Hoppa över navigering
 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska lämna jäv eller intressekonflikt under mötet.

  Kommunstyrelse och nämnder har som rutin att inleda samtliga möten med en kontrollfråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 6 kap, 28 - 30§:
  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • Jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar.

 • Eva Mörk Månsson, s och Anette Lövgren, s har den 23 augusti 2018 lämnat in en motion där de yrkar att kommunen inför filter på kommunens samtliga datorer och nätverk inklusive skolor och förskolor som tar bort/begränsar tillgången till spelsidor och pornografiska sidor.

  Petra Malmberg, IT- chef svarar i yttrande:
  Ett porrfilter är ett webfilter där man spärrar internetsidor med visst typ av innehåll som anses oönskat. All filtrering bygger på normer och de system som finns är amerikanska. Under kategorin ”Adult”, det vill säga vuxeninnehåll, ingår allt från abort till våldsporr. Det finns dock möjlighet att manuellt tillåta både ämnesområden och specifika sidor som faller under respektive kategori. Till exempel skulle man kunna tillåta RFSU:s sidor trots att de har sexuellt innehåll, vilket kallas att vitlista.

  De webfilter IT-enheten har tittat på är molnbaserade med servrar inom EU. Att det är molnbaserat gör att filtreringen sker i realtid och sidorna spärras även när du sitter på ett annat nätverk, till exempel hemma.

  Som det ser ut i dag kan vi endast sätta ett sådant här filter på en dator/laptop. Vi har inte möjlighet att spärra läsplattor eller mobiler om de inte är uppkopplade mot kommunens nätverk.

  Det går också att blockera specifika sidor för användning under skoltid/arbetstid, så som Facebook eller Blocket.

  För- och nackdelar med porrfilter
  Ett filter är aldrig 100 procent säkert och det kan invagga i falsk säkerhet. Motståndare till porrfilter menar att det inte finns någon forskning som visar att det fungerar. Risken man ser är bland annat att man inom skolan inte i lika hög grad utbildar eleverna i att förhålla sig till all den information som finns på Internet.

  Under 2018 röstade riksdagen ner förslaget att införa porrfilter på datorer och nätverk som används i undervisning.

  En fråga som det behöver tas ställning till är beslut och administration av filtret. Vem bestämmer vilka kategorier som ska spärras? Ska vi ha olika policys för olika användare? Hur följs det upp? Även om dagens filter är mer sofistikerade än tidigare kräver det administration och uppföljning för att fungera.

  Från IT-perspektiv finns en tydlig fördel med den här typen av filter och det är säkerhetsaspekten. Skadlig kod hittas ofta på sidor med pornografiskt innehåll. Systemet gör också en säkerhetskoll på varje internetsida.

  Kostnader
  De direkta kostnaderna för ett porrfilter består av tre delar; licenskostnad, implementation och administration. Administrationen sker på IT-avdelningen.

  Vi har tagit in offerter från två leverantörer och de indikerar liknande pris.

  Kostnaden för implementation är ca 55 000 kr.
  Licenskostnaden per år är ca 200 000 kr för alla användare.
  Administration anser vi kan skötas inom nuvarande ramar.
  De här kostnaderna finns inte med i budget för 2019.

  IT-chef Petra Malmberg anser inte att IT- enheten kan bedöma om ett porrfilter har positiv inverkan på kommunens verksamhet, annat än ur ett säkerhetsperspektiv där de ser vissa fördelar.

  Bilagor

 • Ånge kommun har möjlighet att utse representanter till bidragsberättigade vägföreningar i kommunen:
  Alby
  Östavall
  Ljungaverk
  Torpshammar

  Ångebyn, Kyrkvägen är berättigade till bidrag för att de ligger inom tättbebyggt område enligt trafikförordningen.

 • Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län påbörjar processen kring upphandling av ny särskild persontrafik då nuvarande avtal förfaller juni 2021.

  Som medlemmar i kommunalförbundet ges möjlighet att överlåta upphandling av särskilda persontrafiken till Kollektivtrafikmyndigheten. Skolresor kan inte överlåtas enligt nuvarande lagstiftning.

  Nuvarande upphandlade särskilda persontrafik löper ut 12 juni 2021. I upphandlingen har Härnösand, Kramfors, Timrå, Ånge och Örnsköldsvik valt att överlåta färdtjänstresor, riksfärdtjänst, kommuntransporter, budtransporter och anropsstyrd kompletteringstrafik till Kollektivtrafikmyndigheten. Region Västernorrlands sjukresor och anslutna kommuners färdtjänst kan därmed genomföras samordnat, vilket ger kostnadsbesparingar. Möjligheten för kommunen att överlåta färdtjänst finns i Lag (1997:736) om färdtjänst 4 §. Begreppet särskild persontrafik inbegriper sjukresor, färdtjänst, riksfärdtjänst och skolskjuts. Varje resesätt har en särskild lagstiftning men samlas under begreppet särskild persontrafik. För skolresor är det i grunden inte tillåtet att överlåta utförandet av trafik från primärkommunen till annan huvudman då Skollag (2010:800) inte anger den möjligheten. Det är dock vanligt att detta sker för att detta anses effektivt att upphandla tillsammans med annan särskild persontrafik. Kollektivtrafikmyndigheten ställer sig positiv att mot ersättning utföra denna upphandling åt medlemskommunerna.

  Kollektivtrafikmyndigheten ansvarar i nuvarande upphandling, med dess avtal, ansvaret för sjukresor, färdtjänstresor, riksfärdtjänst, kommuntransporter, budtransporter, anropsstyrd kompletteringstrafik och skoltrafik i olika omfattning i Västernorrlands län. Det är samhällsekonomiskt gynnsamt att låta en huvudman ansvara för hela särskilda persontrafiken då resorna kan samordnas mellan olika beställda samhällsbetalda resor. Grunden för samordnad särskild persontrafik är att fordonsparken kan bestå av färre fordon och dessa kan nyttjas för alla samhällsbetalda persontransporter. När en samordnad sjukresa och färdtjänstresa sker så delas kostnaden mellan Region Västernorrland (sjukreseansvarig) och kommunen (färdtjänstansvarig) och därmed sparar samhället pengar. Om färdtjänsteuppdraget dessutom i sin helhet, med myndighetsutövningen (riktlinjer och färdtjänsthandläggning), överlåts till regional kollektivtrafikmyndighet så finns möjligheter att effektivisera kommunens resurser samtidigt lagstiftningens krav ytterligare.

  Kollektivtrafikmyndighetens planering inför upphandlingen
  - Att i samråd med kommun och region ta fram en strategi för upphandlingen av särskild persontrafik. Strategin innehåller de olika vägvalen som finns rörande fordonskvalité, miljö, prismodell med mera. Genomförs 2019.
  - Baserat på strategi leder Kollektivtrafikmyndigheten upphandlingens olika faser och når färdiga avtal för särskild persontrafik i länet. Förfrågningsunderlag med mera förankras hos kommuner och Region Västernorrland. Genomförs 2019–2020.
  - Kollektivtrafikmyndigheten driftsätter, följer upp trafikavtal och resenärer beställer resor via Din Tur kundcenter. Målet för Kollektivtrafikmyndigheten är att alla resenärer i första hand ska åka i den allmänna kollektivtrafiken och i andra hand i en samordnad särskild persontransport. I sista hand då ovan möjligheter inte finns så kan resenären åka enskilt i ett fordon. Genomförs från 2021.

  Bilagor

 • Joakim Persson, vd Ånge Fastighets & Industri AB och Rickard Hellström, Svefa besöker kommunstyrelsen den 5 februari för en återrapport i ärendet.

  Richard Hellström redovisar utgångsläget ur ett affärsmässigt perspektiv för en eventuell rivning av den aktuella fastigheten gentemot att sälja hela eller delar av fastighetsbeståndet i Ljungaverk.

  Ånge Fastighets och Industri AB:s vakanser för hyreslägenheter ökar. Förslag till åtgärder för att anpassa beståndet av bostadslägenheter presenterades vid styrelsens möte den 19 oktober 2018.

  Kommunen har avtal om rivning av ytterligare 16 lägenheter med Boverket. För att fullfölja avtalet ska den fastighet som ska hanteras inom avtalet först säljas till kommunen.
  Förslaget som presenteras vid styrelsens möte den 7 december är att sälja del av fastigheten Västerhångsta 35:2 (Fridhemsgatan 1-5 i Ljungaverk) för rivning inom avtalet med Boverket.

  Tidigare beslut
  Ånge Fastighets & Industri AB beslutade vid styrelsemöte den 7 december 2018, § 76 att:
  Sälja del av fastigheten Västerhångsta 35:2 (Fridhemsgatan 1-5, Ljungaverk) till Ånge kommun, att hantera inom avtalet med Boverket.
  Uppdra till vd att arbeta vidare med affärsmässiga anpassningar av bolagets fastighetsbestånd. Styrelsen fattar beslut om olika anpassningar, till exempel rivning, försäljning.
  Kommunstyrelsen beslutade den 18 december 2018, § 262 att:
  1. Uppdra till Joakim Persson, vd Ånge Fastighets & Industri AB att undersöka marknadens intresse för köp av hela Ånge Fastighets & Industri AB:s fastighetsbestånd i Ljungaverk.
  2. Bjuda in Rickard Hellström, Svefa till kommunstyrelsens sammanträde den 5 februari.
  3. Beslut om eventuellt förvärv av fastigheten Västerhångsta 35:2 fattas vid kommunstyrelsens sammanträde den 9 april 2019.
  Kommunstyrelsen beslutade den 5 februari 2019, § 7 att:
  1. Joakim Persson, vd Ånge Fastighets & Industri AB fortsätter att undersöka marknadens intresse för köp av hela eller delar av Ånge Fastighets & Industri AB:s fastighetsbestånd i Ljungaverk.
  2. Beslut om eventuellt förvärv av fastigheten Västerhångsta 35:2 fattas vid kommunstyrelsens sammanträde den 9 april 2019.

 • Kommunstyrelsen, socialnämnden och utbildningsnämnden har beslutat om åtgärder eller förslag till åtgärder för att klara budgeterat resultat 2019. Tekniska nämnden förväntas besluta om åtgärder på sitt sammanträde 11 april.

  Förvaltningscheferna kommer den 1 april att lämna ny prognos för 2019.

  Prognosen just nu är att det saknas cirka 15 mkr för att kommunen ska nå ett nollresultat 2020. Beräkningarna baseras på kommunfullmäktiges beslut i november 2018 om oförändrade ramar för nämnderna jämfört med 2019 och 8 mkr i löneökningar 2020 samt den senaste skatteunderlagsprognosen tillsammans med befolkningsförändringarna 2018.

  Aktuella datum våren 2019:
  Regeringens vårproposition, 10 april
  Prognos kostnadsutjämning och LSS-utjämning, 26 april
  Ny skatteunderlagsprognos, 3 maj
  Presidiedag, mål, ramar och investeringar, 9 maj.

 • Kommunens resultat 2018 är 2 997 279 kronor vilket ska jämföras med budgeterat resultat på 3 000 000 kronor och 2017 års motsvarande resultat som var 3 926 000 kronor.

  Ett av kommunens två finansiella mål är uppfyllda 2018.

  Inget av de fyra verksamhetsmål som kommunfullmäktige beslutat är av särskild betydelse för god ekonomisk hushållning är uppfyllda. Detta leder till bedömningen att kommunen 2018 inte uppnår god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv.

  Ånge Energi AB har uppnått två av de tre mål som kommunfullmäktige beslutat om för 2018 och ÅFA har nått fyra av sju mål.

  I balansräkningen finns aktierna i Ånge Fallen Kraft AB med till ett värde av 9 miljoner kronor, marknadsvärdet bedöms vara betydligt högre. Aktierna i Ånge Energi till ett värde av 6 miljoner kronor, bolagets egna kapital var 6,7 miljoner kronor vid årsskiftet. Aktierna i ÅFA finns med till ett värde av 14 miljoner kronor, ÅFA:s egna kapital var 42,3 miljoner kronor vid årsskiftet.

  2018 års aktiverade investeringar (netto) är 19 932 000 kronor. 2018-års avskrivningar är 18 489 000 kronor.

 • Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige varje år upprätta en budget för nästa kalenderår, som ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under verksamhetsåret.

  Budgeten ska innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Mål, prioriterade aktiviteter och ekonomiska ramar för de olika nämnderna och kommunstyrelsen ska fastställas av kommunfullmäktige i juni, och eventuella ramjusteringar beslutas i november.

  Framtid Ånge – strategi för utveckling i Ånge kommun 2014-2020 ligger till grund för nämndernas och styrelsens mål för perioden. Strategin styr på det här sättet kommunens verksamheter men kan även inspirera krafter utanför kommunens organisation att bidra till god utveckling och sikta mot gemensamma mål.

  Dokumentet Mål och prioriteringar, Budget 2020, Ekonomisk plan 2021-2022 tas fram för att fungera som ett samlande dokument som ger en helhetsbild och underlättar arbetet i styrelse och nämnder under aktuell period. Dokumentet belyser kommunens strategi och inriktning, aktuell samhällsutveckling och ekonomiska förutsättningar sett ur Ånge kommuns perspektiv.

  Kommunstyrelsen ska besluta om sitt förslag till mål för år 2020.

   

  Bilagor

 • Den kommunalekonomiska utjämningen består av inkomstutjämning, kostnadsutjämning, strukturbidrag, införandebidrag och regleringsbidrag/ -avgift.

  Kostnadsutjämningen syftar till att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla kommuner och landsting att tillhandahålla invånarna service oberoende av opåverkbara, strukturella förhållanden. Systemet ska alltså inte utjämna för skillnader i ambitionsnivå eller effektivitet. Kostnadsutjämningen är solidariskt finansierad inom kommunsektorn och staten har ingen del i finansieringen, till skillnad mot inkomstutjämningen.

  I direktiven anges att översynen ska överväga om det nuvarande systemet i tillräcklig grad fångar upp större samhällsförändringar och med anledning av detta eventuellt föreslå förändringar i de delmodeller som finns, nya delmodeller eller om delmodeller ska utgå. I översynen har det även ingått att analysera möjligheterna att förenkla utjämningen.

  Remissvar ska lämnas till Finansdepartementet senast 17 maj 2019.

  Bilagor

 • Revisionen har genomfört grundläggande granskning för att bedöma om nämnden har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.

  Grundläggande granskning är den granskning som varje år genomförs avseende styrelse och nämnder. Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande insamling av fakta och iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem och rutiner samt måluppfyllelse, för att kunna uttala sig i ansvarsfrågan.

  Grundläggande granskning till den del som avser delårsbokslut och årsbokslut redovisas i särskilda rapporter.

  Revisionens sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsens styrning och uppföljning kan förstärkas. Revisionen rekommenderar kommunstyrelsen:

  - att styrning och uppföljning av verksamhetsmålen ses över, bla så att samtliga mål är mätbara och kan utvärderas på ett objektivt sätt. Revisionens bedömning, utifrån att det inte finns tydliga målnivåer, att det är svårt att objektivt bedöma om målen uppnåtts eller inte. De rekommenderar att kommunstyrelsen ser över formerna för styrning och uppföljning av verksamhetsmålen. Revisionen ser positivt på att kommunstyrelsen avser att skapa ett längre perspektiv gällande styrprocessen och målvärdena.

  - att arbetet med internkontroll ses över. Revisionen anser att det i internkontrollplanen inte är tydligt att risk- och väsentlighetsanalysen utgår från verksamheternas processer och de kontroller som redan är inarbetade i processernas styrning. Brister eller avsaknad av inarbetade kontroller i processerna som är funktionella och effektiva kan därigenom upptäckas och åtgärdas i förebyggande syfte. Uppföljningen av intern kontroll avseende kontrollmoment bör därför vara inriktad på att kontrollera följsamhet till de redan inarbetade kontrollerna i processerna samt identifiera brister i dessa kontroller. Revisionen rekommenderar kommunstyrelsen att tydliggöra och förstärka arbetet kring risk- och väsentlighets- analyserna.

  Revisionen har även genomfört en grundläggande granskning av humanistiska nämndens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. I granskningen har nämnden uppgett att målet för fritid och kultur har varit svårt att följa upp på ett enhetligt sätt och att det av nämndens ledamöter upplevs som brett mål. Målet har varit ”kommunens medborgare ska erbjudas ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter”. Fritid och kultur hör från och med 2019 till kommunstyrelsens verksamhet.

  Bilagor

 • Ånge Energi AB har lånat pengar av kommunen för trasisteringsledningen till Alby. Lånet togs i maj 2010 och ska återbetalas eller förnyas 2019-06-30.

  Kommunfullmäktige beslutade, § 24, 2015-05-04, att halvera räntan på lånet från 3,46%. Det frigjorda utrymmet ska användas till att skriva ner värdet på anläggningen.

  2019-07-01 kommer det att återstå 29 147 272 kronor och Ånge Energi amorterar 355 454 kronor per månad.

  Enligt kommunens finanspolicy är det kommunstyrelsen som beslutar om utlåning till de helägda kommunala bolagen upp till 50 miljoner kronor.

  Tidigare beslut
  Kommunfullmäktige 2015-05-04, § 24:
  Halvera räntan på lånet till Ånge Energi AB. Det frigjorda utrymmet ska användas till att skriva ner värdet på transiteringsledningen.

 • För att säkerställa god kvalitet och likvärdig utbildning för alla elever i kommunen genomför utbildningsnämnden ett långsiktigt planeringsarbete för sina verksamheter. I dagsläget finns stora svårigheter att rekrytera behöriga lärare och förskollärare. Olika insatser behöver göras och en del är att se över lokalbehovet för verksamheterna.

  Nämnden väljer att föreslå kommunstyrelsen att placera Alby skolas elever i Björkbackaskolan i Ånge. Björkbackaskolan har kapaciteten att inrymma de 227 elever som är beräknade i förslaget.

  Förskolan i Alby berörs inte av detta förslag.

  Tidigare beslut
  Utbildningsnämnden beslutade den 13 mars 2019, § 32 att utbildningsnämnden vill ta ett långsiktigt helhetsgrepp för fortsatt utveckling av kvalitet och likvärdig utbildning för eleverna i hela kommunen. Som ett steg i den riktningen föreslår utbildningsnämnden kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att Alby skolas elever placeras i Björkbackaskolan från höstterminen 2019.

  Bilagor

 • Erik Thunefors, sd har den 5 mars 2018 lämnat in en motion om att införa körkortsteori som valbar kurs på Bobergsgymnasiet. Han yrkar att kommunen inför körkortsutbildning som valbar kurs på alla utbildningar på Bobergsgymnasiet, gärna i samarbete med lokala körskolor.

  Kent Ylvesson, utbildningschef svarar i yttrande att frågan om körkortsutbildning vid Bobergsgymnasiet har dykt upp vid flera tillfällen. Senast 2016 lämnades en motion in från Erik Thunefors. Svaret lämnades då av dåvarande skolchef Urban Åström.

  Frågan om körkortsutbildning för gymnasieungdomar har lyfts både på nationell nivå och ute i flera av landets kommuner. Kramfors och Sollefteå är kommuner i vår närhet som både har utrett frågan och även provat insatsen. Sollefteå väljer dock inte att gå vidare med förslaget. Kramfors utreder nu huruvida insatsen ska finnas kvar eller ej. I dagsläget ser det ut som att Kramfors inte kommer fortsätta upphandla körkortsutbildning.

  Är ambitionen att man ska erbjuda någon form av körkortsutbildning, för elever på gymnasiet, så finns möjligheten att göra så. Man bör dock ta hänsyn till en del faktorer.

  Tjänsten bör upphandlas av en eller flera trafikskolor och insatsen ska ske i nära samarbete med gymnasieskolan.

  Om man går vidare med förslaget så bör man även klargöra huruvida körkortsutbildningen endast ska erbjudas på nationella program eller även för elever som går introduktionsprogram. Man bör även ta hänsyn till eventuell genomströmning och risken att elever inte slutför körkortsutbildningen. Tidigare har man beskrivit ca trettioprocentiga avhopp. Detta kan medföra att pengar ”kastas i sjön”.

  Om man från politiskt håll ser att man vill erbjuda våra ungdomar körkortsutbildning vid Bobergsgymnasiet ser vi från Utbildningsförvaltningen att dessa medel måste skjutas till. I dagsläget kan vi inte rymma insatsen inom Utbildningsnämndens ramar.

  Tidigare beslut
  Utbildningsnämnden beslutade den 13 mars 2019, § 24 att nämnden ser positivt på motionen.
  Om man från politiskt håll ser att man vill erbjuda gymnasieskolans ungdomar körkortsutbildning vid Bobergsgymnasiet ser nämnden att dessa medel måste skjutas till. I dagsläget kan inte insatsen rymmas inom Utbildningsnämndens ramar.

  Bilagor

 • Föreligger förslag till reglemente för revisorerna.

  Bilagor

 • Arkivbeskrivningen ger en översikt över vilken information som finns att hämta hos myndigheten och översiktlig information om hur arkivet är organiserat.

  Enligt arkivlagen (1990:782) 6 § 2 p och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 4 kap 2 § ingår i arkivvården att varje myndighet ska upprätta en arkivbeskrivning.

  I Ånge kommuns arkivreglemente/riktlinjer för arkiv framgår att en arkivbeskrivning ska upprättas för varje myndighet (nämnd).

  Arkivbeskrivningen innehåller information om hur verksamheten är organiserad, vilken information som finns hos kommunstyrelsen, var den finns och hur man kan ta del av den.

  Arkivbeskrivningen revideras vid ny mandatperiod, vid organisationsförändringar och när redaktionella ändringar behövs (t.ex. namn).

  Bilagor

 • Elin Rapp, kanslichef/kommunsekreterare informerar om arbetsordning för Ånge kommunfullmäktige.

  Bilagor

 • Elin Rapp, kanslichef/kommunsekreterare informerar om riktlinjer för Ånge kommuns styrdokument.

 • Medlemsavgifter 2019:
  NTF Västernorrland 4740 kronor
  Norrlandsförbundet 12 500 kronor
  SmåKom xx kronor

 • Kommunstyrelsens arbetsutskott gör en uppföljning av de beslut som kommunstyrelsen tagit sex månader tidigare. Ärenden som bedöms angelägna att följa upp ska rapporteras av ansvarig handläggare i kommunstyrelsen.

  Kommunstyrelsens protokoll från den 13 november 2019 gås igenom för eventuell uppföljning av beslut.

  Bilagor

 • Överenskommelsen syftar till att tydliggöra hur Trafikverket Region Mitt och Ånge kommun ska samverka för att uppnå sina respektive mål och ambitioner vad det gäller transportpolitik, tillgänglighet, säkerhet samt miljö och hälsa. Perspektivet omfattar de fyra trafikslagen; väg, järnväg, sjöfart samt flyg.

  Parterna ska gemensamt upprätta en bevakningslista som tydliggör aktuella beröringspunkter mellan kommunen och Trafikverket där samarbete och samsyn är av värde. Listan ska kontinuerligt hållas aktuell.

  Gemensamma åtaganden
  • Att etablera och vidmakthålla praktiska samverkansformer.
  • Att informeras om varandras verksamheter där beröringspunkter finns.
  • Att i alla relevanta frågor tidigt informera varandra om förändringar i den egna organisationen
  • Att delge varandra resultat från tillståndsmätningar, inventeringar och andra åtgärder. Detta inkluderar erfarenheter från projekt och insatser.

  Organisation
  Samverkan sker genom en sammansatt tjänstemannagrupp från Trafikverket och Ånge kommun som på ett möte per år förstärks med politiker. Varje part utser en samordnare med uppgiften att fungera som kontaktperson och att följa upp arbetet med överenskommelsen.

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.