Hoppa över navigering
 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska lämna jäv eller intressekonflikt under mötet.

  Kommunstyrelse och nämnder har som rutin att inleda samtliga möten med en kontrollfråga om jäv inför mötet.
  Jäv enligt Kommunallagen 6 kap, 28 - 30§:

  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • Jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar.

 • Förvaltningen redovisar ekonomiskt utfall, samt orsaker till utfall.

  Sjukfrånvaro redovisas.

  Nyckeltal för Socialnämndens verksamheter redovisas.

 • Verksamhetsberättelse för socialnämnden 2018 presenteras.

 • Information från socialnämndens verksamhet.

  Ensamkommande barn och unga

  Information om bilpooolen. Bilpoolsansvarig informerar kl 9.30

  Kompetensförsörjning. Personalchefen informerar kl 10.15.

  Rekrytering

  Övrig  information

 • Anhörigkonsulenten finns för den som vårdar eller stödjer en närstående som har en långvarig sjukdom eller som har någon funktionsnedsättning.

  Verksamheten erbjuder råd, stöd och samtal, träffar med andra anhöriga som vårdar, föreläsningar och information om olika frågor.

  Anhörigkonsulenten Mona Engholm informerar om verksamheten det gångna året.

 • Vårdgivaren/Socialnämnden ansvarar för att patienter får en god och säker vård inom den kommunala hälso- och sjukvården. Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) ska en patientsäkerhetsberättelse upprättas för varje år.
  Medicinskt ansvarig sjuksköterska Marie Strömberg redovisar information ur patientsäkerhetsberättelsen.

 • Socialnämnden gör en uppföljning av beslut som socialnämnden tagit sex månader tidigare. Ärenden som bedöms angelägna att följa upp rapporteras av ansvarig handläggare i socialnämnden.

  Inget ärende följs upp denna gång.
   

 • Tjänstepersonerna presenterar nyckeltal, jämförelser och underlag inför målarbetet.
  På Socialnämnden 25 april ska politikerna fatta beslut om mål inför 2020.

  Bilagor

 • Ledamöter och ersättare ställer verksamhetsfrågor inom socialnämndens område.

 • Följande ärenden delges socialnämnden:

  SN 19/42 Arbetsmiljöverket inspekterar det förebyggande arbetet mot belastningsskador, Torpsro

  SN 19/44 Läkemedel och äldre -nulägesbeskrivning 2018. Användning av läkemedel inom kommunala boenden och i hemsjukvården i Västernorrland

  SN 19/23-2 Protokoll från kommunala pensionärs- och handikapprådet 2019-02-19

   

 • Redovisning av tagna delegeringsbeslut inom socialnämndens verksamhetsområden.

  Februari 2019: 25-48

 • Protokoll från socialnämndens arbetsutskott redovisas.

  Socialnämndens arbetsutskott 2019-03-13  §§ 23-42

   

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.