  Som ny rutin beslutade kommunstyrelsen 2014-12-02, § 187 att samtliga nämnds- och styrelsemöten inleds med en fråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 24 - 26 §:
  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar

 • Vid varje sammanträde delges tekniska nämnden övergripande rapport om kommunens/koncernens ekonomiska läge.
  För tekniska förvaltningen som helhet visar resultatet på ett underskott, men gör man en justering för intäkterna från va och renhållning så blir det ett mindre överskott.

 • Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-25 § 5 om det förväntade resultatet för 2019 och enligt nedanstående och att respektive nämnd ska vidta åtgärder för att nå detta:

  Kommunstyrelsen, minst + 1 miljon kronor
  Tekniska nämnden, minst + 0,5 miljon kronor, inklusive rivning av Västerhångsta 6:142 och 6:143
  Utbildningsnämnden, minst + 0,5 miljon kronor
  Socialnämnden, max – 5,6 miljoner kronor.

 • Investeringsplan ska beslutas varje år.

  Bilagor

 • Ove Skägg, teknisk chef informerar vid dagens sammanträde gällande omfördelning av investeringsbudget .

 • Ove Skägg, teknisk chef informerar om ärendet vi dagens sammanträde. Nytt investeringsprojekt kräver särskilt beslut. Taket på Medborgarhuset kostar ca 850.000 kronor.

 • Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) ska vatten- och avloppsverksamheten (VA) bokföras och redovisas enligt god redovisningssed där resultat- och balansräkningar redovisas särskilt och där det framgår hur kostnader som är gemensamma med andra verksamheter fördelas. Enligt lagen ska redovisningen även finnas tillgänglig när den är fastställd, motivet är att tillgodose behovet att kontrollera att rätt VA-avgifter tas ut (§ 50). Avgifterna får inte överskrida de kostnader som är nödvändiga för att driva verksamheten (§ 30).

  Bilagor

 • Mål 2020 ska tas fram i kommunens styrning och ledning. Inför varje nytt budgetår sätts nya prioriterade mål av tekniska nämnden. Målen ska vara kopplade till Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014-2020 och enligt kommunallagen ska det finnas mål för verksamheten som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

  Bilagor

 • Tekniska nämnden beslutade 2019-02-14 § 10 att fortsätta bereda ärendet.

  Det har framkommit till förvaltningen önskemål om parkeringstillstånd för de som i sin yrkesutövning har särskilda behov att parkera i närhet av sina kunder.

  Vid sammanträdet presenterar förvaltningen exempel på hur andra kommuner hanterar nyttoparkeringstillstånd

 • Det har lämnats 5 stycken synpunkter efter senaste redovisningen 2019-02-14 och 4 stycken av dessa synpunkter har det lämnats svar till:

  Synpunkt på sandning (handling 13) och svar (handling 16)
  Synpunkt på kompostering av matavfall (handling 15) och svar (handling 22)
  Synpunkt på fler p-platser (handling 17) och svar (handling 21)
  Synpunkt på snöröjning i Ånge (handling 18)
  Synpunkt på snöröjning i Fränsta (handling 19) och svar (handling 20)

  Tekniska nämnden beslutade den 6 december 2018, § 92 att från och med 2019 ska redovisning av synpunktshantering göras vid varje nämndsammanträde.

 • Ove Skägg:
  Information från samverkanmöte med Trafikverket där man nu har en uppdaterad plan för hastigheter fram till 2025. Det finns nu förslag på att tidigarelägga hastighetssänkningen för E14 till 80 km/timme redan från 2021.
  För planerad gång- och cykelväg i Östavall beräknas byggstart 2020. I Ljungaverk beräknas bygget av gångväg starta 2021.

  Har erhållit svar från Förvaltningsrätten där förvaltningen överklagat Lantmäteriets beslut om att upphäva tidigare anläggningsbeslut för Torpshammars vägförening.


  Håkan Lundin:
  Sandupptagning av grus och sand efter halkbekämpning har inletts. Diskussioner har förts med Eje och Ola på fritid om de besparingskrav som ligger.

  Maria Edin:
  Års- och Miljörapporterna är klara och inlämnade. Grovavfallshämtningen för våren är planerad till vecka 20-22.

  Madeleine Engevi:
  Tillsatt en vakans i mars inom städverksamheten.


  Kenth Andersson:
  Års och Miljörapporterna har gjorda och inlämnade.
  En ytterligare komplettering av tillståndsansökan har lämnats in till Länsstyrelsen om tillstånd för Fränsta reningsverk.
  Flyttning av brunnar, seviceventiler och renovering av spillvattennätet har gjorts i Ringdalen.
  Vetten och spillvattenledningar i Munkbysjön har också blivit utbytta.
  En ny Va- ingenjör har blivit anställd från första april.

  Lotta Andersson:

 • Håkan Lundin, gatuansvarig:
  Bärighetsklass BK4 (19/18)
  Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter – Erikslunds Folkets Hus (19/36)
  Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter – Ånge Campingförening (19/37)
  Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter – Mitt Sverige Event (19/33)
  Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter – Haverö Hembygdsförening (19/31)
  Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter – Kulturnatten 2019 (19/30)
  Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter – Haverö Hembygdsförening (19/27)

 • Tekniska nämndens sammanträde 11 april 2019 är öppet för allmänheten.

 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande anmäler jäv.

  Revisorerna har genom KPMG granskat Ånge kommuns arbete med att förebygga mutor och jäv. Uppdraget ingick i revisionsplanen för år 2014. Revisionen bedömde att det kan finnas en viss risk för att politiker och tjänstemän skulle kunna delta i beslut som påverkar honom eller henne (jäv).

  Som ny rutin beslutade kommunstyrelsen 2014-12-02, § 187 att samtliga nämnds- och styrelsemöten inleds med en fråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 24 - 26 §:
  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar

 • Ove Skägg, tekniska chef informerar vid dagens sammanträde att tekniska förvaltningen som helhet visar resultatet på ett underskott, men gör man en justering för intäkterna från va och renhållning så blir det ett mindre överskott.

  Stig-Åke Ahlnäs, ekonom informerar att Ånge kommun visar ett plus på 1,6 mkr och totalt för koncernen 6.0 mkr. Stig-Åke informerar vidare att ett av kommunens två finansiella mål är uppfyllda 2018. Inget av de fyra verksamhetsmål som kommunfullmäktige beslutat är av särskild betydelse för god ekonomisk hushållning är uppfyllda. Detta leder till bedömning att kommunen 2018 inte uppnår god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv. Ånge Energi AV har uppnått två av tre mål som kommunfullmäktige beslutat om för 2018 och Ånge Industri och Fastighet AB har nått fyra av sju mål.

  Vid varje sammanträde delges tekniska nämnden övergripande rapport om kommunens/koncernens ekonomiska läge.

 • Ove Skägg, teknisk chef informerar vid dagens sammanträde om förslag till driftbudget 2019 för tekniska nämnden. Det informerades även om dokumentet "Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Ånge kommun" under detta ärende. Reglementet är fastställd av kommunfullmäktige 2018-11-26, § 122. Från rubriken 2.3 Kallelse, lästes följande mening upp vid dagens sammanträde: "Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet" Det informerade även om att: "Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordförande bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen".

  Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-25 § 5 om det förväntade resultatet för 2019 och enligt nedanstående och att respektive nämnd ska vidta åtgärder för att nå detta:

  Kommunstyrelsen, minst + 1 miljon kronor
  Tekniska nämnden, minst + 0,5 miljon kronor, inklusive rivning av Västerhångsta 6:142 och 6:143
  Utbildningsnämnden, minst + 0,5 miljon kronor
  Socialnämnden, max – 5,6 miljoner kronor.

 • Ove Skägg, teknisk chef informerar om förslag till investeringsplan för tekniska nämndens verksamhet. Bilaga till protokollet.

  Investeringsplan ska beslutas varje år.

 • Ove Skägg, teknisk chef informerar vid dagens sammanträde gällande omfördelning av investeringsbudget enligt följande:

  MidNordic Logistic spår 39 = 1 957 400 tkr
  VA-ledning Östby-Johannisberg inkl. budget ledningsnät Fränsta = 3 350 000 tkr
  Driftövervakning = 2 900 000 tkr
  Bredband Ö Magdbyn Ei = 1 800 000 tkr
  Upprustning torg = 300 000 tkr
  Medborgarhus brandlarm = 280 000 tkr
  Vattentäkt Fredriksdal = 550 000 tkr
  Avloppsreningsverk Fränsta-Torpshammar = -235 500 tkr

  Summa: 10 901 900 tkr.

  Särskilt beslut 2019:
  Tak Medborgarhus = 850 000 tkr (nytt investeringsprojekt kräver särskilt beslut).

  Avloppsreningsverk Fränsta-Torpshammar budget 2019 = 54 000 000 tkr.
  Avloppsreningsverk Fränsta-Torpshammar flytt till 2020-2021 = - 50 000 000 tkr, justering budget 2019.
  Budget - utfall 2018 = -235 500, justering budget 2019.

  Summa budget 2019 Avloppsreningsverk Fränsta-Torpshammar = 3 764 500 tkr.
  Summa med särskilt beslut = 4 614 500 tkr.


   

 • Ove Skägg, teknisk chef informerar om ärendet vid dagens sammanträde. Nytt investeringsprojekt kräver särskilt beslut. Ombyggnation av tak på Medborgarhuset kostar ca 850.000 kronor.

 • Kenth Andersson, va-ansvarig och Stig-Åke Ahlnäs, ekonom redogör vid dagens sammanträde om Förvaltningsberättelse 2018 för vatten och avlopp (VA).

  Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) ska vatten- och avloppsverksamheten (VA) bokföras och redovisas enligt god redovisningssed där resultat- och balansräkningar redovisas särskilt och där det framgår hur kostnader som är gemensamma med andra verksamheter fördelas. Enligt lagen ska redovisningen även finnas tillgänglig när den är fastställd, motivet är att tillgodose behovet att kontrollera att rätt VA-avgifter tas ut (§ 50). Avgifterna får inte överskrida de kostnader som är nödvändiga för att driva verksamheten (§ 30).

 • Vid dagens sammanträde diskuteras förslag till mål för tekniska nämndens verksamhet.

  Mål 2020 ska tas fram i kommunens styrning och ledning. Inför varje nytt budgetår sätts nya prioriterade mål av tekniska nämnden. Målen ska vara kopplade till Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014-2020 och enligt kommunallagen ska det finnas mål för verksamheten som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

 • Vid dagens sammanträde föreslår ordförande att i stället för nyttoparkeringstillstånd ändras parkeringstiden vid Centraltorget till tre timmar.

  Tekniska nämnden beslutade 2019-02-14 § 10 att fortsätta bereda ärendet.

  Det har framkommit till förvaltningen önskemål om parkeringstillstånd för de som i sin yrkesutövning har särskilda behov att parkera i närhet av sina kunder.
  Vid sammanträdet presenterar förvaltningen exempel på hur andra kommuner hanterar nyttoparkeringstillstånd

 • Det har lämnats 5 stycken synpunkter efter senaste redovisningen 2019-02-14 och 4 stycken av dessa synpunkter har det lämnats svar till:

  Synpunkt på sandning (handling 13) och svar (handling 16)
  Synpunkt på kompostering av matavfall (handling 15) och svar (handling 22)
  Synpunkt på fler p-platser (handling 17) och svar (handling 21)
  Synpunkt på snöröjning i Ånge (handling 18)
  Synpunkt på snöröjning i Fränsta (handling 19) och svar (handling 20)

  Tekniska nämnden beslutade den 6 december 2018, § 92 att från och med 2019 ska redovisning av synpunktshantering göras vid varje nämndsammanträde.

 • Ove Skägg:
  Information från samverkanmöte med Trafikverket där man nu har en uppdaterad plan för hastigheter fram till 2025. Det finns nu förslag på att tidigarelägga hastighetssänkningen för E14 till 80 km/timme redan från 2021.
  För planerad gång- och cykelväg i Östavall beräknas byggstart 2020. I Ljungaverk beräknas bygget av gångväg starta 2021.

  Håkan Lundin:
  Sandupptagning av grus och sand efter halkbekämpning har inletts. Diskussioner har förts med Eje och Ola på fritid om de besparingskrav som ligger.

  Maria Edin:
  Års- och miljörapporterna är klara och inlämnade. Grovavfallshämtningen för våren är planerad till vecka 20-22.

  Madeleine Engevi:
  Tillsatt en vakans i mars inom städverksamheten.

  Kenth Andersson:
  Års- och miljörapporterna har gjorda och inlämnade. Ett nytt kompletterings svar för ansökan om tillstånd på Fränsta reningsverk är inlämnat till Länsstyrelsen.
  Flyttning av brunnar, seviceventiler och renovering av spillvattennätet har gjorts i Ringdalen.
  Vetten och spillvattenledningar i Munkbysjön har också blivit utbytta.
  En ny Va- ingenjör har blivit anställd från första april.

  Lotta Andersson:
  Vi har ökade kostnader för underhåll av maskinell utrustning i alla kök pga ändrade rutiner från
  ÅFA. Vi genomför en ny mejeriupphandling värde 1,4 milj.
  Arbetet med de nya riktlinjerna för Måltiderna i äldreomsorgen startar i maj.
  Alla miljökontorets kontroller av produktionsköken är utan anmärkning.
  Den bakteriella kemiska analysen av hemtjänstens matlådor var även denna gång utan
  anmärkning. Vi fortsätter att mäta matsvinn i skolorna och förskolorna.

 • Håkan Lundin, gatuansvarig:
  Bärighetsklass BK4 (19/18)
  Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter – Erikslunds Folkets Hus (19/36)
  Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter – Ånge Campingförening (19/37)
  Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter – Mitt Sverige Event (19/33)
  Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter – Haverö Hembygdsförening (19/31)
  Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter – Kulturnatten 2019 (19/30)
  Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter – Haverö Hembygdsförening (19/27)

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.