Hoppa över navigering
 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska lämna jäv eller intressekonflikt under mötet.

  Kommunstyrelse och nämnder har som rutin att inleda samtliga möten med en kontrollfråga om jäv inför mötet.
  Jäv enligt Kommunallagen 6 kap, 28 - 30§:

  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • Jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar.

 • Förvaltningen redovisar ekonomiskt utfall. Januari månads utfall kommer inte att kunna redovisas på ett tillfredställandevis eftersom resultatet inte är helt tillförlitligt.
  Löner och hyror har hamnat på fel månad och är ej justerat.

  Sjukfrånvaro redovisas.
  Nyckeltal för Socialnämndens verksamheter redovisas.

 • Totalt kommer socialnämnden att leverera ett bättre resultat än den förväntade prognosen i januari. Den tilldelade utökade ramen ligger på -5 600 tkr. Resultatet beräknas till ca -4 600 tkr.

  Anpassning av arbetsmodellen till valfri sysselsättningsgrad inom äldreomsorgen har varit i fokus. Effektiv användning av X-passen har prioriterats parallellt med effektivare schemaplanering. Detta har gett stor effekt på resultatet. Dessutom har anpassningen av särskildaboendenplatser gått över förväntan.

  Vård och omsorg och stöd och omsorg har varit underfinansierad när det gäller de timanställdas lönekostnader, ca 40 kr/timme inklusive PO-kostnader. Detta gör att minusresultat uppstår redan i början av året. Även beräkning av antal sjukdagar har legat lågt i förhållande till verkligheten.
  Semesterlöneskulden är varit hög men det har arbetats aktivt i verksamheten för att sänka den

  Budgeten för leasingbilar gick rejält minus under året eftersom Socialnämnden fick en aviserad ökning i augusti. Detta pga. underfinansierad budget inom koncernen för leasingbilarna. Socialnämnden har påtalat att en översyn behöver göras under 2020.

  Försörjningsstöd har en mindre ökning av antal hushåll och en liten ökning av snittkostnad per månad per hushåll vilket ger ett minusresultat på -500 tkr för 2019. Under året har det arbetats med Ångemodellen som är ett nytt arbetssätt för att få klienter med försörjningsstöd i sysselsättning.

  Stöd och omsorg har hämtat igen sitt förväntade underskott. Detta genom omförhandling av avtal för externa placeringar och även tagit hem brukare till egna gruppbostäder.
  Det finns dock en stor oro för konsekvenserna av försäkringskassan hårdare bedömningar och avslag. Där har kommunen tagit ett stort ansvar vilket medfört underfinansierad budget.

 • Nämnden behöver besluta hur internkontrollen ska utformas för 2020. I det arbetet behövs en riskanalys göras. Resultatet av riskanalysen ligger sedan till grund för vilka kontrollpunkter internkontrollen ska innehålla.

  Bilagor

 • Länsstyrelsen i Västernorrlands län erbjuder kommunerna i länet att ansöka om statsbidrag för verksamhet med personliga ombud. Statsbidraget har tidigare utgått med 302 400 kr per år för en heltidstjänst. Beloppet kan komma att justeras utifrån hur många ansökningar som inkommit.

 • Socialstyrelsen erbjuder kommunerna att ansöka om ett statsbidrag för kommuner som inför eller höjer redan befintligt habiliteringsersättning. Ånge Kommun har sedan många år haft habiliteringsersättning för brukare med daglig verksamhet, medans andra kommuner inte har infört detta alls.

  Bidragets storlek är 350 miljoner kronor och för Ånge Kommun skulle detta innebära 370 243 kronor.

  Statsbidraget får rekvireras för:
  • Att införa dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS (habiliteringsersättning). Detta förutsätter att någon dagpenning inte betalas ut i dagsläget.
  • Att höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhetenligt LSS (habiliteringsersättning). Här avses själva höjningen och som statsbidraget är tänkt att finansiera.
  • Att bibehålla en nivå på dagpenningen som tidigare höjts med hjälp av statsbidraget. Här avses dagpenning, samt nivån på denna, som till och med året innan det aktuella bidragsåret har finansierats av statsbidraget.

  Ånge Kommun uppfyller inget av ovanstående tre punkter.

 • Under 2019 beslutades det i Kommunfullmäktige att bygga en ny gruppbostad LSS centralt i Ånge på Solgårdsgatan. Gruppbostaden beräknas vara inflyttningsklar tidigast under 2022. Men redan nu finns ett stort behov av boendeplatser med tre beslut som ska verkställas under juni månad 2020.
  Under en period har ÅFA undersökt vilka möjligheter som finns att erbjuda Stöd och omsorg lämpliga lokaler att använda för att under en period av ca 2 år bedriva verksamhet med gruppbostad LSS (bostad med särskild service).

  Med anledning av att särskilda boendet, Spångbrogården avvecklar sina särskilda boendeplatser under första halvåret 2020 så har ÅFA erbjudit Socialnämnden att förhyra 5 lägenheter på före detta Spångbrogården till att inrätta en gruppbostad LSS.

  Samråd med brukarföreträdare:
  De tre brukarnas företrädare tillika anhöriga/gode män har fått möjlighet att besöka de aktuella lägenheterna på Spångbrogården och har lämnat sitt samtycke till förslaget att bedriva gruppbostad LSS under övergångsperioden fram till dess att den nya gruppbostaden LSS står klar för inflyttning.

 • Sedan tidigare finns beslut om avgift för matkostnader och boendekostnader för elever som bor på annan ort i samband med studier som omfattas av beslut via LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

  Det förekommer även att elever/studenter bor på elevhem, internat eller familjehem i samband med studier på annan ort som omfattas av beslut via SoL (socialtjänstlagen). För att skapa en likställighet för eleverna oberoende av om beslutet är fattat med stöd av LSS (lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade) eller via SoL (socialtjänstlagen) behöver beslut fattas om införande av avgift för matkostnad samt för boendekostnad.

  Matkostnad:
  Matkostnad debiteras med 1265 kr/månad (2020 års nivå) förutom juni, juli och augusti. Avdrag på månadskostnaden görs med 75 kr/dag när elev är frånvarande förutom fastställda lovdagar som sport/påsk/höst och jullov.

  Boendekostnad:
  Hyresavgiften debiteras med 1898 kr/månad (2020 års nivå). Betalningsfria månader är juni, juli och augusti.

 • Östavalls Folketshusförening ansöker om hyresbidrag för närcentral för åren 2018, 2019 och 2020 med 10.000 kr/år.

  Östavalls Folketshusförening har tidigare beviljats bidrag med 10.000 kr för lokal för närcentral i Östavall.

  Socialnämndens ordförande Birgitta Sjögren har fattat beslut om att bevilja bidrag för lokal för närcentral i Östavall för åren 2018, 2019 och 2020 med totalt 30 000 kr.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsen beslutade 2019-01-19 § 9 om projekt Provtagning i Haverö. Projektet pågår under 2019 på prov och innebär att boende i Haverö erbjuds möjlighet till medicinsk provtagning på hemmaplan. Insatsen sköts via Ånge kommuns hemtjänst i samarbete med Hälsocentralen i Ånge. Hälsocentralen tillhandahåller material och hemtjänstens undersköterskor tar proverna som transporteras via hemtjänsten till hälsocentralen. Projektet finansieras via kommunstyrelsen med 30 000 kr.

  Resultat
  Av olika orsaker var det svårt att komma igång med provtagningarna trots god samverkan med hälsocentralen. Orsaker till detta var bland annat att Regionen använder digitala remisser till lab på sjukhuset. Det var svårt att identifiera patienter, då vissa tar prover men går på kliniker på sjukhuset. Ganska ofta måste proverna centrifugeras omgående och då går det inte att ta på hemmaplan på grund av restiden. Samordning med Bokbilen går inte då den kommer till Ånge för sent på eftermiddagen.

  Första provtagningen gjorde i slutet av augusti. Fram till 191025 har 14 prov-tagningar skett på totalt 6 patienter. De som vill ha sina prover tagna i hemmet ringer själva till Hemtjänsten och beställer. Proverna är tagna i den enskildes hem, då det var svårt att samordna provtagning i en lokal. Tidsåtgång per provtagning är ca 2 timmar för en personal inklusive restiden.

  En personal har utbildats på hälsocentralens lab. Om projektet ska fortsätta planerar vi att utbilda fler personal som kan ta prover.

  Att ta ställning till för socialnämnden
  Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-12 att Socialnämnden avgör om projektet ska implementeras i ordinarie verksamhet och om det ryms i ordinarie budget.

  Bilagor

 • Torpsro skiljer sig från de övriga särskilda boendena både när det gäller avgifter och kosthållning men även att Torpsro har beviljade insatser som inköp, golvvård och promenader vilket ingår i de övriga särskilda boendena.

  Det har visat sig att det är svårt att hålla en god mathållning där målet är minska undernäring och ofrivillig nattfasta då en del brukare endast har halvpension och de inte har förmåga att ta rätt beslut över sin hälsa. Därför är det viktigt att ha helpension för samtliga.

  Det är bättre att verksamheten tar hand om brukaren som en helhet, så den enskildes behov av omvårdnad och service kan tillgodoses fullt ut. På samma sätt som övriga särskilda boenden.

 • Ensamkommande

  Stängning av Spångbrogården

  Information från Socialpresidiet

  Information om övertagande av bemanningen

 • Socialnämnden får vid varje möte fördjupad information om ett verksamhetsområde.

  Dagens fördjupning är Nära vård, ett samarbete mellan Regionen och kommunerna med patienten i fokus.

   

 • Socialnämnden gör en uppföljning av beslut som socialnämnden tagit sex månader tidigare. Ärenden som bedöms angelägna att följa upp rapporteras av ansvarig handläggare i socialnämnden.

  I augusti 2019 beslutades om budget 2020. Budget följs upp löpande varje månad i ärendet Ekonomi, sjukskrivningar och nyckeltal.

 • Samrådsgrupperna för socialnämndens olika verksamheter har som syfte att stärka den enskildes och dennes anhöriges delaktighet vid boenden och i andra verksamheter där brukarnas inflytande har betydelse för verksamhetens utformning. I samrådsgrupperna får brukare och anhöriga utrymme att lyfta frågor, synpunkter och önskemål som känns angelägna. Dessutom är samrådsgruppen ett forum för socialnämnden och förvaltningen att informera i aktuella ärenden.

 • Redovisning av tagna delegeringsbeslut inom socialnämndens verksamhetsområden.

  November 2019: 230-252

  December 2019: 253-276

  Januari 2020: 1-23

 • Protokoll från socialnämndens arbetsutskott delges.

  2020-01-16  §§ 1-13

  2020-02-13  §§ 14-31

 • Ledamöter och ersättare ställer frågor inom socialnämndens verksamhetsområde.

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.