Hoppa över navigering
 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska lämna jäv eller intressekonflikt under mötet.

  Kommunstyrelse och nämnder har som rutin att inleda samtliga möten med en kontrollfråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 6 kap, 28 - 30§:
  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • Jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar.

 • Catharina Norberg, ekonomichef föredrar ärendet.

 • Vägföreningar
  Ljungaverks vägförening ansöker om 80 000 kronor i bidrag till underhåll av Forumplan samt skötsel av grönområden i Ljungaverk.

  Verksamhetsbidrag
  Föreningsarkivet Västernorrland ansöker om ett anslag från Ånge kommun för verksamhetsåret 2020 om 1 krona per invånare.
  RFSL Västernorrland ansöker om bidrag på 45 000 kronor för verksamhetsåret 2020.

  Bilagor

 • Personalchef Erik Kristow informerar om status för arbetet med att decentralisera bemanningsenhetens arbetsuppgifter till respektive verksamheter.

  Bakgrund
  Socialnämnden har som del av arbetet för att klara sin ekonomiska ram för år 2020 uppdragit åt förvaltningen att se över möjligheterna att överta bemanningsenheten i egen regi.

  Socialchef Katarina Persson och utbildningschef Kent Ylvesson har tagit fram underlag för flytt av bemanningsenheten till respektive förvaltning.

  Båda förvaltningscheferna ser fördelar med att bemanningsenheten decentraliseras till verksamheterna.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 8 oktober 2019, § 163 att:
  1. Kommunstyrelsen har för avsikt att decentralisera bemanningsenhetens arbetsuppgifter till respektive verksamheter.
  2. Uppdra till ekonomichef Catharina Norberg att fördela budget för bemanningsenheten på förvaltningarna.

 • Erik Kristow, personalchef informerar om kommande löneöversyn.

 • Under vissa förutsättningar som anges i 18 kap 2 § ärvdabalken ska socialnämnden tillfälligt förvalta dödsbo och enligt 5 kap 2 § begravningslagen ordna gravsättning för den som saknar någon som kan ordna det. Ånge kommun har rätt att ta ut ersättning av dödsboet för sina kostnader och åtgärder. I Ånge kommun saknas beslut om vilket belopp som ska gälla för sådana kostnader. Detta innebär att kommunfullmäktige behöver fatta beslut om taxa.

  När någon har avlidit ska enligt 18 kap 1§ ärvdabalken dödsbodelägarna gemensamt förvalta den dödes egendom under boets utredning. Om inte någon kan ta hand om den dödes egendom så skall dödsfallet anmälas till socialnämnden. Socialnämnden skall då fullgöra det som krävs och vad som normalt åligger dödsbodelägarna att tillfälligt förvalta dödsboet, så kallad provisorisk dödsboförvaltning.

  Dödsboförvaltning kan resultera i flera former av beslut som att överlämna förvaltning och avveckling till anhöriga, Allmänna arvsfonden, god man eller att med fullmakt avveckla dödsboet. Arbetet är ofta tidskrävande.

  Förslagsvis fastställs taxan till 0,8 % av gällande prisbasbelopp per timme exklusive moms (372 kr/timme 2019). Eftersom avgiften är knuten till prisbasbeloppet justeras den årligen. Denna kostnad faktureras till de dödsbon som har tillgångar och kommer således inte belasta anhöriga eller de dödsbon som saknar tillgångar.

  Tidigare beslut
  Socialnämnden beslutade den 26 november 2019, § 172 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige:
  1. Kommunen tar ut ersättning av dödsbo för sina kostnader för provisorisk dödsboförvaltning respektive för gravsättning.
  2. För faktiskt nedlagd handläggningstid tas en ersättning med 0,8 % av gällande prisbasbelopp per timme, exklusive moms (372 kr/timme 2019). Avgift tas ut för varje halvtimme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halvtimme tas ingen timavgift ut. Därutöver tas ersättning ut för utlägg som kommunen haft för att utföra sitt uppdrag.

  Bilagor

 • Ove Skägg, teknisk chef svarar på återremiss:


  Vår Framtid har genom Leif Edh den 30 april 2019 lämnat in en motion om insamling av skrotbilar.

  Leif Edh skriver att Ånge kommun tidigare har genomfört en skrotbilskampanj för att minska ner antalet skrotbilar som finns uppställda runt om i kommunen. Vår Framtid vill att detta initiativ permanenteras, så att vi får ett kontinuerligt fokus på återvinning av bilar. Kommunen bör undersöka huruvida det producentansvar som finns på bilar kan medfinansiera kostnaderna samt därefter beräkna fram en egenavgift för bilägaren.

  Vår framtid yrkar:
  - att kommunen startar arbete med om/hur producentansvaret kan vara med i finansieringen
  - att kommunen utifrån en upphandling tar reda på avgifterna för denna tjänst och räkna fram en egenavgift för bilägaren
  - att kommunen genomför detta innan mandatperiodens slut.

  Ove Skägg, teknisk chef skriver i förslag till motionssvar:
  ”Tekniska kontoret har varit i kontakt med motionären och förklarat att hämtning/insamling inte ingår i producentansvaret, och man kan därför inte förvänta sig att de ska ta kostnader för det de inte behöver. De är möjligt idag att lämna in skrotbilar i Ånge utan kostnad om de är kompletta, däremot kan man få betala en avgift om bilen saknar väsentliga delar exempelvis motor, växellåda eller likvärdiga delar.

  I producentansvaret ingår att ha ett mottagningssystem.
  Jonnys bildemontering i Ånge är villig att hämta bilar mot timersättning men att det är svårt att beräkna en fast ersättning då det kan skilja ganska mycket i avstånd till bilarna inom
  kommunen.

  För att hålla ned kostnaden föreslår han att hämtning sker inom viss tid så att det går att samordna transporterna.

  Utifrån att det här inte är ett kommunalt ansvar så behöver inte kommunen upphandla tjänsten, utan det skulle räcka med att vi är behjälpliga med informationen om vad det kostar att få sin skrotbil hämtad.”

  Tidigare beslut
  Tekniska nämnden beslutade den 22 augusti 2019, § 41 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta förslag till motionssvar.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 september 2019, § 107 att föreslå kommunstyrelsen föreeslå kommunfullmäktige:
  1. Anse motionen besvarad.
  2. Frågan om hantering av skrotbilar i Ånge kommun ska initieras under 2020.
  Kommunstyrelsen beslutade den 8 oktober 2019, § 164 att föreslå kommunfullmäktige:
  1. Anse motionen besvarad.
  2. Frågan om hantering av skrotbilar i Ånge kommun ska initieras under 2020.
  3. Informera på kommunens webbplats om anmälan och hantering av skrotbilar.
  Kommunfullmäktige beslutade den 21 oktober 2019, § 75 att motionen återremitteras till kommunstyrelsen. Eftersom ny information om möjlig finansiering finns bör dessa tas i beaktande i en ny handläggning.

  Bilagor

 • Munkbysjöns intresseförening har inkommit med skrivelse om vägen till Mittpunkten, Flataklocken. Vägen är i behov av åtgärder och arbete påbörjades under hösten 2019. Rivning av asfalten på Lövåsvägen kommer att genomföras under 2020 och föreningen önskar kommunens hjälp att i samband med detta arbete riva upp asfalten på del av vägen som går upp till Mittpunkten.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 28 maj 2019, § 118 att bevilja Munkbysjöns intresseförening 20 000 kronor ur kontot för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter för åtgärder på vägen till Sveriges geografiska mittpunkt.

 • Föreligger förslag till ändring av Allmänna lokala föreskrifter för Ånge kommun.

  Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2019, § 89 i ärendet motion om hundbad att ändring av Allmänna lokala föreskrifter för Ånge kommun genomförs för att möjliggöra hundbad vid Träporten/naturum Ånge och turistbyrå i Borgsjö.

  Bilagor

 • Regeringen beslutade den 30 augusti 2018 att ge en särskild utredare i uppdrag att utreda förutsättningarna för att öka den statliga närvaron i Västernorrlands län genom att samla arbetsuppgifter från flera myndigheter i Stockholms län och tillhandahålla gemensamma lokaler med gemensam kontorsservice i Härnösands kommun för dessa uppgifter.

  Utredningen föreslår att regeringen överväger omlokalisering till Härnösand av följande verksamheter:
  • Skolverkets verksamhet avseende lärarlegitimationer
  • Delar av Socialstyrelsens verksamhet avseende legitimationer inom hälso- och sjukvård
  • Skatteverkets verksamhet avseende registervård för de register som verkets nuvarande verksamhet i Härnösand utgår ifrån
  • Delar av verksamheten avseende Sidas strategi för informations- och kommunikationsverksamhet
  • Kammarkollegiets verksamhet avseende auktorisation av tolkar och översättare.

  Sammantaget bedöms en omlokalisering av dessa verksamheter medföra att Härnösand kan tillföras cirka 80 årsarbetskrafter.

  Utredningen föreslår att en gemensam lokallösning med gemensam kontorsservice för verksamheter som omlokaliseras till Härnösand förläggs till lokaler i anslutning till Specialpedagogiska skolmyndighetens lokaler, som i dag är outhyrda och som kan användas för ända-målet. Utredningen föreslår också att Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) ges i uppdrag att fungera som värdmyndighet för det berörda myndighetssamarbetet.

  Härnösands kommun har skickat ut förslag till svar på remiss till länets alla kommuner:

  Ånge kommun anser att betänkandet är väl genomarbetat och att förslaget om omlokalisering av 80 årsarbetskrafter från Stockholms län till Härnösands kommun tar god hänsyn till regionala förutsättningar.

  Den statliga närvaron i Västernorrland är relativt hög per capita jämfört med andra län, men är det län där antalet statliga jobb minskat mest under åren 2008–2014 enligt statskontorets rapport Statliga myndigheters lokalisering – ett samlat underlag (2016:8). Sedan dess har ytterligare statliga arbetstillfällen försvunnit i synnerhet från Härnösand, vilket regeringen i uppdraget till utredningen (SOU 2019:33) tar sin utgångspunkt från i sina ambitioner att sprida statlig verksamhet över hela landet.

  Som residensstad har Härnösand färre statliga arbetstillfällen än övriga residensstäder. Detta kan delvis förklaras med kommunens relativa litenhet. Men enligt siffror från SCB har endast Härnösand i jämförelse med samtliga övriga residensstäder i landet tappat statliga arbetstillfällen, detta med 21,9 procent mellan åren 2008–2018.

  Den föreslagna etableringen ger direkta effekter för Härnösands kommun, men bidrar också till att stärka Sundsvallsregionen som arbetsmarknadsregion. Etableringen ökar även attraktionskraften både för residensstaden Härnösand och stärker förutsättningarna till regional utveckling för Västernorrlands län i stort och bidrar till effektiv statlig förvaltning i hela landet.

  Utredarens förslag på hur man kan lokalisera myndighetsöverskridande arbetsprocesser ute i landet i gemensamma lokaliseringar känns spännande och kommer säkert också att utveckla myndigheternas arbete och samverkan. Förhoppningsvis blir det en modell som kan appliceras på flera verksamheter i decentraliserade lägen runt om i Sverige

  Bilagor

 • Föreligger förslag till nytt ägaruppdrag för Medelpads Räddningstjänstförbund 2020–2023.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om uppdragsersättning för 2020 till Ljungaverks Folketshusförening.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om uppdragsersättning för 2020 till Ånge Folketshusförening.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om fördelning av driftbidrag för samlingslokal.

 • Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om fördelning av riktat bidrag.

 • Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om fördelning av anläggningsbidrag.

 • Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om fördelning av verksamhetsbidrag till kulturföreningar.

 • Kommunstyrelsens arbetsutskott gör en uppföljning av de beslut som kommunstyrelsen tagit sex månader tidigare. Ärenden som bedöms angelägna att följa upp ska rapporteras av ansvarig handläggare i kommunstyrelsen.

  Kommunstyrelsens protokoll från den 25 juni 2019 gås igenom för eventuell uppföljning av beslut.

  Bilagor

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.