Hoppa över navigering
 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska lämna jäv eller intressekonflikt under mötet.

  Kommunstyrelse och nämnder har som rutin att inleda samtliga möten med en kontrollfråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 6 kap, 28 - 30§:
  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • Jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar.

 • Medel kvar att besluta om: 1 900 000 kronor

  Följande ansökningar om bygdeavgiftsmedel har inkommit:
  Folkets Hus Överturingen 525 000 kronor – för investering i bergvärme. Har legat vilande sedan hösten 2018.

  Erikslunds Folkets Hus 145 000 kronor – för fasadförbättring. Har legat vilande sedan hösten 2018. 145 000 kronor

  Östby Bygdegårdsförening 535 000 kronor – för investering i ytjordvärme och värmepump. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog Länsstyrelsen avslag på ansökan hösten 2018 eftersom lokalen inte är en utpekad prioriteras samlingslokal enligt samlingslokalutredningen.

  Ånge kommun, Eldnäsets flottningsmuseum 90 000 kronor – för underhåll av bryggan och sarg för båtlänning.

  Ånge kommun, Haverö Strömmar 80 000 kronor – för underhåll av bro och skyddsräcke till Kvarnen.

  Bygdeavgiftsmedel är en ersättning till bygder som blivit berörda genom utbyggnaden av vattenkraft.
  Tillämpningsföreskrifter rörande bland annat bygdeavgiften finns i förordningen om bygde- och fiskeavgifter (1998:928). I den sägs att avgiftsmedel som inte ska gå till vissa skadeersättningar ska användas till investeringar för ändamål som främjar näringsliv eller service i bygden eller annars är till nytta för denna (8§).

  Bilagor

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.