Hoppa över navigering
 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska lämna jäv eller intressekonflikt under mötet.

  Kommunstyrelse och nämnder har som rutin att inleda samtliga möten med en kontrollfråga om jäv inför mötet.
  Jäv enligt Kommunallagen 6 kap, 28 - 30§:

  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • Jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar.

 • Förvaltningen redovisar ekonomiskt utfall, samt orsaker till utfall.

  Information om budgetförutsättningar 2020.

  Sjukfrånvaro redovisas.

  Nyckeltal för Socialnämndens verksamheter redovisas.

 • Enligt Ånge kommuns styrprocess och regler för internkontroll (kommunfullmäktige 2017-11-27, § 93) ska uppföljning av ekonomi, mål och internkontroll lämnas till kommunfullmäktige efter varje tertial (april, augusti och december).

  Socialnämndens förvaltning ska i maj leverera en tertialrapport för årets fyra första månader. Tertialrapporten skall innehålla periodens större händelser och viktiga förändringar. Tertialrapporten ska innehålla avstämning av det ekonomiska resultatet jämfört med budget för perioden, prognos för helår och kommentarer. En första redovisning av investeringar för 2019 och prognos.

   

 • Socialnämnden ska besluta om investeringsbudget för åren 2020 – 2024.

 • Information från socialnämndens verksamhet.

  Information från presidiedagen 9 maj

  Rapport om planering inför sommaren

  Övrig aktuell information

 • Kommunerna har ansvar för mottagande av ensamkommande barn och ungdomar. Tidigare hade Migrationsverket avtal med kommuner som ville driva verksamhet. I samband med den stora flyktingvågen 2015/2016 lagstadgades att alla landets kommuner har ansvar för mottagande, befintliga avtal sades upp och ersättningssystemet ändrades.

  Antal ensamkommande idag är lågt och Länsstyrelserna har ansvar att samordna kommunernas mottagande. Möjligheter finns för kommuner i ett län att avtala om att en eller flera kommuner i ett län står för mottagande och att övriga kommuner avtalar bort sina anvisningar till dessa.

  Socialnämnden är positiva till att fortsatt bedriva HVB-hem, under förutsättning att överenskommelser om kostnadstäckning från kommuner som vill lämna sina anvisade ensamkommande, eller Migrationsverket säkras.

  Inga ytterligare kostnader för investering i lokaler eller hyreskostnadsnivå kan inrymmas i fortsatt verksamhet att bedriva HVB för ensamkommande barn och unga.

  Tidigare beslut
  Socialnämnden 2018-11-18 § 195
  Föreslå kommunstyrelsen att ställa sig bakom att Ånge kommun tar ett länsansvar för ett mottagande av ensamkommande ungdomar. Redovisa ärendet samt de ekonomiska förhållanden som råder till kommunstyrelsens sammanträde 18 december 2018.

  Kommunstyrelsen  2018-12-18 § 270
  Inget beslut, frågan åter till Socialnämnden.

  Socialnämnden 2019-04-25 §
  Fortsatt beredning.

   

 • Kommunstyrelsen beslutade 2019-01-19 § 9 om projekt Provtagning i Haverö. Projektet pågår under 2019 på prov och innebär att boende i Haverö erbjuds möjlighet till medicinsk provtagning på hemmaplan.

  Insatsen sköts via Ånge kommuns hemtjänst i samarbete med Hälsocentralen i Ånge. Hälsocentralen tillhandahåller material och hemtjänstens undersköterskor tar proverna som transporteras via hemtjänsten till hälsocentralen. Projektet finansieras via kommunstyrelsen med 30 000 kr.

 • Socialnämnden får information om daglig verksamhet.

  Den som har en funktionsnedsättning och inte är anställd någonstans eller studerar, har rätt att ansöka om en daglig verksamhet som passar hen. Den dagliga verksamheten är rehabiliterande och livskvalitetshöjande för den som har en funktionsnedsättning

 • Lägesrapport gällande beläggningen och ekonomi för verksamheten särskilt boende.

 • Socialnämnden gör en uppföljning av beslut som nämnden tagit sex månader tidigare. Ärenden som bedöms angelägna att följa upp rapporteras av ansvarig handläggare i socialnämnden.

  Socialnämndens beslut 2018-11-27 § 195, HVB-hem för ensamkommande barn och unga (SN 18/135)

  Beslut: Föreslå kommunstyrelsen att ställa sig bakom att Ånge kommun tar ett länsansvar för ett mottagande av ensamkommande ungdomar. Redovisa ärendet samt de ekonomiska förhållanden som råder till kommunstyrelsens sammanträde 18 december 2018.

  Beslutet följs upp i samband med behandlingen av ärendet HVB-hem 2019 vid dagens sammanträde.

 • Enligt socialtjänstlagen 16 kap 6 f-h §, är kommunerna skyldiga att anmäla alla gynnande
  beslut enligt 4 kap 1 § SoL och LSS som inte verkställts inom tre månader.

  Rapportering ska ske till kommunens revisorer och kommunfullmäktige.

  Rapporteringsskyldigheten gäller även alla avbrott i verkställigheten om beslutet inte har verkställts på nytt inom tre månader från dagen av avbrottet.

 • Samrådsgrupperna för socialnämndens olika verksamheter har som syfte att stärka den enskildes och dennes anhöriges delaktighet vid boenden och i andra verksamheter där brukarnas inflytande har betydelse för verksamhetens utformning. I samrådsgrupperna får brukare och anhöriga utrymme att lyfta frågor, synpunkter och önskemål som känns angelägna. Dessutom är samrådsgruppen ett forum för socialnämnden och förvaltningen att informera i aktuella ärenden.

 • Ledamöter och ersättare ställer frågor inom socialnämndens verksamhetsområde.

 • Redovisning av tagna delegeringsbeslut inom socialnämndens verksamhetsområden.

  April 2019: 70-92

 • Protokoll från socialnämndens arbetsutskott redovisas.

   

  2019-05-08 §§ 57-71

 • Följande ärenden delges socialnämnden:

  SN 19/85 Rekvisition av utvecklingsmedel för 2019 för att kvalitetssäkra arbetet mot våld i nära relationer och stöd till våldsutsatta kvinnor med barn m.m.

  SN 19/82 Ungdomar i Ånge - åsikter och attityder. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2018 (LUPP undersökningen)

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.