Hoppa över navigering
 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska lämna jäv eller intressekonflikt under mötet.

  Kommunstyrelse och nämnder har som rutin att inleda samtliga möten med en kontrollfråga om jäv inför mötet.
  Jäv enligt Kommunallagen 6 kap, 28 - 30§:

  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • Jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar.

 • Bokslut 2018 redovisas till Socialnämnden. Underlaget ej fullständigt för utskick. Underlag kommer att vara klar till Socialnämndens möte 2019-02-28

 • Förvaltningen redovisar ekonomiskt utfall, samt orsaker till utfall.

  Sjukfrånvaro redovisas.

  Nyckeltal för Socialnämndens verksamheter redovisas.

 • Information från socialnämndens verksamhet.

  Ensamkommande barn och unga

  Rekryteringar

  Övrig aktuell information

 • Ledamöter och ersättare ställer verksamhetsfrågor inom socialnämndens område.

 • Socialnämnden bedriver eget HVB hem, stödboende och har utslussverksamhet för ensamkommande barn/ungdomar. Verksamheten har efter det stora antalet ensamkommande 2015-2016 minskat och flödet in av nya ensamkommande är litet idag. Kommunen har ansvar att ta hand om de ensamkommande som anvisas till vår kommun. Anvisning kan avtalas bort till annan mottagande kommun eller så kan kommunen välja att avtala om att vara en mottagande kommun. Ngt avtal finns inte för 2019 men kan tecknas för 2020.

 • Socialnämnden gör en uppföljning av beslut som socialnämnden tagit sex månader tidigare. Ärenden som bedöms angelägna att följa upp rapporteras av ansvarig handläggare i socialnämnden.

  Svar på motion om Hemtagningsteam, 2018-08-27 § 123 (SN 18/34)
  Redovisning av arbetssätt 80/20 i hemtjänsten, för tryggare hemgång.


  Utredning av skolveckohem i samarbete med humanistiska nämnden, 2018-08-27 § 124 (SN 18/78)

 • Risk och konsekvensbeskrivning är utarbetad utifrån risk för patientsäkerheten, arbetsmiljö och ekonomi när det gäller brist på arbetsterapeuter, fysioterapeuter/sjukgymnaster.

  Verksamhetschef för kommunal hälso- och sjukvård och Medicinskt ansvarig sjuksköterska ser allvarligt på bemanningsläget en stor risk för patientsäkerheten har uppstått i och med den låga bemanningen.
  Verksamhetschef har anlitat bemanningsföretag under sex månader för att komma tillrätta med problematiken. Det kan ses som en akutåtgärd.
  Strategiskt behöver åtgärder vidtas för att komma tillrätta med kompetensförsörjningen inför framtiden.

 • Uppföljning av hemtjänst utifrån PWC uppdrag att genomlysa hemtjänsten i Ånge kommun.
  I november 2017 presenterade förvaltningen PWC rapporten och en handlingsplan för effektivisering av hemtjänsten, för socialnämnden.
  Socialnämnden beslutade då att rapport skulle ges vid varje sammanträde.

  Handlingsplanen följs fortfarande, verksamhetschef för biståndshandläggarna och verksamhetschef för hemtjänsten samverkar kring vissa frågor i planen.

  Under hösten 2018 ökade brukarnas behov med 500 timmar. I november och december 2018 har behovet av hemtjänst legat stabilt. I januari 2019 kan en liten minskning av timmar märkas, (170 timmar mindre än tidigare).

  Hemtjänsten är indelad i fem små grupper och en fördelning av brukare har skett, för att få jämnare arbetsbelastning mellan grupperna.

 • Uppföljning av särskilt boende.

 • Ånge kommuns tekniska förvaltning har gjort en prishöjning för lunchmaten som Stöd- och omsorg köper till daglig verksamhet inom LSS. Av den anledningen föreslås att Stöd- och omsorg höjer priset för lunch som serveras inom daglig verksamhet med motsvarande belopp. Priset för lunch blir från och med 2019-07-01 60 kr.

 • Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) redovisar och jämför resultat inom områden som är av stort intresse för invånarna. Resultaten har ambitionen att i ett övergripande perspektiv beskriva kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner.

  Det grundläggande syftet har sedan starten av KKiK varit att ta fram ett kunskapsmaterial som stärker de förtroendevalda i att styra mot resultat och i dialogen med medborgarna. Uppgifterna till KKiK hämtas från olika myndigheter och vissa uppgifter lämnas av kommunerna själva. Uppgifterna bildar nyckeltal.

  Nyckeltalen i KKiK har olika karaktär och syften. Gemensamt för alla är att de på ett kortfattat och enkelt sätt ger en övergripande bild av var kommunen befinner sig i förhållande till andra kommuner. Den bilden är tänkt att vara intressant och användbar för kommunledningens politiker och tjänstemän.

  Varje år sammanställs uppgifterna av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) i en rapport. Rapporten kan användas som ett underlag för att göra djupdykningar inom olika områden. Till sin hjälp kan man använda databasen Kolada (www.kolada.se). Där finns uppgifter om vad de olika resultaten är byggda på.

  Förvaltningen kan stödja socialnämnden med analyser av resultaten.

 • Februari 2017 presenterades en utredning av PWC om kommunens framtida lokalbehov.
  Utredningen visade att kommunen om tio år kan förväntas ha en liten minskning av antalet barn i förskoleålder (-20 personer), färre antal barn i grundskolan (-67 personer) och ett ökat antal personer som är 80 år och äldre (+85 personer).
  Utredningen pekade även på den offentliga sektorns och kommunens förväntade problem med kompetensförsörjningen.

  Utredningen föreslog följande åtgärder för kommunen:
  - Skapa större enheter inom förskolan
  - Minska antalet enheter inom grundskolan
  - Minska till en särskola från dagens två
  - Minska till ett högstadium i kommunen
  - Öka antalet platser i särskilt boende
  - Skapa trygghetsboende/seniorboende
  - Skapa ytterligare en gruppbostad

  Kommunstyrelsen beslutade den 13 november 2018, § 226 att:
  1. Föreslå kommunfullmäktige godkänna att ÅFA projekterar för följande investeringar:
  - Ombyggnad av Åsgatan till 8 avdelningar förskola med tillagningskök för mat till förskolan
  i Ånge
  - Ombyggnad av Solgårdens förskola till gruppbostad, LSS
  - Ombyggnad av Parkbacken till ytterligare 29 platser, särskilt boende
  - Ombyggnad av Spångbrogården till trygghetsboende
  2. Kommunstyrelsen uppdrar till koncernledningsgruppen att även se över lokalutnyttjandet i
  Fränstaområdet.

  Bilagor

 • Sommar 2018 upplevdes i delar av verksamheten som mycket krävande. Personalenheten gjorde, tillsammans med socialnämnden, en analys av sommaren och hittade några organisatoriska misstag. Ett av problemområdena var brist på personal. Som i ett led av detta tillsattes en arbetsgrupp som skulle göra rekryteringsprocessen av sommarvikarier smidigare.

  Arbetsgruppen har inriktat sig på fyra områden; annonsering, anställning, utbildning och inskolning. Dessa fyra områden har granskats utifrån tillgänglighet för tre grupper av intressenter; de sökande, medarbetare och organisationen. Till varje område tillsattes åtgärdspaket för att underlätta för alla grupper.

  Åtgärderna är i vissa delar fortfarande i utförande den fulla effekten kan inte ännu utvärderas. Några förbättringsområden har redan dykt upp och kommer att föras till den slutgiltiga utvärderingen, när semesterperioderna är över. En utvärdering som ska göra nästa års rekryteringsprocess ännu bättre.

 • Kommunrevisorerna har genomfört årlig Grundläggande granskning av Socialnämndens verksamhetsområde för att bedöma om nämnden har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.

  Revisionen önskar att socialnämnden lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i rapporten.

  Förslag till svar

  3.2 Målstyrning
  Nämnden har beslutat om att arbeta mot mål, där vissa är för resurskrävande att följa upp fler gånger än en gång per år. Däremot har nämnden dragit slutsatsen att prioriterade aktiviteter, som är kopplade till måluppfyllelsen, kan behöva följas upp med korta intervall.


  3.3 Ekonomistyrning
  Socialnämnden följer varje månad utfall och prognos. Däremot kan det bli tydligare i protokoll att socialnämnden tagit del av den informationen som tjänstemännen delgett och vilka åtgärder som krävs.


  3.4 Uppföljning av internkontroll
  Verksamheten har processer som beskrivs av rutiner. I vissa processer finns rutiner som innehåller en kontrollerande funktion. Vissa rutiner är rena kontrollrutiner. Målet med internkontrollen är att undersöka hur dessa kontrollfunktioner fungerar i verksamheten.

  Nämnden har påbörjat ett fördjupande arbete för att förstå processerna och hur nämnden kan undersöka hur väl verksamheten kontrollerar sina processer. Utbildning av nya ledamöter har påbörjats för att bättre kunna förstå processerna.

  Bilagor

 • Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att under 2019 fördela medel till kommuner för att stärka insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa. Syftet är bland annat att möjliggöra kompetensutveckling för socialtjänstens personal om psykisk ohälsa bland barn och unga. Regeringen har avsatt medel för 2018-2020.

  2018 påbörjades ett projekt i Ånge, i samarbete mellan skola och socialtjänst, med ekonomiskt stöd från denna satsning. Syftet i kommunen är att hitta arbetsmodeller för att stärka skolbarns förmåga att tillgodose sig utbildningen. Inriktningen är utveckling av fysisk och psykisk hälsa, på individuell, grupp- och organisatorisk nivå. Projektet är kopplat till två klasser i årskurs tre och är tänkt att pågå fram till 2020.

  Söker socialnämnden ekonomiskt stöd via statsbidraget för att stärka insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa, kan detta projekt fortsätta och på sikt lägga grunden till en arbetsmetod som stärker barnen i skolan och på fritiden.

 • Personligt ombud är en verksamhet som kommunen kan bedriva till stöd för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Kommuner som bedriver verksamhet med personligt ombud kan ansöka om statsbidrag hos Länsstyrelsen för delfinansiering.

  I Ånge kommun finns ett personligt ombud, som arbetar på uppdrag inom socialnämndens område. Socialnämnden har tidigare ansökt om bidrag för delfinansiering. Ansökning för statsbidraget kan bara göras ett år i taget. Bidraget har i dagsläget inga direktiv om att fasas ut något angivet år, utan ligger kvar tills ett beslut om att det ska upphöra drivs igenom på nationell nivå.

  Socialnämnden har därför även i år möjlighet att söka bidrag för delfinansiering till tjänsten Personligt ombud.

 • Samrådsgrupperna för socialnämndens olika verksamheter har som syfte att stärka den enskildes och dennes anhörigas delaktighet vid boenden och i andra verksamheter där brukarnas inflytande har betydelse för verksamhetens utformning. I samrådsgrupperna får brukare och anhöriga utrymme att lyfta frågor, synpunkter och önskemål som känns angelägna. Dessutom är samrådsgruppen ett forum för socialnämnden och förvaltningen att informera i aktuella ärenden.

 • Följande ärenden delges socialnämnden:

  SN 19/29-1, Beröm av film om hemtjänsten.

  SN 19/32, Verksamhetsberättelse Patientnämnden och etiska nämnden, Region Västernorrland.

  SN 18/72-4, Återrapportering av 2018 års statsbidrag för stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården.

  SN 18/80-3, Återrapportering av 2018 års statsbidrag till att stärka insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa.

  SN 18/91-3, Återrapportering 2018 års statsbidrag för investeringar i välfärdsteknik inom omsorgen.

 • Protokoll från socialnämndens arbetsutskott redovisas.

  Socialnämndens arbetsutskott 2019-01-31, § 11-12
  Socialnämndens arbetsutskott 2019-02-14, § 13-22

 • Redovisning av tagna delegeringsbeslut inom socialnämndens verksamhetsområden.

  Delegeringsbeslut
  december 2018: 241-264
  januari 2019: 1-24

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.