Hoppa över navigering
 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska lämna jäv eller intressekonflikt under mötet.

  Kommunstyrelse och nämnder har som rutin att inleda samtliga möten med en kontrollfråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 6 kap, 28 - 30§:
  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • Jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar.

 • Personal- och organisationsutskottet beslutade den 27 oktober 2005, § 118 att förskott kan betalas ut vid nyanställning om personen får vänta länge på sin första lön, om löneenheten har gjort ett fel som förorsakar lång väntan på rätt lön eller om en tidrapport kommit in för sent för att hinna bearbetas till ordinarie lön. Om synnerliga skäl till utbetalning i annat fall dyker upp ska det prövas av personalstrategen (personalchefen).

  Personalenhetens nuvarande hållning är att arbetsgivaren inte betalar ut förskott. Uppgifter måste lämnas senast den femtonde för att komma med på månadens lön, om uppgifter kommer in senare betalas det på nästa lön. Undantag kan i särskilda fall medges av personalchef.

 • Förslaget till ny regional utvecklingsstrategi har utarbetats i bred dialog och samverkan tillsammans med bland andra kommuner, länsstyrelsen och andra berörda myndigheter samt organisationer, däribland civilsamhällets och näringslivets aktörer. Synpunkter har även möjliggjorts från länets invånare genom en enkätundersökning som genomfördes under sommaren 2018. Ett stort antal informations- och dialogmöten och workshops har arrangerats samt två stormöten med fokus på vision samt målområden och prioriteringar har genomförts.

  Under remissperioden för RUS kommer ett ramverk för uppföljning, utvärdering och lärande att tas fram. Detta ramverk innefattar indikatorer för kvantitativ och kvalitativ uppföljning och utvärdering, i syfte att följa upp och visa resultat och effekter från det regionala tillväxtarbetet samt att skapa ett kontinuerligt regionalt lärande. Indikatorer för Agenda 2030 kommer att kopplas till samtliga prioriteringar. Ramverket kommer att färdigställas under hösten 2019 i samverkan med regionala aktörer. Läs remissversionen med hänsyn till att effektlogiken i RUS kommer att kompletteras med detta verktyg.

  Vid remissvar ber Region Västernorrland särskilt om synpunkter kring nedanstående punkter.
  1. Hur väl fångar de tre målområdena och dess utpekade prioriteringar de regionala förutsättningarna och utmaningarna i Västernorrland?
  a. Ger de beskrivande texterna i varje målområde oss tillräcklig styrning och bredd för genomförandet av RUS?
  2. Principer för regional utveckling
  a. Är etablerandet av principer för regional utveckling rätt angreppssätt för att skapa förutsättningar för ett gemensamt genomförande av den regionala utvecklingsstrategin?
  3. Övriga synpunkter
  a. Om det finns behov av ändringar/kompletterande skrivningar tar Region Västernorrland gärna emot konkreta förslag i syfte att underlätta inarbetandet av remissvar till slutversion av den regionala utvecklingsstrategin.

  Bilagor

 • Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige upphäva beslut fattat 2016-04-25 § 37, om att inte inkludera höjning av underhållsstödet till ensamstående föräldrar.

  Bakgrund
  Birgitta Liivlaid, v har den 13 oktober 2015 lämnat in en motion om beräkning av ekonomiskt bistånd. Hon skriver att barnfattigdomen i Sverige har debatterats i många år utan att genomgripande åtgärder har satts in för att komma till rätta med problemet. Vänsterpartiet har i en uppgörelse med regeringen fått igenom ett förslag om att underhållsstödet för ensamstående föräldrar höjs med 300 kronor per barn och månad.

  Birgitta Liivlaid anser det viktigt att denna höjning till fullo kommer familjer med ansträngd ekonomi till del. De barnfamiljer som har det allra svårast är de som lever på ekonomiskt bistånd. Därför vill hon att dessa 300 kronor inte räknas med när det ekonomiska biståndet ska beräknas. Det skulle inte medföra någon kostnadsökning för kommunen men vara av stor betydelse för de mest utsatta familjerna.

  Birgitta föreslår:
  - Att Ånge kommun inte inkluderar höjningen med 300 kronor per barn vid beräkningen av ekonomiskt bistånd.

  Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2016, § 37 att inte inkludera höjning av underhållsstödet till ensamstående föräldrar (300 kr) i beräkningen av ekonomiskt bistånd för ensamstående föräldrar.

  Socialnämnden har tidigare fått information om beslutet att undanta höjning av underhållsstöd 300 kr per barn och månad från inkomsten vid beräkning av försörjningsstöd för ensamstående. Nämndens ärendeberedning uppdrog till socialtjänsten att ge underlag till ett eventuellt nytt förslag till beslut i ärendet.

  Förslag från socialtjänsten:
  Regeringen har sedan 2016 höjt underhållsstödet i flera omgångar. Från att ha varit lika för alla barn/ungdomar med 1273 kr per månad är underhållsstödet idag:

  Underhållsstöd/månad
  Underhållsstöd till och med 11 år: 1 573
  Underhållsstöd 11–14 år: 1 723
  Underhållsstöd från och med 15 år: 2 073

  Vid samtal med handläggare och utdrag i verksamhetssystem framkommer att det idag inte rör sig om så många ärenden. Stickprovskontroll för februari månad visar att det är elva hushåll med barn som fått bistånd, endast fyra stycken ensamståendehushåll som fått avdraget, total summa avdrag 2100 kronor.

  Socialtjänstens uppfattning är att extra kostnader för barn i ekonomiskt utsatta familjer säkerställs genom Barnkonventionens intentioner och verksamhetens arbetssätt kring denna. I gällande lagstiftning tydliggörs att barnperspektivet alltid skall beaktas och det beaktas i alla ärenden avseende försörjningsstöd, oavsett om höjning av underhållstödet räknas med eller inte. Barnperspektivet används i ställningstagandet så att barn i ekonomiskt utsatta familjer ska ha samma nivå som ett barn i en låginkomstfamilj i vår kommun. Exempelvis kan fritidsutrustning, föreningsavgifter och liknande beviljas utöver norm med hänsyn till barnperspektivet.

  Tidigare beslut
  Socialnämnden beslutade den 24 april 2019, § 69 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige upphäva beslutet från KF 2016-04-25 § 37 (dnr 15/327) att inte inkludera höjning av underhållsstödet till ensamstående föräldrar (300 kr) i beräkningen av ekonomiskt bistånd för ensamstående föräldrar.

  Bilagor

 • Kent Ylvesson, utbildningschef lämnar svar på återremiss av motionen. Förvaltningen anser fortfarande att intentionen i motionen och återremissen är god, men att följande aspekter bör beaktas:

  Lagstiftningsläget
  I dagsläget kan vi inte se att någon lagstiftning lägger hinder i vägen för att erbjuda körkortsutbildning på vissa program, t ex nationella yrkesprogram. Utbildningen bör fortfarande ligga utanför fastställt schema och blir då en extra insats.

  Kostnader
  Kostnaderna finns kvar, men blir lägre. Det kommer sig av att de kostnader som redovisades i förra svaret var kopplade till antal elever. Med färre elever blir kostnaden lägre. Det är dock fortfarande en kostnad som ska hanteras i ett för kommunen besvärligt ekonomiskt läge. Det finns inte resurser i gymnasieskolans budget för att hantera detta. Dessa medel måste fortfarande tillföras gymnasieskolan.

  Administration och hantering
  Även med ett lägre elevantal så måste körkortsutbildningen fortfarande hanteras. Erfarenheterna från Kramfors måste här beaktas. Kostnader för administration tillkommer även med färre elever.

  Effekter för lokala körskolor
  En sådan här verksamhet måste upphandlas enligt LOU. Det är inte helt säkert att de lokala körskolorna klarar kraven för en sådan upphandling där de tvingas konkurrera med större körskolor i exempelvis Östersund och Sundsvall.

  Mottagande hos elever och deras vårdnadshavare
  Rektors bedömning är att det finns en stark känsla för upplevd rättvisa hos våra elever och även deras vårdnadshavare. Det kommer med stor sannolikhet att bli protester från elever på program som inte får möjlighet att delta i denna utbildning. Detta måste i så fall hanteras.

  Om man från politiskt håll ser att man vill erbjuda våra ungdomar körkortsutbildning vid Bobergsgymnasiet ser vi från utbildningsförvaltningen att dessa medel måste skjutas till även om man riktar insatsen till elever på vissa nationella program. I dagsläget kan vi inte rymma insatsen inom Utbildningsnämndens ramar. Då kommunen står inför svåra ekonomiska utmaningar bör man noggrant överväga om detta är en insats att satsa på när all verksamhet behöver spara.”

  Erik Thunefors, sd har den 5 mars 2018 lämnat in en motion om att införa körkortsteori som valbar kurs på Bobergsgymnasiet. Han yrkar att kommunen inför körkortsutbildning som valbar kurs på alla utbildningar på Bobergsgymnasiet, gärna i samarbete med lokala körskolor.

  Tidigare beslut
  Utbildningsnämnden beslutade den 13 mars 2019, § 24 att nämnden ser positivt på motionen.
  Om man från politiskt håll ser att man vill erbjuda gymnasieskolans ungdomar körkortsutbildning vid Bobergsgymnasiet ser nämnden att dessa medel måste skjutas till. I dagsläget kan inte insatsen rymmas inom Utbildningsnämndens ramar.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 26 mars 2019, § 47 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige avslå motionen. Motionens intention är god men den kan inte genomföras på grund av kommunens ekonomiska läge.
  Kommunstyrelsen beslutade den 9 april 2019, § 72 att föreslå kommunfullmäktige avslå motionen. Motionens intention är god men den kan inte genomföras på grund av kommunens ekonomiska läge.
  Kommunfullmäktige beslutade den 29 april 2019, § 31 att motionen återremitteras till kommunstyrelsen. Utredning ska genomföras av möjlighet att till en början rikta insatsen med körkortsutbildning till elever på vissa nationella program och om upphandling av körkortsutbildning kan gynna lokala trafikskolor.

  Bilagor

 • Bidrag
  Föreningsarkivet Västernorrland 9 411 kronor (1 krona per invånare).

  Bilagor

 • Förvaltningscheferna och VD har lämnat ny prognos för 2019 den 26 augusti.
  - Kommunstyrelsen beräknas klara förväntat resultat på 1 miljon kronor bättre än budget.
  - Socialnämnden beräknas klara förväntat resultat på – 5,6 miljoner kronor jämfört med budget under förutsättning att platser på Spångbrogården kan avvecklas under hösten. För verksamheten ensamkommande beräknas kostnader och intäkter att gå jämt upp.
  - Utbildningsnämnden ser inte ut att klara förväntat resultat på 0,5 miljon kronor. Kostnaderna för interkommunala avgifter, skolskjutsar och förskola har blivit högre än budgeterat.
  - Tekniska nämnden beräknas klara förväntat resultat på 0,5 miljon kronor bättre än budgeterat. Osäkerhetsfaktorer är kostnader för rivning av Motellet i Ljungaverk.
  - ÅFA:s resultat beräknas bli 2,5 miljoner kronor vilket är 0,5 miljon kronor sämre än budgeterat.
  - Ånge Energi:s resultat beräknas bli enligt budget, 1 miljon kronor.

  Enligt den senaste skatteunderlagsprognosen ser utfallet 2019 ut att bli drygt 1 miljon kronor bättre än SKL:s prognos i maj.

  Enligt beräkningar från KPA kommer kommunens pensionsskuld att minska med 2 miljoner kronor 2019 vilket påverkar resultatet med motsvarande.

  Prognosen för Ångefallen Kraft AB är osäker då kostnaderna varit högre än intäkerna både i juni och juli. Utfallet till och med juli är 3,7 miljoner kronor.

  Årets delårsrapport kommer att göras efter augusti.

 • Kommunfullmäktge beslutade den 17 juni att uppdra till Ånge Fastighets och Industri AB (ÅFA) att verkställa projekten:
  - Åsgatan, förskola motsvarande 11 avdelningar
  - Solgården, 7 platser LSS-boende
  - Parkbacken, 29 platser säskilt boende varav två för parboende
  - Spångbrogården, trygghetsboende/boende för äldre

  För att kunna genomföra uppdraget behöver ÅFA låna pengar.

  För den första delen av uppdraget, Åsgatan, behöver Ånge Fastighets och Industri AB låna ytterligare 77 miljoner kronor.

  ÅFA:s skuld 2018-12-31 hos Kommuninvest var 348 146 672 kronor.

  2017 gjordes en utredning av PWC om kommunens framtida lokalbehov.

  Utredningen visade att kommunen om tio år kan förväntas ha en liten minskning av antalet barn i förskoleålder (-20 personer), färre antal barn i grundskolan (-67 personer) och ett ökat antal personer som är 80 år och äldre (+85 personer).

  Utredningen pekade även på den offentliga sektorns och kommunens förväntade problem med kompetensförsörjningen.

  Utredningen föreslog följande åtgärder för kommunen:
  - Skapa större enheter inom förskolan
  - Minska antalet enheter inom grundskolan
  - Minska till en särskola från dagens två
  - Minska till ett högstadium i kommunen
  - Öka antalet platser i särskilt boende
  - Skapa trygghetsboende/seniorboende
  - Skapa ytterligare en gruppbostad

  Koncernledningsgruppen har tagit fram förslag som för Ångeområdet innebär:
  - Större enheter inom förskolan
  - Fler platser i seniorboende/ trygghetsboende
  - Fler platser i LSS-gruppbostad

  Vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 maj lämnade Anders Nordlander, förvaltare Ånge Fastighets och Industri AB och Catharina Norberg, ekonomichef slutredovisning av projektering som genomförts avseende:
  - Ombyggnad av Åsgatan till 11 avdelningar förskola med tillagningskök för mat till förskolan
  i Ånge, avviker från uppdraget på 8 avdelningar eftersom behovet av förskola ökat
  - Ombyggnad av Solgårdens förskola till gruppbostad, LSS
  - Ombyggnad av Parkbacken till ytterligare 29 platser, särskilt boende
  - Ombyggnad av Spångbrogården till trygghetsboende

  Tidigare beslut
  Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2018, § 131 att godkänna att ÅFA projekterar för följande investeringar:
  - Ombyggnad av Åsgatan till 8 avdelningar förskola med tillagningskök för mat till förskolan
  i Ånge
  - Ombyggnad av Solgårdens förskola till gruppbostad, LSS
  - Ombyggnad av Parkbacken till ytterligare 29 platser, särskilt boende
  - Ombyggnad av Spångbrogården till trygghetsboende
  Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2019, § att:
  1. Kommunfullmäktige ställer sig positiv till framtagen lokalförsörjningsplan.
  2. Uppdra till Ånge Fastighets och Industri AB att verkställa projektet Åsgatan, förskola motsvarande 11 avdelningar, 76,9 miljoner kronor.
  3. Ge mandat till kommunstyrelsen att fatta beslut om:
  - Solgården, 7 platser LSS-boende 12,5 miljoner kronor
  - Parkbacken, 29 platser särskilt boende varav två för parboende 36,4 miljoner kronor
  - Spångbrogården, trygghetsboende/boende för äldre 40-45 miljoner kronor

 • Kommunfullmäktige beslutade i juni att anta förslaget till Mål och prioriteringar, Budget 2020, ekonomisk plan 2021–2022 innehållande:
  - Ekonomi, finansiering och ramfördelning
  - Finansiella mål
  - Verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning
  - Mål för kommunstyrelse och nämnder
  - Investeringar 2020–2024

  Kommunfullmäktige i juni beslutade även att kommunstyrelsen avgör vid sitt sammanträde den 3 september om ett extra kommunfullmäktigesammanträde ska hållas den 16 september kl. 18.00 med anledning av budget 2020.

  Nämndernas beslut (augusti 2019) om budget 2020:
  - Tekniska nämnden, med minskning av tjänst och höjning av renhållningstaxan så klarar nämnden tilldelad ram 2020
  - Utbildningsnämnden har på sitt sammanträde beslutat om besparingar på 3 miljoner kronor, varav musikskolans budget minskas med 1 miljon kronor, nämnden har även lämnat uppdrag till förvaltningen att fortsätta ta fram förslag till strukturförändringar i verksamheten som ger ytterligare långsiktiga effektiviseringar de kommande åren.
  - Socialnämnden har beslutat om besparingar på 3,2 miljoner kronor varav minskning av antalet platser på särskilt boende är 2,5 miljoner kronor och verksamhetsmässiga och organisatoriska förändringar i verksamheten är 0,7 miljoner kronor.

  Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram förslag till budget som innebär förändringar öppethållande på badhus och bibliotek samt minskning av föreningsbidragen.

  Budgeten för pensioner har minskat med 0,5 miljoner kronor sedan kommunfullmäktige i juni.

  Budgeten för gemensamma nämnder/förbund är osäker då inte alla inkommit med budgetförslag.

  Utifrån nämndernas beslut om förändringar saknas 12,8 miljoner kronor för att kommunen ska ha en budget i balans.

  Bakgrund
  Budgetförslaget för 2020–2022 är beräknat utifrån en befolkningsminskning på 150 personer 2019 och 100 personer 2020 och 2021.

  Förslaget förutsätter:
  - oförändrad skatt, 23,33%
  - beslut om organisationsförändringar
  - beslut om förändrad ambitionsnivå

  Beslut om förändringarna kommer att fattas av styrelse, nämnder och i visa fall av kommunfullmäktige under hösten 2019.

  7,5 miljoner kronor har avsatts till löneöversyn 2020, jämfört med andra kommuner i närområdet är det en låg nivå.

  I samband med att investeringen i nytt reningsverk 2020 kan kommunen vara i behov av att uppta lån.

  Kommunerna står inför stora problem att klara kompetensförsörjningen kommande år och därför avsätts särskilda pengar 2020-2022 för kompetensförsörjning och digitalisering. Kommunens översiktsplan är sedan 2004 och 200 000 kronor avsätts 2020 och 2021 för att genomföra en revidering. 2021–2022 avsätts särskilda pengar för uppdatering av detaljplanerna.

  Kommunstyrelsen föreslår följande förändringar i ramfördelning 2020, jämfört med prognos 2019:
  Kommunstyrelsen: - 2 400 tkr
  Tekniska nämnden: - 800 tkr
  Utbildningsnämnden: - 7 900 tkr
  Socialnämnden: - 12 400 tkr
  Gemensamma nämnder/förbund: + 476 tkr
  Kompetensförsörjning: + 2 000 tkr
  Digitalisering: + 500 tkr
  Översiktsplan: + 200 tkr
  Utbetalning av pensioner: + 1 000 tkr
  Omställningskostnad: + 5 774 tkr (eftersom inte samtliga åtgärder bedöms få full effekt 2020)
  Förslaget innebär 5,8 miljoner kronor mer i besparingar än vad som krävs för att klara kommunens ekonomi 2020. Det innebär att ramarna kan komma att ändras under hösten 2019.

  Ett extra kommunfullmäktigesammanträde kan behöva hållas i september och därför föreslås kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsen vid sitt sammanträde den 3 september avgör om ett extra kommunfullmäktigesammanträde ska hållas den 16 september kl. 18.00 med anledning av budget 2020.

  Kommunstyrelsen föreslår att uppdrag lämnas till kommunchef att ta fram förslag till förändring av den politiska organisationen med inriktning mot en organisationsmodell innefattande en kommunstyrelse med utskott.

  Kommunstyrelsen föreslår ändring av utbildningsnämndens mål “Andelen elever som är behöriga till nationellt gymnasieprogram ska öka” till “Andelen elever som är behöriga till nationellt gymnasieprogram ska öka. Senast 2023 ska andelen elever som är behöriga till nationellt gymnasieprogram åter nått upp till minst 85 %”.

  Investeringsbudget
  Kommunfullmäktige beslutade i juni om investeringsbudget 2020–2024 om totalt 74,8 miljoner kronor 2020.

  Kommunstyrelsen beslutade den 25 juni, § 127 att föreslå kommunfullmäktige utöka kommunstyrelsens investeringsbudget med 30 miljoner kronor för ombyggnation av Fränsta sim- och sporthall.

  De totala investeringarna 2020 beräknas då till 104,8 miljoner kronor vilket innebär att nyupplåning måste göras.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 maj 2019, § 81 att:
  1. Föreslå kommunstyrelsen anta förslag till investeringar 2020-2024.
  2. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige ändra utbildningsnämndens mål “Andelen elever som är behöriga till nationellt gymnasieprogram ska öka” till “Senast 2023 ska andelen elever som är behöriga till nationellt gymnasieprogram åter nått upp till minst 85 %”.
  3. Fortsatt beredning av ekonomiska ramar 2020 till kommunstyrelsens sammanträde den 28 maj.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 20 augusti 2019, § 100 att:
  1. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsen under år 2020 har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under år 2020, med totalt 90 000 000 kronor.
  2. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsen under år 2020 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2020.

 • Ekonomichef Catharina Norberg föredrar ärendet.

  Ånge kommun har möjlighet att lämna synpunkter på remissen senast den 14 oktober.

  Bilagor

 • Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-17 §41 att uppdra till kommunchef att ta fram förslag på förändring av politiska organisationen med inriktning mot en organisationsmodell innefattande en kommunstyrelse med utskott.

  Kommunchefen ger en första överblick och redovisning hur uppdraget framskridit.

 • Destination Ljungandalens ekonomiska förening ansöker om 20 000 kronor till medfinansiering av Sveriges längsta loppis.

  2017 beviljades föreningen 15 000 kronor av kommunstyrelsen till kostnader för marknadsföring av arrangemanget. Kommunstyrelsen ställde sig positiv till utökat bidrag kommande år om sträckan för loppisen utökas västerut i kommunen.

  Bilagor

 • Linda Mattsson Bolin, vf har lämnat in en skrivelse där hon yrkar att överenskommelsen om time out för vindkraftsetableringar ska tas bort.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsens arbetsutskott gör en uppföljning av de beslut som kommunstyrelsen tagit sex månader tidigare. Ärenden som bedöms angelägna att följa upp ska rapporteras av ansvarig handläggare i kommunstyrelsen.

  Kommunstyrelsens protokoll från den 5 februari 2019 gås igenom för eventuell uppföljning av beslut.

  Bilagor

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.