Hoppa över navigering
 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska lämna jäv eller intressekonflikt under mötet.

  Kommunstyrelse och nämnder har som rutin att inleda samtliga möten med en kontrollfråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 6 kap, 28 - 30§:
  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • Jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar.

 • Information lämnas i följande ärenden:
  KS 15/327 – Förändring av lokalt beslut om beräkning av ekonomiskt bistånd, verksamhetschef IFO Rebecca Lindberg

  KS 19/45 – Rapport från ÅFA och Ånge Energi AB, vd Joakim Persson

  KS 19/163 – Remiss av Västernorrlands nya regionala utvecklingsstrategi, hållbarhetsstrateg Emilia Rapp

  KS 19/154 - Förfrågan om försäljning av fastigheten Ånge Boltjärn 1:28 i anslutning till Mallbergets industriområde, näringslivschef Mats Gustafsson

  KS 19/9 - Rapport från utvecklingsenheten, kommunchef Stefan Wallsten

  KS 19/243 – Förslag till förändring av den politiska organisationen – en kommunstyrelse bestående av en kommunstyrelse med utskott, kommunchef Stefan Wallsten

  Möjlighet finns att ställa frågor till berörda handläggare om dagens övriga ärenden.

 • Förvaltningscheferna och VD har lämnat ny prognos för 2019 den 26 augusti.
  - Kommunstyrelsen beräknas klara förväntat resultat på 1 miljon kronor bättre än budget.
  - Socialnämnden beräknas klara förväntat resultat på – 5,6 miljon kronor jämfört med budget under förutsättning att platser på Spångbrogården kan avvecklas under hösten. För verksamheten ensamkommande beräknas kostnader och intäkter att gå jämt upp.
  - Utbildningsnämnden ser inte ut att klara förväntat resultat på 0,5 miljon kronor. Kostnaderna för interkommunala avgifter, skolskjutsar och förskola har blivit högre än budgeterat.
  - Tekniska nämnden beräknas klara förväntat resultat på 0,5 miljon kronor bättre än budgeterat. Osäkerhetsfaktorer är kostnader för rivning av Motellet i Ljungaverk.
  - ÅFA:s resultat beräknas bli 2,5 mkr vilket är 0,5 miljon kronor sämre än budgeterat.
  - Ånge Energi:s resultat beräknas bli enligt budget, 1 miljon kronor.

  Enligt den senaste skatteunderlagsprognosen ser utfallet 2019 ut att bli drygt 1 mkr bättre än SKL:s prognos i maj.

  Enligt beräkningar från KPA kommer kommunens pensionsskuld att minska med 2 mkr 2019 vilket påverkar resultatet med motsvarande.

  Prognosen för Ångefallen Kraft AB är osäker då kostnaderna varit högre än intäkerna både i juni och juli. Utfallet till och med juli är 3,7 mkr.

  Årets delårsrapport kommer att göras efter augusti.

 • Kommunfullmäktge beslutade den 17 juni att uppdra till Ånge Fastighets och Industri AB (ÅFA) att verkställa projekten:
  - Åsgatan, förskola motsvarande 11 avdelningar
  - Solgården, 7 platser LSS-boende
  - Parkbacken, 29 platser säskilt boende varav två för parboende
  - Spångbrogården, trygghetsboende/boende för äldre

  För att kunna genomföra uppdraget behöver ÅFA låna pengar.

  För den första delen av uppdraget, Åsgatan, behöver Ånge Fastighets och Industri AB låna ytterligare 77 miljoner kronor.

  ÅFA:s skuld 2018-12-31 hos Kommuninvest var 348 146 672 kronor.

  2017 gjordes en utredning av PWC om kommunens framtida lokalbehov.

  Utredningen visade att kommunen om tio år kan förväntas ha en liten minskning av antalet barn i förskoleålder (-20 personer), färre antal barn i grundskolan (-67 personer) och ett ökat antal personer som är 80 år och äldre (+85 personer).

  Utredningen pekade även på den offentliga sektorns och kommunens förväntade problem med kompetensförsörjningen.

  Utredningen föreslog följande åtgärder för kommunen:
  - Skapa större enheter inom förskolan
  - Minska antalet enheter inom grundskolan
  - Minska till en särskola från dagens två
  - Minska till ett högstadium i kommunen
  - Öka antalet platser i särskilt boende
  - Skapa trygghetsboende/seniorboende
  - Skapa ytterligare en gruppbostad

  Koncernledningsgruppen har tagit fram förslag som för Ångeområdet innebär:
  - Större enheter inom förskolan
  - Fler platser i seniorboende/ trygghetsboende
  - Fler platser i LSS-gruppbostad

  Vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 maj lämnade Anders Nordlander, förvaltare Ånge Fastighets och Industri AB och Catharina Norberg, ekonomichef slutredovisning av projektering som genomförts avseende:
  - Ombyggnad av Åsgatan till 11 avdelningar förskola med tillagningskök för mat till förskolan
  i Ånge, avviker från uppdraget på 8 avdelningar eftersom behovet av förskola ökat
  - Ombyggnad av Solgårdens förskola till gruppbostad, LSS
  - Ombyggnad av Parkbacken till ytterligare 29 platser, särskilt boende
  - Ombyggnad av Spångbrogården till trygghetsboende

  Tidigare beslut
  Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2018, § 131 att godkänna att ÅFA projekterar för följande investeringar:
  - Ombyggnad av Åsgatan till 8 avdelningar förskola med tillagningskök för mat till förskolan
  i Ånge
  - Ombyggnad av Solgårdens förskola till gruppbostad, LSS
  - Ombyggnad av Parkbacken till ytterligare 29 platser, särskilt boende
  - Ombyggnad av Spångbrogården till trygghetsboende
  Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2019, § 99 att:
  1. Kommunfullmäktige ställer sig positiv till framtagen lokalförsörjningsplan.
  2. Uppdra till Ånge Fastighets och Industri AB att verkställa projektet Åsgatan, förskola motsvarande 11 avdelningar, 76,9 miljoner kronor.
  3. Ge mandat till kommunstyrelsen att fatta beslut om:
  - Solgården, 7 platser LSS-boende 12,5 miljoner kronor
  - Parkbacken, 29 platser särskilt boende varav två för parboende 36,4 miljoner kronor
  - Spångbrogården, trygghetsboende/boende för äldre 40-45 miljoner kronor
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 20 augusti 2019, § 99 att föreslå kommunfullmäktige besluta, att såsom för egen skuld ingå borgen för Ånge Fastighets och Industri AB:s låneförpliktelse upp till ett totalt lånebeklopp om 430 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

 • Kommunfullmäktige beslutade i juni att anta förslaget till Mål och prioriteringar, Budget 2020, ekonomisk plan 2021–2022 innehållande:
  - Ekonomi, finansiering och ramfördelning
  - Finansiella mål
  - Verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning
  - Mål för kommunstyrelse och nämnder
  - Investeringar 2020–2024

  Kommunfullmäktige i juni beslutade även att kommunstyrelsen avgör vid sitt sammanträde den 3 september om ett extra kommunfullmäktigesammanträde ska hållas den 16 september kl. 18.00 med anledning av budget 2020.

  Nämndernas beslut (augusti 2019) om budget 2020:
  - Tekniska nämnden, med minskning av tjänst och höjning av renhållningstaxan så klarar nämnden tilldelad ram 2020
  - Utbildningsnämnden har på sitt sammanträde beslutat om besparingar på 3 miljoner kronor, varav musikskolans budget minskas med 1 miljon kronor, nämnden har även lämnat uppdrag till förvaltningen att fortsätta ta fram förslag till strukturförändringar i verksamheten som ger ytterligare långsiktiga effektiviseringar de kommande åren.
  - Socialnämnden har beslutat om besparingar på 3,2 miljoner kronor varav minskning av antalet platser på särskilt boende är 2,5 miljoner kronor och verksamhetsmässiga och organisatoriska förändringar i verksamheten är 0,7 miljoner kronor.

  Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram förslag till budget som innebär förändringar öppethållande på badhus och bibliotek samt minskning av föreningsbidragen.

  Budgeten för pensioner har minskat med 0,5 miljoner kronor sedan kommunfullmäktige i juni.

  Budgeten för gemensamma nämnder/förbund är osäker då inte alla inkommit med budgetförslag.

  Utifrån nämndernas beslut om förändringar saknas 12,8 miljoner kronor för att kommunen ska ha en budget i balans.

  Bakgrund
  Budgetförslaget för 2020–2022 är beräknat utifrån en befolkningsminskning på 150 personer 2019 och 100 personer 2020 och 2021.

  Förslaget förutsätter:
  - oförändrad skatt, 23,33%
  - beslut om organisationsförändringar
  - beslut om förändrad ambitionsnivå

  Beslut om förändringarna kommer att fattas av styrelse, nämnder och i visa fall av kommunfullmäktige under hösten 2019.

  7,5 miljoner kronor har avsatts till löneöversyn 2020, jämfört med andra kommuner i närområdet är det en låg nivå.

  I samband med att investeringen i nytt reningsverk 2020 kan kommunen vara i behov av att uppta lån.

  Kommunerna står inför stora problem att klara kompetensförsörjningen kommande år och därför avsätts särskilda pengar 2020-2022 för kompetensförsörjning och digitalisering. Kommunens översiktsplan är sedan 2004 och 200 000 kronor avsätts 2020 och 2021 för att genomföra en revidering. 2021–2022 avsätts särskilda pengar för uppdatering av detaljplanerna.

  Kommunstyrelsen föreslår följande förändringar i ramfördelning 2020, jämfört med prognos 2019:
  Kommunstyrelsen: - 2 400 tkr
  Tekniska nämnden: - 800 tkr
  Utbildningsnämnden: - 7 900 tkr
  Socialnämnden: - 12 400 tkr
  Gemensamma nämnder/förbund: + 476 tkr
  Kompetensförsörjning: + 2 000 tkr
  Digitalisering: + 500 tkr
  Översiktsplan: + 200 tkr
  Utbetalning av pensioner: + 1 000 tkr
  Omställningskostnad: + 5 774 tkr (eftersom inte samtliga åtgärder bedöms få full effekt 2020)
  Förslaget innebär 5,8 miljoner kronor mer i besparingar än vad som krävs för att klara kommunens ekonomi 2020. Det innebär att ramarna kan komma att ändras under hösten 2019.

  Ett extra kommunfullmäktigesammanträde kan behöva hållas i september och därför föreslås kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsen vid sitt sammanträde den 3 september avgör om ett extra kommunfullmäktigesammanträde ska hållas den 16 september kl. 18.00 med anledning av budget 2020.

  Kommunstyrelsen föreslår att uppdrag lämnas till kommunchef att ta fram förslag till förändring av den politiska organisationen med inriktning mot en organisationsmodell innefattande en kommunstyrelse med utskott.

  Kommunstyrelsen föreslår ändring av utbildningsnämndens mål “Andelen elever som är behöriga till nationellt gymnasieprogram ska öka” till “Andelen elever som är behöriga till nationellt gymnasieprogram ska öka. Senast 2023 ska andelen elever som är behöriga till nationellt gymnasieprogram åter nått upp till minst 85 %”.

  Investeringsbudget
  Kommunfullmäktige beslutade i juni om investeringsbudget 2020–2024 om totalt 74,8 miljoner kronor 2020.

  Kommunstyrelsen beslutade den 25 juni, § 127 att föreslå kommunfullmäktige utöka kommunstyrelsens investeringsbudget med 30 miljoner kronor för ombyggnation av Fränsta sim- och sporthall.

  De totala investeringarna 2020 beräknas då till 104,8 miljoner kronor vilket innebär att nyupplåning måste göras.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 maj 2019, § 81 att:
  1. Föreslå kommunstyrelsen anta förslag till investeringar 2020-2024.
  2. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige ändra utbildningsnämndens mål “Andelen elever som är behöriga till nationellt gymnasieprogram ska öka” till “Senast 2023 ska andelen elever som är behöriga till nationellt gymnasieprogram åter nått upp till minst 85 %”.
  3. Fortsatt beredning av ekonomiska ramar 2020 till kommunstyrelsens sammanträde den 28 maj.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 20 augusti 2019, § 100 att:
  1. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsen under år 2020 har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under år 2020, med totalt 90 000 000 kronor.
  2. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsen under år 2020 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2020.

 • Förslaget till ny regional utvecklingsstrategi har utarbetats i bred dialog och samverkan tillsammans med bland andra kommuner, länsstyrelsen och andra berörda myndigheter samt organisationer, däribland civilsamhällets och näringslivets aktörer. Synpunkter har även möjliggjorts från länets invånare genom en enkätundersökning som genomfördes under sommaren 2018. Ett stort antal informations- och dialogmöten och workshops har arrangerats samt två stormöten med fokus på vision samt målområden och prioriteringar har genomförts.

  Under remissperioden för RUS kommer ett ramverk för uppföljning, utvärdering och lärande att tas fram. Detta ramverk innefattar indikatorer för kvantitativ och kvalitativ uppföljning och utvärdering, i syfte att följa upp och visa resultat och effekter från det regionala tillväxtarbetet samt att skapa ett kontinuerligt regionalt lärande. Indikatorer för Agenda 2030 kommer att kopplas till samtliga prioriteringar. Ramverket kommer att färdigställas under hösten 2019 i samverkan med regionala aktörer. Läs remissversionen med hänsyn till att effektlogiken i RUS kommer att kompletteras med detta verktyg.

  Vid remissvar ber Region Västernorrland särskilt om synpunkter kring nedanstående punkter.
  1. Hur väl fångar de tre målområdena och dess utpekade prioriteringar de regionala förutsättningarna och utmaningarna i Västernorrland?
  a. Ger de beskrivande texterna i varje målområde oss tillräcklig styrning och bredd för genomförandet av RUS?
  2. Principer för regional utveckling
  a. Är etablerandet av principer för regional utveckling rätt angreppssätt för att skapa förutsättningar för ett gemensamt genomförande av den regionala utvecklingsstrategin?
  3. Övriga synpunkter
  a. Om det finns behov av ändringar/kompletterande skrivningar tar Region Västernorrland gärna emot konkreta förslag i syfte att underlätta inarbetandet av remissvar till slutversion av den regionala utvecklingsstrategin.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 20 augusti 2019, § 94 att uppdra till Emilia Rapp, hållbarhetsstrateg att sammanställa förslag till svar på remiss till kommunstyrelsens sammanträde den 3 september.

  Bilagor

 • Förslag till köpekontrakt för försäljning av del av fastigheten Ånge Boltjärn 1:28 är framtaget.

  Vid kommunstyrelsens sammanträde den 25 juni återrapporterar Mats Gustafsson, näringslivschef i ärendet. Kommunstyrelsens vilja är att näringslivschef och teknisk chef för en fortsatt dialog med Lelles Brunnsborrning AB om hur mycket mark som krävs för att expandera verksamheten. Kommunstyrelsen vill att det undersöks om företaget kan tänka sig att köpa del av fastigheten.

  Förfrågan har kommit in muntligt från företaget Lelles Brunnsborrning AB i Ånge om kommunen är villig att försälja fastigheten Ånge Boltjärn 1:28 i anslutning till Mallbergets industriområde.

  Företaget äger del av angränsande fastighet Mallberget 1:15 och hyr ut delar av den fastigheten till ett annat företag. För att kunna expandera verksamheten behövs mer mark.

  Företaget vill köpa hela fastigheten Boltjärn 1:28 men är villig att upplåta servitut för att kommunen ska kunna behålla trädgårdstippen samt för rätten till väg över fastigheten. Fastigheten omfattar totalt 36451 m2 och består i huvudsak av skogsmark omedelbart öster om industriområdet, se kartskiss. Fastigheten omfattas inte av detaljplan.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 maj 2019, § 70 att:
  1. Uppdra till Stefan Wallsten, chef utvecklingsenheten att föra dialog med Lelles Brunnsborrning AB inför kommunstyrelsens sammanträde den 25 juni.
  2. Kommunstyrelsens arbetsutskott bjuds in till företagsbesök hos Lelles Brunnsborrning AB.
  Kommunstyrelsen beslutade den 25 jun 2019, § 133 att:
  1. Uppdra till näringslivschef Mats Gustafsson och teknisk chef Ove Skägg att föra dialog med intressent om hur mycket mark som denne behöver för att utveckla sin verksamhet.
  2. Återrapport med beslutsförslag till kommunstyrelsen den 3 september.

 • Utvecklingsenheten rapporterar regelbundet till kommunstyrelsen om pågående verksamhet och projekt.

 • Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige upphäva beslut fattat 2016-04-25 § 37, om att inte inkludera höjning av underhållsstödet till ensamstående föräldrar.

  Bakgrund
  Birgitta Liivlaid, v har den 13 oktober 2015 lämnat in en motion om beräkning av ekonomiskt bistånd. Hon skriver att barnfattigdomen i Sverige har debatterats i många år utan att genomgripande åtgärder har satts in för att komma till rätta med problemet. Vänsterpartiet har i en uppgörelse med regeringen fått igenom ett förslag om att underhållsstödet för ensamstående föräldrar höjs med 300 kronor per barn och månad.

  Birgitta Liivlaid anser det viktigt att denna höjning till fullo kommer familjer med ansträngd ekonomi till del. De barnfamiljer som har det allra svårast är de som lever på ekonomiskt bistånd. Därför vill hon att dessa 300 kronor inte räknas med när det ekonomiska biståndet ska beräknas. Det skulle inte medföra någon kostnadsökning för kommunen men vara av stor betydelse för de mest utsatta familjerna.

  Birgitta föreslår:
  - Att Ånge kommun inte inkluderar höjningen med 300 kronor per barn vid beräkningen av ekonomiskt bistånd.

  Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2016, § 37 att inte inkludera höjning av underhållsstödet till ensamstående föräldrar (300 kr) i beräkningen av ekonomiskt bistånd för ensamstående föräldrar.

  Socialnämnden har tidigare fått information om beslutet att undanta höjning av underhållsstöd 300 kr per barn och månad från inkomsten vid beräkning av försörjningsstöd för ensamstående. Nämndens ärendeberedning uppdrog till socialtjänsten att ge underlag till ett eventuellt nytt förslag till beslut i ärendet.

  Förslag från socialtjänsten:
  Regeringen har sedan 2016 höjt underhållsstödet i flera omgångar. Från att ha varit lika för alla barn/ungdomar med 1273 kr per månad är underhållsstödet idag:

  Underhållsstöd/månad
  Underhållsstöd till och med 11 år: 1 573
  Underhållsstöd 11–14 år: 1 723
  Underhållsstöd från och med 15 år: 2 073

  Vid samtal med handläggare och utdrag i verksamhetssystem framkommer att det idag inte rör sig om så många ärenden. Stickprovskontroll för februari månad visar att det är elva hushåll med barn som fått bistånd, endast fyra stycken ensamståendehushåll som fått avdraget, total summa avdrag 2100 kronor.

  Socialtjänstens uppfattning är att extra kostnader för barn i ekonomiskt utsatta familjer säkerställs genom Barnkonventionens intentioner och verksamhetens arbetssätt kring denna. I gällande lagstiftning tydliggörs att barnperspektivet alltid skall beaktas och det beaktas i alla ärenden avseende försörjningsstöd, oavsett om höjning av underhållstödet räknas med eller inte. Barnperspektivet används i ställningstagandet så att barn i ekonomiskt utsatta familjer ska ha samma nivå som ett barn i en låginkomstfamilj i vår kommun. Exempelvis kan fritidsutrustning, föreningsavgifter och liknande beviljas utöver norm med hänsyn till barnperspektivet.

  Tidigare beslut
  Socialnämnden beslutade den 24 april 2019, § 69 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige upphäva beslutet från KF 2016-04-25 § 37 (dnr 15/327) att inte inkludera höjning av underhållsstödet till ensamstående föräldrar (300 kr) i beräkningen av ekonomiskt bistånd för ensamstående föräldrar.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 20 augusti 2019, § 95 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige upphäva beslut om att Ånge kommun inte ska inkludera höjningen med 300 kronor per barn vid beräkningen av ekonomiskt bistånd för ensamstående föräldrar med ekonomiskt bistånd.

  Bilagor

 • Regelbundet återkommande rapportering från VD för ÅFA och Ånge Energi sker till kommunstyrelsen för att uppfylla Ånge kommuns ägardirektiv till bolagen. Ägardirektiven säger att bolagen ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som den begär.

  Bolagen står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente. Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

 • Kommunstyrelsens ordförande Sten-Ove Danielsson har vid styrelsemöte i Kraftsamling Fränsta informerat att Ånge kommun kan lämna bidrag till framtida underhåll av Vikbron, förutsatt att någon annan part är beredd att ta ägaransvaret för bron.

 • Linda Mattsson Bolin, vf har lämnat in en skrivelse där hon yrkar att överenskommelsen om time out för vindkraftsetableringar ska tas bort.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 20 augusti 2019, § 104 att frågan om upphävande av beslut om time out för vindkraftsetableringar tas upp i kommunstyrelsen den 3 september.

  Bilagor

 • Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-17 §41 att uppdra till kommunchef att ta fram förslag på förändring av politiska organisationen med inriktning mot en organisationsmodell innefattande en kommunstyrelse med utskott.

  Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 20 augusti gav kommunchefen en första överblick och redovisning hur uppdraget framskridit.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 20 augusti 2019, § 102 att:
  1. Samtliga förtroendevalda i Ånge kommun bjuds in till informationskväll den 2 september.
  2. Kommunstyrelsen fattar beslut om remissförfarande vid sammanträde den 3 september.

 • Kommunchef Stefan Wallsten rapporterar om aktuella frågor inom koncernen.

 • Kommunstyrelsen har en stående punkt för att lämna rapporter.

 • Avtal om åtgärder vid inbrottslarm i Ånge kommuns fastigheter, ks 19/237

  Överenskommelse Ånge kommun – SISU Idrottsutbildarna, ks 19/238

  Meddelande från SKL:s styrelse om förbundsavgift år 2020 till Sveriges Kommuner och Landsting, ks 19/240

  Köpekontrakt del av fastigheten Västerhångsta 35:2, ks 18/383-6
  Köpebrev del av fastigheten Västerhångsta 35:2, ks 18/383-8

  Beslut om tillägg av föreskrifter för Haverö strömmars naturreservat, Ånge kommun, ks 18/218-6

  Laga Kraftbevis för ny detaljplan som omfattar fastigheterna Ånge 30:11, Ånge 70:8 samt smärre delar av Ånge 31:94, ks 17/275-2

  Skrivelse – Har Ånge kommun råd att säga nej till utveckling av företag och arbetstillfällen?, ks 19/275

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.