Hoppa över navigering
 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska lämna jäv eller intressekonflikt under mötet.

  Kommunstyrelse och nämnder har som rutin att inleda samtliga möten med en kontrollfråga om jäv inför mötet.
  Jäv enligt Kommunallagen 6 kap, 28 - 30§:

  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • Jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar.

 • Förvaltningen redovisar ekonomiskt utfall, samt orsaker till utfall.

  Sjukfrånvaro redovisas.

  Nyckeltal för Socialnämndens verksamheter redovisas.

 • Information från socialnämndens verksamhet.

  Ensamkommande barn och unga

  Socialstyrelsens brukarundersökningar för hemtjänst och särskilt boende redovisas.

  Arbetsmetod för måltider på särskilda boenden, information

  Övrig aktuell information

 • Följa upp Särskilda boendens ekonomi och åtgärdsplan till att få ekonomi i balans.

   

 • Socialnämnden ska fastställa prioriterade aktiviteter för att nå målen 2020.

  Tidigare beslut:
  Socialnämnden fattade beslut om mål vid sitt möte 2019-04-25 § 78.

  • Minska allvarliga fysiska skador till följd av fall (fallskador) inom särskilda boenden och hemsjukvård med 40%, jämfört med föregående år.

  • Ökad självständighet för brukare i hemmet genom digitalisering. Två nya aktiviteter för digitalisering ska genomföras under året.

  • Öka andelen elever som är behöriga till nationellt gymnasieprogram genom tre aktiviteter inom socialnämndens verksamhet, som bidrar till målet.

  • Ökad frisknärvo bland anställda genom att korttidssjukfrånvaron minskar med 1%.

 • Tillämpningsanvisningarna – avgifter inom vård och omsorg, har varit otydliga när det gäller hur avdrag på avgifterna ska göras. Förslag till reviderade tillämpningsanvisningar presenteras.

  Förvaltningens förslag till avdrag av avgiften för vård och omsorg.

  • Omvårdnad/service och kost, vid frånvaro görs avdrag från första dagen, utifrån uppgifter från verksamheten.

  • För trygghetstelefon gäller, vid frånvaro hel kalendermånad görs helt avdrag och vid frånvaro med varaktighet 14 dagar eller mer per kalendermånad görs halvt avdrag.

  • Hälso- och sjukvård (HSL), vid sjukhusvistelse samt korttidsboende görs avdrag när HSL-besöken är färre än två under kalendermånaden. Vid ett besök debiteras 200 kr.

 • Carolina Klockmo, kommunförbundet Västernorrland (FOU) presenterar en kartläggning av boendestöd i länet.

 • Socialnämnden gör en uppföljning av beslut som socialnämnden tagit sex månader tidigare. Ärenden som bedöms angelägna att följa upp rapporteras av ansvarig handläggare i socialnämnden.

  Beslut efter verksamhetsfördjupning Daglig verksamhet 2019-05-23 § 92 följs upp.
  Daglig verksamhet presenterade resultat av brukarundersökning 2019, verksamheten ska välja ut några områden utifrån resultatet att arbeta vidare med. Nämnden beslutade att de vill få information om vilka områden som väljs och få höra om resultatet av det arbetet.

   

   

  Beslut om HVB 2020, information

  Nämnden beslutade 2019-05-23 § 90:
  Under 2020 fortsätter nämnden att driva HVB-hem under förutsättning:

  • Att länets kommuner går med på att göra överenskommelser angående tilldelning av andelar för ensamkommande till förmån för Ånge kommun.

  • Att lokalerna på f.d. Beatha HVB kan användas utan större kostnader för återställning, utifrån de investeringar som socialnämnden redan tidigare gjort i lokalerna.

  • Beslutet gäller 2020 eftersom avtal om tilldelning från andra kommuner tecknas från år till år.


   

 • Kommunrevisorerna besöker socialnämnden den 28 november kl 10.00, ett led i den årliga grundläggande granskningen av nämnden.

  Följande frågor vill de samtala med nämnden om:

  • Ekonomi – information om prognos för år 2019 samt kommentarer till väsentliga avvikelser och eventuella vidtagna åtgärder

  • Verksamhetsmål – information om prognos för år 2019 samt kommentarer till väsentliga avvikelser och eventuella vidtagna åtgärder

  • Intern kontroll – information om riskanalys, vilka kontroller som är utvalda för uppföljning samt resultat av uppföljning som är gjord under år 2019 (Vi vill att ni skickar riskanalysen och internkontrollplanen innan sammanträdet)

  • Information om väsentliga händelser och förändringar som berör verksamheten för år 2019 men även framåt

  • Genomgång av nämnden identifierade risker för verksamheten

  • Samverkan skola och socialnämnden – kommentarer till hur det fungerar

  • Konsekvenser av besparingar

  • Vårdtyngd för hemtjänsten

  • Kommentarer/Analys av ej verkställda beslut

  • Effekter av övergången till mindre grupper inom hemtjänsten

  • Smartare bemanning – resultat av nystarten

 • Enligt socialtjänstlagen 16 kap 6 f-h §, är kommunerna skyldiga att anmäla alla gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL och LSS som inte verkställts inom tre månader.

  Rapportering ska ske till kommunens revisorer och kommunfullmäktige.

  Rapporteringsskyldigheten gäller även alla avbrott i verkställigheten om beslutet inte har verkställts på nytt inom tre månader från dagen av avbrottet.

 • Ledamöter och ersättare ställer frågor inom socialnämndens verksamhetsområde.

 • Samrådsgrupperna för socialnämndens olika verksamheter har som syfte att stärka den enskildes och dennes anhöriges delaktighet vid boenden och i andra verksamheter där brukarnas inflytande har betydelse för verksamhetens utformning. I samrådsgrupperna får brukare och anhöriga utrymme att lyfta frågor, synpunkter och önskemål som känns angelägna. Dessutom är samrådsgruppen ett forum för socialnämnden och förvaltningen att informera i aktuella ärenden.

 • Förslag till sammanträdesdagar för socialnämnden 2020.

  30 januari
  27 februari
  26 mars
  23 april
  19 maj
  18 juni
  27 augusti
  24 september
  29 oktober
  26 november
  17 december

 • Redovisning av tagna delegeringsbeslut inom socialnämndens verksamhetsområden.

  Augusti: 162-182
  September: 183-207

  Delegeringsbeslut avseende beslutsattestanter tagna av socialchef: dnr sn 19/5 1-11

 • Följande ärenden delges socialnämnden:

  SN 19/144  Så tycker äldre om äldreomsorgen 2019, Socialstyrelsens brukarundersökningar hemtjänst och särskilt boende

  SN 19/141 Uppföljande granskning av drogförebyggande arbete 2019

  SN 19/134-138  Rapporter: Kvalitetskontroll av läkemedel enligt gällande föreskrifter på särskilda boenden

  SN 19/23-4 Protokoll Kommunala pensionärs- och handikapprådet 2019-09-10

   

   

 • Protokoll från socialnämndens arbetsutskott redovisas.

  Socialnämndens arbetsutskott 2019-10-17 § 135-146.

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.