Hoppa över navigering
 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska lämna jäv eller intressekonflikt under mötet.

  Kommunstyrelse och nämnder har som rutin att inleda samtliga möten med en kontrollfråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 6 kap, 28 - 30§:
  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • Jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar.

 • Detaljplanen 2260-P91/0617/2 för del av Ånge centrum, torget, m.m. fastställdes 1991 och omfattar, förutom allmänna platser, kvartersmark för bostäder, handel, kontor och parkering.

  Bostadsrättsföreningen Ångehus nr 3, med byggnader vid Centralgatan och Torggatan, har i skrivelse till kommunen 2019-10-01 framfört att detaljplanen behöver ändras så att lokalerna i centrum kan utnyttjas på fler sätt än för handel.

  För att möjliggöra fler sätt att använda berörda byggnader, exempelvis för kontor, bör en ändring av gällande detaljplan genomföras. Efter nästan 30 år kan även andra delar av planen behöva uppdateras.

  Bilagor

 • Första januari 2020 blir barnkonventionen svensk lag.

  För en kommun är barnperspektivet inte enbart är viktigt inom traditionella barn- och ungdomsverksamheter som skola, barnomsorg, fritid och socialtjänst. Barn och unga berörs i allra högsta grad av beslut i tekniska och samhällsfrågor, till exempel i frågor om trafik, stadsplanering och miljö.

  Lagen kommer att göra stor skillnad för barn i utsatta situationer.

 • Återrapportering av process att ta fram ny vision för Ånge kommun.

  Kommunens styrande dokument ”Framtid Ånge – strategi för utveckling i Ånge kommun” sträcker sig till och med år 2020. Process för framtagande av nytt dokument är påbörjad.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 8 oktober, § 171 att starta process med att ta fram ny vision för Ånge kommun.

 • Ånge kommuns revisorer har genomfört en uppföljning av tidigare
  genomförda granskningar gällande drogförebyggande arbete. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019.
  Syftet med granskningen är att bedöma om ansvarig nämnd har vidtagit beslutade åtgärder. Revisionen önskar att kommunstyrelsen, socialnämnden och utbildningsnämnden lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i rapporten.

  Revisionen bedömer att kommunen delvis vidtagit åtgärder i enlighet med ansvarig styrelse/nämnds beslut. De anser också att styrelse/nämnder har följt upp besluten i liten utsträckning.

  Kanslichef Elin Rapp lämnar följande förslag till svar på revisorernas rekommendationer:
  • att kommunstyrelsen tillser att det finns styrdokument för det drogförebyggande arbetet, exempelvis inom ramen för kommunens folkhälsoarbete (se avsnitt 3.1.1).
  Förslag till svar:
  Kommunen arbetar efter modellen att de nationella strategierna och länsstrategierna ska följas, och ett sätt att klara detta är att arbeta enligt dessa, men inte utforma egna politiska strategier och mål utöver dessa.

  • att rekommendationen om principer för samverkan mellan kommunala enheter/ dokumenterad ansvarsfördelning kvarstår. Vi anser också att en sådan ansvarsfördelning även bör inkludera externa parter. Rekommendationen avser styrelsen och de båda nämnderna (se avsnitt 3.1.4).
  Förslag till svar:
  Bedömningen är att principer för samverkan mellan kommunala enheter inte kommer att fastställas. Förvaltningen arbetar med att vara tydliga i uppdrag och samverkansfrågor, men har inte skapat ett särskilt dokument som påtalar hur vi ska vara tydliga.

  • att kommunstyrelsen reviderar reglerna om rökfri arbetstid (se avsnitt 3.1.5).
  Förslag till svar:
  Som revisorerna skriver så är nuvarande policy om rökfri arbetstid från 2008. Kommunen kommer därför att göra en ny policy angående rökning under 2020.

  Revisorerna lämnar även en rekommendation till socialnämnden om att
  — att socialnämnden tillser att det finns styrdokument för arbetet kring spel om pengar, exempelvis inom ramen för kommunens folkhälsoarbete, samt säkerställer att nämnden arbetar för att förebygga och motverka missbruk av spel om pengar (se avsnitt 3.4).
  — att socialnämnden tillser att överenskommelse med regionen gällande samarbete kring personer som missbrukar spel om pengar upprättas (se avsnitt 3.4).
  Socialnämnden kommer att lämna ett svar till revisionen angående detta, och delge kommunstyrelsen.

  Bilagor

 • Lagen om färdtjänst (SFS 1997:736) respektive riksfärdtjänst (SFS 1997:735) ger möjlighet för kommun att överlåta samtliga uppgifter för handläggning av färdtjänst respektive riksfärdtjänst till Kollektivtrafikmyndigheten, inklusive myndighetsutövningen.
  Genom avtal från 2013 har Ånge Kommun överlåtit myndighetsutövningen enligt ovanstående lagar till Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands Län.
  Avtalet behöver uppdateras till de förutsättningar som gäller nu.

  Bilagor

 • Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken och erbjuds idag till personer berättigade till färdtjänst dygnet runt och alla dagar.
  Antalet resor är i dagens regelverk begränsat till 192 enkelresor per år.
  Förslaget till förändrade regler innebär att färdtjänst erbjuds:
  Vardagar mellan klockan 05:00 – 23:00
  Lördag, söndag och helgdag mellan klockan 06:00 – 22:00,
  samt att begränsningen av antal färdtjänstresor tas bort.

 • Uppföljning av kommunfullmäktiges beslut om att inrätta en frivilligcentral.

  Utvecklingsenheten har utrett möjligheten att söka medel till att starta upp en frivilligcentral samt undersökt hur andra kommuner arbetar med frivilligcentraler.

  Kjell Grip, kd och Dan Thornberg lämnade 2016 lämnat in en motion om att upprätta frivilligcentral i Ånge kommun med förslaget att socialnämnden får i uppdrag att utarbeta ett förslag på hur en verksamhet enligt ovan kan organiseras och att kommunfullmäktige sedan beslutar om upprättande av en frivilligcentral.

  Tidigare beslut
  Kommunfullmäktige beslutade den 27 november 2017, § 98 att:
  1. Bifalla motionen i att införa en frivilligcentral. En förstudie om upprättande och organisering av frivilligcentral har genomförts i samarbete mellan socialtjänsten och utvecklingsenheten.
  2. Uppdra till utvecklingsenheten och socialnämnden att utarbeta förslag till hur en frivilligcentral kan finansieras.

  Bilagor

 • Komunstyrelsens arbetsutskott utser representant till Ungdomsrådet.

 • Vår Framtid har genom Leif Edh den 30 april lämnat in en motion om personalförsörjning.

  Leif Edh skriver att arbetsmiljön för kommunens anställda är väldigt viktig och vi behöver ständigt utvärdera och följa upp arbetsmiljön för att kunna åtgärda problem.

  Han föreslår:
  - att kommunen ställer om sin planering av bemanning, alternativt som pilotprojekt, så den styrs av behovet och inte av ett nyckeltal
  - att kommunen mäter de anställdas upplevelse både före och efter förändringen/projektet, så fakta tydliggörs på förändringens effekter.

  Socialchef Katarina Persson svarar i yttrande:
  ”Bemanningen inom vård och omsorg idag styrs av två olika metoder beroende på lagstiftaren.

  Hemtjänsten styrs enbart av beviljad tid. Därför är den verksamheten komplicerad att beräkna behov. Där får brukaren en beviljad insats som det sedan görs en tidsbedömning för att kunna bemanna.

  Inom SÄBO är det mer komplex. Där finns lag på viss bemanning. Skulle det enbart gå på beviljad insatts skulle detta kunna slå åt båda håll. Tex, om du har karaktär av psykiskt dåligt mående med stor oro kanske du inte behöver stora omvårdnadsinsatser. Då skulle detta i ett system påverka insatserna negativt. Precis som det kan göra om brukaren har behov av dubbelbemanning och omfattande behov.

  Detta är en komplicerad fråga som även lyfts nationellt. Dom flesta kommuner har nyckeltal vilket baserar sig på evidens. Däremot börjar denna beräkning bli omodern utifrån att lagen förändras.

  Nya översynen av socialtjänstlagen styr mot en mer förebyggande inriktning. Detta kommer att bli svårt att prioritera utifrån dagens arbetssätt och nyckeltal.

  Detta är en nödvändig fråga som kräver nya sätt att tänka och större strukturella förändringar. Socialnämnden tittar på dom kommuner som har påbörjat denna resa. Det finns en del goda exempel.

  Socialnämnden stödjer andemeningen i motionen men anser att arbetet redan påbörjats och är nödvändig för att i framtiden klara av utmaningarna som kommer. Personalförsörjngen och att möta behovet hos våra brukare/patienter kräver nya tankesätt.”

  Bilagor

 • Revisionen begär att kommunstyrelsen förtydligar vilka åtgärder som ska vidtas och när åtgärderna beräknas vara vidtagna.

  Erik Kristow, personalchef svarar:
  ”En strategisk kompetensförsörjningsplan har antagits av KS, som ett resultat av den revision som genomförts. Denna plan ska Ånge kommun arbeta efter.

  Det ligger 2 miljoner kronor extra i budgeten för 2020 för genomförande av planen, där fokus är chefernas arbetsmiljö. Det finns en rad olika aktiviteter som görs och planeras som rör kartläggning och analys av kompetensförsörjningsbehovet.

  Vidare kommer kompetensförsörjningen att få utökat utrymme i årsredovisningen för 2019.”

  Bakgrund
  Revisorerna har uppdragit till KPMG att genomföra en granskning av den strategiska och kommunövergripande kompetensförsörjningen.

  Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunens planering och åtgärder inte är tillräckliga för att möta framtida personal- och kompetensbehov. Personalchef Erik Kristow anser inte att det finns anledning att invända mot denna slutsats. Revisionen görs mot bakgrund av att detta behov har identifierats.

  Personalchefen lämnar följande kommentarer till de rekommendationer som görs:

  —Utveckla kartläggning och analys av kompetensförsörjningsbehovet (avsnitt 4.1.1)

  Det kan vara lämpligt att genomföra en årlig kartläggning, som får ligga till grund för utvecklingen av arbetssätt vid t ex rekrytering och satsningar, t ex vad gäller löneöversyn.

  — Fastställ en kommunövergripande strategisk kompetensförsörjningsplan inklusive ansvarsfördelning och plan för uppföljning (avsnitt 4.2.1)

  En strategi för kompetensförsörjning tas fram och beräknas vara klar i början av 2019, för behandling av den nya kommunstyrelsen. Strategin ska även omfatta en övergripande handlingsplan. Det är lämpligt att i ett senare skede komplettera strategin med dokument som täcker ansvarsfördelning och uppföljning.

  — Lämna förslag till planer och åtgärder i mål- och prioriteringsdokumentet för att redovisa resultat och analys i årsredovisningen, se avsnitt 4.2.1

  Det är lämpligt att låta den för kommunen prioriterade frågan om kompetensförsörjning få en mer framträdande plats i mål- och prioriteringsdokument, samt redovisa utvecklingen i årsredovisningen, eller på annat lämpligt vis.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 18 december 2018, § 272 att anta förslag till svar på revisionsrapport.

  Bilagor

 • Föreligger förslag till reviderade Riktlinjer för Rekryteringspremie.

  I samband med rekrytering av särskilt eftertraktad kompetens och nyckelpersoner kan rekryteringspremie erbjudas. Rekryteringspremien erbjuds akademiker som tillsvidareanställs inom Ånge kommun riktat mot ett antal yrkesgrupper.

 • Ekonomichef Catharina Norberg delger ekonomirapport t.o.m. oktober 2019.

 • Beslut om beslutsattestanter/ersättare ska tas inför varje nytt år enligt attestreglementet. Kommunstyrelsen ska inför varje år besluta om hur styrelsens nettoram ska fördelas mellan de olika ansvarsområdena.

 • Varje nämnd/styrelse ska årligen genomföra en risk- och konsekvensanalys och upprätta en internkontrollplan. Resultatet av risk- och väsentlighetsanalysen utgör grunden för internkontrollplanen.

  Syftet med internkontroll är att uppnå effektivitet och säkerhet i organisationen i frågor som rör verksamhet, ekonomi och personal.

  Internkontrollplanen fastställs av respektive nämnd/styrelse inför varje nytt år och delges kommunstyrelsen och revisionen. Väsentlighet och risk är utgångspunkten vid val av kontrollmoment, fel som kan tänkas uppstå och som kan medföra stor skada och det är en påtaglig risk för att den ska kunna inträffa.

  Om kommunkoncernen inte klarar kompetensförsörjningen bedöms risken stor att inte de mål som kommunfullmäktige beslutat om inte kommer att uppnås och att verksamheten inte kan utföra de tjänster som de har i sitt uppdrag.

 • Information om process för skolutredningen.

  Utbildningschef Kent Ylvesson har på uppdrag av utbildningsnämnden påbörjat en skolutredning utifrån tidigare lokalutrednings intentioner (genomförd av PWC år 2017, dnr. KS 17/99).

  Medborgardialoger har genomförts i Torshammar, Fränsta, Ljungaverk och Ånge. Vid dialogerna har kommunchef, utbildningschef och politisk referensgrupp deltagit.

 • Kommunstyrelsens arbetsutskott gör en uppföljning av de beslut som kommunstyrelsen tagit sex månader tidigare. Ärenden som bedöms angelägna att följa upp ska rapporteras av ansvarig handläggare i kommunstyrelsen.

  Kommunstyrelsens protokoll från den 28 maj 2019 gås igenom för eventuell uppföljning av beslut.

  Bilagor

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.