Hoppa över navigering
 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska lämna jäv eller intressekonflikt under mötet.

  Kommunstyrelse och nämnder har som rutin att inleda samtliga möten med en kontrollfråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 6 kap, 28 - 30§:
  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • Jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar.

 • Information lämnas i följande ärenden:

  KS 19/14 - Uppföljning av projekt Provtagning i Haverö, enhetschef Hemtjänst Alby/Haverö Anna-Lena Grödén

  KS 19/287 – Information om ny vision för Ånge kommun, kanslichef/kommunsekreterare Elin Rapp, hållbarhetsstrateg Emilia Rapp

  KS 19/339 – Presentation av drogvaneundersökning 2019, arbetskonsulent Kjell Grip

  KS 19/324 – Utveckling av samarbete inom Destination Sundsvall, näringslivschef Mats Gustafsson

  KS 19/340 – Medfinansiering av förlängning av projekt Vindbruk i Haverö, näringslivschef Mats Gustafsson

  KS 18/348 – Hantering av bidragsansökningar till föreningar och organisationer verksamma i Ånge kommun, fritidskonsulent Gunilla Sjögren

  KS 19/9 – Rapport från utvecklingsenheten, enhetschef utvecklingsenheten Malgorzata Hammarberg

  KS 18/86 – Förslag till svar på motion om att införa körkortsteori som valbar kurs på Bobergsgymnasiet

  KS 19/153 – Förslag till svar på motion om katastrofsituationer, säkerhetschef Ove Skägg

  KS 19/338 – Risk- och sårbarhetsanalys 2019-2023 för Ånge kommun, säkerhetschef Ove Skägg, krisberedskapssamordnare David Öjelid

  KS 19/336 – Plan för krisberedskap och civilt försvar, Ånge kommun 2020-2023, säkerhetschef Ove Skägg

  KS 19/337 – Reglemente för krisledningsnämnden i Ånge kommun, säkerhetschef Ove Skägg

  KS 17/176 – Revidering av Ånge kommuns handlingsplan för demokrati mot våldsbejakande extremism, säkerhetssamordnare Jens Grelsson

  Möjlighet finns att ställa frågor till berörda handläggare om dagens övriga ärenden.

 • Ekonomichef Catharina Norberg delger ekonomirapport för koncernen per oktober 2019.

 • Kommunfullmäktige beslutade i juni att anta förslaget till Mål och prioriteringar, Budget 2020, ekonomisk plan 2021–2022 innehållande:
  - Ekonomi, finansiering och ramfördelning
  - Finansiella mål
  - Verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning
  - Mål för kommunstyrelse och nämnder
  - Investeringar 2020–2024

  Nämndernas beslut (augusti 2019) om budget 2020:
  - Tekniska nämnden, med minskning av tjänst och höjning av renhållningstaxan så klarar nämnden tilldelad ram 2020
  - Utbildningsnämnden har på sitt sammanträde beslutat om besparingar på 3 miljoner kronor, varav musikskolans budget minskas med 1 miljon kronor, nämnden har även lämnat uppdrag till förvaltningen att fortsätta ta fram förslag till strukturförändringar i verksamheten som ger ytterligare långsiktiga effektiviseringar de kommande åren.
  - Socialnämnden har beslutat om besparingar på 3,2 miljoner kronor varav minskning av antalet platser på särskilt boende är 2,5 miljoner kronor och verksamhetsmässiga och organisatoriska förändringar i verksamheten är 0,7 miljoner kronor.

  Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram förslag till budget som innebär förändringar av öppethållande på badhus och bibliotek samt minskning av föreningsbidragen.

  Kommunstyrelsen beslutade den 3 september:
  1. Uppdra till tjänstemannaorganisationen att genomföra de besparingsförslag som beslutats i nämnderna. Kommunstyrelsens förslag till besparingar läggs fram vid kommunstyrelsens
  sammanträde den 8 oktober.
  2. Det finns en bred politisk överenskommelse för ett nytt kostnadsutjämningssystem på
  nationell nivå. Ny ramfördelning tas därför upp för beslut vid kommunfullmäktiges
  sammanträde i oktober och november.

  SCB kommer den 1 oktober att presentera beräknat utfall av ett nytt kostnadsutjämningssystem.

  Bakgrund
  Budgetförslaget för 2020–2022 är beräknat utifrån en befolkningsminskning på 150 personer 2019 och 100 personer 2020 och 2021.

  Förslaget förutsätter:
  - oförändrad skatt, 23,33%
  - beslut om organisationsförändringar
  - beslut om förändrad ambitionsnivå

  Beslut om förändringarna kommer att fattas av styrelse, nämnder och i visa fall av kommunfullmäktige under hösten 2019.

  7,5 miljoner kronor har avsatts till löneöversyn 2020, jämfört med andra kommuner i närområdet är det en låg nivå.

  I samband med att investeringen i nytt reningsverk 2020 kan kommunen vara i behov av att uppta lån.

  Kommunerna står inför stora problem att klara kompetensförsörjningen kommande år och därför avsätts särskilda pengar 2020-2022 för kompetensförsörjning och digitalisering. Kommunens översiktsplan är sedan 2004 och 200 000 kronor avsätts 2020 och 2021 för att genomföra en revidering. 2021–2022 avsätts särskilda pengar för uppdatering av detaljplanerna.

  Investeringsbudget
  Kommunfullmäktige beslutade i juni om investeringsbudget 2020–2024 om totalt 74,8 miljoner kronor 2020.

  Kommunstyrelsen beslutade den 25 juni, § 127 att föreslå kommunfullmäktige utöka kommunstyrelsens investeringsbudget med 30 miljoner kronor för ombyggnation av Fränsta sim- och sporthall.

  De totala investeringarna 2020 beräknas då till 104,8 miljoner kronor vilket innebär att nyupplåning måste göras.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 3 september 2019, § 143:
  1. Uppdra till tjänstemannaorganisationen att genomföra de besparingsförslag som beslutats inämnderna. Kommunstyrelsens förslag till besparingar läggs fram vid kommunstyrelsens sammanträde den 8 oktober.
  2. Det finns en bred politisk överenskommelse för ett nytt kostnadsutjämningssystem på nationell nivå. Ny ramfördelning tas därför upp för beslut vid kommunfullmäktiges sammanträde i oktober och november.
  3. Föreslå kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsen under år 2020 har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under år 2020, med totalt 90 000 000 kronor.
  4. Föreslå kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsen under år 2020 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2020.
  Kommunstyrelsen beslutade den 8 oktober 2019, § 157:
  1. Förslag till budget för år 2020 återremitteras till kommunstyrelsens arbetsutskott för vidare utredning med motivering:
  Det finns fortfarande ett antal osäkra faktorer vad gäller kommunens intäkter och kostnader för budget- och planperioden. Bland annat ska kommunens interna skolutredning presenteras för de inbjudna till kommunfullmäktiges presidiedag den 10 oktober. Ärendet behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under november månad.
  2. Kommunstyrelsen beslutar följande prioriterade aktiviteter för år 2020:
  Mål – Vända befolkningstrenden:
  • Lyfta bostadsförsörjningsfrågan
  • Varumärkesarbete
  • Förbättrat näringslivsklimat
  • Förbättrade skolresultat
  Mål – Minska och förhindra utanförskap/fler till jobb & utbildning:
  • Tidiga insatser för att stärka individer
  • Fortsatt utveckling av arbetssättet för Samlad Kraft för Ånges framtid
  Mål – Skapa förutsättningar för kommunens och företagens tillgång till kompetens:
  • Strategiskt arbete med kompetensförsörjning
  • Framtidsvalet 2.0
  Mål – Företagarna ska uppleva ett positivt företagsklimat:
  • Tillsammans med näringslivet genomföra framtagen handlingsplan
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 29 oktober 2019, § 135:
  1. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige:
  Godkänna ramfördelning 2020 - 2022 där förutsättningen är att riksdagen beslutar om nytt kostnadsutjämningssystem som beräknas ge 16 miljoner kronor ytterligare till kommunen.
  Följande förändringar i ramfördelning jämfört med kommunfullmäktiges beslut från juni.
  - Revision: -
  - Kommunstyrelsen: + 1,3 mkr
  - Tekniska nämnden: + 1,5 mkr
  - Utbildningsnämnden: + 12 mkr
  - Socialnämnden: + 11,4 mkr
  - Gemensamma nämnder/förbund: +0,9 mkr
  - Pensioner: - 0,5 mkr
  - Omställningskostnad: - 5,2 mkr
  Ramjusteringarna är inklusive kompensation för utfallet av 2019-års löneöversyn.
  Godkänna investeringsbudget 2020 inklusive investering i Fränsta sim- och sporthall på totalt 30 mkr.
  2. Föreslå kommunstyrelsen besluta om följande förändringar i verksamheten 2020:
  - Gemensam chef utvecklingsenheten och personalenheten
  - Minskning av föreningsbidrag med 0,4 mkr
  - Minskning av budget för utvecklingsenhet/näringsliv med 1 mkr
  - Minskning av budget för arbetsmarknad med 0,9 mkr
  - Minskning av budget för bibliotek med 0,5 mkr
  - Minskning av budget för badhus med 0,25 mkr

  Bilagor

 • Revisionen har uppdragit till KPMG att göra en översiktlig granskning av delårsrapporten 2019-08-31. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019.

  Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen 12 kap bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorernas uttalande avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten.

  Revisorerna bedömer att resultatet i delårsrapporten inte är i enlighet med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning.

  KPMG lämnar följande rekommendationer:
  - Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning omfattande hela koncernen införs och utvärderas
  - Revisonen rekommenderar att kommunen går igenom hyresavtalen för att bedöma vilka som skall redovisas som finansiell leasing

  I övrigt finns några delar i redovisningen som revisonen rekommenderar att kommunen ser över.
  - Kommunen har med alla förväntade delar när det gäller balans- och resultaträkning och dess jämförelsetal. Rapporternas rubriker och innehåll behöver ses över eftersom kommunala bokförings- och redovisningslagen föreskriver vilka rader som ska finnas och deras inbördes ordning.
  - Redovisningsprinciperna följer i princip RKR:s rekommendationer. Revisionen uppfattar syftet med kommunala bokförings- och redovisningslagen med RKR:s nya rekommendationer är att vidareutveckla den kommunala redovisningen för ökad jämförbarhet. I linje med det arbetet bedömer revisionen att kommunen bör utveckla beskrivningen av principerna för ökad tydlighet.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 29 oktober 2019, § 136 att uppdra till ekonomichef Catharina Norberg att lämna förslag till svar på revisorernas granskning av delårsrapport per 2018-08-31 vid kommunstyrelsens sammanträde den 12 november.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsens ordförande Sten-Ove Danielsson väcker ärende om eventuellt förvärv av Bergs kommuns aktier i Servanet.

  Bergs kommun har beslutat att avsluta sitt delägarskap i Servanet AB. Därför kommer deras aktier erbjudas övriga delägare i Servanet AB. Ånge kommun bör därför anmäla sitt intresse för att förvärva hela eller delar av deras aktieinnehav.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 29 oktober 2019, § 140 att föreslå kommunstyrelsen anmäla sitt intresse för att förvärva hela eller delar av Bergs kommuns aktieinnehav i Servanet AB.

  Bilagor

 • Besöksnäringen är en av Sveriges snabbast växande näringar. För att lyckas attrahera besökare till en region erfordras starka samarbeten, för att bli en uttalad och tydlig exportmogen destination behöver vi en organisation där Sundsvall, Timrå och Ånge kommuner tillsammans med näringslivet utvecklar destinationen tillsammans med närliggande destinationer. Under de senaste åren har ett operativt samarbete skett mellan Sundsvall, Timrå och Ånge kommuner där vi samlats kring den gemensamma Destination Sundsvall.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 29 oktober 2019, § 128 att föreslå kommunstyrelsen:
  1. I samarbete med Timrå och Sundsvalls kommuner arbeta som en gemensam destination under 2020 med det gemensamma varumärket Destination Sundsvall.
  2. Näringslivsbolaget i Sundsvall AB får uppdraget att samordna arbetet.
  3. Ånges del av samarbetet finansieras för 2020 med 342 200 kronor ur ansvarsområde 92370 budget.
  4. Styrning av samarbetet sker genom styrgruppsarbete där kommundirektör/kommunchef samt näringslivschefer från samarbetande kommuner deltar.
  5. Näringslivschef i respektive kommun avsätter resurser för att operativt samarbeta.
  6. Näringslivschefen får i uppdrag att tillsammans med övriga kommuners näringslivschefer ta fram en långsiktig plan för samarbetet efter 2020. Förslag redovisas senast den sista mars 2020 till kommunstyrelsen. I uppdraget ingår att undersöka möjligheten till externt stöd/finansiering samt ta fram ett initialt finansieringsförslag för fortsatt verksamhet.
  7. Beslutet förutsätter att likalydande beslut fattas i Sundsvall och Timrå kommuner.

  Bilagor

 • Statens energimyndighet har beviljat Ånge kommun stöd motsvarande 50 procent av stödgrundande kostnader, dock högst 1 080 000 kr, för projektet Vindbruk i Haveröområdet, Ånge kommun, 2017-07-01 – 2020-03-31. Beslutet är fattat med stöd av gällande regleringsbrev för Statens energimyndighet.

  Beslutet är en ändring av tidigare beslut, daterat 2018-08-27, och innebär en utökning av stödet med 110 000 kr och en förlängning av projektet till 2020-03-31.

  För beslutet gäller i övrigt de villkor som anges i Energimyndighetens beslut om stöd till projektet.

 • Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde presenteras förslag till bidrag och riktlinjer till föreningar/organisationer verksamma i Ånge kommun. Riktlinjerna uppdateras inför kommunstyrelsens sammanträde den 12 november utifrån synpunkter på formalia och innehåll.

  En översyn gällande administration och samordning av bidrag och avtal från kommunen har genomförts.

  Förvaltningen har reviderat normerna för bidrag samt arbetar med att ta fram enhetlig information och e-tjänster för ansökning av alla typer av bidrag.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 4 december 2018, § 136 uppdra till förvaltningen att göra en översyn av administration och samordning av bidrag och avtal från kommunen. Redovisas vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-14. Eventuella förändringar i hantering får genomslag år 2020.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 maj 2019, § 67 att:
  1. Tacka för informationen.
  2. Reviderat förslag till bidrag och riktlinjer presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott hösten 2019.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 29 oktober 2019, § 129 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta förslag till revidering av bidrag och riktlinjer för verksamheternas bidrag.

  Bilagor

 • Elisabet Larsson, c har den 26 april 2019 lämnat in en motion om katastrofsituationer.

  Elisabet Larsson yrkar att kommunen utreder en typ av grannsamverkan i händelse av kris som säkerställer trygghet för våra mest utsatta grupper.

  Ove Skägg, teknisk chef/säkerhetschef svarar i yttrande:
  I första hand är tanken att de som kan och har möjlighet förutom att de kan ta hand om sin egen situation också försöker hjälpa sina grannar på frivillig väg.

  Alla människor har ett primärt ansvar för att skydda sitt eget liv och sin egendom. Det gäller även vid en samhällskris. Kommunen behöver fortsätta att ge privatpersoner verktyg för att de ska kunna ta sitt ansvar, exempelvis
  användbar information med konkreta råd och tips på hur människor kan förbereda sig och agera om något händer. Människors riskmedvetenhet, ansvarstagande och förmåga utgör grunden i krisberedskapen.

  Sammanfattningsvis delar vi motionärens önskan om att större delar av civilsamhället bör involveras i krisberedskapen och att kommunen har ett stort ansvar att kommunicera hot, risker och beredskap till våra invånare. En första åtgärd kan vara förbättra vår information om krisberedskapen på kommunens hemsida.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 29 oktober 2019, § 132 att Uppdra till Ove Skägg, teknisk chef att föra dialog med motionären inför kommunstyrelsens sammanträde den 12 november.

  Bilagor

 • Ånge kommuns risk- och sårbarhetsanalys (RSA) görs enligt lag (SFS 2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och följer Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners risk- och sårbarhetsanalyser (MSBFS 2015:5).

  Ånge kommun, tillsammans med övriga kommuner i landet, behöver via risk- och sårbarhetsanalyser öka insikten om vilka händelser som kan inträffa samt diskutera om det finns åtgärder som i ett förebyggande skede kan minska risken att en viss händelse sker eller förbättra hanteringen av en eventuell händelse. Ånge kommuns RSA syftar också till att öka medvetenheten och kunskapen om de lokala hot och risker som finns. Den ökar medveten om konsekvenser och krishanteringsförmåga utifrån olika scenarier samt fungerar som en byggsten i det förebyggande arbetet på övergripande kommunal nivå.

  Bilagor

 • Planen syftar till att skapa en strategisk inriktning för arbetet med krisberedskap och civilt försvar i Ånge kommun. I överenskommelse mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB och Sveriges kommuner och landsting, SKL ska det finnas ett sådant dokument för att tydliggöra den övergripande styrningen i arbetet med dessa frågor i kommunen.
  Planen ersätter tidigare Styrdokument krisberedskap Ks 2015-10-06, § 156.

 • Föreligger förslag till reviderad handlingsplan för demokrati mot våldsbejakande extremism.

  Bilagor

 • En ny alkohollag (2010:1622) trädde i kraft den 1 januari 2011. Mot bakgrund av detta har riktlinjerna reviderats och uppdaterats för att anpassa till det nya regelverket.

  Lagstiftaren anser att det är av stor vikt att kommunerna har utformade riktlinjer som innehåller redogörelser både för vad som gäller enligt alkohollagen (2010:1622) och anslutande föreskrifter samt vilka hänsyn till lokala förhållanden som kommunen tar vid tillståndsgivningen.

  Socialnämnden lämnar förslag till Riktlinjer och avgifter för servering och försäljning av alkoholdrycker, öl klass II, tobaksförsäljning samt receptfria nikotinläkemedel i Ånge kommun.

  Tidigare beslut
  Socialnämnden beslutade den 24 september 2019, § 144 att:
  1. Godkänna förslag till nya riktlinjer och avgifter i Ånge kommun för servering och försäljning av alkoholdrycker, öl klass II, tobaksförsäljning samt receptfria nikotinläkemedel i Ånge kommun.
  2. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fastställa avgifter för servering och försäljning av alkoholdrycker, öl klass II, tobaksförsäljning samt receptfria nikotinläkemedel i Ånge kommun.

  Bilagor

 • Återrapportering av process att ta fram ny vision för Ånge kommun.

  Kommunens styrande dokument ”Framtid Ånge – strategi för utveckling i Ånge kommun” sträcker sig till och med år 2020. Process för framtagande av nytt dokument är påbörjad.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 8 oktober, § 171 att starta process med att ta fram ny vision för Ånge kommun.

 • Kent Ylvesson, utbildningschef återrapporterar efter vidare utredning.

  Kent Ylvesson, utbildningschef har lämnat svar på återremiss av motionen. Förvaltningen anser fortfarande att intentionen i motionen och återremissen är god, men att följande aspekter bör beaktas:

  ”Lagstiftningsläget
  I dagsläget kan vi inte se att någon lagstiftning lägger hinder i vägen för att erbjuda körkortsutbildning på vissa program, t ex nationella yrkesprogram. Utbildningen bör fortfarande ligga utanför fastställt schema och blir då en extra insats.

  Kostnader
  Kostnaderna finns kvar, men blir lägre. Det kommer sig av att de kostnader som redovisades i förra svaret var kopplade till antal elever. Med färre elever blir kostnaden lägre. Det är dock fortfarande en kostnad som ska hanteras i ett för kommunen besvärligt ekonomiskt läge. Det finns inte resurser i gymnasieskolans budget för att hantera detta. Dessa medel måste fortfarande tillföras gymnasieskolan.

  Administration och hantering
  Även med ett lägre elevantal så måste körkortsutbildningen fortfarande hanteras. Erfarenheterna från Kramfors måste här beaktas. Kostnader för administration tillkommer även med färre elever.

  Effekter för lokala körskolor
  En sådan här verksamhet måste upphandlas enligt LOU. Det är inte helt säkert att de lokala körskolorna klarar kraven för en sådan upphandling där de tvingas konkurrera med större körskolor i exempelvis Östersund och Sundsvall.

  Mottagande hos elever och deras vårdnadshavare
  Rektors bedömning är att det finns en stark känsla för upplevd rättvisa hos våra elever och även deras vårdnadshavare. Det kommer med stor sannolikhet att bli protester från elever på program som inte får möjlighet att delta i denna utbildning. Detta måste i så fall hanteras.

  Om man från politiskt håll ser att man vill erbjuda våra ungdomar körkortsutbildning vid Bobergsgymnasiet ser vi från utbildningsförvaltningen att dessa medel måste skjutas till även om man riktar insatsen till elever på vissa nationella program. I dagsläget kan vi inte rymma insatsen inom Utbildningsnämndens ramar. Då kommunen står inför svåra ekonomiska utmaningar bör man noggrant överväga om detta är en insats att satsa på när all verksamhet behöver spara.”

  Erik Thunefors, sd har den 5 mars 2018 lämnat in en motion om att införa körkortsteori som valbar kurs på Bobergsgymnasiet. Han yrkar att kommunen inför körkortsutbildning som valbar kurs på alla utbildningar på Bobergsgymnasiet, gärna i samarbete med lokala körskolor.

  Tidigare beslut
  Utbildningsnämnden beslutade den 13 mars 2019, § 24 att nämnden ser positivt på motionen.
  Om man från politiskt håll ser att man vill erbjuda gymnasieskolans ungdomar körkortsutbildning vid Bobergsgymnasiet ser nämnden att dessa medel måste skjutas till. I dagsläget kan inte insatsen rymmas inom Utbildningsnämndens ramar.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 26 mars 2019, § 47 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige avslå motionen. Motionens intention är god men den kan inte genomföras på grund av kommunens ekonomiska läge.
  Kommunstyrelsen beslutade den 9 april 2019, § 72 att föreslå kommunfullmäktige avslå motionen. Motionens intention är god men den kan inte genomföras på grund av kommunens ekonomiska läge.
  Kommunfullmäktige beslutade den 29 april 2019, § 31 att motionen återremitteras till kommunstyrelsen. Utredning ska genomföras av möjlighet att till en början rikta insatsen med körkortsutbildning till elever på vissa nationella program och om upphandling av körkortsutbildning kan gynna lokala trafikskolor.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 20 augusti 2019, § 96 att kommunstyrelsens arbetsutskott ser positivt på motionen. Vidare utredning beövs om vad som kan ingå i ett erbjudande om körkortsutbildning för elever på Bobergsgymnasiet och kostnaden för det.

  Bilagor

 • Erik Thunefors, sd har den 24 april 2019 lämnat in en motion om stoppad inventering av avlopp.

  Han skriver att inventeringen av enskilda avlopp som pågått i kommunen under ett antal år orsakar stora kostnader för många fastighetsägare. Kostnaderna för ett nytt avlopp överstiger ibland fastighetens värde. Inventeringen tar stora resurser i anspråk för kommunen, både ekonomiskt och personalmässigt.

  Erik Thunefors skriver att Sollefteå kommun beslutat att avbryta den stora avloppsinventeringen och endast utföra tillsyn på de avlopp som direkt kan påverka dricks- och badvatten, och då eventuella anmälningar inkommer.

  I Finland har man, utifrån samma EU-direktiv som Sverige arbetar efter valt en annan lagstiftning, där hänsyn bland annat tas till faktisk miljöpåverkan och kostnaden för åtgärden.

  Erik Thunefors föreslår kommunfullmäktige:
  - att ge miljönämnden direktiv att avsluta inventeringen av enskilda avlopp och endast utför tillsyn när direkt påverkan på dricks- och badvatten kan misstänkas eller att anmälan om olägenhet inkommer.
  - att kommunen undersöker om man kan arbeta enligt den lagstiftning som Finland använder där bland annat hänsyn tas till faktisk miljöpåverkan och kostnaden för åtgärden.

  Sten-Ove Danielsson, kommunstyrelsens ordförande svarar i yttrande att kommunfullmäktige inte kan ge direktiv till en tillsynsmyndighet. Bräcke och Ånge bygg- och miljönämnd ligger dessutom under Bräcke kommuns förvaltning. Han delar Erik Thunefors åsikt om att det faktiskt finns enskilda avlopp som inte är godkända men som ändå inte utgör någon påverkan på sjöar och vattendrag och det är om fastigheten ligger långt ifrån rinnande vatten eller sjöar. Men om avlopp skall inventeras så måste svensk lagstiftning följas.

  Om man läser Havs och Vattenmyndighetens rekommendation kring enskilda avlopp så ser man att vissa undantag kan göras för t.ex. en ensam gammal människa som inte har ekonomi för att åtgärda sitt avlopp.

  På att-sats två hänvisar Sten-Ove Danielsson till Havs och Vattenmyndighetens rimlighetsavvägning för varje enskilt ärende och att viss hänsyn kan tas i vissa ärenden. Men Sten-Ove Danielssons tolkning är att en myndighet inte ska ställa oskäliga krav och hänsyn kan tas till om uppkomna kostnader vida skulle överstiga den nytta som åtgärden ger. Men till syvende och sist så är det ej godkända avlopp och det faktum att de inte längre är godkända kan inte ändras på. Konkret så måste vi arbeta enligt svensk lagstiftning men den kan som mycket annat tolkas lite olika i olika kommuner.

  Sten-Ove Danielsson, s föreslår att den första att-satsen avslås och att den andra att-satsen anses besvarad.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 29 0ktober 2019, § 137 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige:
  1. Avslå den första att-satsen.
  2. Anse den andra att-satsen besvarad

  Bilagor

 • Leif Edh, vf har den 30 april 2019 lämnat in en motion om hundbad.

  Vår Framtid vill att kommunen undersöker om några anvisade platser kan upplåtas för hundbad och iordningställas med hundlatrin. Som hundbadplats kan någon del av kommunala badplatser tas i anspråk eller någon ny plats iordningställas.

  Leif Edh, vf yrkar:
  - Att kommunen undersöker några lämpliga platser spridda i kommunen
  - Att kommunen iordningställer dessa med skyltar och hundlatrin
  - Att kommunen anpassar ”Allmänna lokala föreskrifter” till detta.

  Sten-Ove Danielsson, kommunstyrelsens ordförande svarar i yttrande att två lämpliga platser kan iordningsställas för hundbad i Ånge kommun:
  - I anslutning till naturcampingen vid Ljungan mellan Alby och Östavall.
  - Badplatsen vid Träporten/naturum Ånge och turistbyrå i Borgsjö.

  Dessa platser kräver ingen extra skötsel eftersom det redan finns möjlighet att lämna sin uppkomna sopor. Badplatsen vid Träporten/naturum Ånge och turistbyrå i Borgsjö är en allmän badplats och därför behöver ändring göras i “Allmänna lokala föreskrifter” för att möjliggöra hundbad där.

  Under förutsättning att motionären anser att dessa två platser är tillräckliga föreslår Sten-Ove Danielsson att motionen bifalls.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 29 oktober 2019, § 138 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen. Naturcampingen vid Ljungan mellan Alby och Östavall och vid Träporten/naturum Ånge och turistbyrå i Borgsjö pekas ut som lämpliga platser för hundbad. Ändring av “Allmänna lokala föreskrifter” sker för att möjliggöra hundbad vid Träporten/naturum Ånge och turistbyrå i Borgsjö.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsen beslutar om sammanträdesdagar för kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott samt kommunstyrelsens presidiedagar 2020.

  Kommunstyrelsen (tisdagar): 4 februari, 7 april, 26 maj, 23 juni, 8 september, 6 oktober, 10 november, 15 december.

  Kommunstyrelsens arbetsutskott (tisdagar): 21 januari, 24 mars, 12 maj, 25 augusti, 22 september, 27 oktober, 1 december.

  Kommunstyrelsens presidiedagar (tisdagar): 28 januari, 5 maj, 13 oktober.

 • Förslag till sammanträdesdagar för år 2020:
  Måndag 24 februari
  Måndag 27 april
  Måndag 15 juni
  Måndag 19 oktober
  Måndag 23 november

  Kommunfullmäktige sammanträder i normalfallet i samlingssalen, Ånge kommunkontor, med början kl. 13.00.

  Tidigare beslut
  Kommunfullmäktige presidium beslutade den 11 oktober, punkt 5 att föreslå kommunfullmäktige anta förslag till sammanträdesdagar 2020.

 • Anna-Lena Grödén, enhetschef Hemtjänst Alby/Haverö redovisar uppföljning av projekt Provtagning i Haverö.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 22 januari 2019 att:
  1. Som pilotprojekt under 2019 erbjuda befolkningen i de västra kommundelarna provtagning. Uppföljning sker vid kommunstyrelsen i november 2019.
  2. 30 000 kronor tas ur kontot för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter för att finansiera projektet.

 • Kjell Grip, arbetskonsulent presenterar resultat av drogvaneundersökning bland elever i grundskolans årskurs 7, 8 och 9.

 • Utvecklingsenheten rapporterar regelbundet till kommunstyrelsen om pågående verksamhet och projekt.

 • Kommunstyrelsen har en stående punkt för att lämna rapporter.
   

 • Kommunchef Stefan Wallsten rapporterar om aktuella frågor inom koncernen.

 • Avtal gällande konstverk på betongytor på front- vingmurarna på Trafikverkets bro 3500-5028-1 Ånge Värmeverksvägen Gc-port, ks 19/317

  Överenskommelse avseende signalskyddschefsansvar, ks 19/331

  Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner och regioner. Protokoll från föreningsstämma den 24 maj 2019, ks 19/332

  Skrivelse angående lokalisering av nya regementen, ks 19/334

  Uppföljning av kommunernas tillståndsprövning och tillsyn enligt LBE för 2018, ks 19/335

  Epost gällande Bodberget, ks 19/333

 • Stefan Wallsten, kommunchef:
  Specialattest leasingfakturor för bilar, § 11

  Gunilla Sjögren, fritidskonsulent:
  Registreringslotteri enligt Spellagen 6 kap 9 §, ks 19/306

 • Justeringar av räddningstjänstsförbundets taxor och avgifter genomförs i första hand med Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Landstingsprisindex (LPI) används vid tjänster åt sjukvården. Förändringar av nivån på taxor och avgifter görs också enligt avtal med part som köper tjänster av förbundet. Vid hjälp till andra räddningstjänster tillämpas Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps schablonersättning i enligt med myndighetens författningssamling SRVFS 2004:11. Siffrorna på tjänsterna i bilagorna är uppjusterade för att motsvara 2020 års kostnadsnivå, beträffande PKV med 3,2% och LPI 3,3%.

  Inom räddningsavdelningens verksamhetsområde föreslås förändringar av tjänsteutbudet i några delar. Tjänsten Gasprov föreslås utgå eftersom den inte längre förekommer. Avtal med Ånge kommun har slutits beträffande att åka på inbrottslarm i kommunen. Släckskärm har tillförts den utrustning som hyrs ut. Beträffande debitering av fordonskostnader föreslås delen för kilometer-sträcka tas bort. Detta eftersom användande av enbart timkostnad bedöms som mest skäligt.

  Efter anvisningar från Sveriges Kommuner och Landsting, som föranleddes av en prejudicerande dom, så ska respektive medlemskommun till ett kommunalförbund ansvara för beslut om taxa. Rådande kommunallag tillåter inte att kommunalförbund beslutar i detta område.

  Bilagor

 • Föreligger förslag till ny taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen.

  Den 14 december 2019 träder EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017/625 i kraft. Den nya förordningen innehåller ett antal nya begrepp, till exempel införs begreppet annan offentlig verksamhet och begreppet extra offentlig kontroll försvinner.

  Bilagor

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.