Hoppa över navigering
 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska lämna jäv eller intressekonflikt under mötet.

  Kommunstyrelse och nämnder har som rutin att inleda samtliga möten med en kontrollfråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 6 kap, 28 - 30§:
  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • Jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar.

 • Till Henschel, projektledare SCA Energy besöker kommunstyrelsens arbetsutskott för information om kommande vindkraftparker i Ånge kommun.

 • Personalchef Erik Kristow informerar om utkast till kompetensförsörjningsstrategi.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 4 september 2018, § 162 att notera informationen om kompetensförsörjningsprojektet samt starta arbetet med att skapa en kompetensförsörjningsstrategi för kommunen.
  Personal- och organisationsutskottet beslutade den 4 december 2018, § 46 att notera informationen om pågående arbete med att skapa en strategi för kompetensförsörjning.

 • Personalchef Erik Kristow informerar om utkast till nytt avtal om samverkan och arbetsmiljö i Ånge kommun.

  Ånge kommun har sedan många år tillbaka ett samverkanssystem. Där skapar arbetsgivare och arbetstagare (genom de fackliga organisationerna) förutsättningar för ett positivt arbetsklimat och en god arbetsmiljö där inflytande, delaktighet och utveckling är rättigheter för alla anställda.

  Ånge kommun har även en policy för ledarskap och medarbetarskap samt en arbetsmiljöpolicy som ger ytterligare information om hur Ånge kommun vill vara som arbetsgivare.

  Personal- och kompetensförsörjning, god arbetsmiljö och organisationer som kan hantera förändring och utveckling är centrala faktorer för att kunna leverera en god välfärd till medborgarna. En god arbetsmiljö och en väl fungerande verksamhet utgår från medarbetarnas engagemang och delaktighet. Verksamheterna inom välfärden bedrivs av personer med hög kompetens och en förutsättning för engagemang och delaktighet är tillit till och dialog med medarbetarna. Därför måste varje medarbetare ha goda möjligheter att bidra till verksamhetens utvecklings- och arbetsmiljöarbete.

  Genom att träffa samverkansavtal omhändertas såväl den informations- och förhandlingsskyldighet som följer av medbestämmandelagen (MBL) som den samverkan som regleras i arbetsmiljölagen (AML).

 • Peter Gunnarsson föreslår organisering av biblioteksverksamhet i Ljungaverk:
  - skolbibliotek på skolan i Ljungaverk, i en källarlokal
  -biblioteksfilial på Forum för allmänheten

  Kostnad för skolbibliotek på skolan i Ljungaverk:
  Ett av förråden i källaren.
  Åfas representant har varit och tittat på lokalerna och skall återkomma med ett kostnadsförslag.
  Skrivbord 3000:-
  Stol 3000:-
  Datordocka 1200:-
  Skärm 2000:-
  Skrivare 1000:-
  Bokhyllor 5000:-
  Böcker 15000:-
  Två hissar 250000:-
  Enligt tekniska förvaltningen behövs ingen handikappanpassning för ett skolbibliotek. Då behövs endast en dörr sättas in mellan de två lokalerna.

  Minervaskolan betalar medierna, ca 15 000 per år, medan biblioteksverksamheten bekostar bibliotekarietjänsten. Kan vara ett upplägg även för Ljungaskolan. Hur ställer sig Cordelia till att biblioteksverksamheten bekostar ett helt skolbibliotek?

  Om skolan bekostar medierna så kommer de att få större möjlighet till påverkan, exempelvis så skulle vi kunna köpa in klassuppsättningar av böcker, vilket inte är möjligt med ett integrerat bibliotek

  Årlig kostnad för biblioteksfilial på Forum Ljungaverk:
  Bibliotekarietjänst 4 timmar en dag i veckan. 0,2 tjänst.
  29 550:- / 0,02 = 591:- x 4 timmar/dag x 40 veckor = 94 560:-
  Nya bokhyllor 25 000:
  Återlämningslåda 5 200:-
  Bokvagn 4 000:-
  Kontorsstol 3 000:-
  Dator Skärm 2 000:-
  Datadocka 1 200:-
  Höj, sänkbart skrivbord 7 000:-
  Inköp av böcker Forum 20 000:-
  Inköp av tidskrifter 5 000:-
  Soffor och möbler? 25 000:-
  Hyreskostnaden för forum 60 672:- per år.
  Total engångs kostnad 97 400:-
  Årlig kostnad 155 232

  Kostnad År 1 252 632:-

  Att ta hänsyn till:
  Finansieringen?
  i mer tid uppskattningsvis 4-8 timmar mer i veckan.
  Book-it. Axiell kostnad 5 000:-

  Bilagor

 • Kultur- och fritidsenheten rapporterar om pågående verksamhet:

  - Peter Gunnarsson, kulturchef med biblioteksansvar redovisar utlåningsstatistik för biblioteken 2018.

  Bilagor

 • Kunskapsstegen är ett arbetsverktyg för hur bibliotek och skola ska samarbeta för att bidra till en positiv utveckling av läsning och informationskompetens hos barn och ungdomar i Ånge kommun.

  Nuvarande Kunskapsstegen beslutades i humanistiska nämnden 2010-02-24.

  Revideringen av den har skett under februari och mars 2019 av Kent Ylvesson, skolchef, Johanna Fanberg, utbildningsledare, Anton Eldh, bibliotekarie och Peter Gunnarsson, kulturchef i samråd med respektive verksamheter.

  Ärendet behandlas vid utbildningsnämndens sammanträde den 9 maj 2019.

  Bilagor

 • Örjan Olsson, v och Eva Wernström Persson, v har den 7 augusti 2018 lämnat in en motion om hbtq-certifiering av alla skolor i Ånge kommun.

  Motionärerna skriver:
  ”det är en god idé att hbtq-certifiera personalen vid alla kommunens skolor, då de är en viktig del i att få unga människor att trivas och må bra, oavsett könsidentitiet och sexuell läggning. Detta ligger väl i linje med skolans uppdrag att arbeta med inkludering och allas lika värde och RFSL:s kommunundersökning visar att ”utbildningsinsatser … bedöms vara en avgörande faktor för att höja hbtq-kompetensen i landets kommuner.” Hbtq-certifieringens fokus ”är hbtq-personers livsvillkor, normer kopplade till kön och sexualitet, samt vad ett hbtq-kompetent bemötande innebär. Utbildningen berör alla diskrimineringsgrunder och undersöker hur flera olika normer samverkar. Ett historiskt perspektiv ges också över hur lagar och rättigheter förändrats över tid i Sverige”. Detta ger skolpersonalen god insikt och förbereder dem på att möta alla barn och unga där de är, med ett normkritiskt och inkluderande förhållningssätt, vilket bidrar till en positiv bild av Ånge och förhoppningsvis får fler unga att vilja stanna här eller återvända och bilda familj.”

  Vänsterpartiet i Ånge föreslår
  - att all skolpersonal i Ånge kommun genomgår RFSL:s hbtq-certifiering och
  - att skolornas arbete för att motverka negativ påverkan av negativa könsnormer prioriteras och följs upp på kommunal nivå.

  Johanna Fanberg, utvecklingsledare på utbildningskontoret svarar i yttrande:
  Intentionen i motionen är god och utbildningsförvaltningen, i enlighet med motionären anser vi att alla skolor i Ånge kommun ska sträva efter att motverka negativ påverkan av negativa könsnormer.

  Alla verksamheter under utbildningsförvaltningen arbetar efter styrdokument och skollag i vilka det framgår tydligt att skolan ska främja förståelse för andra människor och dess värde. Ingen i skolan ska utsättas för diskriminering eller annan kränkande behandling på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning. Vidare finner man i läroplanens andra kapitel, Övergripande mål och riktlinjer, vilka gäller alla som arbetar i skolan att vi bland annat ska arbeta aktivt med att motverka diskriminering och kränkande behandling. Vidare ska allt vi gör i skolan vila på en demokratisk grund.

  Vi har ett långsiktigt värdegrundsarbete som genomsyrar alla våra verksamheter där vi arbetar med ett normkritiskt förhållningssätt, detta arbete genomförs på olika vis beroende på i vilken verksamhet man arbetar. Förskolan har ett arbete som tar avstamp i läroplan och olika litteratur. Till exempel Mia Heikkiläs böcker.

  I grundskolan och gymnasiet arbetar vi med olika värdegrundsövningar och fokusområden i vårt dagliga arbete med elever och personal.

  I dagsläget har vi ett långsiktigt utvecklingsarbete där vårt fokus är lärandeuppdraget samt att få våra elever behöriga att söka till gymnasieskolan. Detta medför att all vår kompetensutveckling kommer att ägnas åt detta.

  Vi ser det omöjligt att friställa våra anställda att delta i RFSLs utbildning, enligt deras hemsida tar utbildningen cirka fyra halvdagar per person fördelat under fem månader. Certifieringen skulle medföra en kostnad då vi kommer att behöva anlita vikarier till våra verksamheter.

  Tidigare beslut
  Utbildningsnämnden beslutade den 17 april 2019, § 42 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

  Bilagor

 • Kommunala pensionärs- och handikapprådet har lyft frågan om badmöjligheten för funktionshindrade. En möjlighet är att vid Vojens badplats skapa denna möjlighet. Omklädningsrum och toaletter finns som är tillgänglighetsanpassade.

  För att få till stånd bad för funktionshindrade så behöver mark hårdgöras med stenmjöl som beläggning. Åtgärden är kostnadsberäknad till 60 000 kronor.

 • Stefan Wallsten, chef utvecklingsenheten informerar om den översyn av administration och samordning av bidrag och avtal från kommunen som pågår.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 4 december 2018, § 136 uppdra till förvaltningen att göra en översyn av administration och samordning av bidrag och avtal från kommunen. Redovisas vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-14. Eventuella förändringar i hantering får genomslag år 2020.

 • Ånge kommun har utvecklat en omlastningsterminal för gods i anslutning till bangården. Terminalen har varit i drift sedan halvårsskiftet 2013. Intresset för att nyttja tjänsterna har har/är stort och då främst är det omlastning av skogliga produkter som efterfrågas.

  Ytterligare steg i att utveckla Ånge som en logistiknod skulle kunna vara en ny biobränsleterminal. Redan 2015 gjordes en enklare förstudie om att etablera en biobränsleterminal i närheten av den befintliga.

  Efter diskussioner förda med Mid Nordic Logistic AB så har kommunen planer på att lämna in en ansökan om projektmedel till regionen för en utvecklad och fördjupad förstudie.
  Den nya förstudien skulle bland annat innehålla miljökonsekvensanalys, logistik till och från terminalen, tekniska lösningar och kostnadsberäkningar.

  Förstudien kostnadsberäknas till 400 000 kronor.
  Finansieringen om ansökan beviljas av Region Västernorrland:
  Ånge kommun 100 000 kronor
  Mid Nordic Logistic 100 000 kronor
  Region Västernorrland 200 000 kronor

 •   13

  Förfrågan om försäljning av fastigheten Ånge Boltjärn 1:28 i anslutning till Mallbergets industriområde

 • Arbetet handlar om att ta fram en samverkansmodell för utvecklat samarbete inom trygghet och säkerhet samt avseende krisberedskap och civilt försvar. Samverkansmodellen är också användbar inom andra verksamhetsområden. Samverkan ska sedan genomföras i enlighet med modellen. Den andra delen av arbetet är att förbereda för och genomföra lokalsamarbete som utgår från en utvecklad samverkan i enlighet med modellen. Allt detta arbete går under samlingsnamnet Pandora.

  Inledningsvis i arbetet gjorde Medelpads Räddningstjänstförbund (MRF) en översyn av sin operativa verksamhet. Detta mot bakgrund av en vilja att verksamhetsmässigt vara en av landets ledande räddningstjänster och detta i samverkan med andra organisationer. Arbetet gjordes även för att visa på att MRF:s lokaler i framförallt Sundsvall, Timrå och Liden är slitna och brister väsentligt i ändamålsenlighet.

  Därefter utvidgades uppdraget till att i ett visionsarbete även omfatta Region Västernorrland, SOS Alarm Sverige AB och Polisen.

  Senare genomfördes förstudier för nya lokaler på de tre orterna. Sundsvalls respektive Timrå kommuner har varit delaktiga i förstudierna. I förstudien för nya lokaler i Sundsvall har även Länsstyrelsen Västernorrland deltagit.

  Inom ramen för denna förstudie har arbetet med samverkansmodellen funnit sina former. Samverkansmodellen Pandora innefattar i dagsläget även Ånge kommun och viljeinriktningen är att den framöver ska ses i ett länsperspektiv.

  De steg i processen med Pandora som detta beslutsärende avser är vidareutveckling av samverkansmodellen och genomförande av projekteringar avseende lokalsamarbetet.

  Vad gäller MRF:s del i lokalsamarbetet ligger dessa delar, i enlighet med Ägaruppdraget punkt 5.6, på samtliga tre ägarkommuner – Sundsvall, Timrå och Ånge – att besluta om. För Sundsvalls kommuns del gäller det också att i projekteringen för lokalsamarbete i Sundsvall hantera SOS Alarms Sverige AB:s behov eftersom företaget har uttryckt önskemål om detta.

  Respektive ägarkommuns egna intressen i lokalsamarbetet behöver i beslutsprocessen även hanteras av den berörda kommunen i anslutning till övriga beslut i ärendet. Därutöver behöver projekteringarna innefatta lokaler som är tänkta att bli gemensamma för samtliga i Pandora samverkande organisationer. Således behöver i förstudien avseende Sundsvall gemensamma lokalbehov hanteras som inkluderar Region Västernorrland, Polisen och Länsstyrelsen Västernorrland. Även andra intressenter kan tillkomma.

  Projekteringar kan göras i tre steg. Det första steget är att skissa på byggnader och dess funktion-er för att därefter ta fram systemhandlingar och byggritningar i steg 2 och 3. En tumregel för att uppskatta kostnaderna är 1 % av byggkostnaden för steg 1 och ca 10 % av byggkostnaden för samtliga steg.

  En grov uppskattning är 2–3 miljoner kr för förstudien avseende Sundsvall, ca 0,7 miljoner kr för Timrå och ca 0,2 miljoner kr för Liden i steg 1.

  För hela projekteringsarbetet blir uppskattningen 20 – 30 miljoner kr för förstudien i Sundsvall, ca 7 miljoner kr för Timrå samt ca 2 miljoner kronor för Liden.

  MRF kommer att behöva lägga tid och arbetskraft i projekteringsarbetet. För att inte belasta MRF verksamhet bör dessa kostnader belasta den framtida investeringen precis som övrigt projekteringsarbete.

  Efter beställning är det vanligt att ett projekteringsuppdrag kan påbörjas inom 1–2 månader. Projekteringsarbetet bedöms ta 6–8 månader för Sundsvall samt något mindre för Timrå respektive Liden.

  Därför är det viktigt att beslut om projektering och upphandling kommer igång snarast för att kunna färdigställa de nya lokalerna år 2023.

  Tidigare beslut
  Ägarkommunerna Sundsvall, Timrå och Ånge har beslutat om att förstudier avseende nya lokaler för MRF skulle genomföras för orterna Sundsvall, Timrå och Liden. I Sundsvalls kommun fatta-des beslutet i kommunstyrelsen den 12 mars 2018, i Timrå kommun i kommunstyrelsen den 7 november 2017 och i Ånge kommun i kommunfullmäktige den 27 november 2017. Besluten innebar, förutom att förstudier avseende nya lokaler skulle genomföras, att en finansiering av förstudierna på 400 000 kr, utöver det ordinarie medlemsbidraget, godkändes.

  Bilagor

 • Tekniska nämnden
  Vid sammanträde den 11 april 2019 informerade Ove Skägg, teknisk chef om situationen med taket på Medborgarhuset i Ånge. En ombyggnation av taket beräknas kosta 850 000 kronor och kräver ett särskilt beslut.

  Vid sammanträdet beslutades också om justering av 2019 års investeringsbudget gällande avloppsreningsverk Fränsta-Torpshammar. Tidigare beslutad investeringsbudget anger 54 000 000 kronor år 2019. Föreslås flytta 50 000 000 kronor till 2020-2021.

  Socialnämnden
  Socialnämnden beslutade vid sammanträde den 25 april 2019 att föreslå kommunfullmäktige omfördela följande investeringsmedel för särskilt boende:
  - 977821 Staket Hallstaborg: Omfördelas 175 00 kr till Nyckelskåp (staket sattes upp
  hösten 2018)
  - 97104 Myndighetskrav, 97719 och 97720: Omfördelas 400 000 kr till Trygghetslarm
  Parkbacken 97725 och Furubacken 97724
  - 97106 Möbler Utsikten, 97720: Omfördelas 100 000 kr till Wi-Fi
  - 977821 Staket Hallstaborg: Omfördelas 25 000 kr till Wi-Fi. Resterande summa till
  Wi-Fi, 37 000 kr, tas från IT-investeringar

  Tidigare beslut
  Tekniska nämnden beslutade den 11 april 2019, § 19 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna nytt investeringsprojekt: Ombyggnation av tak Medborgarhuset Ånge 850 000 tkr.
  Tekniska nämnden beslutade den 11 april 2019, § 18 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att följande görs:
  1. Omfördelning av investeringsbudget från 2018 till 2019:
  MidNordic Logistic spår 39 = 1 957 400 tkr
  VA-ledning Östby-Johannisberg inkl. budget ledningsnät Fränsta = 3 350 000 tkr
  Driftövervakning = 2 900 000 tkr
  Bredband Ö Magdbyn Ei = 1 800 000 tkr
  Upprustning torg = 300 000 tkr
  Medborgarhus brandlarm = 280 000 tkr
  Vattentäkt Fredriksdal = 550 000 tkr
  Avloppsreningsverk Fränsta-Torpshammar = -235 500 tkr
  Summa: 10 901 900 tkr.
  2. Justering i 2019 års investeringsbudget:
  Avloppsreningsverk Fränsta-Torpshammar budget 2019 = 54 000 000 tkr
  Avloppsreningsverk Fränsta-Torpshammar flytt till 2020-2021 = - 50 000 000 tkr, justering
  budget 2019
  Budget - utfall 2018 = -235 500, justering budget 2019
  Summa budget 2019 Avloppsreningsverk Fränsta-Torpshammar = 3 764 500 tkr.
  Socialnämnden beslutade den 25 april 2019, § 67 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige omfördela investeringsmedel för särskilt boende:
  - 977821 Staket Hallstaborg: Omfördelas 175 00 kr till Nyckelskåp (staket sattes upp
  hösten 2018)
  - 97104 Myndighetskrav, 97719 och 97720: Omfördelas 400 000 kr till Trygghetslarm
  Parkbacken 97725 och Furubacken 97724
  - 97106 Möbler Utsikten, 97720: Omfördelas 100 000 kr till Wi-Fi
  - 977821 Staket Hallstaborg: Omfördelas 25 000 kr till Wi-Fi. Resterande summa till
  Wi-Fi, 37 000 kr, tas från IT-investeringar

  Bilagor

 • Ånge kommuns tekniska förvaltning har gjort en prishöjning för lunchmaten som Stöd- och omsorg köper till daglig verksamhet inom LSS.

  Av den anledningen föreslås att Stöd- och omsorg höjer priset för lunch som serveras inom daglig verksamhet med motsvarande belopp. Priset för lunch blir 60 kr från och med den 1 juli 2019.

  Tidigare beslut
  Socialnämnden beslutade den 28 februari 2019, § 39 att:
  1. Föreslå kommunstyrelsen att kostnaden för lunch inom Stöd- och omsorg fastställs till 60 kr/dag från och med 2019-07-01.
  2. Avtal mellan kostorganisationen och nämndens verksamheter ska tas fram, där även former för reglering av priser ingår.

  Bilagor

 • Kommunens uppsikt över de kommunala bolagen:
  Enligt kommunallagen 6 kap 1 a § ska kommunstyrelsen i årliga beslut, för varje bolag pröva om den verksamhet som bolaget bedrivit under föregående år varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

  De kommunala befogenheterna regleras i kommunallagen kap 2 och i lagen om vissa kommunala befogenheter (2009:47).

  Enligt bolagsordningen (2013-02-25) för Ånge Fastighets & Industri AB är ändamålet med bolaget:
  ”Med iakttagande av kommunal likställighet- och lokaliseringsprincip erbjuda kommunens förvaltningar och andra hyresgäster ett väl anpassat fastighetsbestånd av god kvalitet”.

  I ägardirektiven (2014-05-05) för Ånge Fastighets & Industri AB framgår ägarens (kommunens) förväntningar och krav på bolaget.

  Bolaget ska enligt ägardirektivet eftersträva en soliditet på 20 %. 2017 var soliditeten 9,0 % och 2018 var den 9,8%.

  Bolaget ska även, när ekonomin tillåter, betala en borgensprovision till ägaren.

  Som bilaga till ägardirektiven finns även en arbetsordning för att precisera hur kommunstyrelsen i praktiken ska fullgöra sin uppsiktsplikt över de kommunala bolagen.

  * Kommunstyrelsens ordförande, adjungerad ledamot i bolagsstyrelserna.

  * Kommunchefens chefsmöten och utvecklingssamtal med VD:
  Bolagets VD har deltagit i de flesta av mötena med kommunens ledningsgrupp och kommunchefen har haft medarbetarsamtal med VD.

  * Informationsutbyte med bolagsledning och styrelsen:
  Bolaget har redovisat ekonomi och verksamhet vid de särskilda dagar som kommunstyrelsen anordnar kring dessa frågor, de så kallade presidieträffarna. Bolagets VD har lämnat lägesrapport till kommunstyrelsen vid några av styrelsens sammanträden.

  * Samråd utvecklingsenheten för att främja smidigt samarbete och informations-
  överföring i framförallt lokal- och näringslivsfrågor. Träffar har genomförts vid behov.

  * Koncernekonomisamråd: Under året har kommunens kommunchef, ekonomichef och personalchef haft koncernavstämningar med bolagets VD.

  * Redovisningsavstämning och årsredovisningsgranskning: I samband med delårsrapport och bokslut görs avstämningar mellan kommunen och bolagen.

  Ånge Fastighets- & Industri AB har under 2016 formulerat 6 st mål för sin verksamhet 2017–2019. Fyra av målen har uppnåtts under året. Mätning av målet om att bolaget ska ha ett gott bemötande gentemot sina nuvarande och tillkommande hyresgäster har genomförts i början av 2016.

  20181231 Kommentar
  - Återställa budget för underhåll till 10 mkr Ja Utfall 14,3 mkr

  - Etappvis öka amorteringstakten av lånen
  till 10 mkr så bolaget når en hanterbar skuldbörda Ja Utfall 10,2 mkr

  - Energieffektiviseringen ska följas upp resultatmässigt
  och vara en ständigt pågående process.
  Avstämning skall göras för att kunna
  sätta en % -sats på besparingen Ja Målet är satt till 20%
  lägre än 2009. Målet
  ska nås 2020
  - ÅFA ska fortsatt ha ett engagerat och gott
  bemötande gentemot sina nuvarande och
  tillkommande hyresgäster. Följs upp med egna
  mätningar Delvis Ingen undersökning för
  NKI är genomförd 2018

  -Bredbandsuppkoppling till alla lgh Ja Fiber i 100% av fastgh.

  -Vakansgraden skall inte överstiga 3,5% Nej Vakanser på 7 %

 • Lekmannarevisorerna bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

  De anser att rutinerna för att upprätta bokslut och årsredovisning bör ses över så att årsredovisningen kan överlämnas till kommunen enligt fastställd tidplan.

  De bedömer att bolagets interna kontroll håller en acceptabel kvalitet, men att
  förbättringar finns att göra.

  Bilagor

 • Kommunens uppsikt över de kommunala bolagen:
  Enligt kommunallagen 6 kap 1 a § ska kommunstyrelsen i årliga beslut, för varje bolag pröva om den verksamhet som bolaget bedrivit under föregående år varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheter.

  De kommunala befogenheterna regleras i kommunallagen kap 2 och i lagen om vissa kommunala befogenheter (2009:47).

  Enligt bolagsordningen (2013-02-25) för Ånge Energi AB är ändamålet med bolaget:
  ”Bolagets syfte är att med iakttagande av kommunal likställighets- och lokaliserings-
  princip i första hand svara för tillhandahållande av fjärrvärme i kommunen”.

  I ägardirektiven (2014-05-05) för Ånge Energi AB framgår ägarens (kommunens) förväntningar och krav på bolaget.

  Bolaget ska enligt ägardirektivet eftersträva en soliditet på 20 %. 2017 var soliditeten 6,5 % och 2018 8,7 %.

  Som bilaga till ägardirektiven finns även en arbetsordning för att precisera hur kommunstyrelsen i praktiken ska fullgöra sin uppsiktsplikt över de kommunala bolagen.
  * Kommunstyrelsens ordförande, adjungerad ledamot i bolagsstyrelserna.

  * Kommunchefens chefsmöten och utvecklingssamtal med VD:

  * Informationsutbyte med bolagsledning och styrelsen:

  * Samråd utvecklingsenheten för att främja smidigt samarbete och informationsöverföring i framförallt lokal- och näringslivsfrågor.

  * Koncernekonomisamråd:

  * Redovisningsavstämning och årsredovisningsgranskning:

 • Lekmannarevisorerna bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

  De bedömer att bolagets interna kontroll varit tillräcklig.

  Bilagor

 •   21

  Ekonomirapport

 • Catharina Norberg, ekonomichef föredrar ärendet.

  Enligt Ånge kommuns styrprocess och regler för internkontroll, kommunfullmäktige 2017-11-27, § 93, ska uppföljning av ekonomi, mål och internkontroll lämnas till kommunfullmäktige efter varje tertial (april, augusti och december).

 • Enligt Kommunallagen ska kommunfullmäktige varje år fastställa skattesatsen för det följande året. Kommunstyrelsen ska föreslå skattesatsen före oktober månads utgång.

  Nuvarande skattesats för år 2019 är 23,33 per skattekrona.

 • Catharina Norberg, ekonomichef lämnar förslag till yttrande på remissen.

  Den kommunalekonomiska utjämningen består av inkomstutjämning, kostnadsutjämning, strukturbidrag, införandebidrag och regleringsbidrag/ -avgift.

  Kostnadsutjämningen syftar till att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla kommuner och landsting att tillhandahålla invånarna service oberoende av opåverkbara, strukturella förhållanden. Systemet ska alltså inte utjämna för skillnader i ambitionsnivå eller effektivitet. Kostnadsutjämningen är solidariskt finansierad inom kommunsektorn och staten har ingen del i finansieringen, till skillnad mot inkomstutjämningen.

  I direktiven anges att översynen ska överväga om det nuvarande systemet i tillräcklig grad fångar upp större samhällsförändringar och med anledning av detta eventuellt föreslå förändringar i de delmodeller som finns, nya delmodeller eller om delmodeller ska utgå. I översynen har det även ingått att analysera möjligheterna att förenkla utjämningen.

  Remissvar ska lämnas till Finansdepartementet senast 17 maj 2019.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 9 april 2019, § 59 att uppdra till kommunstyrelsens arbetsutskott att lämna remissvar till Finansdepartementet

  Bilagor

 • Information från koncernledningsgruppen om den projektering som genomförts avseende:
  - Ombyggnad av Åsgatan till 8 avdelningar förskola med tillagningskök för mat till förskolan i Ånge
  - Ombyggnad av Solgårdens förskola till gruppbostad, LSS
  - Ombyggnad av Parkbacken till ytterligare 29 platser, särskilt boende
  - Ombyggnad av Spångbrogården till trygghetsboende

  Tidigare beslut
  Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2018, § 131 att godkänna att ÅFA projekterar för följande investeringar:
  - Ombyggnad av Åsgatan till 8 avdelningar förskola med tillagningskök för mat till förskolan
  i Ånge
  - Ombyggnad av Solgårdens förskola till gruppbostad, LSS
  - Ombyggnad av Parkbacken till ytterligare 29 platser, särskilt boende
  - Ombyggnad av Spångbrogården till trygghetsboende

 • Medlemsavgifter 2019
  Brottsofferjouren Västernorrland 28 452 kronor

  Vägföreningar
  Fränsta vägförening 100 000 kronor

 • Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Västernorrland begär besked på en ansökan från Nordisk Vindkraft AB som omfattar uppförande och drift av en gruppstation om 24 alternativt 31 vindkraftverk i vindpark Storåsen. Ansökningsområdet omfattar cirka 17 kvadratkilometer.

  Miljöprövningsdelegationen får endast ge tillstånd till en vindkraftsanläggning om kommunfullmäktige har tillstyrkt detta.

  Principförklaring om bygdemedel har inkommit från Nordisk Vindkraft AB.

  Bilagor

 • Roggafors Finnsta Vikens intresseförening har inkommit med två frågor om Vikbron:
  Roggafors Finnsta Vikens intresseförening vill inte äga Vikbron och undrar om kommunen kan ta över ägandet av bron?
  Om kommunen inte vill äga bron: har kommunen någon annan möjlighet att ta över ansvaret för Vikbron och i så fall i vilken omfattning?

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 22 november 2018, § 250 att:
  1. Under förutsättning att Roggafors Finnsta Vikens intresseförening kan garantera att de pengar Ånge kommun betalat till föreningen låses i ett separat konto får redan utbetalda medel stanna hos föreningen.
  2. Uppdra till ekonomichef att ta fram avtal mellan Ånge kommun och Roggafors Finnsta Vikens intresseförening om redan beslutade medel för 2018 och 2019. Avtalet undertecknas av kommunchef.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsens arbetsutskott gör en uppföljning av de beslut som kommunstyrelsen tagit sex månader tidigare. Ärenden som bedöms angelägna att följa upp ska rapporteras av ansvarig handläggare i kommunstyrelsen.

  Kommunstyrelsens protokoll från den 18 december 2019 gås igenom för eventuell uppföljning av beslut.

  Bilagor

 • Ånge kommuns pensionärsföreningar anordnar för trettonde året i rad en trivseldag för Ånge kommuns seniorer. För år 2019 söks ett bidrag om 8 000 kronor.

  Tidigare år har bidrag sökts och erhållits från socialnämnden.

  Bilagor

 • Minervaskolans Elev- och föräldraförening har lämnat in ansökan om bidrag på 7500-8000 kronor ur BRÅ-program för avslutningsresan 2019 för eleverna i årskurs 9. Syftet är att få eleverna att avstå alkohol och få ett positivt minne från sin avslutning.

  Brottsförebyggande rådet bidrog åren 2012 - 2014 med 7 500 kronor till Minervaskolans elev- och föräldraförenings avslutningsresor.

 • Skrivelse har inkommit från styrelsen i föreningen Ljungaverks Folkets Hus. Den 28 november 2018 beslutade styrelsen att de vill överta konstverket Tången och flytta det till Ljungaverk om nedanstående överenskommelser uppfylls:
  - Ånge kommun ombesörjer samt bekostar en flytt från dagens uppställningsplats Ånge till Forumplan, Ljungaverk under våren alternativt sommaren år 2019 samt lämnar ett startkapital för projektet på 5 000 kronor.
  - Ljungaverk Folketshusförening lämnar en garanti på att finansieringen av detta projekt ej kommer att bekostas av föreningens uppdragsersättning/övriga bidrag från Ånge kommun.

  Konstverket Tången, placerat vid östra infarten till Ånge tätort har skadats av tidens tand och är i dåligt skick. Problemet påtalades av Bengt Lindström-sällskapet genom Curt Aspelin. Enligt sakkunnig är det komplicerat att reparera.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 september 2018, § 101 att Ånge kommun engagerar sig inte i reparation av Tången.

  Bilagor

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.