Hoppa över navigering
 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska lämna jäv eller intressekonflikt under mötet.

  Kommunstyrelse och nämnder har som rutin att inleda samtliga möten med en kontrollfråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 6 kap, 28 - 30§:
  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • Jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar.

 • Information lämnas i följande ärenden:
  KS 19/363 – Uppdaterat avtal om överlåtelse av myndighetsutövning, näringslivschef Mats Gustafsson

  KS 19/364 – Regelverk för färdtjänst och riksfärdtjänst i Ånge kommun, näringslivschef Mats Gustafsson

  KS 19/45 – Rapport från ÅFA och Ånge Energi, vd Joakim Persson

  KS 19/155 – Förslag till svar på motion om personalförsörjning, socialchef Katarina Persson

  KS 19/131 - Förslag till organisering av biblioteksverksamhet i Ljungaverk, kulturchef Peter Gunnarsson

  KS 19/9 – Rapport från utvecklingsenheten, enhetschef Malgorzata Hammarberg

  KS 16/156 – Uppföljning av motion – inrättande av frivilligcentral, enhetschef Malgorzata Hammarberg

  KS 19/366 – Information om barnkonventionen, kanslichef/kommunsekreterare Elin Rapp

  KS 19/287 – Information om ny vision för Ånge kommun, kanslichef/kommunsekreterare Elin Rapp

  KS 19/325 – Förslag till svar på revisionsrapport Uppföljande granskning av drogförebyggande arbete, kanslichef/kommunsekreterare Elin Rapp

  KS 18/338 - Förslag till svar på uppföljande frågor om granskning av kompetensförsörjning, personalchef Erik Kristow

  KS 19/342 - Revidering av riktlinjer för rekryteringspremie, personalchef Erik Kristow

  KS 19/367 - Information om process för skolutredning, kommunchef Stefan Wallsten

  KS 17/99 - Uppföljning av tidigare beslut: Lokalförsörjningsplan - förändring av verksamhetslokaler i Ånge tätort, ekonomichef Catharina Norberg

  Möjlighet finns att ställa frågor till berörda handläggare om dagens övriga ärenden.

 • Revisorerna träffar i likhet med tidigare år kommunstyrelsen för att diskutera frågor som ekonomi, mål och intern kontroll samt andra aktuella frågor.

  De önskar få svar på följande frågor/teman:
  • Ekonomi – information om prognos för år 2019 samt kommentarer till väsentliga avvikelser och eventuella vidtagna åtgärder

  • Verksamhetsmål – information om prognos för år 2019 samt kommentarer till väsentliga avvikelser och eventuella vidtagna åtgärder

  • Intern kontroll – information om riskanalys, vilka kontroller som är utvalda för uppföljning samt resultat av uppföljning som är gjord under år 2019

  • Information om väsentliga händelser och förändringar som berör verksamheten för år 2019 men även framåt

  • Genomgång av nämnden identifierade risker för verksamheten

  • Kommentarer till kommunens ekonomi, verksamhetsmål och intern kontroll

  • Flytten av kultur- och fritid till kommunstyrelsen – effekter

  • Översyn av tjänsteorganisation – status och risk/konsekvensbedömning

 • Ekonomichef Catharina Norberg delger ekonomirapport.

 • Beslut om beslutsattestanter/ersättare ska tas inför varje nytt år enligt attestreglementet. Kommunstyrelsen ska inför varje år besluta om hur styrelsens nettoram ska fördelas mellan de olika ansvarsområdena.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 3 december 2019, § 157 att föreslå kommunstyrelsen:
  1. Anta fördelning av kommunstyrelsens ekonomiska ram per ansvarsområde
  2. Anta förteckning över kommunstyrelsens beslutsattestanter och ersättare.
  3. Anta förteckning över gemensamma nämnders beslutsattestanter och ersättare.
  4. Anta förteckning över finansieringens beslutsattestanter och ersättare.
  5. Uppdra till kommunchefen att besluta om förändringar av beslutsattestanter och ersättare under 2020

  Bilagor

 • Varje nämnd/styrelse ska årligen genomföra en risk- och konsekvensanalys och upprätta en internkontrollplan. Resultatet av risk- och väsentlighetsanalysen utgör grunden för internkontrollplanen.

  Syftet med internkontroll är att uppnå effektivitet och säkerhet i organisationen i frågor som rör verksamhet, ekonomi och personal.

  Internkontrollplanen fastställs av respektive nämnd/styrelse inför varje nytt år och delges kommunstyrelsen och revisionen. Väsentlighet och risk är utgångspunkten vid val av kontrollmoment, fel som kan tänkas uppstå och som kan medföra stor skada och det är en påtaglig risk för att den ska kunna inträffa.

  Om kommunkoncernen inte klarar kompetensförsörjningen bedöms risken stor att inte de mål som kommunfullmäktige beslutat om inte kommer att uppnås och att verksamheten inte kan utföra de tjänster som de har i sitt uppdrag.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 3 december 2019, § 158 att:
  1. Föreslå kommunstyrelsen besluta att kompetensförsörjning är en koncernövergripande risk. Kunskap behövs om varför medarbetare väljer att lämna sin anställning där ska uppföljning göras av att avslutningssamtal erbjuds alla som väljer att lämna sin anställning. Styrelse, nämnder och bolag ska följa upp och rapportera under 2020.

  2. Föreslå kommunstyrelsen fastställa styrelsens egen internkontrollplan där följande risker ska följas upp under 2020:
  - referenstagning vid nyanställning
  - rehabiliteringsprocessen följs för långtidssjukrivning.
  - personuppgifter hanteras på rätt sätt

  Bilagor

 • Lagen om färdtjänst (SFS 1997:736) respektive riksfärdtjänst (SFS 1997:735) ger möjlighet för kommun att överlåta samtliga uppgifter för handläggning av färdtjänst respektive riksfärdtjänst till Kollektivtrafikmyndigheten, inklusive myndighetsutövningen.

  Genom avtal från 2013 har Ånge Kommun överlåtit myndighetsutövningen enligt ovanstående lagar till Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands Län.

  Avtalet behöver uppdateras till de förutsättningar som gäller nu.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 3 december 2019, § 149 att föreslå kommunstyrelsen godkänna föreliggande förslag till uppdaterat avtal om överlåtelse av myndighetsutövning.

  Bilagor

 • Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken och erbjuds idag till personer berättigade till färdtjänst dygnet runt och alla dagar.

  Antalet resor är i dagens regelverk begränsat till 192 enkelresor per år.

  Förslaget till förändrade regler innebär att färdtjänst erbjuds vardagar mellan klockan 05:00 – 23:00, lördag, söndag och helgdag mellan klockan 06:00 – 22:00 samt att begränsningen av antal färdtjänstresor tas bort.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 3 december 2019, § 150 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fastställa regelverk för färdtjänst och riksfärdtjänst enligt föreliggande förslag.

 • Regelbundet återkommande rapportering från VD för ÅFA och Ånge Energi sker till kommunstyrelsen för att uppfylla Ånge kommuns ägardirektiv till bolagen. Ägardirektiven säger att bolagen ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som den begär.

  Bolagen står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente. Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

 • Vår Framtid har genom Leif Edh den 30 april lämnat in en motion om personalförsörjning.

  Leif Edh skriver att arbetsmiljön för kommunens anställda är väldigt viktig och vi behöver ständigt utvärdera och följa upp arbetsmiljön för att kunna åtgärda problem.

  Han föreslår:
  - att kommunen ställer om sin planering av bemanning, alternativt som pilotprojekt, så den styrs av behovet och inte av ett nyckeltal
  - att kommunen mäter de anställdas upplevelse både före och efter förändringen/projektet, så fakta tydliggörs på förändringens effekter.

  Socialchef Katarina Persson svarar i yttrande:
  ”Bemanningen inom vård och omsorg idag styrs av två olika metoder beroende på lagstiftaren.

  Hemtjänsten styrs enbart av beviljad tid. Därför är den verksamheten komplicerad att beräkna behov. Där får brukaren en beviljad insats som det sedan görs en tidsbedömning för att kunna bemanna.

  Inom SÄBO är det mer komplex. Där finns lag på viss bemanning. Skulle det enbart gå på beviljad insatts skulle detta kunna slå åt båda håll. Tex, om du har karaktär av psykiskt dåligt mående med stor oro kanske du inte behöver stora omvårdnadsinsatser. Då skulle detta i ett system påverka insatserna negativt. Precis som det kan göra om brukaren har behov av dubbelbemanning och omfattande behov.

  Detta är en komplicerad fråga som även lyfts nationellt. Dom flesta kommuner har nyckeltal vilket baserar sig på evidens. Däremot börjar denna beräkning bli omodern utifrån att lagen förändras.

  Nya översynen av socialtjänstlagen styr mot en mer förebyggande inriktning. Detta kommer att bli svårt att prioritera utifrån dagens arbetssätt och nyckeltal.

  Detta är en nödvändig fråga som kräver nya sätt att tänka och större strukturella förändringar. Socialnämnden tittar på dom kommuner som har påbörjat denna resa. Det finns en del goda exempel.

  Socialnämnden stödjer andemeningen i motionen men anser att arbetet redan påbörjats och är nödvändig för att i framtiden klara av utmaningarna som kommer. Personalförsörjngen och att möta behovet hos våra brukare/patienter kräver nya tankesätt.”

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 3 december 2019, § 153 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige avslå motionen. Socialnämnden arbetar redan med frågan.

  Bilagor

 • Peter Gunnarsson, kulturchef återrapporter i ärendet, utifrån den budget som fastställdes av kommunstyrelsen den 12 november.

  Bakgrund
  Peter Gunnarsson föreslår organisering av biblioteksverksamhet i Ljungaverk:
  - skolbibliotek på skolan i Ljungaverk, i en källarlokal
  -biblioteksfilial på Forum för allmänheten

  Kostnad för skolbibliotek på skolan i Ljungaverk:
  Ett av förråden i källaren.
  Åfas representant har varit och tittat på lokalerna och skall återkomma med ett kostnadsförslag.
  Skrivbord 3000:-
  Stol 3000:-
  Datordocka 1200:-
  Skärm 2000:-
  Skrivare 1000:-
  Bokhyllor 5000:-
  Böcker 15000:-
  Två hissar 250000:-
  Enligt tekniska förvaltningen behövs ingen handikappanpassning för ett skolbibliotek. Då behövs endast en dörr sättas in mellan de två lokalerna.

  Minervaskolan betalar medierna, ca 15 000 per år, medan biblioteksverksamheten bekostar bibliotekarietjänsten. Kan vara ett upplägg även för Ljungaskolan.

  Om skolan bekostar medierna så kommer de att få större möjlighet till påverkan, exempelvis så skulle vi kunna köpa in klassuppsättningar av böcker, vilket inte är möjligt med ett integrerat bibliotek.

  Årlig kostnad för biblioteksfilial på Forum Ljungaverk:
  Bibliotekstjänst, finns i budget utifrån att Albyfilialen läggs ned 75 258:-
  Bokvagn 4 000:-
  Datordocka 1 200:-
  Inköp av böcker Forum 20 000:-
  Inköp av tidskrifter 5 000:-
  Stolar 2 500 :-

  Total engångs kostnad 7 700:-
  Årlig kostnad 100 258:-

  Kostnad År 1 107 958:-
  Hyra för lokal på Forum Ljungaverk är inte medtagen i kostnaden utifrån att kommunen äger lokalen. Tekniska nämnden debiterar därför inte biblioteksverksamheten för lokalhyra.

  Finansieringen
  Utökad tid för bibliotekarien uppskattningsvis 6 timmar mer i veckan. Ex dubbla inköp, hantering av media och att hålla efter på två ställen.
  Bibliotekssystemet Book-it via Axiell kostnad 5 000: -

  Bibbla bilen kommer att stanna vid Forum varannan vecka en timme och bokhylla med uppdaterade böcker kommer att finnas.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade om fortsatt beredning av ärendet till kommunstyrelsens sammanträde den 28 maj.
  Kommunstyrelsen beslutade den 28 maj 2019, § 107 att uppdra till Peter Gunnarsson, kulturchef att föra dialog med Ljungaverks Folketshusförening om organisering av biblioteksfilial på Forum med digitalt stöd av centralbiblioteket i Ånge.
  Peter Gunnarsson återkommer med förslag till beslut till kommunstyrelsen den 25 juni.
  Kommunstyrelsen beslutade den 25 juni 2019, § 129 att ärendet bordläggs tills de ekonomiska förutsättningarna för 2020 är klarlagda.

 • Utvecklingsenheten rapporterar regelbundet till kommunstyrelsen om pågående verksamhet och projekt.
   

 • Uppföljning av kommunfullmäktiges beslut om att inrätta en frivilligcentral.

  Utvecklingsenheten har utrett möjligheten att söka medel till att starta upp en frivilligcentral samt undersökt hur andra kommuner arbetar med frivilligcentraler. En kostnadskalkyl har tagits fram med två alternativ; med en samlingslokal och utan samlingslokal där förutsättningen är en frivilligsamordnare med 50%-tjänst i uppstarten på ett år med kommunalt ansvar.

  En frivilligcentral bygger på engagemang från civilsamhället. Föreningar i kommunen har tillfrågats om behovet av en frivilligcentral. Intresset har varit svalt eftersom det idag inte upplevs som att det finns ett behov.

  Kjell Grip, kd och Dan Thornberg lämnade 2016 lämnat in en motion om att upprätta frivilligcentral i Ånge kommun med förslaget att socialnämnden får i uppdrag att utarbeta ett förslag på hur en verksamhet enligt ovan kan organiseras och att kommunfullmäktige sedan beslutar om upprättande av en frivilligcentral.

  Tidigare beslut
  Kommunfullmäktige beslutade den 27 november 2017, § 98 att:
  1. Bifalla motionen i att införa en frivilligcentral. En förstudie om upprättande och organisering av frivilligcentral har genomförts i samarbete mellan socialtjänsten och utvecklingsenheten.
  2. Uppdra till utvecklingsenheten och socialnämnden att utarbeta förslag till hur en frivilligcentral kan finansieras.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 3 december 2019, § 151 att uppdra till Malgorzata Hammarberg, enhetschef att föra dialog med motionären inför kommunstyrelsens sammanträde den 17 december.

  Bilagor

 • Första januari 2020 blir barnkonventionen svensk lag.

  För en kommun är barnperspektivet inte enbart är viktigt inom traditionella barn- och ungdomsverksamheter som skola, barnomsorg, fritid och socialtjänst. Barn och unga berörs i allra högsta grad av beslut i tekniska och samhällsfrågor, till exempel i frågor om trafik, stadsplanering och miljö.

  Lagen kommer att göra stor skillnad för barn i utsatta situationer.

  På kommunens intranät ges information inför att Barnkonventionen blir svensk lag och tillgång till webbutbildning via Barnombudsmannen som ger grundläggande kunskaper om barnkonventionen för förtroendevalda och tjänstepersoner.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 3 december 2019, § 146 att föreslå kommunstyrelsen att göra rättigheter enligt barnkonventionen synliga i styrande dokument och att uppmana nämnder och bolag att göra detsamma.

 • Återrapportering av process att ta fram ny vision för Ånge kommun.

  Kommunens styrande dokument ”Framtid Ånge – strategi för utveckling i Ånge kommun” sträcker sig till och med år 2020. Process för framtagande av nytt dokument är påbörjad.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 8 oktober, § 171 att starta process med att ta fram ny vision för Ånge kommun.

 • Ånge kommuns revisorer har genomfört en uppföljning av tidigare
  genomförda granskningar gällande drogförebyggande arbete. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019.
  Syftet med granskningen är att bedöma om ansvarig nämnd har vidtagit beslutade åtgärder. Revisionen önskar att kommunstyrelsen, socialnämnden och utbildningsnämnden lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i rapporten.

  Revisionen bedömer att kommunen delvis vidtagit åtgärder i enlighet med ansvarig styrelse/nämnds beslut. De anser också att styrelse/nämnder har följt upp besluten i liten utsträckning.

  Kanslichef Elin Rapp lämnar följande förslag till svar på revisorernas rekommendationer:
  • att kommunstyrelsen tillser att det finns styrdokument för det drogförebyggande arbetet, exempelvis inom ramen för kommunens folkhälsoarbete (se avsnitt 3.1.1).
  Förslag till svar:
  Kommunen arbetar efter modellen att de nationella strategierna och länsstrategierna ska följas, och ett sätt att klara detta är att arbeta enligt dessa, men inte utforma egna politiska strategier och mål utöver dessa.

  • att rekommendationen om principer för samverkan mellan kommunala enheter/ dokumenterad ansvarsfördelning kvarstår. Vi anser också att en sådan ansvarsfördelning även bör inkludera externa parter. Rekommendationen avser styrelsen och de båda nämnderna (se avsnitt 3.1.4).
  Förslag till svar:
  Bedömningen är att principer för samverkan mellan kommunala enheter inte kommer att fastställas. Förvaltningen arbetar med att vara tydliga i uppdrag och samverkansfrågor, men har inte skapat ett särskilt dokument som påtalar hur vi ska vara tydliga.

  • att kommunstyrelsen reviderar reglerna om rökfri arbetstid (se avsnitt 3.1.5).
  Förslag till svar:
  Som revisorerna skriver så är nuvarande policy om rökfri arbetstid från 2008. Kommunen kommer därför att göra en ny policy angående rökning under 2020.

  Revisorerna lämnar även en rekommendation till socialnämnden om att
  — att socialnämnden tillser att det finns styrdokument för arbetet kring spel om pengar, exempelvis inom ramen för kommunens folkhälsoarbete, samt säkerställer att nämnden arbetar för att förebygga och motverka missbruk av spel om pengar (se avsnitt 3.4).
  — att socialnämnden tillser att överenskommelse med regionen gällande samarbete kring personer som missbrukar spel om pengar upprättas (se avsnitt 3.4).
  Socialnämnden kommer att lämna ett svar till revisionen angående detta, och delge kommunstyrelsen.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 3 december 2019, § 148 att föreslå kommunstyrelsen anta förslag till svar till revisionen.

  Bilagor

 • Revisionen begär att kommunstyrelsen förtydligar vilka åtgärder som ska vidtas och när åtgärderna beräknas vara vidtagna.

  Erik Kristow, personalchef svarar:
  ”En strategisk kompetensförsörjningsplan har antagits av KS, som ett resultat av den revision som genomförts. Denna plan ska Ånge kommun arbeta efter.

  Det ligger 2 miljoner kronor extra i budgeten för 2020 för genomförande av planen, där fokus är chefernas arbetsmiljö. Det finns en rad olika aktiviteter som görs och planeras som rör kartläggning och analys av kompetensförsörjningsbehovet.

  Vidare kommer kompetensförsörjningen att få utökat utrymme i årsredovisningen för 2019.”

  Bakgrund
  Revisorerna har uppdragit till KPMG att genomföra en granskning av den strategiska och kommunövergripande kompetensförsörjningen.

  Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunens planering och åtgärder inte är tillräckliga för att möta framtida personal- och kompetensbehov. Personalchef Erik Kristow anser inte att det finns anledning att invända mot denna slutsats. Revisionen görs mot bakgrund av att detta behov har identifierats.

  Personalchefen lämnar följande kommentarer till de rekommendationer som görs:

  —Utveckla kartläggning och analys av kompetensförsörjningsbehovet (avsnitt 4.1.1)

  Det kan vara lämpligt att genomföra en årlig kartläggning, som får ligga till grund för utvecklingen av arbetssätt vid t ex rekrytering och satsningar, t ex vad gäller löneöversyn.

  — Fastställ en kommunövergripande strategisk kompetensförsörjningsplan inklusive ansvarsfördelning och plan för uppföljning (avsnitt 4.2.1)

  En strategi för kompetensförsörjning tas fram och beräknas vara klar i början av 2019, för behandling av den nya kommunstyrelsen. Strategin ska även omfatta en övergripande handlingsplan. Det är lämpligt att i ett senare skede komplettera strategin med dokument som täcker ansvarsfördelning och uppföljning.

  — Lämna förslag till planer och åtgärder i mål- och prioriteringsdokumentet för att redovisa resultat och analys i årsredovisningen, se avsnitt 4.2.1

  Det är lämpligt att låta den för kommunen prioriterade frågan om kompetensförsörjning få en mer framträdande plats i mål- och prioriteringsdokument, samt redovisa utvecklingen i årsredovisningen, eller på annat lämpligt vis.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 18 december 2018, § 272 att anta förslag till svar på revisionsrapport.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 3 december 2019, § 154 att föreslå kommunstyrelsen anta förslag till svar till revisorerna.

  Bilagor

 • Föreligger förslag till reviderade Riktlinjer för Rekryteringspremie.

  Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår vid sammanträde den 3 december tillägget ”Premien kan komma ifråga för svårrekryterade befattningar, efter beslut av personalchef.”

  I samband med rekrytering av särskilt eftertraktad kompetens och nyckelpersoner kan rekryteringspremie erbjudas. Rekryteringspremien erbjuds akademiker som tillsvidareanställs inom Ånge kommun riktat mot ett antal yrkesgrupper.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 3 december 2019, § 155 att föreslå kommunstyrelsen anta reviderade riktlinjer för rekryteringspremie.

  Bilagor

 • Kent Ylvesson, utbildningschef återrapporterar om kostnader för:
  - fullständig körkortsutbildning för elever i årskurs 2 på Vård- och omsorgsprogrammet: total kostnad om 180 000 kronor per år.
  - fullständigt körkort för samtliga elever i årskurs 2: total kostnad om 1 296 000 kronor per år.
  - teoriutbildning för samtliga elever i årskurs 2: total kostnad om 633 600 kronor per år.

  Kostnad för administration tillkommer, enligt tidigare beräkning 110 000 kronor per år.

  Kent Ylvesson, utbildningschef återrapporterar efter vidare utredning vad kostnaden per elev är för fullständig körkortsutbildning.

  Studie- och yrkesvägledarna har ställt frågan till nuvarande årskurs 9 om körkortsutbildning på Bobergsgymnasiet skulle ha betydelse för deras kommande gymnasieval. Inget entydigt svar framkom.

  Kent Ylvesson, utbildningschef har lämnat svar på återremiss av motionen. Förvaltningen anser fortfarande att intentionen i motionen och återremissen är god, men att följande aspekter bör beaktas:

  ”Lagstiftningsläget
  I dagsläget kan vi inte se att någon lagstiftning lägger hinder i vägen för att erbjuda körkortsutbildning på vissa program, t ex nationella yrkesprogram. Utbildningen bör fortfarande ligga utanför fastställt schema och blir då en extra insats.

  Kostnader
  Kostnaderna finns kvar, men blir lägre. Det kommer sig av att de kostnader som redovisades i förra svaret var kopplade till antal elever. Med färre elever blir kostnaden lägre. Det är dock fortfarande en kostnad som ska hanteras i ett för kommunen besvärligt ekonomiskt läge. Det finns inte resurser i gymnasieskolans budget för att hantera detta. Dessa medel måste fortfarande tillföras gymnasieskolan.

  Administration och hantering
  Även med ett lägre elevantal så måste körkortsutbildningen fortfarande hanteras. Erfarenheterna från Kramfors måste här beaktas. Kostnader för administration tillkommer även med färre elever.

  Effekter för lokala körskolor
  En sådan här verksamhet måste upphandlas enligt LOU. Det är inte helt säkert att de lokala körskolorna klarar kraven för en sådan upphandling där de tvingas konkurrera med större körskolor i exempelvis Östersund och Sundsvall.

  Mottagande hos elever och deras vårdnadshavare
  Rektors bedömning är att det finns en stark känsla för upplevd rättvisa hos våra elever och även deras vårdnadshavare. Det kommer med stor sannolikhet att bli protester från elever på program som inte får möjlighet att delta i denna utbildning. Detta måste i så fall hanteras.

  Om man från politiskt håll ser att man vill erbjuda våra ungdomar körkortsutbildning vid Bobergsgymnasiet ser vi från utbildningsförvaltningen att dessa medel måste skjutas till även om man riktar insatsen till elever på vissa nationella program. I dagsläget kan vi inte rymma insatsen inom Utbildningsnämndens ramar. Då kommunen står inför svåra ekonomiska utmaningar bör man noggrant överväga om detta är en insats att satsa på när all verksamhet behöver spara.”

  Erik Thunefors, sd har den 5 mars 2018 lämnat in en motion om att införa körkortsteori som valbar kurs på Bobergsgymnasiet. Han yrkar att kommunen inför körkortsutbildning som valbar kurs på alla utbildningar på Bobergsgymnasiet, gärna i samarbete med lokala körskolor.

  Tidigare beslut
  Utbildningsnämnden beslutade den 13 mars 2019, § 24 att nämnden ser positivt på motionen.
  Om man från politiskt håll ser att man vill erbjuda gymnasieskolans ungdomar körkortsutbildning vid Bobergsgymnasiet ser nämnden att dessa medel måste skjutas till. I dagsläget kan inte insatsen rymmas inom Utbildningsnämndens ramar.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 26 mars 2019, § 47 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige avslå motionen. Motionens intention är god men den kan inte genomföras på grund av kommunens ekonomiska läge.
  Kommunstyrelsen beslutade den 9 april 2019, § 72 att föreslå kommunfullmäktige avslå motionen. Motionens intention är god men den kan inte genomföras på grund av kommunens ekonomiska läge.
  Kommunfullmäktige beslutade den 29 april 2019, § 31 att motionen återremitteras till kommunstyrelsen. Utredning ska genomföras av möjlighet att till en början rikta insatsen med körkortsutbildning till elever på vissa nationella program och om upphandling av körkortsutbildning kan gynna lokala trafikskolor.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 20 augusti 2019, § 96 att kommunstyrelsens arbetsutskott ser positivt på motionen. Vidare utredning behövs om vad som kan ingå i ett erbjudande om körkortsutbildning för elever på Bobergsgymnasiet och kostnaden för det.
  Kommunstyrelsen beslutade den 12 november 2019, § 195 om:
  1. Fortsatt beredning till kommunstyrelsens sammanträde den 17 december 2019.
  2. Uppdra till Kent Ylvesson, utbildningschef att undersöka kostnader för:
  - fullständig körkortsutbildning för elever i årskurs 2 på Vård- och omsorgsprogrammet
  - fullständigt körkort för samtliga elever i årskurs 2, samt
  - teoriutbildning för samtliga elever i årskurs 2.

  Bilagor

 • Information om process för skolutredningen.

  Utbildningschef Kent Ylvesson har på uppdrag av utbildningsnämnden påbörjat en skolutredning utifrån tidigare lokalutrednings intentioner (genomförd av PWC år 2017, dnr. KS 17/99).

  Medborgardialoger har genomförts i Torshammar, Fränsta, Ljungaverk och Ånge. Vid dialogerna har kommunchef, utbildningschef och politisk referensgrupp deltagit.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 3 december 2019, § 159 att rapport från referensgruppen lämnas till kommunstyrelsen den 17 december.

 • Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 3 december 2019, § 160 att följa upp kommunstyrelsens beslut den 28 maj 2019 om Lokalförsörjningsplan – förändring av verksamhetslokaler i Ånge tätort.

  Kommunfullmäktge beslutade den 17 juni 2019 att uppdra till Ånge Fastighets och Industri AB (ÅFA) att verkställa projekten:
  - Åsgatan, förskola motsvarande 11 avdelningar
  - Solgården, 7 platser LSS-boende
  - Parkbacken, 29 platser säskilt boende varav två för parboende
  - Spångbrogården, trygghetsboende/boende för äldre

  2017 gjordes en utredning av PWC om kommunens framtida lokalbehov.

  Utredningen visade att kommunen om tio år kan förväntas ha en liten minskning av antalet barn i förskoleålder (-20 personer), färre antal barn i grundskolan (-67 personer) och ett ökat antal personer som är 80 år och äldre (+85 personer).

  Utredningen pekade även på den offentliga sektorns och kommunens förväntade problem med kompetensförsörjningen.

  Utredningen föreslog följande åtgärder för kommunen:
  - Skapa större enheter inom förskolan
  - Minska antalet enheter inom grundskolan
  - Minska till en särskola från dagens två
  - Minska till ett högstadium i kommunen
  - Öka antalet platser i särskilt boende
  - Skapa trygghetsboende/seniorboende
  - Skapa ytterligare en gruppbostad

  Koncernledningsgruppen har tagit fram förslag som för Ångeområdet innebär:
  - Större enheter inom förskolan
  - Fler platser i seniorboende/ trygghetsboende
  - Fler platser i LSS-gruppbostad

  Vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 maj lämnade Anders Nordlander, förvaltare Ånge Fastighets och Industri AB och Catharina Norberg, ekonomichef slutredovisning av projektering som genomförts avseende:
  - Ombyggnad av Åsgatan till 11 avdelningar förskola med tillagningskök för mat till förskolan
  i Ånge, avviker från uppdraget på 8 avdelningar eftersom behovet av förskola ökat
  - Ombyggnad av Solgårdens förskola till gruppbostad, LSS
  - Ombyggnad av Parkbacken till ytterligare 29 platser, särskilt boende
  - Ombyggnad av Spångbrogården till trygghetsboende

  Tidigare beslut
  Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2018, § 131 att godkänna att ÅFA projekterar för följande investeringar:
  - Ombyggnad av Åsgatan till 8 avdelningar förskola med tillagningskök för mat till förskolan
  i Ånge
  - Ombyggnad av Solgårdens förskola till gruppbostad, LSS
  - Ombyggnad av Parkbacken till ytterligare 29 platser, särskilt boende
  - Ombyggnad av Spångbrogården till trygghetsboende
  Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2019, § 99 att:
  1. Kommunfullmäktige ställer sig positiv till framtagen lokalförsörjningsplan.
  2. Uppdra till Ånge Fastighets och Industri AB att verkställa projektet Åsgatan, förskola motsvarande 11 avdelningar, 76,9 miljoner kronor.
  3. Ge mandat till kommunstyrelsen att fatta beslut om:
  - Solgården, 7 platser LSS-boende 12,5 miljoner kronor
  - Parkbacken, 29 platser särskilt boende varav två för parboende 36,4 miljoner kronor
  - Spångbrogården, trygghetsboende/boende för äldre 40-45 miljoner kronor

 • Lotta Backlund, samordnare för ungdomsgårdarna informerar vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde om ungdomsrådet. Nya politiska representanter ska utses.

  Kommunfullmäktige ska fatta beslut om ny ordinarie ledamot efter Sten-Ove Danielsson, s i Kommunförbundet Västernorrlands styrelse.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 3 december 2019, § 159 att:
  1. Föreslå kommunstyrelsen utse en ordinarie och en ersättare till Ungdomsrådet.
  2. Föreslå utbildningsnämnden utse en ordinarie och en ersättare till ungdomsrådet.
  3. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige utse Erik Lövgren, s som ordinarie ledamot för Ånge kommun i Kommunförbundet Västernorrland styrelse från och med 2020-02-01

  Bilagor

 • Förslag till öppettider för kommunförvaltningen från och med 2020-01-01:
  Växel: 8-16
  Informationen: 9-15
  Växel dag före röd dag: 8-12
  Informationen dag före röd dag: 9-12
  Lunch: 12-13
  Kommunförvaltningen kan ta emot förbokade besök utöver ovanstående öppettider.

  Enligt Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Ånge kommun, kap. 6 punkt 7, beslutar kommunstyrelsen om öppettider för kommunförvaltningen.

 • Tekniska nämnden efterfrågar ett förtydligande från kommunstyrelsen gällande de 200 000 kronor som kommunstyrelsen avsatt till gatubelysning i investeringsbudgeten för tekniska nämnden.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsen har en stående punkt för att lämna rapporter.

 • Kommunchef Stefan Wallsten rapporterar om aktuella frågor inom koncernen.

 • Remiss av planerat naturreservat Halmmyran i Ånge kommun, ks 19/319

  Skrivelse till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige från intressegruppen Hela Sveriges järnväg, ks 19/358

  Bidragsbeslut för naturum Ånge, ks 19/373

  Synpunktshantering 2019, ks 19/13

  Förslag till kommunen – inför information om Huskurage, ks 19/369

  Skrivelse till Tarfikverket om möjlighet till byggande av kombiterminal på bangården i Ånge, ks 19/388

  Skrivelse till kommunledning om förskolekomplex på kapellbacken, ks 19/389

 • Stefan Wallsten, kommunchef:
  Beslutsattestanter kommunstyrelsens verksamhetsområde § 13

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.