Hoppa över navigering
 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska lämna jäv eller intressekonflikt under mötet.

  Kommunstyrelse och nämnder har som rutin att inleda samtliga möten med en kontrollfråga om jäv inför mötet.
  Jäv enligt Kommunallagen 6 kap, 28 - 30§:

  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • Jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar.

 • Förvaltningen redovisar ekonomiskt utfall, samt orsaker till utfall.

  Sjukfrånvaro redovisas.

  Nyckeltal för Socialnämndens verksamheter redovisas.

 • Kommunfullmäktige antog vid sitt möte 2019-06-17 ”Mål och prioriteringar Budget 2020 Ekonomisk plan 2021-2022”. Beslutet innebär besparingar för hela kommunen. För Socialnämndens del innebär beslutet en minskad budgetram på -12 400 tkr för 2020.

  Bilagor

 • Information från socialnämndens verksamhet.

  Kort rapport om sommaren
  Ensamkommande barn och unga
  Övrig aktuell information

 • Socialnämnden gör en uppföljning av beslut som socialnämnden tagit sex månader tidigare. Ärenden som bedöms angelägna att följa upp rapporteras av ansvarig handläggare i socialnämnden.

   

  Februari 2019:

  Kompetensbrist arbetsterapeuter och fysioterperuter/sjukgymnaster, läget (SN 19/33)
  Höjning av avgift förlunch i daglig verksamhet Stöd och omsorg (SN 19/38)
  Ansökan om statsbidrag för att stärka insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa (SN 19/40)

  Januari 2019:

  Revidering av tillämpningsanvisningar för avgifter inom vård och omsorg, (SN 19/18)
   

 • Socialnämnden har rätt att delegera beslutanderätten i olika ärenden enligt ett flertal olika lagar och förordningar, de huvudsakliga är kommunallagen (KL), socialtjänstlagen (SoL), lag om stöd och service (LSS) och lag om vård av unga (LVU) och lag om vård av missbrukare (LVM).

  Delegering innebär att beslutanderätten, i ett visst ärende eller i en ärendegrupp, flyttas över till någon annan (delegaten). Delegaten träder helt in i nämndens ställe.

  Socialnämnden har i och med upprättandet av denna förteckning gett delegering i de ärenden som ingår.

  Socialnämnden ska godkänna förslag till reviderad ”Socialnämndens delegeringsordning”, senast reviderad 2018-11-27 § 189.

 • Enligt socialtjänstlagen 16 kap 6 f-h §, är kommunerna skyldiga att anmäla alla gynnande
  beslut enligt 4 kap 1 § SoL och LSS som inte verkställts inom tre månader.

  Rapportering ska ske till kommunens revisorer och kommunfullmäktige.

  Rapporteringsskyldigheten gäller även alla avbrott i verkställigheten om beslutet inte har
  verkställts på nytt inom tre månader från dagen av avbrottet.

 • Redovisning av tagna delegeringsbeslut inom socialnämndens verksamhetsområden.

  Maj 2019: 93 -116
  Juni 2019: 117 - 140
  Juli 2019: 141 - 161

 • SN 19/88 Anmälan Lex Sarah

  SN 19/96 Rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat system förkunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter

  SN 19/99 Samverkansavtal för Vård och Omsorgscollege Södra Norrland

   

 • Protokoll från socialnämndens arbetsutskott redovisas.

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.