Hoppa över navigering
 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska lämna jäv eller intressekonflikt under mötet.

  Kommunstyrelse och nämnder har som rutin att inleda samtliga möten med en kontrollfråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 6 kap, 28 - 30§:
  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • Jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar.

 • Information lämnas i följande ärenden:
  KS 16/245 - Fränsta sim- och sporthall, vd Ånge Fastighets och Industri Joakim Persson, stf. kommunchef Stefan Wallsten

  KS 19/9 - Rapport från utvecklingsenheten

  KS 19/131 - Förslag till organisering av biblioteksverksamhet i Ljungaverk, kulturchef Peter Gunnarsson

  KS 19/75 - Presentation av förstudie om förnyelse av basutställningen på naturum, besöksnäringsansvarig Lena Gustafsson

  KS 19/230 - Tecknande av förlagsinsats i Garantia, näringslivschef Mats Gustafsson

  KS 18/307 – Uppföljning av handlingsplan för näringslivsarbetet, näringslivschef Mats Gustafsson

  KS 19/154 - Förfrågan om försäljning av fastigheten Ånge Boltjärn 1:28 i anslutning till Mallbergets industriområde, näringslivschef Mats Gustafsson

  KS 19/79 - Uppdragsersättning för Ljungaverks Folketshusförening 2019, fritidskonsulent Gunilla Sjögren

  KS 19/80 - Uppdragsersättning för Ånge Folketshusförening 2019, fritidskonsulent Gunilla Sjögren

  Möjlighet finns att ställa frågor till berörda handläggare om dagens övriga ärenden.

 • Erik Kristow, personalchef informerar om kommunens arbetsgivaransvar.

  Enligt Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Ånge kommun har kommunstyrelsen hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.

 • Mikael Aamisepp, High coast invest besöker kommunstyrelsen och informerar om projekt Investeringsfrämjande i Västernorrland.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 12 mars 2019, § 39 att:
  1. Under förutsättning att beslut tas enligt bifogad finansieringsplan hos deltagande medfinansiärer delta och medfinansiera projektet Investeringsfrämjande i Västernorrland med totalt 179 162 kr under åren 2019–2022, genom att belasta Utvecklingsenhetens budget år 2019 med 44 588 kr, och att medfinansiering därefter uppmärksammas i budgeten i kommande budgetarbete med 60 765 kr under åren 2020 – 2021 samt 13 044 kr för år 2022
  2. Uppdra till kommunchefen att tillsammans med regionen och andra intressenter skapa förutsättningar för en permanent regional organisation kring investeringsfrämjande i Västernorrland efter år 2022.

 • Tertialrapport 1 per 30 april behandlades av kommunfullmäktige 17 juni.

  Förvaltningscheferna och VD har lämnat ny prognos för 2019 den 18 juni.
  - Kommunstyrelsen beräknas klara förväntat resultat på 1 miljon kronor bättre än budget.
  - Socialnämnden beräknas klara förväntat resultat på – 5,6 miljoner kronor jämfört med budget under förutsättning att platser på Spångbrogården kan avvecklas under hösten. För verksamheten ensamkommande beräknas kostnader och intäkter att gå jämt upp.
  - Utbildningsnämnden beräknas klara förväntat resultat på 0,5 miljon kronor bättre än budget trots att kostnaderna för interkommunala avgifter och skolskjutsar beräknas bli högre än budgeterat.
  - Tekniska nämnden beräknas klara förväntat resultat på 0,5 miljon kronor bättre än budgeterat. Osäkerhetsfaktorer är kostnader för rivning av Ljunga Motell och branden i köket i Fränsta.
  - ÅFA:s resultat beräknas bli 0,5 miljon kronor sämre än budgeterade 3 miljoner kronor med anledning av den höga vakansgraden.
  - Ånge Energi:s resultat beräknas bli enligt budget, 1 miljon kronor.

 • Revisionen bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av
  kommunens resultat och ställning. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet
  med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed.

  De väsentligaste slutsatserna i revisionsrapporten kan sammanfattas så här:
  1. Analys och kommentarer till årets resultat inklusive den sammanställda redovisningen och
  till investeringsredovisning kan tydliggöras.
  Svar: Kommunstyrelsen noterar synpunkten inför kommande årsredovisningar.

  2. Periodisering av schablonersättningar behöver ses över.
  Svar: Eftersom Migrationsverkets ersättning för flyktingmottagande utbetalas under två år men integrationen av nyanlända oftast tar längre tid väljer kommunen att fördela ersättningen från Migrationsverket på fler år.

  Revisionen har även framfört synpunkter på att ÅFA varit försenad med bokslut och årsredovisning vilket påverkat koncernredovisningen. Revisionen framför vikten av en tidplan som säkerställer att en rättvisande årsredovisning kan fastställas av kommunstyrelsen och att revisionen ges tillräcklig tid för sin granskning.
  Svar: Kommunstyrelsen förutsätter att bolaget vidtar åtgärder så att upprättad tidplan följs.

  Bilagor

 • Vägföreningar
  Kyrkvägens samfällighetsförening söker 10 860 kronor i årligt drigtbidrag, samt att kommunen delar framtida kostnadsansvar för ny asfaltsbeläggning med 1/3 eller det belopp som driftsbidraget under åren 1997 till 2019 hade motsvarat.

 • 12 m2 kakel och utstockning på en långsida i den djupa delen av bassängen på Fränsta sim- och sporthall har lossnat. Vad man kan se på putsen är det stora inslag av rost. Joakim Persson, vd Ånge Fastighets och Industri AB har i dialog med en konstruktör kommit fram till att det inte är möjligt att kakla om bassängen i rådande skick och simhallen är därför stängd.

  Bakgrund
  Fränsta Sim-och sporthall byggdes 1968. Under ett antal år har behovet av renovering och utveckling av simhallen diskuterats. I slutet av 2017 gjordes en genomgång av simhallen. Det visade sig vid besiktning att simhallen var i ett sämre skick än befararat.

  Betongen i bassängen är skadat och läcker vatten. En fullständig renovering av bassängväggen/botten måste göras inom några år för att förhindra att simhallen behöver stängas.

  Simhallsfasaden behöver bytas. Fasader och partier behöver bytas så fort som möjligt. Dessa är helt utslitna på grund av ålder och den höga luftfuktigheten i simhallen. Problemet har förvärrats bland annat beroende på att luft- och vattentemperaturen höjts den senaste tiden.
  Takbeläggning, papptaket ovanför omklädningsrummen behöver bytas/tilläggs isoleras för att förhindra vattenläckage.

  Luftbehandling, luftbehandlingsaggregaten är över 20 år gamla och har inte många års livslängd kvar.

  Sweco har för Ånge kommun och ÅFA genomfört en studie med fyra alternativa förslag till renoveringar och utbyggnad av simhallen.

  Alternativen bygger på önskemål från politiker, allmänhet samt verksamhet. En första grov kostnadsberäkning har gjorts för de olika alternativen. Det minst kostnadskrävande alternativet innebär drygt 40 miljoner kronor i kostnad, för det dyraste alternativet är kostnaden drygt 80 miljoner kronor.

  Under hösten 2018 lämnade kommunstyrelsen ett uppdrag att beskriva vad som ingår i alternativet 40 miljoner kronor. Kommunstyrelsen vill dessutom att en bassäng för små barn ingår i uppdraget samt en beskrivning av handikappåtgärder.

  Nuläge ombyggnad
  Ett nytt förslag har arbetats fram i enlighet med kommunstyrelsens önskemål.
  Kostnaden för ombyggnaden är kostnadsberäknad till ca 30 miljoner kronor. Barnbassäng, hiss samt en mindre servering finns med i kostnadskalkylen.

  Ett alternativ är att bara göra de nödvändigaste åtgärderna för simhallens fortlevnad, då är kostnaderna 26–27 miljoner kronor. De övriga åtgärderna kan läggas som framtida utvecklingsprojekt.

  I diskussioner har det också lyfts fram vad händer om en ombyggnad inte genomförs och simhallen behöver stängas. Framtagen kostnadskalkyl visar på att vissa åtgärder ända måste göras så som fasad m.m. En uppskattning som gjorts är att den kostnaden hamnar i spannet 7–10 miljoner kronor.

  Stefan Wallsten, chef utvecklingsenheten har i yttrande daterat 2019-06-18 närmare angett vilken verksamhet som bedrivs, vad varje besök kostar och de frågeställningar som måste beaktas inför ett beslut om badhusets framtid.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 maj 2019, § 91 att föreslå kommunstyrelsen:
  1. Beslut om investering för åtgärder på Fränsta sim- och sporthall fattas år 2020.
  2. Kommunstyrelsen önskar att Ånge Fastighets och Industri AB byter simhallsfasaden 2019.

  Bilagor

 • Utvecklingsenheten rapporterar regelbundet till kommunstyrelsen om pågående verksamhet och projekt.
   

 • Peter Gunnarsson föreslår organisering av biblioteksverksamhet i Ljungaverk:
  - skolbibliotek på skolan i Ljungaverk, i en källarlokal
  -biblioteksfilial på Forum för allmänheten

  Kostnad för skolbibliotek på skolan i Ljungaverk:
  Ett av förråden i källaren.
  Åfas representant har varit och tittat på lokalerna och skall återkomma med ett kostnadsförslag.
  Skrivbord 3000:-
  Stol 3000:-
  Datordocka 1200:-
  Skärm 2000:-
  Skrivare 1000:-
  Bokhyllor 5000:-
  Böcker 15000:-
  Två hissar 250000:-
  Enligt tekniska förvaltningen behövs ingen handikappanpassning för ett skolbibliotek. Då behövs endast en dörr sättas in mellan de två lokalerna.

  Minervaskolan betalar medierna, ca 15 000 per år, medan biblioteksverksamheten bekostar bibliotekarietjänsten. Kan vara ett upplägg även för Ljungaskolan. Hur ställer sig Cordelia till att biblioteksverksamheten bekostar ett helt skolbibliotek?

  Om skolan bekostar medierna så kommer de att få större möjlighet till påverkan, exempelvis så skulle vi kunna köpa in klassuppsättningar av böcker, vilket inte är möjligt med ett integrerat bibliotek

  Årlig kostnad för biblioteksfilial på Forum Ljungaverk:
  Bibliotekstjänst, finns i budget utifrån att Albyfilialen läggs ned 75 258:-
  Bokvagn 4 000:-
  Datordocka 1 200:-
  Inköp av böcker Forum 20 000:-
  Inköp av tidskrifter 5 000:-
  Stolar 2 500 :-

  Total engångs kostnad 7 700:-
  Årlig kostnad 100 258:-

  Kostnad År 1 107 958:-

  Finansieringen
  Utökad tid för bibliotekarien uppskattningsvis 6 timmar mer i veckan. Ex dubbla inköp, hantering av media och att hålla efter på två ställen.
  Bibliotekssystemet Book-it via Axiell kostnad 5 000: -

  Bibbla bilen kommer att stanna vid Forum varannan vecka en timme och bokhylla med uppdaterade böcker kommer att finnas.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade om fortsatt beredning av ärendet till kommunstyrelsens sammanträde den 28 maj.
  Kommunstyrelsen beslutade den 28 maj 2019, § 107 att uppdra till Peter Gunnarsson, kulturchef att föra dialog med Ljungaverks Folketshusförening om organisering av biblioteksfilial på Forum med digitalt stöd av centralbiblioteket i Ånge.
  Peter Gunnarsson återkommer med förslag till beslut till kommunstyrelsen den 25 juni.

  Bilagor

 • Vid dagens sammanträde presenteras den förstudie som genomförts om förnyelse av basutställningen på naturum.

  I september 2018 genomförde Naturvårdsverket tillsammans med Centrum för naturvägledning samt Naturhistoriska Riksmuseet sin femåriga uppföljningskontroll av naturum Ånge. Besöket resulterade i en rapport där Naturvårdsverket ställde krav om genomförande av en förstudie under våren 2019 (senast maj) där Ånge kommun presenterar en förnyelse av basutställningen på naturum.

  Bakgrund: Naturum byggdes 1996 och utställningen har inte förnyats sedan dess. Vid Naturvårdsverkets tidigare uppföljningskontroll 2012 ställdes samma krav. Ett projekt genomfördes 2011–2014 med förslag på utställningsförnyelse, som svar på kravet. Ingen förnyelse genomfördes efter 2014.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 12 mars 2019, § 40 att bevilja att 80 000 kronor från kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter bokas upp som säkerhet om kommunen inte får ett bifall på ansökan från Leader Mittland Plus.

  Bilagor

 • Garantia grundades i Lycksele 2004. Behovet av extern borgen vid kapitalbehov i företagen var tydligt påvisad och med gemensamma krafter kunde närmare 650 norrländska företagare tillsammans bilda föreningen.

  Målet var att göra det enklare och ge bättre förutsättningar för företagare med olika typer av kapitalbehov. Detta genom att erbjuda en borgenstjänst för att stärka företagarens uppvisande av tillräcklig säkerhet samt ett privatekonomiskt skydd för minskat eget risktagande.

  Kapitalbasen består av insatskapital (3 680 000 kronor) från 736 medlemmar (huvudsakligen småföretag i fyra nordligaste länen) och förlagsinsatser (26 475 000 kronor) från företag och organisationer, kommuner och annan offentlig sektor i regionen.

  Garantia erbjuder sina medlemmar mikroborgen eller borgen för att minska det personliga risktagandet i samband med finansiering av ett företags kapitalbehov.

  Näringslivsrådet förordar vid sitt möte 2019-03-14 att Ånge kommun ska teckna en förlagsinsats i Garantia.

  Insatsen för Ånge Kommun är en engångsinbetalning om 50 000 kronor.

 • Näringslivschef Mats Gustafsson återrapporterar om näringslivsarbetet.

  Ånge kommun har tillsammans med företagarna tagit fram en handlingsplan och skapat aktiviteter för att utveckla framtidens näringslivsarbete.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 13 november 2018, § 248 att
  1. Anta förslag till handlingsplan för näringslivsarbetet.
  2. Uppföljning av arbetet sker fyra gånger per år till kommunstyrelsen.

  Bilagor

 •   14

  Förfrågan om försäljning av fastigheten Ånge Boltjärn 1:28 i anslutning till Mallbergets industriområde

 • Kommunstyrelsen ska fatta beslut om utbetalning av uppdragsersättning för juli-december 2019.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 12 mars 2019, § 42 att:
  1. Betala ut 175 000 kronor i uppdragsersättning till Ljungaverk Folketshusförening för perioden januari-juni 2019.
  2. Utse Jan Filipsson, s till ordinarie ledamot och Dennis Hjalmarsson, sd till ersättare för kommunen i styrelsen för Ljungaverks Folkets Husförening.
  3. Kommunstyrelsen förutsätter att styrelsen kallar både ledamot och ersättare till sammanträden.

 • Kommunstyrelsen ska fatta beslut om uppdragsersättning för juli-december 2019.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 12 mars 2019, § 43 att:
  1. Betala ut 175 000 kronor i uppdragsersättning till Ånge Folketshusförening för perioden januari-juni 2019.
  2. Utse Jan Filipsson, s till ordinarie ledamot och Dennis Hjalmarsson, sd till ersättare för kommunen i styrelsen för Ånge Folketshusförening.
  3. Kommunstyrelsen förutsätter att styrelsen kallar både ledamot och ersättare till sammanträden.

 • Stf. kommunchef Stefan Wallsten rapporterar.

 • Kommunstyrelsen har en stående punkt för att lämna rapporter.
   

 • Remiss av Promemoria om förutsättningarna för hur uppgifterna i detaljplaner och planbeskrivningar kan tillgängliggöras och behandlas digitalt, ks 19/170

  Förslag om att Ånge kommun undersöker möjligheten att köpa fastighet, ks 19/188

  Förslag till kommunen om miljövänligare sopsortering, ks 19/194

  Prioritering av arbetsuppgifter för byggnadsinspektörer, ks 19/196

  Information – 195 miljoner som ska hjälpa ensamkommande unga bo kvar under sin asylprocess betalas ut i juni 2019, ks 19/212

  Svar från statssekreterare Alejandro Firpo på skrivelse om Arbetsförmedlingen i Ånge, ks 19/84-2

  Ansökan om bidrag från Ånge campingförening, ks 19/218

  Yttrande i samråd för spänningshöjning av tillståndsgiven ledning till vindpark Gubbaberget, ks 19/211-5

  Brev från Ogres, ks 19/227

  Minnesanteckningar ägarsamråd Bräcke-Ånge Bygg- och miljönämnd, ks 19/228

  Protokoll årsstämma Åkroken och Åkroken Science Park AB 2019-05-23, ks 19/229

  Anmodan om borttagande av asfalt och återställande av vägsträcka efter Lövåsvägen, Klocken GA:1, ks 19/231

  Information från Arbetsförmedlingens generaldirektör – Arbetsförmedlingens reformation är i full gång, ks 19/232

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.