Hoppa över navigering
 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska lämna jäv eller intressekonflikt under mötet.

  Kommunstyrelse och nämnder har som rutin att inleda samtliga möten med en kontrollfråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 6 kap, 28 - 30§:
  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • Jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar.

 • Återrapportering av process att ta fram ny vision för Ånge kommun.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 8 oktober, § 171 att starta process med att ta fram ny vision för Ånge kommun.

 • Mikael Johansson och Jan Filipsson, s, har den 29 januari 2020 lämnat en motion om att synliggöra ekonomiskt nyckeltal.

  De föreslår: Att vi synliggör viktiga ekonomiska nyckeltal på kommunens hemsida och att dessa uppdateras vid tidpunkter då förvaltningarna tycker det är lämpligt.

  De skriver i sin motion att den kommunala ekonomin påverkas negativt när elever lämnar kommunens skolor för skolgång i andra kommuner eller för en friskola. De tror att kommuninvånarna i allmänhet inte är informerade om vad det kostar kommunen när elever väljer skola i annan kommun eller en friskola, och att det är en väg för att medvetandegöra invånare om effekterna på den kommunala ekonomin.

  De tycker även att redovisa nyckeltal kan göras även för andra verksamheter där man vill hålla medborgarna informerade om vad olika saker i kommunen kostar.

  Elin Rapp, kanslichef svarar:
  Från verksamheternas synvinkel är det bra att kunna presentera fakta, underlag och nyttig information på ett tillgängligt sätt.

  Eftersom organisationen inte är så stor och administrativt omfattande, har vi hittills inte utvecklat särskilda redovisningar i så stor utsträckning på webben. För statistik och underlag hänvisas ofta till kolada, som är en bred databas för kommuners statistik. Men det är en bra ambition att visa mer underlag och fakta på vår egen webbsida.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 mars 2020, § 29 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen.

  Bilagor

 • Joakim Bäckström, vf har den 30 april 2019 lämnat in en motion om solceller. Vår Framtid vill att Ånge kommun deltar aktivt i omställningen från fossila till förnybara energikällor.

  Joakim Bäckström, vf yrkar:
  - Att kommunen startar arbete med att se vilka möjliga bidrag som finns att söka för solelsproduktion
  - Att kommunen utifrån förutsättningarna väljer fastigheter och storlek på anläggningarna
  - Att kommunen genomför dessa installationer innan mandatperiodens slut.

  Emilia Rapp, hållbarhetsstrateg svarar:
  Likt Joakim Bäckström skriver i sin motion så behöver världens energiförsörjning ställa om av miljöskäl. Vi har i vårt område goda förutsättningar för solceller då vi har många soltimmar under sommarhalvåret.

  Solceller är en bra energikälla ur miljösynpunkt samtidigt som det också är en ekonomisk säkring av framtidens energikostnad. Dagens solceller med de investeringsstöd som finns att söka har vanligen en återbetalningstid på tio år.

  Utifrån dessa aspekter finns det goda anledningar att utreda detta vidare.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 mars 2020, § 30 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen.

  Bilagor

 • Rektorerna i kommunens förskole- och grundskoleverksamheter beskriver i skrivelse 2020-01-28 behov av arbetskläder för personal i förskolor, förskoleklasser och fritidshem.

  Personalen behöver kläder och skor både för inom- och utomhuspedagogik för att fullfölja sitt uppdrag.

  I dagens budget för verksamheterna inryms inte arbetskläder för personalen.
  Beräknad summa/person/år: 1 500 kr
  Totalt berörd personal: ca 103 st
  Totalsumma/år: 154 500 kr

  Tidigare beslut
  Utbildningsnämnden beslutade den 18 februari 2020, § 10 att utbildningsnämnden ser positivt på skrivelsen, men skickar frågan vidare till kommunstyrelsen för att undersöka möjligheten till ramförstärkning, innevarande och kommande år.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 mars 2020, § 28 att föreslå kommunstyrelsen:
  1. Besluta att medel till arbetskläder för personal i förskolor, förskoleklasser och fritidshem tas ur kontot för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter avseende år 2020.
  2. Från 2021 arbetas kostnaden in i utbildningsnämndens budget.
  3. Uppdra till personalchef att se över frågan gällande arbetskläder för anställda hos Ånge kommun.

  Bilagor

 • Kulturchef Peter Gunnarsson informerar.

  Nuvarande biblioteksplan för kommunen upphör den 31 december 2020. Ny plan för 2021–2026 behöver utarbetas under innevarande år.

  Förslag till tidplan presenteras, där beslut om ny plan kan fattas av kommunfullmäktige den 30 november 2020.

  Kommunstyrelsen beslutar om hur arbetet med biblioteksplanen ska fortskrida vid sammanträdet den 7 april.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 mars 2020, § 27 att:
  1. Tacka för informationen.
  2. Föreslå kommunstyrelsen besluta att anta tidplan för biblioteksplan samt om politiskt engagemang i arbetsgrupp för densamma.

  Bilagor

 • naturum Ånge i Borgsjö, ägs och drivs av Ånge kommun. Naturvårdsverket (NVV) är huvudman för verksamheten vid naturum. För att få kalla sig naturum behöver utställning och verksamhet följa NVVs riktlinjer.

  Hösten 2018 ställde NVV krav om en förnyelse av basutställningen på naturum. Ingen förnyelse har skett sedan starten 1996. Efter en genomförd förstudie våren 2019 har en förnyelse av utställningen handlats upp genom anbudsförfarande.
  Uppdraget att utarbeta en ny basutställningen har tilldelats ett av de företag som lämnat anbud.

  Kostnaden för att utveckla basutställningen beräknas till 600 000. Planen är att låta förnyelseprocessen löpa över tre år. Detta för att göra det möjligt att finansiera förnyelsen med kommunala medel i rimlig omfattning.

  Kommunstyrelsen beslutade den 8 oktober 2019, § 167 uppdra till Näringslivskontoret
  - att verka för att utveckla utställningen på naturum i Borgsjö så att den motsvarar
  Naturvårdsverkets krav och naturum upprätthålls i kommunens regi
  - att i anslutning till naturum, i nära samarbete med församlingarna i Selånger och
  Borgsjö/Haverö etablera en nod för Pilgrimer
  - att i samband med naturum och Pilgrimsnoden skapa förutsättningar för ett aktivt och
  välkomnande värdskap i Ånge kommuns regi
  - att återkomma med förslag till finansiering
  - att driften av naturum inarbetas i utvecklingsenhetens budget
  - Uppta diskussion med Naturvårdsverket om finansiering av förnyelse av utställningen på
  naturum.

  Diskussion har förts med NVV som kategoriskt avvisar medfinansiering från verket.
  Ansökan om bygdemedel med en total summa av 300 000 kronor är inlämnad till länsstyrelsen Västernorrland, ansökan förväntas behandlas under våren 2020. För att säkra finansieringen i det fall ansökan inte beviljas behöver vi få en garanti från kommunstyrelsen för 2020.

  Vi ansöker om att 300 000 kronor bokas upp från kommunstyrelsens konto för år 2020 för oförutsedda utgifter som säkerhet om inte kommunen får bifall på ansökan från länsstyrelsens konto för bygdemedel under året.

  Den fortsatta finansieringen åren 2021 och 2022 föreslås ske genom att 120 000 kronor för 2021 samt 50 000 kronor för 2022 anslås från kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter utöver det utrymme som kan tas i anspråk hos ansvarsområde 92370. Finansieringslösningen framgår nedan.

   

  År 1 2020 År 2 2021 År 3 2022
  Bygdemedel: 300 000 kr Ansvarsområde 92370: 80 000 kr Ansvarsområde 92370: 50 000 kr
    Kommunstyrelsen: 120 000 kr Kommunstyrelsen: 50 000 kr
  Summa: 300 000 kr Summa: 200 000 kr Summa: 100 000 kr  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 mars 2020, § 25 att föreslå kommunstyrelsen bevilja att:
  1. 300 000 kronor från kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter bokas upp som säkerhet om kommunen inte får ett bifall på ansökan om bygdemedel från Länsstyrelsen.
  2. I budget 2021 anvisa 120 000 kronor från kommunstyrelsen för naturums förnyelse.
  3. I budget 2022 anvisa 50 000 kronor från kommunstyrelsen för naturums förnyelse.

 • Mats Gustafsson, näringslivschef och Catharina Norberg, ekonomichef föredrar ärendet.

  Svenskt Näringsliv har framfört att det i detta skede är viktigt med åtgärder som stärker företagens likviditet samt åtgärder som frigör företagarnas tid till att hantera krisen.

  Som exempel på åtgärder för att stärka företagens likviditet anges
  • Ge anstånd/förlänga betalningstider på avgifter inom VA, sophantering, tillstånd och tillsyn etc samt återbetalning om ett ärende dras tillbaka
  • Ge anstånd/förlänga betalningstider på hyra i lokaler
  • Korta ner betalningstider till leverantörer
  • Generös hållning till leverantören vid inställda konferenser, föredrag, resor etc, exempelvis genom att dela på faktiska kostnader.

  Redan idag försöker kommunen betala fakturor före förfallodatum när företag ber om detta. Åtgärden förutsätter att sakgranskning och attest genomförts ute i verksamheterna.

  När någon, privatperson eller företag, kontaktar kommunen och vill ha längre tid för att kunna betala sina fakturor eller har behov av att få göra delbetalningar så tillgodoses dessa önskemål.

  I det här läget fortsätter vi arbeta på samma sätt i de fall företag hör av sig till kommunen av någon av ovanstående orsaker.

  En extra analys kommer att göras innan förfallna fakturor skickas till inkassoföretag eller kronofogden.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 mars 2020, § 37 att:
  1. Godkänna föreslagna åtgärder.
  2. Åtgärderna kommuniceras av Näringslivskontoret samt Erik Lövgren, kommunstyrelsens ordförande och Anders Mjärdsjö, oppositionsråd.
  3. Informera Kommunstyrelsen om vidtagna åtgärder.

  Bilagor

 • Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-29, § 25 att godkänna en avsiktsförklaring för försäljning av del av fastigheten Klöstre 37:1 där det framgår att det föreslagna området först ska fastighetsbildas (genom avstyckning) till en egen fastighet.

  I enlighet med avsiktsförklaringen har avstyckning genomförts under februari 2020 och en ny fastighet har bildats med beteckningen Klöstre 37:2.

  Därefter har förslag till köpeavtal upprättats där Klöstre 37:2 försäljs till Mid Adventure Sweden AB för en köpeskilling av 650000 kr och i övrigt enligt villkoren i förslaget.

  I förslaget till köpeavtal är säljare och köpare överens om att gällande avtal om anläggningsarrende för Backetjäns Camping (Camp Mid Adventure) upphör att gälla på tillträdesdagen den 1 juni 2020.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 mars 202, § att:
  1. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige försälja fastigheten Klöstre 37:2 till Mid Adventure Sweden AB för en köpeskilling av 650 000 kronor och i övrigt enligt förslag till köpeavtal.
  2. Föreslå kommunstyrelsen uppdra till Fritidsenheten att upprätta skötselavtal med Mid Adventure Sweden AB.

  Bilagor

 • Utifrån flera osäkerhetsfaktorer kring effekterna av rådande Corona-pandemi är kommunstyrelsens arbetsutskott enig om att tillsvidare vara återhållsam med användning av öronmärkta medel i kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter, därför föreslås tillsvidare att endast ett färre antal föreslagna projekt får startas.

  Stefan Wallsten, kommunchef och Emilia Rapp, hållbarhetsstrateg presenterar lista med förslag för att göra Ånge kommun mer trivsam och attraktiv:

  - Skyltning: välkomstskyltar i Ånge och Fränsta samt översyn av kommunens övriga skyltar och skyltning
  - Röjning: i strategiska lägen
  - Upprustning av orter med samhällsservice: fixa kantstenar, räta lyktstolpar, teknikutveckling, laddstolpar för elbilar, parkeringsmöjligheter, skyltfönster m.m.
  - Gestaltningsprojekt: samarbetsprojekt med studenter på Mittuniversitetets industridesignsutbildning för utformning av t.ex. torget i Ånge, tågstationen/stationshuset
  - Projekt Bostadsförsörjning: bostadsmarknadsundersökning samt inventering inklusive ”ödehus”. Tillgång till bostäder är en förutsättning för rotation på bostadsmarknaden samt inflyttning
  - Processledning med fokus på utveckling: en stor del av samhällsutvecklingen sker utanför kommunens verksamheter, söka projektmedel för att göra en pilot och finna en modell för medborgardelaktighet

  Med anledning av covid-19 är det ett osäkert läge om vad organisationen har möjlighet att genomföra.

  Tidigare beslut
  Kommunfullmäktige beslutade den 25 november 2019, § 81 punkt 2 att 1 miljon kronor avsätts under kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter i budget 2020 för åtgärder i syfte att göra Ånge kommun mer trivsam och attraktiv.
  Kommunchefen ges i uppdrag att i kommunstyrelsen senast den 15 februari presentera:
  En första lista med förslag på åtgärder/aktiviteter enligt ovan angivna fas 1 och fas 2 på upp till 1 miljon kronor.
  Förslagen ska var för sig kort beskrivas samt tids- och prissättas.
  Kommunstyrelsen beslutade den 4 februari 2020, § 4 att:
  1. Tacka för rapporten.
  2. Kommunchef Stefan Wallsten presenterar en lista med tids- och prissatta förslag för att göra Ånge kommun mer trivsam och attraktiv vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 24 mars.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 mars 2020, § 33 att föreslå kommunstyrelsen besluta:
  Skyltning: projektet vilande
  Röjning: påbörja projektet
  Upprustning av orter med samhällsservice: påbörja mindre åtgärder
  Gestaltningsprojekt: upprätta kontakt med Mittuniversitetet
  Projekt Bostadsförsörjning: projektet vilande, åter till kommunstyrelsen senare under året för beslut
  Processledning med fokus på utveckling: projektet vilande, åter till kommunstyrelsen senare under året för beslut.

  Bilagor

 • Stefan Wallsten, kommunchef föredrar ärendet.

  Kommunfullmäktige beslutade den 24 februari 2020 om ändring av Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Ånge kommun efter att tidigare ha beslutat om att tillåta hundbad vid badplatsen i Borgsjö.

  För att möjliggöra hundbadplatsen behöver vissa åtgärder genomföras. Kommunstyrelsens arbetsutskott ska besluta om finansiering för dessa åtgärder.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 mars 2020, § 34 att föreslå kommunstyrelsen att finansiering för genomförande av hundbadplats sker inom ramen för fritidsanläggningar, ansvarsområde 92381.

 • Bergs Tingslags Elektriska AB (Berg) har för avsikt att avyttra sina aktier i ServaNet.

  Härnösand Energi & Miljö AB (Härnösand), Sundsvall Elnät AB (Sundsvall), Timrå kommun (Timrå) och Ånge kommun (Ånge) har förklarat sig vara villiga att köpa Bergs aktier i ServaNet i samband med hembudsförfarandet. Strömsund kommun (Strömsund) och Ragunda kommun (Ragunda) har framfört att de ej önskar förvärva ytterligare aktier i bolaget.

  Vid hembudet ska Bergs aktier fördelas i proportion till nuvarande ägarandelar i bolaget. Ånge kommun tilldelas fem aktier och når därmed upp till 252 aktier.

  Till följd av den förändrade ägarbilden måste bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv revideras. Enligt aktieägaravtalet ska ServaNets styrelsen vara fulltalig och enig för att lämna förslag till bolagsstämma om ändring av bolagsordning. Enligt bolagsordningen måste förändringar i bolagsordningen dessutom godkännas av kommunfullmäktige i nuvarande ägarkommuner (även Berg). Detta gör att ServaNet måste hemställa hos samtliga delägares kommunfullmäktige, utom Timrå som delegerat beslutsrätten i ärendet till kommunstyrelsen, om att göra nödvändiga ändringar i bolagshandlingarna.

  Vid ägarmötet i december 2019 föreslogs att styrelsen utökas med två ledamöter, en från Timrå och en från Sundsvall. Då skulle styrelsen bestå av fyra ledamöter inklusive ordförande från Sundsvall, två ledamöter från Härnösand, en ledamot vardera från Ånge och Timrå samt en suppleant vardera från Ragunda och Strömsund. På så sätt skulle Sundsvall behålla ett bestämmandeinflytande i styrelsen, Timrå få en styrelseplats, samtidigt som antalet ledamöter och suppleanter sammantaget inte blir fler än då Berg är delägare. Nuvarande fördelning är tre ledamöter från Sundsvall, två från Härnösand och en från Ånge samt en suppleant vardera från Berg, Ragunda, Strömsund och Timrå.

  Ägarmöten nämns ej i Aktiebolagslagen och saknar därför mandat att fatta beslut. Ägarmötena hålls för att bolaget ska kunna informera ägarna om utvecklingen i bolaget, samt diskutera aktuella frågor. Därför hänsköts frågan om vilka förändringar i bolagshandlingarna som ska föreslås till kommunfullmäktige i ägarkommunerna, till följd av hembudet, till ServaNets styrelse.

  ServaNets styrelse beslutade på styrelsemötet 2020-02-24 att bara föreslå nödvändiga förändringarna i de berörda styrande dokumenten för ServaNet, det vill säga inte förändra antalet ledamöter i styrelsen och att bara ta bort Bergs suppleantplats, samt att ge vd i uppdrag att kalla bolagets ägare till ett ägarmöte för att diskutera eventuella ändringar i styrelsens sammansättning. Ägarmötet kommer att hållas i samband med stämman 2020-04-28.

  ServaNet hemställer därför hos kommunfullmäktige i Ånge kommun om att godkänna föreslagna ändringar i ServaNets bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv i enlighet med bifogade handlingar.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 mars 2020, § 35 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige:
  1. Godkänna föreslagna ändringar i ServaNets bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv i enlighet med bifogade handlingar.
  2. Beslutet förutsätter att likalydande beslut fattas i samtliga ägarkommuner.

  Bilagor

 • Ånge kommun erbjuds att köpa 100 aktier i bolaget Nya Ostkustbanan 2015 AB till ett pris om 100 kronor styck.

  När bolaget bildades 2015 bestämdes det att aktieinnehavet skulle vara balanserat mellan Gävleborg och Västernorrland samt att landstingen skulle äga 25 procent var och att kommunerna i respektive län skulle äga 25 procent tillsammans.

  Utgångspunkten var att samtliga kommuner i respektive län skulle erbjudas bli aktieägare. I de fall en kommun avstod från att köpa aktier köpte landstinget den överblivna andelen aktier.

  Sollefteå kommun (2 procent), Timrå kommun (1,9 procent) och Ånge kommun
  (1 procent) avstod från att förvärva aktier i bolaget. Landstinget Västernorrland köpte sin andel (25 procent) samt andelarna som de tre kommunerna avstod från att förvärva (totalt 4,9 procent).

  Fördelning av årligt driftsbidrag
  För perioden 2018 – 2020 är bolagets årliga budget satt till 3 miljoner kronor. Med ett aktieinnehav om 1 procent skulle Ånge kommuns årliga driftsbidrag för 2020 uppgå till 30 000 kronor.

  Nästa år avgör bolagsstämman om bolagets årliga driftsbudget ska vara oförändrad (3 miljoner kronor årligen) eller om den ska minskas eller ökas för kommande treårsperiod 2021 – 2023.

  Alla delägare har en plats i styrelsen oavsett aktieinnehav. Utöver ägarna ingår även länsstyrelserna och handelskamrarna i respektive län i styrelsen, men i en adjungerad kapacitet.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 mars 2020, § 32 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att:
  1. Köpa 100 aktier i Ostkustbanan 2015 AB à 100 kronor styck för en total summa om 10 000 kronor från Region Västernorrland under förutsättning att övriga delägare godkänner affären
  2. Medlen för köp av aktier och driftsbidrag för 2020 tas ur kontot för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter.
  3. Anta aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv för Ostkustbanan 2015 AB
  4. Utse Erik Lövgren, s till ledamot i Ostkustbanan AB:s styrelsen under resterande del av mandatperioden (2019-2022), samt
  5. Föreslå kommunstyrelsen utse ombud till bolagsstämman under resterande del av mandatperioden (2019-2022).

  Bilagor

 • Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 mars 2020, § 36 om uppföljning av beslut om lo9kalförsörjningsplan.

  Catharina Norberg, ekonomichef redovisar beräknad kostnad för project Åsgatan.

  Ärendet om planbesked på Kapellbacken (ÅFA) bereds just nu av kommunledningsförvaltningen och berörda förvaltningar ska lämna yttrande innan nästkommande möte med kommunstyrelsens arbetsutskott.

  Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2019 att uppdra till Ånge Fastighets och Industri AB (ÅFA) att verkställa projekten:
  - Åsgatan, förskola motsvarande 11 avdelningar
  - Solgården, 7 platser LSS-boende
  - Parkbacken, 29 platser säskilt boende varav två för parboende
  - Spångbrogården, trygghetsboende/boende för äldre

  2017 gjordes en utredning av PWC om kommunens framtida lokalbehov.

  Utredningen visade att kommunen om tio år kan förväntas ha en liten minskning av antalet barn i förskoleålder (-20 personer), färre antal barn i grundskolan (-67 personer) och ett ökat antal personer som är 80 år och äldre (+85 personer).

  Utredningen pekade även på den offentliga sektorns och kommunens förväntade problem med kompetensförsörjningen.

  Utredningen föreslog följande åtgärder för kommunen:
  - Skapa större enheter inom förskolan
  - Minska antalet enheter inom grundskolan
  - Minska till en särskola från dagens två
  - Minska till ett högstadium i kommunen
  - Öka antalet platser i särskilt boende
  - Skapa trygghetsboende/seniorboende
  - Skapa ytterligare en gruppbostad

  Koncernledningsgruppen har tagit fram förslag som för Ångeområdet innebär:
  - Större enheter inom förskolan
  - Fler platser i seniorboende/ trygghetsboende
  - Fler platser i LSS-gruppbostad

  Vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 maj lämnade Anders Nordlander, förvaltare Ånge Fastighets och Industri AB och Catharina Norberg, ekonomichef slutredovisning av projektering som genomförts avseende:
  - Ombyggnad av Åsgatan till 11 avdelningar förskola med tillagningskök för mat till förskolan
  i Ånge, avviker från uppdraget på 8 avdelningar eftersom behovet av förskola ökat
  - Ombyggnad av Solgårdens förskola till gruppbostad, LSS
  - Ombyggnad av Parkbacken till ytterligare 29 platser, särskilt boende
  - Ombyggnad av Spångbrogården till trygghetsboende

  Tidigare beslut
  Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2018, § 131 att godkänna att ÅFA projekterar för följande investeringar:
  - Ombyggnad av Åsgatan till 8 avdelningar förskola med tillagningskök för mat till förskolan
  i Ånge
  - Ombyggnad av Solgårdens förskola till gruppbostad, LSS
  - Ombyggnad av Parkbacken till ytterligare 29 platser, särskilt boende
  - Ombyggnad av Spångbrogården till trygghetsboende
  Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2019, § 99 att:
  1. Kommunfullmäktige ställer sig positiv till framtagen lokalförsörjningsplan.
  2. Uppdra till Ånge Fastighets och Industri AB att verkställa projektet Åsgatan, förskola motsvarande 11 avdelningar, 76,9 miljoner kronor.
  3. Ge mandat till kommunstyrelsen att fatta beslut om:
  - Solgården, 7 platser LSS-boende 12,5 miljoner kronor
  - Parkbacken, 29 platser särskilt boende varav två för parboende 36,4 miljoner kronor
  - Spångbrogården, trygghetsboende/boende för äldre 40-45 miljoner kronor
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 17 december 2019,§ 230 att:
  Tacka för informationen.
  2. Kent Ylvesson, skolchef återrapporterar till kommunstyrelsen den 4 februari efter genomförd informationsträff med föräldrar.
  Kommunstyrelsen beslutade den 4 februari 2020, § att:
  1. Tacka för informationen.
  2. Catharina Norberg, ekonomichef återkommer till kommunstyrelsen med beräknad kostnad för projekt Åsgatan.

 • 2019 års bokslut visar på negativa resultat för både kommunen, ÅFA och Ångefallen Kraft. Totalt -3,1 miljoner kronor.

  För 2020 är det ekonomiska läget mycket osäkert:
  • Budget 2020 är lägre än utfallet 2019 för kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och socialnämnden vilket innebär att åtgärder måste vidtas för att klara budgeterat resultat
  • Den pågående Covid-19 pandemin påverkar det ekonomiska läget. Vilka extrakostnader innebär pandemin samt hur kommer den att påverka skatteintäkterna 2020 och framåt.

  Kommunstyrelsen har 6 miljoner kronor att förfoga över i kontot för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter för att klara 2020 års resultat. Kommunfullmäktige beslutade i november 2019 om följande användning:
  • 1 miljon kronor avsätts under kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter i budget 2020 för åtgärder i syfte att göra Ånge kommun mer trivsam och attraktiv. Kommunchefen ges i uppdrag att i kommunstyrelsen senast den 15 februari 2020 presentera: En första lista med förslag på åtgärder/aktiviteter enligt ovan angivna fas 1 och fas 2 på upp till 1 miljon kronor. Förslagen ska var för sig kort beskrivas samt tids- och prissättas.
  • Upp till 2 miljoner kronor avsätts till det kommunala vägnätet
  • Upp till 1 miljon kronor avsätts till yrkesutbildning riktade mot de behov som kartlagts i kommunens näringsliv

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 mars 2020, § 21 att föreslå kommunstyrlesen godkänna ekonomirapport.

 • Kommunens resultat 2019 är ett underskott på 1 982 419 kronor vilket ska jämföras med budgeterat resultat på 308 000 kronor och 2018 års motsvarande resultat som var 1 611 000 kronor.

  Resultatet för kommunkoncernen är ett underskott på xx kr

  Inte något av kommunens två finansiella mål är uppfyllda 2019.

  Två av de fyra verksamhetsmål som kommunfullmäktige beslutat är av särskild betydelse för god ekonomisk hushållning är uppfyllda. Detta leder till bedömningen att kommunen 2019 inte uppnår god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv.

  Ånge Energi AB har uppnått de tre mål som kommunfullmäktige beslutat om för 2019 och ÅFA har nått fyra av sju mål.

  I balansräkningen finns aktierna i Ånge Fallen Kraft AB med till ett värde av 9 miljoner kronor, marknadsvärdet bedöms vara betydligt högre. Aktierna i Ånge Energi till ett värde av 6 miljoner kronor, bolagets egna kapital var xx miljoner kronor vid årsskiftet. Aktierna i ÅFA finns med till ett värde av 14 miljoner kronor, ÅFA:s egna kapital var xx miljoner kronor vid årsskiftet.

  2019 års aktiverade investeringar (netto) är xx kronor. 2019-års avskrivningar är 19 444 258 kronor.

  Revision av bokföringen-resultat: 16-17/3.
  Rekommendationer kring utformningen av förvaltningsberättelse har kommit vilket innebär att vi måste förändra utformningen.
  Årsredovisningen beräknas vara klart till kommunstyrelsens möte.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 mars 2020, § 22 om fortsatt beredning av ärendet till kommunstyrelsens sammanträde den 7 april.

 • Kommuninvests upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat borgensförbindelse. Ånge kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 22 juli 2003 och har bekräftat densamma genom beslut av fullmäktige den 30 september 2013.

  Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras borgensförbindelserna för långivaren. I den praktiska hanteringen vid företeende av borgensförbindelser i samband med Kommuninvests upplåning företräder således Kommuninvest medlemmarna gentemot långivarna.

  Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat regressavtal (”Regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat (”Garantiavtalet”). Även dessa avtal är av avgörande betydelse för medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för Kommuninvests verksamhet. Ånge kommun undertecknade Regressavtalet den 27 juni 2011 och Garantiavtalet den 27 juni 2011.

  Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av fullmäktige. Även Regressavtalet och Garantiavtalet riskerar, mot bakgrund av reglerna om preskription, att bli ogiltiga efter tio år. Giltighetstiden för Ånge kommuns Regressavtal och Garantiavtal riskerar således inom kort att löpa ut. Med hänsyn till att dessa utgör ett av villkoren för medlemskap i Föreningen och den betydelse avtalen har för Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor vikt att Ånge kommun innan avtalens giltighetstid löper ut fattar ett beslut i fullmäktige, på det sätt som anges nedan, som bekräftar att avtalen alltjämt är gällande, samt därefter undertecknar en separat sådan bekräftelse av avtalen.

  För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett gemensamt förfarande för samtliga bekräftelser och att borgensförbindelsen således ska bekräftas i samband med avtalen. På så sätt måste endast en bekräftelse göras, som omfattar såväl borgensförbindelsen som avtalen (”Bekräftelsen”). När detta har skett har såväl borgensförbindelsen som avtalen förlängts ytterligare en tioårsperiod.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 mars 2020, § 23 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:
  1. Ånge kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 22 juli 2003 (”Borgensförbindelsen”), vari Ånge kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Ånge kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.
  2. Ånge kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Ånge kommun den 27 juni 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.
  3. Ånge kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Ånge kommun den 27 juni 2011, vari Ånge kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.
  4. Att utse Stiven Wiklund och Erik Lövgren att för Ånge kommuns räkning underteckna alla
  handlingar med anledning av detta beslut.

  Bilagor

 • I Ånge kommun pågår byggnation av en större vindkraftpark och fler projekteras. Totalt handlar det om cirka 150 vindkraftverk som antingen byggs eller har tillstånd att uppföras.

  Kommunen äger idag 50% av Ångefallen Kraft AB som äger vattenkraftverk. Köpet gjordes 1 november 1954.

  I en förstudie undersöks möjligheterna till eventuellt kommunalt ägande av vindkraftverk.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 mars 2020, § 24 att föreslå kommunstyrelsen:
  1. Genomföra förstudie om eventuellt kommunalt ägande av vindkraft.
  2. Kostnaden för förstudien, 50 000 kronor, tas från kontot för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter

 • Enligt reglementet för kommunstyrelsen ska kommunstyrelsen se till att medel som tillhör donationsfonder och stiftelser som står under kommunens vård används enligt givna föreskrifter.

  År 2019 fanns följande donationsfonder och stiftelser i kommunens vård:
  - Premie/stipendiefonden vid skolväsendet
  - Axel/Helena Danielssons fond
  - Nellys testamente (Furubacken)

  Bilagor

 • Tekniska nämnden behandlar förvaltningsberättelse 2019 för vatten och avlopp vid sitt sammanträde den 2 april.

  Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) ska vatten- och avloppsverksamheten (VA) bokföras och redovisas enligt god redovisningssed där resultat- och balansräkningar redovisas särskilt och där det framgår hur kostnader som är gemensamma med andra verksamheter fördelas. Enligt lagen ska redovisningen även finnas tillgänglig när den är fastställd, motivet är att tillgodose behovet att kontrollera att rätt VA-avgifter tas ut (§ 50).
  Avgifterna får inte överskrida de kostnader som är nödvändiga för att driva verksamheten (§ 30).

  Bilagor

 • Redovisningar har inkommit från Moderaterna och Vår Framtid.

  Enligt Ånge kommuns regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag ska en mottagare av partistöd årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (vilket är det ändamål för partistöd som anges i kommunallagen 9 § första stycket). Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg från en av mottagaren utsedd särskild granskare som ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet.

  Partistödet utbetalas årligen för perioden 1 jan – 31 dec under innevarande år.

  Kommunfullmäktige beslutade den 12 juni 2017, § 48 att om redovisning av partistöd är inkommen före den 1 mars kan kommunfullmäktige besluta om utbetalning av partistöd vid sammanträdet i april.

  Bilagor

 • Hemsändningsbidrag innebär att kommunerna kan få bidrag för hemsändning (som utförs av butiken) av dagligvaror till de hushåll som har långt avstånd eller saknar möjligheter att ta sig till butiken.

  Mats Gustafsson informerade kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 mars 2020 att Näringslivskontoret har tagit in extra personal för att starta arbete med att säkerställa att riskgrupper för covid-19, där ingen anhörig eller granne kan vara behjälplig, har tillgång till dagligvaror.

  Bilagor

 • Kommunchef Stefan Wallsten informerar om aktuella frågor inom kommunkoncernen.

 • Nytt ombud till ServaNets:s årsstämma ska utses.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 9 april 2019, § 65 utse Sten-Ove Danielsson, s som ombud till årsstämma för ServaNet AB. Ombudet företräder Ånge kommun vid samtliga årsstämmor perioden 2019-2022.

 • Stefan Wallsten, kommunchef:
  Delegeringsbeslut § 2 Teckningsrätter av kommunala handlingar och förbindelser samt mervärdesskatt, ks 19/320-3

  Gunilla Sjögren, fritidskonsulent:
  Jubileumsgåva 100 år till Fränsta IK, ks 20/67-1
  Pensionärsbidrag 2020, ks 20/68-1
  Bidrag till förening för funktionshindrade, ks 20/69-1
  Registreringslotteri enligt Spellagen 6 kap. 9 §, ks 20/82-2

 • Tillstånd för att genomföra vetenskapliga undersökningar och dispens från förbud enligt reservatföreskrifter för att fånga och samla in insekter, ks 20/55

  Förslag till kommunen om papperskorgar längs Torggatan i Ånge, ks 20/56

  Meddelande från SKR:s styrelse om Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om psykisk hälsa 2020, ks 20/61

  Meddelande från SKR:s styrelse om Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om Strategi för genomförande av Vision ehälsa 2025, ks 20/73

  Meddelande från SKR:s styrelse om Överenskommelse om äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus, ks 20/74

  Bidrag till naturum Ånge avseende anslaget 1:3, åtgärder för värdefull natur, anslagspost 2, för budgetåret 2020, ks 20/88

  Ansökan om planändring Haverö Prästbord 1:1, ks 18/316

  Medelpads räddningstjänstförbunds Mål och Resursplan 2020, ks 20/90

  Revisionsrapport: Grundläggande granskning för Utbildningsnämnden, ks 20/102

  Revisionsrapport: Grundläggande granskning för socialnämnden, ks 20/103

  Utmaningar från Världsnaturfonden till Sveriges kommuner inför Earth Hour 2020, ks 20/105

  Svar på skrivelse Förare av tåg, behov av utbildad personal, ks 20/38

  Ändring av detaljplan för området kring före detta postterminalen i Ånge, ks 17/275

  Årsbokslut för Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner- och regioner, ks 20/121

  Medborgarförslag om hostande på offentlig plats, ks 20/122

  Skrivelse till kommunen: Åtgärder med anledning av coronaviruset, ks 20/125

  E-post om fastställd handlingsplan för grön infrastruktur i Västernorrland, ks 20/126

  Yttrande över ansökan om nätkoncession avseende luftledning från Tovåsen till Gubbaberget, ks 20/60

  Avtal – kommunförsäkring, ks 20/133

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.