Hoppa över navigering
 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska lämna jäv eller intressekonflikt under mötet.

  Kommunstyrelse och nämnder har som rutin att inleda samtliga möten med en kontrollfråga om jäv inför mötet.
  Jäv enligt Kommunallagen 6 kap, 28 - 30§:

  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • Jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar.

 • Förvaltningen redovisar ekonomiskt utfall, samt orsaker till utfall.
  Arbetet fortsätter med att minska prognosen till – 5 600 tkr som KS beslutat.

  Det är fortsatt ökning av insatser i hemtjänst. Bristen av legitimerad rehab personal innebär ökade kostnader för inhyrd personal.

  På SÄBO arbetas det aktivt med att minska antal platser enligt Socialnämndens beslut.

  Inom Stöd och omsorg har prognosen förändrats genom minskning av köp av annan huvudman. Fortfarande kvarstår ärenden inom personlig assistans som ej är finansierad och ej avgjort om försäkringskassan beviljar assistans.

  IFO:s beräknade underskott kvarstår. Fler placeringar än budget.

  Sjukfrånvaro redovisas.

  Nyckeltal för Socialnämndens verksamheter redovisas.

 • Socialnämnden lämnar delårsrapport från 2019-01-01 till 2019-08-31.

  Socialnämndens förvaltning ska i september leverera en delårsrapport för perioden januari - augusti 2019. Delårsrapporten innehåller periodens större händelser och viktiga förändringar.

  Socialnämnden fick genom ett beslut från KS 19-02-25 sänka sitt förväntade resultat med – 5 600 tkr.
  KS beslut: Föreslå kommunfullmäktige besluta om förväntade resultat för 2019 enligt nedanstående och att respektive nämnd ska vidta åtgärder för att nå detta. Socialnämnden, max -5,6 miljoner kronor

  Socialnämnden gör den bedömningen att detta kommer att uppfyllas.

  Delårsrapporten bearbetas ännu och kommer att kompletteras med siffror inför kommunstyrelsens behandling.

 • Socialnämnden har inför budget 2020 gjort stora förändringar i framförallt antal särskilda boende platser. I budget finns redan omvandling av Spångbro och återlämning av dessa lägenheter till ÅFA. I juni 2020 kommer Socialnämnden att ha 147 särskilda boendeplatser. Därför gör Socialnämnden den bedömningen att ytterligare avveckling av platser under 2020 ej är möjligt och att medel behövs för att ställa om till andra arbetssätt.

  Inom kommunen sker ett långsiktigt och strategiskt arbete med lokaler för att säkerställa framtida behov. I planen finns särskilda boenden och strategiska beslut för framtiden. Även en ökning av hemtjänst insatser finns med. En verksamhet som varit konstant underfinansierad trots låga och effektiva kostnader per brukare. Även omställning av arbetssätt är nödvändigt för att möta framtidens utmaningar inom socialnämndens alla verksamheter.

  Om socialnämnden skall avveckla fler särskilda boende platser 2020 följer inte det kommunens strategiska och långsiktiga arbete. Socialnämnden hinner då inte heller se effekten av omvandlingen av Spångbro och vilka effekter det får. Därför ser Socialnämnden att ytterligare avveckling av platser är för riskabelt under 2020.

  Socialnämnden har heller inte nått den förmodade ”toppen” av antal äldre med ökat behov. Den beräknas som mest mellan åren 2020 – 2027. Socialnämnden känner därför en stor oro inför att ytterligare minska fler antal platser.

  I budget 2020 är det även avsatta medel för att utveckla socialpsykiatrin och satsa mer på förebyggande arbete. Denna omställning är nödvändigt för att minska kostnader långsiktigt.

  Socialnämndens bedömning för att klara sitt uppdrag är en budget 2020 på 258 200 tkr. Förslag i ramen 2020 är 251 844 tkr.

 • Information från socialnämndens verksamhet.

  Ensamkommande barn och unga

  Rekryteringar

  Övrig aktuell information

 • Kvalitetsuppföljning med sammanställning av avvikelserapporter inom hälso- och sjukvård, presenteras.

  Enligt Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) ska verksamheten arbeta med ständiga förbättringar. Avvikelsehantering är en del av detta. Syftet är att ta tillvara erfarenheter och att lära av misstag så att det inte upprepas igen. Inom hälso- och sjukvård hanteras avvikelser enligt ett flödesschema.

  Denna uppföljning är en sammanställning av inrapporterade avvikelser inom hälso- och sjukvård för första halvåret 2019 i jämförelse med 2018. Därtill finns en rapportering över månaderna juli och augusti 2019.

  Medicinskt ansvarig sjuksköterska informerar om denna kvalitetsuppföljning vid dagens sammanträde.

 • Demens är ett samlingsnamn och en diagnos för en rad symptom som orsakas av hjärnskador. Det kan yttra sig på olika sätt beroende på vilka delar av hjärnan som drabbas. Vanligen försämras minnet och förmågan att planera och genomföra vardagliga sysslor. Varje år insjuknar uppemot  25 000 personer i en demenssjukdom. De allra flesta är äldre, demens är sällsynt före medelåldern. Efter 65 års ålder ökar risken betydligt – var femte person över 80 år är drabbad. Det totala antalet demenssjuka i Sverige beräknas till närmare 150 000 personer, en siffra som kommer att stiga i takt med att den äldre befolkningen ökar i antal.

  Nämnden får information om verksamhetens arbete med demenssjuka och olika former av demens.

 • Sammanställning av enkät om sommaren 2019 inom socialnämndens verksamheter.

 • Lägesrapport gällande särskilt boende.

 • Förslag till revidering av Riktlinjer och avgifter för servering och försäljning av alkoholdrycker, öl klass II, tobaksförsäljning samt receptfria nikotinläkemedel i Ånge kommun.

 • Socialnämnden gör en uppföljning av beslut som socialnämnden tagit 6 månader tidigare. Ärenden som bedöms angelägna att följa upp ska rapporteras av ansvarig handläggare i socialnämnden.

  Uppföljning av verksamhetsfördjupning digitalisering i april 2019.

 • Samrådsgrupperna för socialnämndens olika verksamheter har som syfte att stärka den enskildes och dennes anhöriges delaktighet vid boenden och i andra verksamheter där brukarnas inflytande har betydelse för verksamhetens utformning. I samrådsgrupperna får brukare och anhöriga utrymme att lyfta frågor, synpunkter och önskemål som känns angelägna. Dessutom är samrådsgruppen ett forum för socialnämnden och förvaltningen att informera i aktuella ärenden.

  Rapport från samrådsmöte med Hemtjänst Öst redovisas.

 • Ledamöter och ersättare ställer frågor inom socialnämndens verksamhetsområde.

 • Redovisning av tagna delegeringsbeslut inom socialnämndens verksamhetsområden.

  Augusti - september redovisas vid nästa möte.

 • Protokoll från socialnämndens arbetsutskott redovisas.

  Socialnämndens arbetsutskott 2019-09-12 §§ 125-134.

 • Följande ärenden delges socialnämnden:

  SN 19/85  Rekvisition av utvecklingsmedel för 2019 för att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer och stöd till våldsutsatta kvinnor och barn m.m.

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.