Hoppa över navigering
 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska lämna jäv eller intressekonflikt under mötet.

  Kommunstyrelse och nämnder har som rutin att inleda samtliga möten med en kontrollfråga om jäv inför mötet.
  Jäv enligt Kommunallagen 6 kap, 28 - 30§:

  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • Jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar.

 • Sjukfrånvaro redovisas.

 • Socialnämnden ska godkänna årsredovisning för nämndens verksamhet 2019.

 • Vårdgivaren/Socialnämnden ansvarar för att patienter får en god och säker vård inom den kommunala hälso- och sjukvården. Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) ska en patientsäkerhetsberättelse upprättas för varje år. Medicinskt ansvarig sjuksköterska och verksamhetschef för kommunal hälso- och sjukvård har upprättat Patientsäkerhetsberättelse för år 2019.

   

 • Anhörigkonsulenten Mona Engholm har sammanställt verksamhetsberättelse 2019 för Anhörigstöd, en verksamhet som vänder sig till den som vårdar och stödjer en närstående.

  Anhörigkonsulenten erbjuder kostnadsfritt råd och stöd, enskilda samtal, hembesök, kontakt med andra anhöriga, informationsdagar och föreläsningar, information om socialtjänstens verksamhet.

 • Aktuell information från socialnämndens verksamhet.

  Information om åtgärder i verksamheterna med anledning av coronavirus, Covid -19

   

   

   

 • Socialnämnden gör en uppföljning av beslut som socialnämnden tagit sex månader tidigare. Ärenden som bedöms angelägna att följa upp rapporteras av ansvarig handläggare i socialnämnden.

  Ärendet utgår i mars.

 • Ledamöter och ersättare ställer frågor inom socialnämndens verksamhetsområde.

 • Samrådsgrupperna för socialnämndens olika verksamheter har som syfte att stärka den enskildes och dennes anhöriges delaktighet vid boenden och i andra verksamheter där brukarnas inflytande har betydelse för verksamhetens utformning.

  I samrådsgrupperna får brukare och anhöriga utrymme att lyfta frågor, synpunkter och
  önskemål som känns angelägna. Dessutom är samrådsgruppen ett forum för
  socialnämnden och förvaltningen att informera i aktuella ärenden.

 • Redovisning av tagna delegeringsbeslut inom socialnämndens verksamhetsområden.

  Februari 2020: 24-45

 • Protokoll från socialnämndens arbetsutskott delges.

  2020-03-12 § 32-40

 • Inkomna handlingar delges nämnden.

 • Med anledning av situationen med spridning av cornavirus, covid-19, rekommenderar Folkhälsomyndigheten och Regeringen att åtgärder för att reducera smittspridning vidtas.

  Kommunledningskontoret har utrett hur den demokratiska processen kan upprätthållas. Alla ärenden som kan anstå, bör anstå. Ärenden som enligt lag måste tas av nämnd/styrelse, och ibland inom vissa datum, ska tas till beslut.

  Enligt kommunallagen kan nämnd och styrelse delegera till presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.

  Detta gäller alla ärenden utom:

  • Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet

  • Framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige, liksom yttranden där nämndens eller fullmäktiges beslut har överklagats.

  • Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt

  • Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.

  Enligt gällande delegationsordning har ordförande rätt att fatta beslut på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska anmälas vid nästa sammanträde.

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.