Hoppa över navigering
 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska lämna jäv eller intressekonflikt under mötet.

  Kommunstyrelse och nämnder har som rutin att inleda samtliga möten med en kontrollfråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 6 kap, 28 - 30§:
  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • Jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar.

 • Information lämnas i följande ärenden:
  KS 19/287 Information om visionsarbete, Elin Rapp/Emilia Rapp

  KS 14/250 Revidering av regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun och dess bolag, Elin Rapp

  KS 19/70 Kommunfullmäktiges arbetsordning, Elin Rapp

  KS 19/286 Övergång av bemanningsenheten från kommunstyrelsen till respektive förvaltning, Erik Kristow

  KS 20/6 Rapport från utvecklingsenheten, Erik Kristow

  KS 20/24 Uppdragsersättning för Ljungaverks Folketshus 2020, Gunilla Sjögren

  KS 20/25 Uppdragsersättning för Ånge Folketshus 2020, Gunilla Sjögren

  KS 20/26 Ansökan om driftbidrag för samlingslokal 2020, Gunilla Sjögren

  KS 18/307 Uppföljning av handlingsplan för näringslivsarbetet, Mats Gustafsson

  KS 20/17 Åtgärder för vägen till Mittpunkten, Flataklocken, Ove Skägg

  KS 19/158 Motion om insamling av skrotbilar, Ove Skägg

  KS 16/245 Uppföljning av tidigare beslut: Fränsta sim- och sporthall, Joakim Persson

  KS 20/7 Rapport från ÅFA och Ånge Energi AB, Matts Karlsson, Mai Karlsson, Joakim Persson

  KS 20/40 Redovisning av ekonomiskt läge för utbildningsnämnden, Mikael Johansson, Kent Ylvesson

  KS 17/99 Lokalförsörjningsplan - förändring av verksamhetslokaler i Ånge tätort, Kent Ylvesson

 • Bokslutsarbetet för 2019 pågår. Det ser ut som om kommunstyrelsen, socialnämnden och tekniska nämnden kommer att ha bättre resultat än tidigare prognoser. För utbildningsnämnden ser resultatet ut att bli sämre. Några av orsakerna är ökade kostnader för interkommunala ersättningar och skolskjutsar samt uteblivna statsbidrag. En hel del bokningar återstår dock att göra.

  2020: Den skatteunderlagsprognos som kom strax före jul ser ca 2,5 miljoner kronor bättre ut än den budget som kommunfullmäktige antog i november. Det ser även ut att komma mer pengar till den kommunala sektorn i statens vårbudget.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 januari 2020, § 2 att en utredning ska omedelbart göras över hur utbildningsnämndens resultat för 2019 påverkar budget för 2020 och vilka åtgärder nämnden kommer att vidta. Utredningen ska redovisas till kommunstyrelsen.

 • Stefan Wallsten, kommunchef presenterar en första lista med förslag för att göra Ånge kommun mer trivsam och attraktiv.

  Tidigare beslut
  Kommunfullmäktige beslutade den 25 november 2019, § 81 punkt 2 att 1 miljon kronor avsätts under kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter i budget 2020 för åtgärder i syfte att göra Ånge kommun mer trivsam och attraktiv.
  Kommunchefen ges i uppdrag att i kommunstyrelsen senast den 15 februari presentera:
  En första lista med förslag på åtgärder/aktiviteter enligt ovan angivna fas 1 och fas 2 på upp till 1 miljon kronor.
  Förslagen ska var för sig kort beskrivas samt tids- och prissättas.

 • Mikael Johansson, ordförande i utbildningsnämnden och Kent Ylvesson, chef utbildningsförvaltningen redovisar ekonomiskt läge för utbildningsnämnden.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 17 december 2019, § 213, punkt 2 i ärende KS 19/3, att på kommunstyrelsens första sammanträde 2020 ska ordförande i utbildningsnämnden och förvaltningschef redovisa det ekonomiska läget för 2020 och vilka eventuella åtgärder nämnden vidtagit för att klar a 2020 års budget.

 • Återrapportering av process att ta fram ny vision för Ånge kommun.

  Kommunens styrande dokument ”Framtid Ånge – strategi för utveckling i Ånge kommun” sträcker sig till och med år 2020. Process för framtagande av nytt dokument är påbörjad.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 8 oktober, § 171 att starta process med att ta fram ny vision för Ånge kommun.

 • Elin Rapp, kanslichef/kommunsekreterare har tagit fram förslag till reviderade regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun och dess bolag.
  Förslagen i korthet:
  - Ledamöter av revisorerna får hel- och halvdagsarvode istället för nuvarande årsarvodering. Vice ordförande i revisorerna får ett årsarvode om 2,5%
  - Regler om tjänsteställe för förtroendevalda har förtydligats
  - Ånge Fastighets och Industri AB:s vice ordförande får ett årsarvode om 2,5%

  Tidigare beslut
  Kommunfullmäktiges presidium/arvodeskommitté beslutade den 13 november 2019, punkt 2 att:
  1. Uppdra till Elin Rapp, kanslichef/kommunsekreterare att, utifrån förda diskussioner, sammanställa reviderade Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun och dess bolag.
  2. Föreslå kommunfullmäktige anta reviderade Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun och dess bolag.

  Bilagor

 • Enligt nuvarande arbetsordning har kommunalråd som inte är ledamot i kommunfullmäktige endast yttranderätt.

  Enligt Kommunallagen 5 kap. 39 §: en förtroendevald som anges i 4 kap. 2 § första stycket och som inte är ledamot i fullmäktige har rätt att närvara vid fullmäktiges sammanträden. Sådan förtroendevald får delta i överläggningar och framställa förslag men inte delta i besluten.

  Arbetsordningen kompletteras därför under punkt 18 Yttranderätt vid sammanträden med att kommunalråd förutom yttranderätt även har rätt att framställa förslag.

  Bilagor

 • Personalchef Erik Kristow informerar om status för arbetet med att decentralisera bemanningsenhetens arbetsuppgifter till respektive verksamheter.

  Under 2019 har ett större arbete skett med översyn av hur bemanningsfunktionen kan förbättras, inklusive arbetssätt, processer och organisation.

  Ett led i förändringen är att flytta över personalen i bemanningsenheten till respektive förvaltning och att därefter fortsätta att utveckla verksamheten i syfte att få en effektivare hantering av x-pass, få ett bättre samarbete mellan beställare av vikarier och utförare, samt att anpassa verksamheten efter hur respektive förvaltning arbetar.

  Bemanningsmodellen är tänkt att fortsätta som idag för socialförvaltningen, medan hanteringen av vikarier inom utbildningsförvaltningen och tekniska förvaltningen ska ske inom befintliga enheter.

  Bemanningsorganisation tas över i nuvarande form av socialförvaltningen, om än något mindre än idag, eftersom utbildning och tekniska tar över sina delar. Vissa stödfunktioner till chefer inom schemaläggning och bemanning stärks för att ge cheferna ett bättre administrativt stöd. I ett senare skede planeras en indelning av bemanningsenheten i två delar (öst och väst).

  Information på APT har skett på bemanningsenheten (alla medarbetare), samt på APT hos tekniska, liksom på APT hos utbildning (liksom information på förskolorna). Riskbedömningar har gjorts.

  Bakgrund
  Socialnämnden har som del av arbetet för att klara sin ekonomiska ram för år 2020 uppdragit åt förvaltningen att se över möjligheterna att överta bemanningsenheten i egen regi.

  Socialchef Katarina Persson, utbildningschef Kent Ylvesson och teknisk chef Ove Skägg har tagit fram underlag för flytt av bemanningsenheten till respektive förvaltning.

  Förvaltningscheferna ser fördelar med att bemanningsenheten decentraliseras till verksamheterna.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 8 oktober 2019, § 163 att:
  1. Kommunstyrelsen har för avsikt att decentralisera bemanningsenhetens arbetsuppgifter till respektive verksamheter.
  2. Uppdra till ekonomichef Catharina Norberg att fördela budget för bemanningsenheten på förvaltningarna.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 januari 2020, § 4 att uppdra till Erik Kristow, personal- och utvecklingsenhetschef, att uppta facklig förhandling om övergång av bemanningsenheten från kommunstyrelsen till respektive förvaltning enligt presenterat förslag. Därefter tas ärendet upp i kommunstyrelsen för upphävande av tidigare beslut om bemanningsenhet.

 • Regeringen beslutade den 30 augusti 2018 att ge en särskild utredare i uppdrag att utreda förutsättningarna för att öka den statliga närvaron i Västernorrlands län genom att samla arbetsuppgifter från flera myndigheter i Stockholms län och tillhandahålla gemensamma lokaler med gemensam kontorsservice i Härnösands kommun för dessa uppgifter.

  Utredningen föreslår att regeringen överväger omlokalisering till Härnösand av följande verksamheter:
  • Skolverkets verksamhet avseende lärarlegitimationer
  • Delar av Socialstyrelsens verksamhet avseende legitimationer inom hälso- och sjukvård
  • Skatteverkets verksamhet avseende registervård för de register som verkets nuvarande verksamhet i Härnösand utgår ifrån
  • Delar av verksamheten avseende Sidas strategi för informations- och kommunikationsverksamhet
  • Kammarkollegiets verksamhet avseende auktorisation av tolkar och översättare.

  Sammantaget bedöms en omlokalisering av dessa verksamheter medföra att Härnösand kan tillföras cirka 80 årsarbetskrafter.

  Utredningen föreslår att en gemensam lokallösning med gemensam kontorsservice för verksamheter som omlokaliseras till Härnösand förläggs till lokaler i anslutning till Specialpedagogiska skolmyndighetens lokaler, som i dag är outhyrda och som kan användas för ända-målet. Utredningen föreslår också att Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) ges i uppdrag att fungera som värdmyndighet för det berörda myndighetssamarbetet.

  Härnösands kommun har skickat ut förslag till svar på remiss till länets alla kommuner:

  Ånge kommun anser att betänkandet är väl genomarbetat och att förslaget om omlokalisering av 80 årsarbetskrafter från Stockholms län till Härnösands kommun tar god hänsyn till regionala förutsättningar.

  Den statliga närvaron i Västernorrland är relativt hög per capita jämfört med andra län, men är det län där antalet statliga jobb minskat mest under åren 2008–2014 enligt statskontorets rapport Statliga myndigheters lokalisering – ett samlat underlag (2016:8). Sedan dess har ytterligare statliga arbetstillfällen försvunnit i synnerhet från Härnösand, vilket regeringen i uppdraget till utredningen (SOU 2019:33) tar sin utgångspunkt från i sina ambitioner att sprida statlig verksamhet över hela landet.

  Som residensstad har Härnösand färre statliga arbetstillfällen än övriga residensstäder. Detta kan delvis förklaras med kommunens relativa litenhet. Men enligt siffror från SCB har endast Härnösand i jämförelse med samtliga övriga residensstäder i landet tappat statliga arbetstillfällen, detta med 21,9 procent mellan åren 2008–2018.

  Den föreslagna etableringen ger direkta effekter för Härnösands kommun, men bidrar också till att stärka Sundsvallsregionen som arbetsmarknadsregion. Etableringen ökar även attraktionskraften både för residensstaden Härnösand och stärker förutsättningarna till regional utveckling för Västernorrlands län i stort och bidrar till effektiv statlig förvaltning i hela landet.

  Utredarens förslag på hur man kan lokalisera myndighetsöverskridande arbetsprocesser ute i landet i gemensamma lokaliseringar känns spännande och kommer säkert också att utveckla myndigheternas arbete och samverkan. Förhoppningsvis blir det en modell som kan appliceras på flera verksamheter i decentraliserade lägen runt om i Sverige.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 januari 2020, § 10 att föreslå kommunstyrelsen anta förslag till svar på remiss.

  Bilagor

 • Utvecklingsenheten rapporterar regelbundet till kommunstyrelsen om pågående verksamhet och projekt.

 • Kommunstyrelsen beslutar om uppdragsersättning för 2020 till Ljungaverks Folketshusförening.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 januari 2020, § 12 om fortsatt beredning av ärendet till kommunstyrelsens sammanträde den 4 februari.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om uppdragsersättning för 2020 till Ånge Folketshusförening.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 januari 2020, § 13 om fortsatt beredning av ärendet till kommunstyrelsens sammanträde den 4 februari.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsen beslutar om fördelning av driftbidrag för samlingslokal.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 januari 2020, § 14 om fortsatt beredning av ärendet till kommunstyrelsens sammanträde den 4 februari 2020.

 • Näringslivschef Mats Gustafsson rapporterar om genomfört näringslivsarbete under 2019.

  Ånge kommun har tillsammans med företagarna tagit fram en handlingsplan och skapat aktiviteter för att utveckla framtidens näringslivsarbete.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 13 november 2018, § 248 att
  1. Anta förslag till handlingsplan för näringslivsarbetet.
  2. Uppföljning av arbetet sker fyra gånger per år till kommunstyrelsen.

 • Munkbysjöns intresseförening har inkommit med skrivelse om vägen till Mittpunkten, Flataklocken. Vägen är i behov av åtgärder och arbete påbörjades under hösten 2019. Rivning av asfalten på Lövåsvägen kommer att genomföras under 2020 och föreningen önskar kommunens hjälp att i samband med detta arbete riva upp asfalten på del av vägen som går upp till Mittpunkten.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 28 maj 2019, § 118 att bevilja Munkbysjöns intresseförening 20 000 kronor ur kontot för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter för åtgärder på vägen till Sveriges geografiska mittpunkt.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 januari 2020, § 8 att föreslå kommunstyrelsen:
  1. Avsätta 140 000 kronor ur kontot för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter för åtgärder på Lövåsvägen och vägen till Mittpunkten, Flataklocken.
  2. Åtgärder på vägen till Mittpunkten, Flataklocken genomförs efter samråd mellan Ove Skägg, teknisk chef och Munkbysjöns intresseförening.

 • Ove Skägg, teknisk chef svarar på återremiss:
  Det har framkommit under ärendets gång att det skulle vara möjligt att medfinansiera insamlingen via registerhållningsavgifter från Transportstyrelsen. Vid kontroll med ansvariga på Transportstyrelsen så är det inget man känner till, däremot så har det tidigare funnits politiska förslag på att nyttja delar av registerhållningsavgiften för insamling som inte antagits.

  Vår Framtid har genom Leif Edh den 30 april 2019 lämnat in en motion om insamling av skrotbilar.

  Leif Edh skriver att Ånge kommun tidigare har genomfört en skrotbilskampanj för att minska ner antalet skrotbilar som finns uppställda runt om i kommunen. Vår Framtid vill att detta initiativ permanenteras, så att vi får ett kontinuerligt fokus på återvinning av bilar. Kommunen bör undersöka huruvida det producentansvar som finns på bilar kan medfinansiera kostnaderna samt därefter beräkna fram en egenavgift för bilägaren.

  Vår framtid yrkar:
  - att kommunen startar arbete med om/hur producentansvaret kan vara med i finansieringen
  - att kommunen utifrån en upphandling tar reda på avgifterna för denna tjänst och räkna fram en egenavgift för bilägaren
  - att kommunen genomför detta innan mandatperiodens slut.

  Ove Skägg, teknisk chef skriver i förslag till motionssvar:
  ”Tekniska kontoret har varit i kontakt med motionären och förklarat att hämtning/insamling inte ingår i producentansvaret, och man kan därför inte förvänta sig att de ska ta kostnader för det de inte behöver. De är möjligt idag att lämna in skrotbilar i Ånge utan kostnad om de är kompletta, däremot kan man få betala en avgift om bilen saknar väsentliga delar exempelvis motor, växellåda eller likvärdiga delar.

  I producentansvaret ingår att ha ett mottagningssystem.
  Jonnys bildemontering i Ånge är villig att hämta bilar mot timersättning men att det är svårt att beräkna en fast ersättning då det kan skilja ganska mycket i avstånd till bilarna inom
  kommunen.

  För att hålla ned kostnaden föreslår han att hämtning sker inom viss tid så att det går att samordna transporterna.

  Utifrån att det här inte är ett kommunalt ansvar så behöver inte kommunen upphandla tjänsten, utan det skulle räcka med att vi är behjälpliga med informationen om vad det kostar att få sin skrotbil hämtad.”

  Tidigare beslut
  Tekniska nämnden beslutade den 22 augusti 2019, § 41 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta förslag till motionssvar.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 september 2019, § 107 att föreslå kommunstyrelsen föreeslå kommunfullmäktige:
  1. Anse motionen besvarad.
  2. Frågan om hantering av skrotbilar i Ånge kommun ska initieras under 2020.
  Kommunstyrelsen beslutade den 8 oktober 2019, § 164 att föreslå kommunfullmäktige:
  1. Anse motionen besvarad.
  2. Frågan om hantering av skrotbilar i Ånge kommun ska initieras under 2020.
  3. Informera på kommunens webbplats om anmälan och hantering av skrotbilar.
  Kommunfullmäktige beslutade den 21 oktober 2019, § 75 att motionen återremitteras till kommunstyrelsen. Eftersom ny information om möjlig finansiering finns bör dessa tas i beaktande i en ny handläggning.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 januari 2020, § 7 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige:
  1. Bifalla den första att-satsen. Utredning gällande producentansvaret är genomförd. Det finns inga externa finansieringsmöjligheter till skrotbilsuppsamling. Med hänvisning till detta avslås den andra och tredje att-satsen.
  2. Informera på kommunens webbplats om anmälan och hantering av skrotbilar.

  Bilagor

 • Under vissa förutsättningar som anges i 18 kap 2 § ärvdabalken ska socialnämnden tillfälligt förvalta dödsbo och enligt 5 kap 2 § begravningslagen ordna gravsättning för den som saknar någon som kan ordna det. Ånge kommun har rätt att ta ut ersättning av dödsboet för sina kostnader och åtgärder. I Ånge kommun saknas beslut om vilket belopp som ska gälla för sådana kostnader. Detta innebär att kommunfullmäktige behöver fatta beslut om taxa.

  När någon har avlidit ska enligt 18 kap 1§ ärvdabalken dödsbodelägarna gemensamt förvalta den dödes egendom under boets utredning. Om inte någon kan ta hand om den dödes egendom så skall dödsfallet anmälas till socialnämnden. Socialnämnden skall då fullgöra det som krävs och vad som normalt åligger dödsbodelägarna att tillfälligt förvalta dödsboet, så kallad provisorisk dödsboförvaltning.

  Dödsboförvaltning kan resultera i flera former av beslut som att överlämna förvaltning och avveckling till anhöriga, Allmänna arvsfonden, god man eller att med fullmakt avveckla dödsboet. Arbetet är ofta tidskrävande.

  Förslagsvis fastställs taxan till 0,8 % av gällande prisbasbelopp per timme exklusive moms (372 kr/timme 2019). Eftersom avgiften är knuten till prisbasbeloppet justeras den årligen. Denna kostnad faktureras till de dödsbon som har tillgångar och kommer således inte belasta anhöriga eller de dödsbon som saknar tillgångar.

  Tidigare beslut
  Socialnämnden beslutade den 26 november 2019, § 172 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige:
  1. Kommunen tar ut ersättning av dödsbo för sina kostnader för provisorisk dödsboförvaltning respektive för gravsättning.
  2. För faktiskt nedlagd handläggningstid tas en ersättning med 0,8 % av gällande prisbasbelopp per timme, exklusive moms (372 kr/timme 2019). Avgift tas ut för varje halvtimme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halvtimme tas ingen timavgift ut. Därutöver tas ersättning ut för utlägg som kommunen haft för att utföra sitt uppdrag.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 januari 2020, § 6 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige:
  1. Kommunen tar ut ersättning av dödsbo för sina kostnader för provisorisk dödsboförvaltning respektive för gravsättning.
  2. Utse socialnämnden att fullgöra kommunens ansvar för gravsättning enligt 5 kap. 2 § begravningslagen. Socialnämndens reglemente uppdateras med detta.
  3. För faktiskt nedlagd handläggningstid tas en ersättning med 0,8 % av gällande prisbasbelopp per timme, exklusive moms (372 kr/timme 2019). Avgift tas ut för varje halvtimme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halvtimme tas ingen timavgift ut. Därutöver tas ersättning ut för utlägg som kommunen haft för att utföra sitt uppdrag.

  Bilagor

 • Joakim Persson, vd Ånge Fastighets och Industri AB återrapporterar om nuläge för ombyggnationen av Fränsta sim- och sporthall.

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 januari 2020, § 18 att följa upp kommunstyrelsens beslut den 25 juni 2019, § 127 att föreslå kommunfullmäktige utöka kommunstyrelsens investeringsbudget för 2020 med 30 miljoner kronor för ombyggnation av Fränsta sim- och sporthall.

 • Bolagen står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente. Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 17 december 2019, § 218 att ordförande och representant för oppositionen i styrelsen för Ånge Fastighets och Industri AB bjuds in till dialog med kommunstyrelsen den 4 februari 2020.

 • Uppföljning av utbildning om Barnkonventionen.

  Första januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag.

  För en kommun är barnperspektivet inte enbart är viktigt inom traditionella barn- och ungdomsverksamheter som skola, barnomsorg, fritid och socialtjänst. Barn och unga berörs i allra högsta grad av beslut i tekniska och samhällsfrågor, till exempel i frågor om trafik, stadsplanering och miljö.

  Lagen kommer att göra stor skillnad för barn i utsatta situationer.

  På kommunens intranät ges information inför att Barnkonventionen blir svensk lag och tillgång till webbutbildning via Barnombudsmannen som ger grundläggande kunskaper om barnkonventionen för förtroendevalda och tjänstepersoner.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 3 december 2019, § 146 att föreslå kommunstyrelsen att göra rättigheter enligt barnkonventionen synliga i styrande dokument och att uppmana nämnder och bolag att göra detsamma.
  Kommunstyrelsen beslutade den 17 december 2019, § 223 att:
  1. Göra rättigheter enligt barnkonventionen synliga i styrande dokument och att uppmana nämnder och bolag att göra detsamma.
  2. Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare uppmanas att genomföra utbildning om Barnkonventionen på Barnombudsmannens hemsida inför kommunstyrelsens sammanträde den 4 februari 2020.

 • Föreligger förslag till nytt ägaruppdrag för Medelpads Räddningstjänstförbund 2020–2023.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 januari 2020, § 11 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta nytt ägaruppdrag för Medelpads Räddningstjänstförbund 2020–2023.

  Bilagor

 • Föreligger förslag till ändring av Allmänna lokala föreskrifter för Ånge kommun.

  Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2019, § 89 i ärendet Motion om hundbad att ändring av Allmänna lokala föreskrifter för Ånge kommun genomförs för att möjliggöra hundbad vid Träporten/naturum Ånge och turistbyrå i Borgsjö.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 21 januari 2020, § 11 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna ändring av Allmänna lokala föreskrifter för Ånge kommun.

 • Kommunchef Stefan Wallsten informerar om aktuella frågor inom koncernen.

 • Kommunstyrelsen har en stående punkt för att lämna rapporter.

 • Sten-Ove Danielsson, kommunstyrelsens ordförande:
  Bostadsanpassningsbidrag: ks 19/360, ks 19/393, ks 19/359, ks 19/278, ks 19/271, ks 19/270, ks 19/266, ks 19/265, ks 19/263, ks 19/258, ks 19/248, ks 19/247, ks 19/239, ks 19/236, ks 19/233, ks 19/223, ks 19/222, ks 19/214, ks 19/210, ks 19/209, ks 19/193, ks 19/162, ks 19/160, ks 19/119, ks 19/98, ks 19/54, ks 19/52, ks 19/29, ks 18/298.

 • Begäran om uppgifter om riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier, ks 19/384

  Beslut om bildande av Halmmyrans naturreservat, ks 19/319-4

  Remiss av förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan samt förslag till Boverkets allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan, ks 19/391

  Revisionsrapport Grundläggande granskning av tekniska nämnden, ks 19/396

  Beslut om statligt bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Natur- och friluftsplan Ånge kommun, ks 19/402

  Till ett bättre läge. Brev till kriminalvården, ks 19/403

  Beslut från kommunstyrelsen i Bräcke kommun om lönekartläggning 2019, bygg- och miljö, ks 19/408

  Rättighetsöverenskommelse avseende varumärket naturum, ks 20/23

  Teknik College – Södra Norrland. Överenskommelse om finansiering 2020–2022, ks 20/30

  Begäran om yttrande över ansökan om nätkoncession för luftledning från Krångede till Kläppa i Bräcke och Ragunda kommuner i Jämtlands län, Ljusdals kommun i Gävleborgs län och Ånge kommun i Västernorrlands län, ks 20/18

  Begäran om yttrande över ansökan om nätkoncession avseende luftledning från Midskog till Borgvik, ks 19/354

  Skrivelse: Förare av tåg, behov av utbildad personal, ks 20/38

  Bekräftelse från SmåKom på avslut av medlemskap, ks 20/41

  Bräcke och Ånge Bygg- och miljönämnd § 107 Indexuppräkning av timtaxor, ks 20/45

  Överenskommelsen mellan Ånge kommun och RF-SISU Västernorrland, ks 20/46.

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.