Hoppa över navigering
 • Socialnämnden får introduktion till arbetet i nämnden och information om verksamheterna inom nämndens ansvarsområde. Observera att mötet startar kl 08.15.

  Föredragande är ordförande, nämndsekreterare, socialchef och verksamhetschefer inom socialtjänsten.

 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska lämna jäv eller intressekonflikt under mötet.

  Kommunstyrelse och nämnder har som rutin att inleda samtliga möten med en kontrollfråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 6 kap, 28 - 30§:
  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • Jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar.

 • Förvaltningen redovisar ekonomiskt utfall, orsaker till utfall samt prognos 2019.

   

 • Årshjul för socialnämnden och verksamhetens årshjul uppdateras.

  Bilagor

 • Information från socialnämndens verksamhet.

  Ensamkommande barn och unga

  Övrig aktuell information

 • Socialnämnden beslutade 2018-08-27 att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta avgifter för hälso- och sjukvårdsinsatser.
  I samband med beslutet uppdrogs till förvaltningen att revidera riktlinjer, avgifter inom vård och omsorg.

  Förslag till reviderade riktlinjer är utarbetade.
  Förvaltningen föreslår i samband med revideringen, en namnändring på dokumentet till Tillämpningsanvisningar för avgifter inom vård och omsorg.


  Tidigare beslut:
  Kommunfullmäktige 2018-11-26 § 130
  Socialnämnden 2018-08-27 § 125

 • Socialnämnden gör en uppföljning av beslut som socialnämnden tagit 6 månader tidigare.

  Ärenden som bedöms angelägna att följa upp ska rapporteras av ansvarig handläggare i socialnämnden.

 • Socialnämnden ska utse arbetsutskott.
  Arbetsutskottet ska bestå av 3 ledamöter och 3 ersättare. Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra.

 • Samrådsgrupper ska väljas för verksamheterna

  Särskilda boenden

  Hemtjänst

  Dagligverksamhet

  Trapphusboende

  Bilagor

 • Val av representanter till Kommunala pensionärs- och handikapprådet 2019-2022.

  Rådet fungerar som en informations- och remissinstans i frågor som rör pensionärers och handikappades intressen i Ånge kommun. I rådet ges ömsesidig information mellan företrädare för pensionärs- och handikapporganisationerna och kommunens styrelser och nämnder.

  Bilagor

 • Kommunförbundet Västernorrland samverkar inom flera politikområden. Som stöd till presidierna finns samordnare på Kommunförbundet Västernorrland.
  Socialnämnden utser ombud till Socialnämndspresidiet.

  Bilagor

 • Ledamöter och ersättare ställer verksamhetsfrågor inom socialnämndens område.

 • Redovisning av tagna delegeringsbeslut inom socialnämndens verksamhetsområden.

 • Följande ärenden delges socialnämnden:

  • Redovisning av statsbidrag för personligt ombud, sn 18/18
  • Revisionsrapport, Grundläggande granskning 2018, sn 18/19
  • Kontrollrapport från livsmedelsanläggning - Furubackens mottagningskök sn 19/11
  • Rapport livsmedelskontroll vid Parkbackens äldreboende, Ånge sn 19/10
  • Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna samt ändrad oppositionsorganisation 2019 sn 18/139

   

 • Protokoll från socialnämndens arbetsutskott redovisas.

 • Socialnämnden får introduktion till arbetet i nämnden och information om verksamheterna inom nämndens ansvarsområde.

  Föredragande är ordförande, socialchef, verksamhetschefer inom socialtjänsten och nämndsekreteraren.

 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska lämna jäv eller intressekonflikt under mötet.

  Kommunstyrelse och nämnder har som rutin att inleda samtliga möten med en kontrollfråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 6 kap, 28 - 30§:
  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • Jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar.

 • Arbete med årsbokslut för kommunen och nämnderna pågår som bäst. 2018 års ekonomiska utfall redovisas vid presidiemöte 22 februari.

  Utfallet för socialnämnden ser i dagsläget ut att kunna bli något bättre än prognos i november (-11 miljoner kr i november).

  Alla kommunens förvaltningar har fått i uppdrag att presentera besparingsåtgärder inför 2019 eftersom prognoser pekar mot fortsatta underskott under året.

 • Årshjul för socialnämnden och verksamhetens årshjul uppdateras.

 • Information från socialnämndens verksamhet.

  Ensamkommande barn och unga
  Ett HVB-hem, ett stödboende och utslussverksamhet (till eget boende) finns idag i verksamheten. Nu finns 26 unga i verksamheten.

  Verksamheten fungerar bra och det finns även möjlighet att ta emot unga från andra kommuner.

  I verksamhetens lokaler bor också några av de ungdomar som fått tillfälligt uppehållstillstånd enligt gymnasielagen.

   

 • Socialnämnden beslutade 2018-08-27 att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta avgifter för hälso- och sjukvårdsinsatser.
  I samband med beslutet uppdrogs till förvaltningen att revidera riktlinjer, avgifter inom vård och omsorg. Fullmäktige godkände avgifter för hälso- och sjukvårdsinsatser 2018-11-26 § 180.

  Förslag till reviderade riktlinjer är utarbetade.
  Förvaltningen föreslår i samband med revideringen, en namnändring på dokumentet till Tillämpningsanvisningar för avgifter inom vård och omsorg.


  Tidigare beslut:
  Kommunfullmäktige 2018-11-26 § 130
  Socialnämnden 2018-08-27 § 125

  Bilagor

 • Socialnämnden gör en uppföljning av beslut som socialnämnden tagit 6 månader tidigare.

  Ärenden som bedöms angelägna att följa upp ska rapporteras av ansvarig handläggare i socialnämnden.

 • Socialnämnden ska utse arbetsutskott.
  Arbetsutskottet ska bestå av 3 ledamöter och 3 ersättare. Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra.

 • Samrådsgrupper ska väljas för verksamheterna

  Särskilda boenden
  Hemtjänst
  Dagligverksamhet
  Trapphusboende

  Den som är första namn i beslutet om samrådsgrupp sammankallar samrådsgrupperna.

  Bilagor

 • Val av representanter till Kommunala pensionärs- och handikapprådet 2019-2022.

  Rådet fungerar som en informations- och remissinstans i frågor som rör pensionärers och handikappades intressen i Ånge kommun. I rådet ges ömsesidig information mellan företrädare för pensionärs- och handikapporganisationerna och kommunens styrelser och nämnder.

  Bilagor

 • Kommunförbundet Västernorrland samverkar inom flera politikområden. Som stöd till presidierna finns samordnare på Kommunförbundet Västernorrland.
  Socialnämnden utser ombud till Socialnämndspresidiet.

  Bilagor

 • Enligt socialtjänstlagen 16 kap 6 f-h §, är kommunerna skyldiga att anmäla alla gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL och LSS som inte verkställts inom tre månader.

  Rapportering ska ske till kommunens revisorer och kommunfullmäktige.

  Rapporteringsskyldigheten gäller även alla avbrott i verkställigheten om beslutet inte har verkställts på nytt inom tre månader från dagen av avbrottet.

  Kvartalsrapport 4 2018.

 • Ledamöter och ersättare ställer verksamhetsfrågor inom socialnämndens område.

 • Redovisning av delegeringsbeslut inom socialnämndens verksamhetsområden.

  December 2018: 241-264

 • Följande ärenden delges socialnämnden:

  • Redovisning av statsbidrag för personligt ombud, sn 18/18

  • Revisionsrapport, Grundläggande granskning 2018, sn 18/19

  • Kontrollrapport från livsmedelsanläggning - Furubackens mottagningskök sn 19/11

  • Rapport livsmedelskontroll vid Parkbackens äldreboende, Ånge sn 19/10

  • Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna samt ändrad oppositionsorganisation 2019 sn 18/139

   

 • Protokoll från socialnämndens arbetsutskott redovisas.

  2018-12-17 § 208-209
  2019-01-17, § 1-10

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.