Hoppa över navigering
 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska lämna jäv eller intressekonflikt under mötet.

  Kommunstyrelse och nämnder har som rutin att inleda samtliga möten med en kontrollfråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 6 kap, 28 - 30§:
  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • Jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar.

 • Arbetet med bokslut och årsredovisning för 2018 pågår.

  I slutet av december kom en ny skatteunderlagsprognos som visar att skatteintäkter och skatteutjämningsbidrag för 2019 beräknas bli 637 tkr mer än beräkningarna i den budget för 2019 som kommunfullmäktige beslutade om i november.

  Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-13, § 236, att meddela nämnderna och verksamheterna att omstruktureringar i ramfördelningen kommer att bli nödvändiga, med minskad ram för kommunstyrelsen och humanistiska nämnden.

  På kommunstyrelsens sammanträde den 5 februari kommer koncernledningen att redovisa en första prognos för 2019 och förslag till åtgärder.

 • Socialnämnden fattade beslut om reviderade "Tillämpningsanvisningar – vid beslut om insats inom omsorg enligt socialtjänstlagen 4 kap 1 §” 2018-10-29,§ 159 (SN 15/34-6).

  Nu övergår arbetet i att rent praktiskt och konkret lägga in schablontiderna och frekvenser i biståndsbesluten. Succesivt kommer alla nya biståndsbeslut att innefatta schablontider.

  Biståndsbeslut om individstöd ska enligt beslutet i Socialnämnden innebära en avgift. De första 3 månaderna är avgiftsfria och från och med den fjärde månaden införs samma avgift som inom hemtjänsten, omvårdnad/service nivå 1, 2, 3 och 4.

  Vid omprövningar av gällande beslut samt vid nya beslut ”Sociala insatser” tillämpas de nya riktlinjerna med en eller maximalt två sociala insatser.

  Tidigare beslut
  Socialnämnden beslutade den 17 december 2018, § 201 att:
  1. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att införa avgift för individstöd enligt hemtjänsttaxans fyra olika nivåer per den 2019-04-01. De tre första månaderna ska vara avgiftsfria för individstöd.
  2. De brukare som har ett ektuellt beslut ska skriftligen informeras senast under januari 2019.

  Bilagor

 • Utvärdering av riktlinjer för rekryteringspremie.

  I samband med rekrytering av särskilt eftertraktad kompetens och nyckelpersoner kan rekryteringspremie erbjudas. Rekryteringspremien erbjuds akademiker som tillsvidareanställs inom Ånge kommun riktat mot ett antal yrkesgrupper.

  Syftet med Stanna kvar-försäkringen är att istället för högre lön erbjuda ett större belopp längre fram förutsatt att personen kvarstår i anställningen en avtalad tid, dock minst tre år.

  Tidigare beslut
  Personal- och organisationsutskottet beslutade den 15 maj 2018, § 27 att lämna förslag till revidering av riktlinjer för särskilda erbjudanden och åtgärder vid rekrytering, under anställningstiden och vid verksamhetsförändringar till kommunstyrelsen.
  Kommunstyrelsen beslutade den 26 juni 2018, § 138 att anta riktlinjer för rekryteringspremie.

  Bilagor

 • Eva Mörk Månsson, s har den 4 juni 2017 lämnat in en motion och önskat att förtroendevalda ska få utbildning inom HBTQ-frågor.

  Kanslichef Elin Rapp har skrivit ett yttrande angående motionen:
  Som beslutsfattare i kommunen finns många viktiga områden att ha kunskap och insikt i som till exempel barns rättigheter, minoriteters rättigheter och även om HBTQ-rättigheter. Därför kan det vara bra att politiskt bestämma om denna fråga är prioriterad framför annan information. Eller om den ska ses som en del av en fortgående process, där mer kunskap om mänskliga rättigheter förmedlas till politiker.

  En separat utbildningsdag till politiker är inte finansierad i budget, då ingår dagsarvoden och förlorad arbetsförtjänst. Uppskattad kostnad för ersättningar i samband med ett sammanträde med fullmäktige är ca 65 000 kr.
  För att inte utöka kostnaderna allt för mycket kan det vara ett alternativ att göra ett utbildningstillfälle endera vid en presidiedag, där många ledande politiker samlas, eller innan ett fullmäktigesammanträde. Alternativt att göra flera utbildningstillfällen i samband med nämndernas möten, för att nå som många som möjligt.

  Elin Rapp, kanslichef, rekommenderar i så fall att anlita RFSL som är en organisation som har fått kommunalt stöd, både i form av bidrag och genom samarbete i Ånge Pride.

  RFSL Sundsvall kan hålla utbildningar i olika omfattningar. De anpassar upplägget efter önskemål och förfrågan. Många väljer följande upplägg:
  1. Behövs kunskap om hbtq?
  2. Kort om vad RFSL är och gör
  3. Vad sexuell läggning, könsöverskridande identitet och uttryck är och kan definieras
  4. Normer och hur de påverkas oss alla
  5. Strategier på vad vi kan göra för att skapa ett mer inkluderande klimat på arbetsplatsen och i samhället

  Prisbild för utbildning som sker under en för- eller eftermiddag (kl. 8-12 alt. kl. 13-17) är 5 800 kronor + moms och reseersättning.

  Svar på motionen
  Rekommendationen är att om motionen bifalls även fördela budget därefter. Annars använda sig av de befintliga mötestillfällena, och prioritera ned andra informationer för att få tid till denna utbildning.

 • Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har skickat remissutkast av Långtidsplan 2020-2022 till kommunalförbundets medlemmar.

  Långtidsplanen har utformats utifrån de fastställda målen i det Regionala
  trafikförsörjningsprogrammet. Remissen syftar till att ge medlemmarna möjlighet att gå igenom de inspel som gjorts i behovsframställan samt ambitionerna för den regionala kollektivtrafiken inför långtidsplanens fastställande i förbundsdirektionen.

 • Birgitta Sjögren, s har den 26 februari 2017 lämnat in en motion om stöd till föreningar.

  Hon skriver att föreningslivet är en viktig del i människors liv och för ett levande samhälle. Det blir dock allt svårare att få personer som vill ta på sig ansvarsuppdrag i styrelser. Små föreningar skulle vara hjälpt av en stödfunktion där exempelvis bokföring, utbildning och rådgivning ingår. Om det finns stöd att få kan uppdragen kännas överkomliga och det blir lättare att rekrytera till posterna.

  Motionären föreslår
  - att kommunen utreder och ser över möjligheterna för stöd och hjälp i någon form till dessa små föreningar snarast.

  Stefan Wallsten, chef utvecklingsenheten svarar i yttrande att utvecklingsenheten tillsammans med arbetsförmedlingen och Samhall under 2018 har genomfört en förstudie kring ”föreningspool” för att hjälpa föreningar. I december 2018 fick kommunen en muntlig redogörelse över föreningars behov. En skriftlig redogörelse samt ett möte mellan parterna kommer att ske under januari månad. När förstudien är klar ska den redovisas till kommunstyrelsen.

  Svar på motionen
  Rekommendationen från Stefan Wallsten är att motionen anses besvarad. När förstudien presenteras för kommunstyrelsen ska eventuella föreslag presenteras.

  Bilagor

 • Stefan Wallsten, chef utvecklingsenheten rapporterar om arbete för att ta fram förslag till köpekontrakt, skötselavtal och den externa värderingen.

  Skrivelse och värdeutlåtande har inkommit från Mid Adventure Sweden AB om fastigheten Klöstre 37:1, med förslag till köpesumma om 741 000 kronor. Om Ånge kommun avser att stycka av marken för att äga badet osv. föreslås detta räknas av i förhållande till den hektar det gäller (46 574 kronor/ha).

  Arrendeavtalet gällande fastigheten Klöstre 37:1, som är tecknat mellan Mid Adventure och markägaren Ånge kommun, har sagts upp av arrendatorn fr.o.m. 2018-07-01. Arrendatorn är intresserad av att köpa fastigheten.

  Ett informationsmöte för allmänhet och närboende har hållits där politiska representanter deltog.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 september 2018, § 106 att uppdra till teknisk chef Ove Skägg tillsammans med verksamhetsutvecklare Anders Lindqvist:
  - Kontakta Lantmäteriet och kontrollera möjligheten till avstyckning av fastigheten där området för badplatsen behålls i kommunens regi.
  - Inhämta värdering av fastigheten från oberoende part
  Kommunstyrelsen beslutade den 18 december 2018, § att anta förslag till tidplan.

 • Kommunstyrelsens ordförande Sten-Ove Danielsson lämnar förslag till projekt Provtagning i Haverö. Han har vid kontakt med boende i kommunens västra delar fått frågan om möjlighet att få lämna medicinska prover en dag i veckan, förslagsvis i Överturingen. Hälsocentralen i Ånge ställer sig positiv och kan tillhandahålla det material som kan behövas. Enligt PRO Haverö kan boende i Överturingen tillhandahålla lämplig lokal.

  Insatsen från Ånge kommun är att en undersköterska får 1,5- 2 timmar inlagd i sin tjänstgöring via TES och säkerställa att leverans av proverna från Överturingen till Ånge hälsocentral sker i tid.

  Sten-Ove Danielsson önskar att kommunstyrelsen tar ställning till om den kan tillskjuta nödvändiga medel så att detta kan provas under 2019. Kostnad för tjänsten är uppskattningsvis 25 000 kronor samt att transporten till Ånge hälsocentral säkerställs.

  Bilagor

 • Socialnämndens ordförande Birgitta Sjögren lämnar förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott om att skapa ett Medborgarråd.

  Kommunala Pensionärs- och handikapprådet har ställt en fråga om att återgå till två skilda råd, då upplevelsen är att inte alla frågor får utrymme på grund av att det är flera intresseområden som medverkar. Att dela på rådet skulle dock innebära ökade kostnader. Frågorna som tas upp är ofta av allmän samhällskaraktär.

  Utöver detta råd finns också ungdomsrådet.

  Birgitta Sjögrens förslag är att en översyn genomförs om hur det ser ut med möjligheter för inflytande för våra ungdomar, äldre och funktionsnedsatta och om det går att att slå ihop det hela till ett Medborgarråd.

  Bilagor

 • Ny styrgruppsrepresentant till projektet KOLL2020 ska utses.

  KOLL2020 är ett kollektivtrafik- och infrastrukturprojekt inom ramen för EU:s strukturfonder i Mellersta Norrland.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsens arbetsutskott gör en uppföljning av de beslut som kommunstyrelsen tagit sex månader tidigare. Ärenden som bedöms angelägna att följa upp ska rapporteras av ansvarig handläggare i kommunstyrelsen.

  Kommunstyrelsens protokoll från den 4 september 2019 gås igenom för eventuell uppföljning av beslut.

  Bilagor

 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska lämna jäv eller intressekonflikt under mötet.

  Kommunstyrelse och nämnder har som rutin att inleda samtliga möten med en kontrollfråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 6 kap, 28 - 30§:
  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • Jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar.

 • Arbetet med bokslut och årsredovisning för 2018 pågår.

  I slutet av december kom en ny skatteunderlagsprognos som visar att skatteintäkter och skatteutjämningsbidrag för 2019 beräknas bli 637 000 kronor mer än beräkningarna i den budget för 2019 som kommunfullmäktige beslutade om i november.

  Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-13, § 236, att meddela nämnderna och verksamheterna att omstruktureringar i ramfördelningen kommer att bli nödvändiga, med minskad ram för kommunstyrelsen och humanistiska nämnden.

  På kommunstyrelsens sammanträde den 5 februari kommer koncernledningen att redovisa en första prognos för 2019 och förslag till åtgärder.

 • Socialnämnden fattade beslut om reviderade "Tillämpningsanvisningar – vid beslut om insats inom omsorg enligt socialtjänstlagen 4 kap 1 §” 2018-10-29,§ 159 (SN 15/34-6).

  Nu övergår arbetet i att rent praktiskt och konkret lägga in schablontiderna och frekvenser i biståndsbesluten. Succesivt kommer alla nya biståndsbeslut att innefatta schablontider.

  Biståndsbeslut om individstöd ska enligt beslutet i Socialnämnden innebära en avgift. De första 3 månaderna är avgiftsfria och från och med den fjärde månaden införs samma avgift som inom hemtjänsten, omvårdnad/service nivå 1, 2, 3 och 4.

  Vid omprövningar av gällande beslut samt vid nya beslut ”Sociala insatser” tillämpas de nya riktlinjerna med en eller maximalt två sociala insatser.

  Tidigare beslut
  Socialnämnden beslutade den 17 december 2018, § 201 att:
  1. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att införa avgift för individstöd enligt hemtjänsttaxans fyra olika nivåer per den 2019-04-01. De tre första månaderna ska vara avgiftsfria för individstöd.
  2. De brukare som har ett aktuellt beslut ska skriftligen informeras senast under januari 2019.

 • I samband med rekrytering av särskilt eftertraktad kompetens och nyckelpersoner kan rekryteringspremie erbjudas. Rekryteringspremien erbjuds akademiker som tillsvidareanställs inom Ånge kommun riktat mot ett antal yrkesgrupper.

  Syftet med Stanna kvar-försäkringen är att istället för högre lön erbjuda ett större belopp längre fram förutsatt att personen kvarstår i anställningen en avtalad tid, dock minst tre år.

  Inför kommunstyrelsens sammanträde den 5 februari kommer ett förslag till reviderade riktlinjer för rekryteringspremie tas fram innehållande förslag till fler yrkeskategorier att omfattas av rekryteringspremien samt eventuell premie för flyttkostnader.

  Tidigare beslut
  Personal- och organisationsutskottet beslutade den 15 maj 2018, § 27 att lämna förslag till revidering av riktlinjer för särskilda erbjudanden och åtgärder vid rekrytering, under anställningstiden och vid verksamhetsförändringar till kommunstyrelsen.
  Kommunstyrelsen beslutade den 26 juni 2018, § 138 att anta riktlinjer för rekryteringspremie.

 • Eva Mörk Månsson, s har den 4 juni 2017 lämnat in en motion och önskat att förtroendevalda ska få utbildning inom HBTQ-frågor.

  Kanslichef Elin Rapp har skrivit ett yttrande angående motionen:
  Som beslutsfattare i kommunen finns många viktiga områden att ha kunskap och insikt i som till exempel barns rättigheter, minoriteters rättigheter och även om HBTQ-rättigheter. Därför kan det vara bra att politiskt bestämma om denna fråga är prioriterad framför annan information. Eller om den ska ses som en del av en fortgående process, där mer kunskap om mänskliga rättigheter förmedlas till politiker.

  En separat utbildningsdag till politiker är inte finansierad i budget, då ingår dagsarvoden och förlorad arbetsförtjänst. Uppskattad kostnad för ersättningar i samband med ett sammanträde med fullmäktige är ca 65 000 kr.
  För att inte utöka kostnaderna allt för mycket kan det vara ett alternativ att göra ett utbildningstillfälle endera vid en presidiedag, där många ledande politiker samlas, eller innan ett fullmäktigesammanträde. Alternativt att göra flera utbildningstillfällen i samband med nämndernas möten, för att nå som många som möjligt.

  Elin Rapp, kanslichef, rekommenderar i så fall att anlita RFSL som är en organisation som har fått kommunalt stöd, både i form av bidrag och genom samarbete i Ånge Pride.

  RFSL Sundsvall kan hålla utbildningar i olika omfattningar. De anpassar upplägget efter önskemål och förfrågan. Många väljer följande upplägg:
  1. Behövs kunskap om hbtq?
  2. Kort om vad RFSL är och gör
  3. Vad sexuell läggning, könsöverskridande identitet och uttryck är och kan definieras
  4. Normer och hur de påverkar oss alla
  5. Strategier på vad vi kan göra för att skapa ett mer inkluderande klimat på arbetsplatsen och i samhället

  Prisbild för utbildning som sker under en för- eller eftermiddag (kl. 8-12 alt. kl. 13-17) är 5 800 kronor + moms och reseersättning.

  Svar på motionen
  Rekommendationen är att om motionen bifalls även fördela budget därefter. Annars använda sig av de befintliga mötestillfällena, och prioritera ned andra informationer för att få tid till denna utbildning.

 • Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har skickat remissutkast av Långtidsplan 2020-2022 till kommunalförbundets medlemmar.

  Långtidsplanen har utformats utifrån de fastställda målen i det Regionala
  trafikförsörjningsprogrammet. Remissen syftar till att ge medlemmarna möjlighet att gå igenom de inspel som gjorts i behovsframställan samt ambitionerna för den regionala kollektivtrafiken inför långtidsplanens fastställande i förbundsdirektionen.

 • Birgitta Sjögren, s har den 26 februari 2017 lämnat in en motion om stöd till föreningar.

  Hon skriver att föreningslivet är en viktig del i människors liv och för ett levande samhälle. Det blir dock allt svårare att få personer som vill ta på sig ansvarsuppdrag i styrelser. Små föreningar skulle vara hjälpt av en stödfunktion där exempelvis bokföring, utbildning och rådgivning ingår. Om det finns stöd att få kan uppdragen kännas överkomliga och det blir lättare att rekrytera till posterna.

  Motionären föreslår
  - att kommunen utreder och ser över möjligheterna för stöd och hjälp i någon form till dessa små föreningar snarast.

  Stefan Wallsten, chef utvecklingsenheten svarar i yttrande att utvecklingsenheten tillsammans med arbetsförmedlingen och Samhall under 2018 har genomfört en förstudie kring ”föreningspool” för att hjälpa föreningar. I december 2018 fick kommunen en muntlig redogörelse över föreningars behov. En skriftlig redogörelse samt ett möte mellan parterna kommer att ske under januari månad. När förstudien är klar ska den redovisas till kommunstyrelsen.

  Svar på motionen
  Rekommendationen från Stefan Wallsten är att motionen anses besvarad. När förstudien presenteras för kommunstyrelsen ska eventuella föreslag presenteras.

 • Stefan Wallsten, chef utvecklingsenheten rapporterar till kommunstyrelsens arbetsutskott om arbetet för att ta fram förslag till köpekontrakt, skötselavtal och den externa värderingen av fastigheten.

  Skrivelse och värdeutlåtande har inkommit från Mid Adventure Sweden AB om fastigheten Klöstre 37:1, med förslag till köpesumma om 741 000 kronor. Om Ånge kommun avser att stycka av marken för att äga badet osv. föreslås detta räknas av i förhållande till den hektar det gäller (46 574 kronor/ha).

  Arrendeavtalet gällande fastigheten Klöstre 37:1, som är tecknat mellan Mid Adventure och markägaren Ånge kommun, har sagts upp av arrendatorn fr.o.m. 2018-07-01. Arrendatorn är intresserad av att köpa fastigheten.

  Ett informationsmöte för allmänhet och närboende har hållits där politiska representanter deltog.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 september 2018, § 106 att uppdra till teknisk chef Ove Skägg tillsammans med verksamhetsutvecklare Anders Lindqvist:
  - Kontakta Lantmäteriet och kontrollera möjligheten till avstyckning av fastigheten där området för badplatsen behålls i kommunens regi.
  - Inhämta värdering av fastigheten från oberoende part
  Kommunstyrelsen beslutade den 18 december 2018, § att anta förslag till tidplan.

 • Kommunstyrelsens ordförande Sten-Ove Danielsson lämnar förslag till projekt Provtagning i Haverö. Han har vid kontakt med boende i kommunens västra delar fått frågan om möjlighet att få lämna medicinska prover en dag i veckan, förslagsvis i Överturingen. Hälsocentralen i Ånge ställer sig positiv och kan tillhandahålla det material som kan behövas. Enligt PRO Haverö kan boende i Överturingen tillhandahålla lämplig lokal.

  Insatsen från Ånge kommun är att en undersköterska får 1,5- 2 timmar inlagd i sin tjänstgöring via TES och säkerställa att leverans av proverna från Överturingen till Ånge hälsocentral sker i tid. Kulturchef har beviljats medel under 2019 för en bibliobil som eventuellt kan användas för transporten av proverna.

  Sten-Ove Danielsson önskar att kommunstyrelsen tar ställning till om den kan tillskjuta nödvändiga medel så att detta kan provas under 2019. Kostnad för tjänsten är uppskattningsvis 25 000 kronor samt att transporten till Ånge hälsocentral säkerställs.

 • Socialnämndens ordförande Birgitta Sjögren lämnar förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott om att skapa ett Medborgarråd.

  Kommunala Pensionärs- och handikapprådet har ställt en fråga om att återgå till två skilda råd, då upplevelsen är att inte alla frågor får utrymme på grund av att det är flera intresseområden som medverkar. Att dela på rådet skulle dock innebära ökade kostnader. Frågorna som tas upp är ofta av allmän samhällskaraktär.

  Utöver detta råd finns också ungdomsrådet.

  Birgitta Sjögrens förslag är att en översyn genomförs om hur det ser ut med möjligheter för inflytande för våra ungdomar, äldre och funktionsnedsatta och om det går att att slå ihop det hela till ett Medborgarråd.

 • Ny styrgruppsrepresentant till projektet KOLL2020 ska utses.

  KOLL2020 är ett kollektivtrafik- och infrastrukturprojekt inom ramen för EU:s strukturfonder i Mellersta Norrland.

 • Kommunstyrelsens arbetsutskott gör en uppföljning av de beslut som kommunstyrelsen tagit sex månader tidigare. Ärenden som bedöms angelägna att följa upp ska rapporteras av ansvarig handläggare i kommunstyrelsen.

  Kommunstyrelsens protokoll från den 4 september 2018 gås igenom för eventuell uppföljning av beslut.

 • Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterar vid sammanträdet utifrån den information som lämnades vid kommunstyrelsens sammanträde den 18 december 2018.

  Socialchef Katarina Persson och personalchef Erik Kristow informerade om planeringen inför sommaren 2019 för anställda inom arbetsmodellen för valfri sysselsättningsgrad.

  Sommaren 2018 fungerade inte bra för verksamheter inom sysselsättningsmodellen. Identifierade orsaker är de förändringar som genomfördes inom smartare bemannings-modellen samt implementeringen av det nya HR-systemet Heroma. Medarbetare inom modellen har fått möjlighet att lämna förslag till förbättringar inför kommande semesterperiod.

  Arbetet med planering inför 2019 års semesterperiod påbörjades redan under hösten 2018. I november började avtal skrivas inför sommaren 2019 med vikarier. Det skapar goda förutsättningar för rekrytering av vikarier och planering av schemaläggning och bemanning.

  Verksamheten har beslutat att hålla fast vid två semesterperioder. Bedömningen är att tre semesterperioder skapar rekryteringsproblem eftersom den största gruppen vikarier är elever som arbetar på sommarledigheten. De slutar skolan i mitten av juni och börjar igen i mitten av augusti. Det gör att de inte kan jobba hela juni och augusti. Tre perioder är alltså ingen lösning som passar den målgruppen.

  De åtgärder som vidtagits bedöms av socialchef Katarina Persson räcka för att skapa en godtagbar hantering av sommarperioden 2019.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 9 oktober 2018, § 210 att:
  1. Tacka för informationen.
  2. Socialchef och personalchef återkommer till kommunstyrelsen den 18 december för redovisning om planering inför sommaren 2019.
  Personal- och organisationsutskottet beslutade den 4 december 2018, § 44 I ärende ks 18/24 att en utvärdering är gjord och kommunen star fast vid införd arbetsmodell för att kunna erbjuda valfri sysselsättningsgrad. Förbättrande och vidareutvecklande arbete kommer att fortsätta för att skapa stabilitet i organisationen.
  Kommunstyrelsen beslutade den 18 december 2018, § 271 att tacka för informationen.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.