Hoppa över navigering
 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska lämna jäv eller intressekonflikt under mötet.

  Kommunstyrelse och nämnder har som rutin att inleda samtliga möten med en kontrollfråga om jäv inför mötet.
  Jäv enligt Kommunallagen 6 kap, 28 - 30§:

  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • Jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar.

 • Förvaltningen redovisar ekonomiskt utfall, samt orsaker till utfall.

  Sjukfrånvaro redovisas.

  Nyckeltal för Socialnämndens verksamheter redovisas.

 • Kommunrevisorerna besöker socialnämnden den 26 november kl 10.00, ett led i den årliga grundläggande granskningen av nämnden.

  Följande frågor vill de samtala med nämnden om:

  Ekonomi – information om prognos för år 2019 samt kommentarer till väsentliga avvikelser och eventuella vidtagna åtgärder

  Verksamhetsmål – information om prognos för år 2019 samt kommentarer till väsentliga avvikelser och eventuella vidtagna åtgärder

  Intern kontroll – information om riskanalys, vilka kontroller som är utvalda för uppföljning samt resultat av uppföljning som är gjord under år 2019 (Vi vill att ni skickar riskanalysen och internkontrollplanen innan sammanträdet)

  Information om väsentliga händelser och förändringar som berör verksamheten för år 2019 men även framåt

  Genomgång av nämnden identifierade risker för verksamheten

  Samverkan skola och socialnämnden – kommentarer till hur det fungerar

  Konsekvenser av besparingar

  Vårdtyngd för hemtjänsten

  Kommentarer/Analys av ej verkställda beslut

  Effekter av övergången till mindre grupper inom hemtjänsten

  Smartare bemanning – resultat av nystarten

 • Information från socialnämndens verksamhet.

  Ensamkommande barn och unga

  Spångbrogårdens avveckling

  Övrig aktuell information

 • Kommunens ansvar som vårdgivare regleras i hälso- och sjukvårdslagen 2017:30. Hälso- och sjukvårdsverksamhet ska bedrivas så att kraven på en god vård uppfylls.
  Inför sommaren 2019 genomfördes en risk och konsekvensanalys utifrån patientsäkerhet dnr Sn 19/98, inom kommunens hälso- och sjukvård.
  Medicinskt ansvarig sjuksköterska har genomfört en uppföljning av patientsäkerheten sommaren 2019. Med utgångspunkt från inkomna avvikelserapporter och enkätsvar från legitimerad personal.

  Bilagor

 • Under vissa förutsättningar som anges i 18 kap 2 § ärvdabalken ska socialnämnden tillfälligt förvalta dödsbo och enligt 5 kap 2 § begravningslagen ordna gravsättning för den som saknar någon som kan ordna det. Ånge kommun har rätt att ta ut ersättning av dödsboet för sina kostnader och åtgärder. I Ånge kommun saknas beslut om vilket belopp som ska gälla för sådana kostnader. Detta innebär att kommunfullmäktige behöver fatta beslut om taxa.

  När någon har avlidit ska enligt 18 kap 1§ ärvdabalken dödsbodelägarna gemensamt förvalta den dödes egendom under boets utredning. Om inte någon kan ta hand om den dödes egendom så skall dödsfallet anmälas till socialnämnden. Socialnämnden skall då fullgöra det som krävs och vad som normalt åligger dödsbodelägarna att tillfälligt förvalta dödsboet.

  Dödsboförvaltning kan resultera i flera former av beslut som att överlämna förvaltning och avveckling till anhöriga, Allmänna arvsfonden, god man eller att med fullmakt avveckla dödsboet. Arbetet är ofta tidskrävande.

  Förslagsvis fastställs taxan till 0,8 % av gällande prisbasbelopp per timme exklusive moms (372 kr/timme 2019). Eftersom avgiften är knuten till prisbasbeloppet justeras den årligen. Denna kostnad faktureras till de dödsbon som har tillgångar och kommer således inte belasta anhöriga eller de dödsbon som saknar tillgångar.

 • Samrådsgrupperna för socialnämndens olika verksamheter har som syfte att stärka den enskildes och dennes anhöriges delaktighet vid boenden och i andra verksamheter där brukarnas inflytande har betydelse för verksamhetens utformning. I samrådsgrupperna får brukare och anhöriga utrymme att lyfta frågor, synpunkter och önskemål som känns angelägna. Dessutom är samrådsgruppen ett forum för socialnämnden och förvaltningen att informera i aktuella ärenden.

 • Ledamöter och ersättare ställer frågor inom socialnämndens verksamhetsområde.

 • Redovisning av tagna delegeringsbeslut inom socialnämndens verksamhetsområden.

  Oktober 2019: 208-229

   

 • Protokoll från socialnämndens arbetsutskott redovisas.

 • Följande ärenden delges socialnämnden:

  SN 19/63-10 Brev om avslut gällande rapport om olycka/tillbud med medicinteknisk produkt
  SN 19/63-11 Återkoppling angående COMP-189728, rollator
  SN 19/147  Skrivelse från Brandskyddsföreningen Västernorrland "Allt fler äldre bor ensamma. Hur kan de skyddas vid en brand i hemmet"
  SN 19/148  Information om säsongsinfluensa och pneumokockvaccinationer 2019-2020
  SN 19/149  Beslut efter tillsyn av HVB förensamkommande barn och unga vid Vitalia HVB i Ånge kommun   


   

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.