Hoppa över navigering
 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska lämna jäv eller intressekonflikt under mötet.

  Kommunstyrelse och nämnder har som rutin att inleda samtliga möten med en kontrollfråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 6 kap, 28 - 30§:
  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • Jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar.

 • Information lämnas i följande ärenden:

  KS 19/202 - Kommunchefsavtal för Stefan Wallsten, personalchef Erik Kristow

  KS 18/277 - Kompetensförsörjningsstrategi för Ånge kommun, personalchef Erik Kristow

  KS 19/71 - Förstudie om biobränsleterminal i Ånge, chef utvecklingsenheten Stefan Wallsten

  KS 19/168 - Badmöjlighet för funktionshindrade, chef utvecklingsenheten Stefan Wallsten

  KS 19/201 Etablering av hållplats vid Forum i Ljungaverk, näringslivschef Mats Gustafsson

  KS 12/247 - Revidering av regler för Ånge kommuns pris till Årets Entreprenörer, näringslivschef Mats Gustafsson

  KS 19/173 - Upphävande av tidigare fattat beslut om att fusionera Bussgods i Västernorrland AB med Bussgods i Norr AB, näringslivschef Mats Gustafsson

  KS 19/131 - Förslag till organisering av biblioteksverksamhet i Ljungaverk, kulturchef Peter Gunnarsson

  KS 19/177 - Kunskapsstegen, kulturchef Peter Gunnarsson, utvecklingsledare Johanna Fanberg

  KS 18/266 - Förslag till svar på motion om hbtq-certifiering av skolor i Ånge kommun, utvecklingsledare Johanna Fanberg

  KS 19/136 - Digitaliseringsstrategi 2019-2022, kanslichef Elin Rapp, it-chef Petra Malmberg

  KS 18/46 Begäran om tillstyrkan avseende vindkraftpark Storåsen

  Möjlighet finns att ställa frågor till berörda handläggare om dagens övriga ärenden.

 • Rickard Vedin, arbetsmiljöverket besöker kommunstyrelsen och informerar om arbetsgivaransvar.

  Enligt Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Ånge kommun har kommunstyrelsen hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.

 • Catharina Norberg, ekonomichef föredrar ärendet.

  Kommunstyrelsen, socialnämnden, tekniska nämnden och utbildningsnämnden har beslutat om åtgärder eller förslag till åtgärder för att klara budgeterat resultat 2019.

 • Catharina Norberg, ekonomichef föredrar ärendet.

  Enligt Ånge kommuns styrprocess och regler för internkontroll, kommunfullmäktige 2017-11-27, § 93, ska uppföljning av ekonomi, mål och internkontroll lämnas till kommunfullmäktige efter varje tertial (april, augusti och december).

 • Enligt Kommunallagen ska kommunfullmäktige varje år fastställa skattesatsen för det följande året. Kommunstyrelsen ska föreslå skattesatsen före oktober månads utgång.

  Nuvarande skattesats för år 2019 är 23,33 per skattekrona.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 maj 2019, § 80 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fastställa den kommunala skattesatsen till 23,33 per skattekrona för 2020.

 • Budgetförslaget för 2020-2022 är beräknat utifrån en befolkningsminskning på 150 personer 2019 och 100 personer 2020 och 2021.

  Förslaget förutsätter:
  - oförändrad skatt, 23,33%
  - beslut om organisationsförändringar
  - beslut om förändrad ambitionsnivå

  Beslut om förändringarna kommer att fattas av styrelse, nämnder och i visa fall av kommunfullmäktige under hösten 2019.

  7,5 miljoner kronor har avsatts till löneöversyn 2020, jämfört med andra kommuner i närområdet är det en låg nivå.

  I samband med att investeringen i nytt reningsverk 2020 kan kommunen vara i behov av att uppta lån.

  Kommunerna star inför stora problem att klara kompetensförsörjningen kommande år och därför avsätts särskilda pengar 2020-2022 för kompetensförsörjning och digitalisering. Kommunens översiktsplan är sedan xxxx och 200 000 kronor avsätts 2020 och 2021 för att genomföra en revidering. 2021-2022 avsätts särskilda pengar för uppdatering av detaljplanerna.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 maj 2019, § 81 att:
  1. Föreslå kommunstyrelsen anta förslag till investeringar 2020-2024.
  2. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige ändra utbildningsnämndens mål “Andelen elever som är behöriga till nationellt gymnasieprogram ska öka” till “Senast 2023 ska andelen elever som är behöriga till nationellt gymnasieprogram åter nått upp till minst 85 %”.
  3. Fortsatt beredning av ekonomiska ramar 2020 till kommunstyrelsens sammanträde den 28 maj.

  Bilagor

 • Tekniska nämnden
  Vid sammanträde den 11 april 2019 informerade Ove Skägg, teknisk chef om situationen med taket på Medborgarhuset i Ånge. En ombyggnation av taket beräknas kosta 850 000 kronor och kräver ett särskilt beslut.

  Vid sammanträdet beslutades också om justering av 2019 års investeringsbudget gällande avloppsreningsverk Fränsta-Torpshammar. Tidigare beslutad investeringsbudget anger 54 000 000 kronor år 2019. Föreslås flytta 50 000 000 kronor till 2020-2021 på grund av utdragen tillståndsansökan.

  Socialnämnden
  Socialnämnden beslutade vid sammanträde den 25 april 2019 att föreslå kommunfullmäktige omfördela följande investeringsmedel för särskilt boende:
  - 977821 Staket Hallstaborg: Omfördelas 175 00 kr till Nyckelskåp (staket sattes upp
  hösten 2018)
  - 97104 Myndighetskrav, 97719 och 97720: Omfördelas 400 000 kr till Trygghetslarm
  Parkbacken 97725 och Furubacken 97724
  - 97106 Möbler Utsikten, 97720: Omfördelas 100 000 kr till Wi-Fi
  - 977821 Staket Hallstaborg: Omfördelas 25 000 kr till Wi-Fi. Resterande summa till
  Wi-Fi, 37 000 kr, tas från IT-investeringar

  Tidigare beslut
  Tekniska nämnden beslutade den 11 april 2019, § 19 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna nytt investeringsprojekt: Ombyggnation av tak Medborgarhuset Ånge 850 000 tkr.
  Tekniska nämnden beslutade den 11 april 2019, § 18 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att följande görs:
  1. Omfördelning av investeringsbudget från 2018 till 2019:
  MidNordic Logistic spår 39 = 1 957 400 tkr
  VA-ledning Östby-Johannisberg inkl. budget ledningsnät Fränsta = 3 350 000 tkr
  Driftövervakning = 2 900 000 tkr
  Bredband Ö Magdbyn Ei = 1 800 000 tkr
  Upprustning torg = 300 000 tkr
  Medborgarhus brandlarm = 280 000 tkr
  Vattentäkt Fredriksdal = 550 000 tkr
  Avloppsreningsverk Fränsta-Torpshammar = -235 500 tkr
  Summa: 10 901 900 tkr.
  2. Justering i 2019 års investeringsbudget:
  Avloppsreningsverk Fränsta-Torpshammar budget 2019 = 54 000 000 tkr
  Avloppsreningsverk Fränsta-Torpshammar flytt till 2020-2021 = - 50 000 000 tkr, justering
  budget 2019
  Budget - utfall 2018 = -235 500, justering budget 2019
  Summa budget 2019 Avloppsreningsverk Fränsta-Torpshammar = 3 764 500 tkr.
  Socialnämnden beslutade den 25 april 2019, § 67 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige omfördela investeringsmedel för särskilt boende:
  - 977821 Staket Hallstaborg: Omfördelas 175 00 kr till Nyckelskåp (staket sattes upp
  hösten 2018)
  - 97104 Myndighetskrav, 97719 och 97720: Omfördelas 400 000 kr till Trygghetslarm
  Parkbacken 97725 och Furubacken 97724
  - 97106 Möbler Utsikten, 97720: Omfördelas 100 000 kr till Wi-Fi
  - 977821 Staket Hallstaborg: Omfördelas 25 000 kr till Wi-Fi. Resterande summa till
  Wi-Fi, 37 000 kr, tas från IT-investeringar
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 maj 2019, § 72 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige:
  1. Omfördela följande investeringsmedel för särskilt boende, socialnämnden:
  - 977821 Staket Hallstaborg: Omfördelas 175 00 kronor till Nyckelskåp (staket sattes upp
  hösten 2018)
  - 97104 Myndighetskrav, 97719 och 97720: Omfördelas 400 000 kronor till Trygghetslarm
  Parkbacken 97725 och Furubacken 97724
  - 97106 Möbler Utsikten, 97720: Omfördelas 100 000 kronor till Wi-Fi
  - 977821 Staket Hallstaborg: Omfördelas 25 000 kronor till Wi-Fi. Resterande summa till
  Wi-Fi, 37 000 kronor, tas från IT-investeringar
  2. Godkänna nytt investeringsprojekt, tekniska nämnden: Ombyggnation av tak Medborgarhuset Ånge 850 000 kronor.
  3. Flytta 50 000 000 kronor ur tekniska nämndens investeringsbudget från 2019 till 2020-2021 för Avloppsreningsverk Fränsta-Torpshammar.

  Bilagor

 • Föreligger förslag till Finanspolicy.

  Bilagor

 • 2017 gjordes en utredning av PWC om kommunens framtida lokalbehov.

  Utredningen visade att kommunen om tio år kan förväntas ha en liten minskning av antalet barn i förskoleålder (-20 personer), färre antal barn i grundskolan (-67 personer) och ett ökat antal personer som är 80 år och äldre (+85 personer).

  Utredningen pekade även på den offentliga sektorns och kommunens förväntade problem med kompetensförsörjningen.

  Utredningen föreslog följande åtgärder för kommunen:
  - Skapa större enheter inom förskolan
  - Minska antalet enheter inom grundskolan
  - Minska till en särskola från dagens två
  - Minska till ett högstadium i kommunen
  - Öka antalet platser i särskilt boende
  - Skapa trygghetsboende/seniorboende
  - Skapa ytterligare en gruppbostad

  Koncernledningsgruppen har tagit fram förslag som för Ångeområdet innebär:
  - Större enheter inom förskolan
  - Fler platser i seniorboende/ trygghetsboende
  - Fler platser i LSS-gruppbostad

  Vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 maj lämnade Anders Nordlander, förvaltare Ånge Fastighets och Industri AB och Catharina Norberg, ekonomichef slutredovisning av projektering som genomförts avseende:
  - Ombyggnad av Åsgatan till 11 avdelningar förskola med tillagningskök för mat till förskolan
  i Ånge, avviker från uppdraget på 8 avdelningar eftersom behovet av förskola ökat
  - Ombyggnad av Solgårdens förskola till gruppbostad, LSS
  - Ombyggnad av Parkbacken till ytterligare 29 platser, särskilt boende
  - Ombyggnad av Spångbrogården till trygghetsboende

  Tidigare beslut
  Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2018, § 131 att godkänna att ÅFA projekterar för följande investeringar:
  - Ombyggnad av Åsgatan till 8 avdelningar förskola med tillagningskök för mat till förskolan
  i Ånge
  - Ombyggnad av Solgårdens förskola till gruppbostad, LSS
  - Ombyggnad av Parkbacken till ytterligare 29 platser, särskilt boende
  - Ombyggnad av Spångbrogården till trygghetsboende
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 maj 2019, § 83 att:
  1. Tacka för redovisningen.
  2. Förslag till beslut om eventuella investeringar lämnas av kommunstyrelsen den 28 maj.

 • Kommunens uppsikt över de kommunala bolagen:
  Enligt kommunallagen 6 kap 1 a § ska kommunstyrelsen i årliga beslut, för varje bolag pröva om den verksamhet som bolaget bedrivit under föregående år varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

  De kommunala befogenheterna regleras i kommunallagen kap 2 och i lagen om vissa kommunala befogenheter (2009:47).

  Enligt bolagsordningen (2013-02-25) för Ånge Fastighets & Industri AB är ändamålet med bolaget:
  ”Med iakttagande av kommunal likställighet- och lokaliseringsprincip erbjuda kommunens förvaltningar och andra hyresgäster ett väl anpassat fastighetsbestånd av god kvalitet”.

  I ägardirektiven (2014-05-05) för Ånge Fastighets & Industri AB framgår ägarens (kommunens) förväntningar och krav på bolaget.

  Bolaget ska enligt ägardirektivet eftersträva en soliditet på 20 %. 2017 var soliditeten 9,0 % och 2018 var den 9,8%.

  Bolaget ska även, när ekonomin tillåter, betala en borgensprovision till ägaren.

  Som bilaga till ägardirektiven finns även en arbetsordning för att precisera hur kommunstyrelsen i praktiken ska fullgöra sin uppsiktsplikt över de kommunala bolagen.

  * Kommunstyrelsens ordförande, adjungerad ledamot i bolagsstyrelserna.

  * Kommunchefens chefsmöten och utvecklingssamtal med VD:
  Bolagets VD har deltagit i de flesta av mötena med kommunens ledningsgrupp och kommunchefen har haft medarbetarsamtal med VD.

  * Informationsutbyte med bolagsledning och styrelsen:
  Bolaget har redovisat ekonomi och verksamhet vid de särskilda dagar som kommunstyrelsen anordnar kring dessa frågor, de så kallade presidieträffarna. Bolagets VD har lämnat lägesrapport till kommunstyrelsen vid några av styrelsens sammanträden.

  * Samråd utvecklingsenheten för att främja smidigt samarbete och informations-
  överföring i framförallt lokal- och näringslivsfrågor. Träffar har genomförts vid behov.

  * Koncernekonomisamråd: Under året har kommunens kommunchef, ekonomichef och personalchef haft koncernavstämningar med bolagets VD.

  * Redovisningsavstämning och årsredovisningsgranskning: I samband med delårsrapport och bokslut görs avstämningar mellan kommunen och bolagen.

  Ånge Fastighets- & Industri AB har under 2016 formulerat 6 st mål för sin verksamhet 2017–2019. Fyra av målen har uppnåtts under året. Mätning av målet om att bolaget ska ha ett gott bemötande gentemot sina nuvarande och tillkommande hyresgäster har genomförts i början av 2016.

  20181231 Kommentar
  - Återställa budget för underhåll till 10 mkr Ja Utfall 14,3 mkr

  - Etappvis öka amorteringstakten av lånen till 10 mkr så bolaget når en hanterbar skuldbörda Ja Utfall 10,2 mkr

  - Energieffektiviseringen ska följas upp resultatmässigt och vara en ständigt pågående process.
  Avstämning skall göras för att kunna sätta en % -sats på besparingen Ja Målet är satt till 20%
  lägre än 2009. Målet ska nås 2020
  - ÅFA ska fortsatt ha ett engagerat och gott bemötande gentemot sina nuvarande och
  tillkommande hyresgäster. Följs upp med egna mätningar Delvis Ingen undersökning för
  NKI är genomförd 2018

  -Bredbandsuppkoppling till alla lgh Ja Fiber i 100% av fastgh.

  -Vakansgraden skall inte överstiga 3,5% Nej Vakanser på 7 %

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 maj 2019, § 74 att föreslå kommunstyrelsen:
  1. Kommunstyrelsen gör bedömningen att ÅFA under 2018 bedrivit verksamheten inom ramen för de kommunala befogenheterna.
  2. Kommunstyrelsen gör bedömningen av ÅFA bedrivit verksamheten enligt bolagsordning och ägardirektiv.

 • Lekmannarevisorerna bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

  De anser att rutinerna för att upprätta bokslut och årsredovisning bör ses över så att årsredovisningen kan överlämnas till kommunen enligt fastställd tidplan.

  De bedömer att bolagets interna kontroll håller en acceptabel kvalitet, men att
  förbättringar finns att göra.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 maj 2019, § 75 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att kommunens ombud till årsstämman i Ånge Fastighets & Industri AB:

  • fastställer resultat- och balansräkning
  • behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
  • beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018

  Bilagor

 • Kommunens uppsikt över de kommunala bolagen:
  Enligt kommunallagen 6 kap 1 a § ska kommunstyrelsen i årliga beslut, för varje bolag pröva om den verksamhet som bolaget bedrivit under föregående år varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheter.

  De kommunala befogenheterna regleras i kommunallagen kap 2 och i lagen om vissa kommunala befogenheter (2009:47).

  Enligt bolagsordningen (2013-02-25) för Ånge Energi AB är ändamålet med bolaget:
  ”Bolagets syfte är att med iakttagande av kommunal likställighets- och lokaliseringsprincip i första hand svara för tillhandahållande av fjärrvärme i kommunen”.

  I ägardirektiven (2014-05-05) för Ånge Energi AB framgår ägarens (kommunens) förväntningar och krav på bolaget.

  Bolaget ska enligt ägardirektivet eftersträva en soliditet på 20 %. 2017 var soliditeten 6,5 % och 2018 8,7 %.

  Som bilaga till ägardirektiven finns även en arbetsordning för att precisera hur kommunstyrelsen i praktiken ska fullgöra sin uppsiktsplikt över de kommunala bolagen.
  * Kommunstyrelsens ordförande, adjungerad ledamot i bolagsstyrelserna.

  * Kommunchefens chefsmöten och utvecklingssamtal med VD:

  * Informationsutbyte med bolagsledning och styrelsen:

  * Samråd utvecklingsenheten för att främja smidigt samarbete och informationsöverföring i framförallt lokal- och näringslivsfrågor.

  * Koncernekonomisamråd:

  * Redovisningsavstämning och årsredovisningsgranskning:

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 maj 2019, § 76 att föreslå kommunstyrelsen:
  Kommunstyrelsen kan konstatera att den verksamhet bolaget bedrivit under 2018 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

 • Lekmannarevisorerna bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

  De bedömer att bolagets interna kontroll varit tillräcklig.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 maj, § 77 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att kommunens ombud till årsstämman i Ånge Energi AB

  • fastställer resultat- och balansräkning
  • behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
  • beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

  Bilagor

 • Medelpads Räddningstjänstförbund har överlämnat sin årsredovisning för 2018 till medlemskommunerna.

  Lekmannarevisorerna har överlämnat sin revisionsberättelse. De bedömer att resultaträkningen, balansräkningen och kassaflödesanalysen ger en rättvisande bild av räddningstjänstförbundets ekonomiska ställning och resultat. Det ekonomiska resultatet uppgår till 1 157 000 kronor (f å 1 236 000 kronor).

  Förbundet uppfyller kommunallagens krav på ekonomi i balans.

  De bedömer den finansiella måluppfyllelsen som delvis förenligt med de mål som direktionen fastställt, då resultatmålet om 2 % av omsättningen inte är uppfyllt i ett treårsperspektiv.

  De bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är delvis förenligt med de verksamhetsmål som direktionen fastställt. 73 % av målen är uppfyllda och 19 % delvis uppfyllda. Utifrån den sammanställningen anses måluppfyllelsen i verksamheten vara tillräcklig, men kan förbättras.

  Bilagor

 • Samordningsförbundet i Ånge bildades 1 mars 2016. Förbundet har under 2018 finansierat helt eller delvis sju insatser där samverkan och helhetstänkande mellan förbundets medlemmar i fokus. Verksamheten är på både strukturell- och individnivå. Förbundet redovisar ett underskott för 2018 med -181 000 kronor.

  Revisorerna bedömer att årsredovisningen ger en rättvisande bild över förbundets resultat och ställning för 2018. Vidare bedömer de att styrelsen i huvudsak bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och att den interna kontrollen i allt väsentligt är tillfredsställande.

  Revisorerna finner att styrelsen har arbetat med de rekommendationer som framfördes från 2017 års revison. Efter årets revison är rekommendationerna till styrelsen att vidareutveckla mätbara mål och mått som möjliggör utvärdering och analys av verksamheten. Den samlade bilden för 2018 är att målen för verksamheten är till största delen uppfyllda medan de finansiella målen inte har uppnåtts.

  Bilagor

 • Överförmyndarnämnden Mitt hade för verksamhetsåret 2018 tre prioriterade områden:
  1, Jobb och näringsliv,
  2 , En likvärdig skola,
  3, Goda livsvillkor.
  Av dessa bedöms målen för prioriterat område 2 vara uppfyllda. För prioriterat område 1 och 3 bedöms målen ej vara uppfyllda men kommer att uppnås 2018–2020.

  Överförmyndarnämnden Mitts samlade ekonomiska utfall vid årsskiftet är ett underskott på -0,4 mkr. Den främsta anledningen till det negativa resultatet är att en avräkning på kommunernas tillgodohavanden från åren 2011 till 2017 har gjorts och därmed har nämnden fått ta detta som en kostnad 2018. Detta innebär att från och med 2019 finns det inte längre några tillgodohavande då allt nu är reglerat mellan Sundsvall och övriga
  kommuner. Detta innebär också att det negativa resultatet för 2018 som redovisas för nämnden kommer Sundsvalls kommun att bära.

  Bilagor

 • Respektive nämnd i kommunen ska i en verksamhetsberättelse översiktligt redogöra för utvecklingen av verksamheten och resultatet för året. Bräcke och Ånge kommuner bildade gemensam Bygg- och Miljönämnd den 1 januari 2018, med Bräcke som värdkommun.

  Kommunfullmäktige har inför 2018 antagit verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning. För nämnden var målet ”Kostnadstäckningsgraden för taxe- och avgiftsfinansierad verksamhet inom bygg & miljö skall öka. ” Målet är inte uppnått.

  Den gemensamma nämnden ansvara för de båda ingående kommunerna. Under året har nämnden valt att prioritera organisationsutveckling samt den pågående digitaliseringen och därmed nedprioritera planerad tillsyn. Totalt redovisas ett överskott jämfört med budget på 132 000 kronor.

  Bilagor

 • Ångefallen Kraft AB ägs till 50 % av Ånge Kommun och till 50 % av Fortum Generation AB. Bolagets verksamhet utgörs av vattenkraftproduktion. Produktionen sker dels i det egna kraftverket Hermanboda, dels i Järnvägsforsens kraftverk i vilket bolaget äger 5,15%. Båda är belägna i Ljungan.

  Ångefallen Kraft AB har överlämnat sin årsredovisning för 2018 till ägarna. Lekmannarevisorn har överlämnat revisionsberättelse.

  Granskningen har utgått från bedömning av väsentlighet och risk. Han har funnit att bolagets verksamhet följer ägarens styrdokument i form av bolagsordning, konsortieavtal och övriga styrande dokument.

  Han bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

  Hans bedömning är att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

  Bilagor

 • 2018 har präglads av förändringsarbeten. Förbundsdirektionen beslutade i juni om ett nytt Regionalt Trafikförsörjningsprogram. Programmet anger hur kollektivtrafiken ska bidra till regionens utveckling samt ger myndigheten ökade förutsättningar till förbättrad målstyrning och en utformning av en resurseffektiv kollektivtrafik. För att öka resandet har man bland annat infört kommunalt subventionerade produkter i Härnösand, Sundsvall och Timrå.

  Revisionen har vidare noterat att flertal åtgärder från 2016 och 2017 års revisionsrapporter som inte vidtagits. Åtgärder som dock ingår i den av direktionen beslutade handlingsplanen.

  De bedömer sammantaget att direktionen i Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har bedrivit verksamheten i huvudsak på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

  De bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

  De bedömer att direktionens interna kontroll i allt väsentligt varit tillräcklig.

  De bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen inte är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som direktionen har ställt upp.

  De tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda medlemmarna i densamma.

  Bilagor

 • Kommunala pensionärs- och handikapprådet har lyft frågan om badmöjligheten för funktionshindrade. En möjlighet är att vid Vojens badplats skapa denna möjlighet. Omklädningsrum och toaletter finns som är tillgänglighetsanpassade.

  För att få till stånd bad för funktionshindrade så behöver mark hårdgöras med stenmjöl som beläggning. Åtgärden är kostnadsberäknad till 60 000 kronor.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 14 maj 2019, § 66 om fortsatt beredning av ärendet till kommunstyrelsens sammanträde den 28 maj.

 • Ånge kommun har utvecklat en omlastningsterminal för gods i anslutning till bangården. Terminalen har varit i drift sedan halvårsskiftet 2013. Intresset för att nyttja tjänsterna har har/är stort och då främst är det omlastning av skogliga produkter som efterfrågas.

  Ytterligare steg i att utveckla Ånge som en logistiknod skulle kunna vara en ny biobränsleterminal. Redan 2015 gjordes en enklare förstudie om att etablera en biobränsleterminal i närheten av den befintliga.

  Efter diskussioner förda med Mid Nordic Logistic AB så har kommunen planer på att lämna in en ansökan om projektmedel till regionen för en utvecklad och fördjupad förstudie.
  Den nya förstudien skulle bland annat innehålla miljökonsekvensanalys, logistik till och från terminalen, tekniska lösningar och kostnadsberäkningar.

  Förstudien kostnadsberäknas till 400 000 kronor.
  Finansieringen om ansökan beviljas av Region Västernorrland:
  Ånge kommun 100 000 kronor
  Mid Nordic Logistic 100 000 kronor
  Region Västernorrland 200 000 kronor

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 maj 2019, § 68 att föreslå kommunstyrelsen
  1. Uppdra till utvecklingsenheten att lämna in en ansökan om projektmedel till Region Västernorrland.
  2. Anslå 100 000 kronor ur kontot för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter, under förutsättning att den finansieringsplan som presenteras kan förverkligas.
  Jäv
  Elin Österlund Nyström, nämndsekreterare anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av detta ärende.

 • Arbetet handlar om att ta fram en samverkansmodell för utvecklat samarbete inom trygghet och säkerhet samt avseende krisberedskap och civilt försvar. Samverkansmodellen är också använd-bar inom andra verksamhetsområden. Samverkan ska sedan genomföras i enlighet med modellen. Den andra delen av arbetet är att förbereda för och genomföra lokalsamarbete som utgår från en utvecklad samverkan i enlighet med modellen. Allt detta arbete går under samlingsnamnet Pandora.

  Inledningsvis i arbetet gjorde Medelpads Räddningstjänstförbund (MRF) en översyn av sin operativa verksamhet. Detta mot bakgrund av en vilja att verksamhetsmässigt vara en av landets ledande räddningstjänster och detta i samverkan med andra organisationer. Arbetet gjordes även för att visa på att MRF:s lokaler i framförallt Sundsvall, Timrå och Liden är slitna och brister väsentligt i ändamålsenlighet.

  Därefter utvidgades uppdraget till att i ett visionsarbete även omfatta Region Västernorrland, SOS Alarm Sverige AB och Polisen.

  Senare genomfördes förstudier för nya lokaler på de tre orterna. Sundsvalls respektive Timrå kommuner har varit delaktiga i förstudierna. I förstudien för nya lokaler i Sundsvall har även Länsstyrelsen Västernorrland deltagit.

  Inom ramen för denna förstudie har arbetet med samverkansmodellen funnit sina former. Samverkansmodellen Pandora innefattar i dagsläget även Ånge kommun och viljeinriktningen är att den framöver ska ses i ett länsperspektiv.

  De steg i processen med Pandora som detta beslutsärende avser är vidareutveckling av samverkansmodellen och genomförande av projekteringar avseende lokalsamarbetet.

  Vad gäller MRF:s del i lokalsamarbetet ligger dessa delar, i enlighet med Ägaruppdraget punkt 5.6, på samtliga tre ägarkommuner – Sundsvall, Timrå och Ånge – att besluta om. För Sundsvalls kommuns del gäller det också att i projekteringen för lokalsamarbete i Sundsvall hantera SOS Alarms Sverige AB:s behov eftersom företaget har uttryckt önskemål om detta.

  Respektive ägarkommuns egna intressen i lokalsamarbetet behöver i beslutsprocessen även hanteras av den berörda kommunen i anslutning till övriga beslut i ärendet. Därutöver behöver projekteringarna innefatta lokaler som är tänkta att bli gemensamma för samtliga i Pandora samverkande organisationer. Således behöver i förstudien avseende Sundsvall gemensamma lokalbehov hanteras som inkluderar Region Västernorrland, Polisen och Länsstyrelsen Västernorrland. Även andra intressenter kan tillkomma.

  Projekteringar kan göras i tre steg. Det första steget är att skissa på byggnader och dess funktion-er för att därefter ta fram systemhandlingar och byggritningar i steg 2 och 3. En tumregel för att uppskatta kostnaderna är 1 % av byggkostnaden för steg 1 och ca 10 % av byggkostnaden för samtliga steg.

  En grov uppskattning är 2 – 3 miljoner kr för förstudien avseende Sundsvall, ca 0,7 miljoner kr för Timrå och ca 0,2 miljoner kr för Liden i steg 1.

  För hela projekteringsarbetet blir uppskattningen 20 – 30 miljoner kr för förstudien i Sundsvall, ca 7 miljoner kr för Timrå samt ca 2 miljoner kronor för Liden.

  MRF kommer att behöva lägga tid och arbetskraft i projekteringsarbetet. För att inte belasta MRF verksamhet bör dessa kostnader belasta den framtida investeringen precis som övrigt projekteringsarbete.

  Efter beställning är det vanligt att ett projekteringsuppdrag kan påbörjas inom 1–2 månader. Projekteringsarbetet bedöms ta 6–8 månader för Sundsvall samt något mindre för Timrå respektive Liden.

  Därför är det viktigt att beslut om projektering och upphandling kommer igång snarast för att kunna färdigställa de nya lokalerna år 2023.

  Tidigare beslut
  Ägarkommunerna Sundsvall, Timrå och Ånge har beslutat om att förstudier avseende nya lokaler för MRF skulle genomföras för orterna Sundsvall, Timrå och Liden. I Sundsvalls kommun fatta-des beslutet i kommunstyrelsen den 12 mars 2018, i Timrå kommun i kommunstyrelsen den 7 november 2017 och i Ånge kommun i kommunfullmäktige den 27 november 2017. Besluten innebar, förutom att förstudier avseende nya lokaler skulle genomföras, att en finansiering av förstudierna på 400 000 kr, utöver det ordinarie medlemsbidraget, godkändes.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 maj 2019, § 71:
  1. Inledande beslut
  Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige:
  - att en samverkansmodell - inom ramen för projekt Pandora - ska vidareutvecklas inom Sundsvalls, Timrå och Ånge kommuner, tillsammans med Medelpads Räddningstjänstförbund och övriga samverkande organisationer. Modellen ska ses i ett länsperspektiv,
  - att ställa sig bakom arbetet med att Medelpads Räddningstjänstförbund för sin verksamhet får tillgång till nya lokaler i Sundsvall, Timrå och Liden. Ett lokalsamarbete ska inledas med utgångspunkt från samverkansmodellen i projekt Pandora,
  - att uppmana övriga i Pandora samverkande organisationer att i avsiktsförklaring fatta beslut om fortsatt deltagande i projektet, både när det gäller samverkansmodell och lokalsamarbete.

  2. Beslut om samverkansmodell
  Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige:
  - att samverkansmodellen i projekt Pandora ska innefatta arbete för ökad trygghet och säkerhet, både när det gäller effektiva insatser – från mindre vardagshändelser till större samhällsstörningar – och ett verkningsfullt förebyggande arbete. Modellen ska även omfatta stärkande arbete inom krisberedskap och civilt försvar,
  - att Medelpads Räddningstjänstförbund har uppdrag att för Sundsvalls, Timrå och Ånge kommuner samordna vidareutveckling av samverkansmodellen,
  - att samverkansmodellen ska spridas på sätt som innebär att organisationerna som arbetar med den ser modellen som en angelägenhet för hela Västernorrland att vidareutveckla,
  - att samverkansmodellen är en för alla medverkande organisationer gemensam fråga.

  3. Beslut om lokalsamarbete
  Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige:
  - att projektering av nya lokaler i Sundsvall, Timrå och Liden ska genomföras i enlighet med projekt Pandoras förslag till inriktning för lokalsamarbete,
  - att projektering av nya lokaler i Sundsvall, Timrå och Liden ska genomföras avseende Medelpads Räddningstjänstförbunds lokalbehov,
  - att Medelpads Räddningstjänstförbund ska delta i arbetet med projekteringarna av nya lokaler i Sundsvall, Timrå och Liden,
  - att projekteringarna av nya lokaler i Sundsvall, Timrå och Liden ska följas av investeringsbeslut eller för Sundsvalls eller Timrås del ett åtagande av Sundsvalls eller Timrå kommuner om hyra av extern parts lokaler eller en delegation till Medelpads Räddningstjänstförbund att teckna ett sådant åtagande,
  - att lokalsamarbete i projekt Pandora innebär möjligheter till samnyttjande av lokaler över de organisatoriska gränserna. Ett samarbete som ger förutsättningar både för effektivt användande av lokaler och att bilda gemensamma arbetsgrupper inom olika verksamhetsområden,
  - att inriktningen ska vara att samtliga nya lokaler i Sundsvall, Timrå och Liden – inom ramen för projekt Pandora - är färdigställda år 2023. Nya lokaler för andra samverkande organisationer i Pandora än de som framgår av ovanstående beslutspunkter, kan komma att färdigställas senare.

  Bilagor

 • Kommunalförbundet och medlemmarna har beslutat att fusionera Bussgods i Västernorrland AB med Bussgods i Norr AB.

  I februari 2016 träffades presidierna i kollektivtrafikmyndigheterna och Länstrafikbolagen i de fyra nordligaste länen i Luleå. I samband med detta gavs ett uppdrag till vd/myndighetschefer att utreda möjligheterna att sammanföra bussgodsverksamheterna i de fyra olika länen till en gemensam organisation.

  Sedan dess har Region Jämtland/Härjedalen valt att ställa sig utanför fusionen med Buss gods i Norr AB samt att avveckla sitt eget bolag (Bussgods i Jämtland AB).

  I slutet på 2018 valde Norrbotten att pausa fusionen av det egna bussgodsbolaget med Bussgods i Norr AB och ser nu över bolaget med anledning av ett stort underskott i verksamheten 2018 som uppskattas till cirka 9 miljoner kronor.

  Per Wahlberg, ordförande i förbundsdirektionen framförde vid sammanträde den 10 maj 2019:
  Att Norrbotten valt att pausa fusionen med Bussgods i Norr AB under 2018 och in i 2019 innebär att förutsättningarna för en eventuell fusion under 2019 eller senare har förändrats och inte regleras i tidigare fattade beslut.
  Exempelvis beskrivs det i tidigare fattade beslut att fusionen ska verkställas under 2018 samt att resultatet för verksamhetsåret 2018 ska belasta respektive bolagets ägare. Någon sådan skrivning finns inte för 2019., varför Västerbotten och Västernorrland skulle riskera att belastas för delar av underskott i de andra regionernas bussgodsbolag.
  ordförande rekommenderar därför förbundsdirektionen upphäva tidigare beslut kopplade till en fusion med Bussgods i Norr AB under 2018.
  Jag bedömer att ett beslut i förbundsdirektionen om att upphäva besluten om att fusionera Bussgods i Västernorrland AB med Bussgods i Norr AB under 2018, inte förhindrar eller försvårar en eventuell framtida önskan om fusion av bussgodsbolagen i norr.
  En genomlysning av Bussgods i Västernorrland AB rekommenderas, en genomlysning som visar på ekonomi, godsflöde per linje, ekonomi i framtida bussinvesteringar där bussar med bakrumslastning ska jämföras mot kostnaden för en med endast lastning i underrum.

  Tidigare beslut
  Kommunfullmäktige beslutade den 22 oktober 2018, § 109 att:
  1. Kollektivtrafikmyndigheten förvärvar 1/3 av aktierna i det blivande gemensamma bolaget Bussgods i Norr AB
  2. Det gemensamma bolaget Bussgods i Norr AB grundas med tidigare Bussgods i Västerbotten AB som plattform för kommande fusion
  3. Kollektivtrafikmyndigheten säljer Bussgods i Västernorrland AB enligt fastställd köpeskilling till Bussgods i Norr AB
  4. Ge det gemensamma bolaget Bussgods i Norr AB tillåtelse att förvärva Bussgods i Västernorrland AB och Bussgods i Norrbotten AB och därefter genomföra en formell fusion under hösten 2018
  5. Kollektivtrafikmyndigheten som blivande ägare skjuter till ett aktieägartillskott om 1 200 000 kronor till det gemensamma bussgodsbolaget Bussgods i Norr AB
  6. Kollektivtrafikmyndigheten som blivande ägare tecknar ett borgensåtagande om 3 000 000 kronor för checkkredit till det gemensamma bussgodsbolaget Bussgods i Norr AB
  7. Resultat verksamhetsåret 2018 för Bussgods i Norrbotten AB, Bussgods i Västerbotten AB samt Bussgods i Västernorrland AB belastar tidigare ägare för respektive bolag
  8. Ovanstående beslut gäller under förutsättning att alla medlemmar i Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län fattar likalydande beslut.

  Bilagor

 • Busshållplatsen vid före detta kiosken i Ljungaverk flyttades under vårvintern 2019 till ett provisoriskt läge vid lekparken. Orsaken till flytten var att väghållningen vid hållplatsen (den ordinarie) förändrades av fastighetsägaren vilket gjorde platsen olämplig för trafik med bussar.

  I samband med etableringen av ett provisoriskt hållplatsläge uttrycktes önskemål om att hållplatsen skulle förläggas till Forumplanen i Ljungaverk, i det läge som användes tidigare när Centrumhuset fortfarande var levande.

  Tidigare fanns en väg runt Centrumhuset som användes av bussarna vid angöring till hållplatsläget. Vägen lades igen i samband med rivningen av Centrumhuset.

  För att åstadkomma ett permanent och fungerande hållplatsläge vid Forum i Ljungaverk behöver den angöringsvägen återskapas.

  Vägen återskapas som en grusbelagd väg, inte asfalt som tidigare. Arbetet utförs under sommaren 2019 och hållplatsen etableras innan skolstarten.

  Kostnaden beräknas till 20 000 kronor, hälften materialkostnad, resterande arbetskostnad.

 • Med anledning av att nuvarande regler för Ånge kommuns pris till Årets Entreprenörer inte är anpassade till den verklighet som råder i nuläget behöver de revideras.

  Reviderade regler föreslås gälla från och med utdelningen av 2019 år pris.

  Bilagor

 • Ånge kommuns tekniska förvaltning har gjort en prishöjning för lunchmaten som Stöd- och omsorg köper till daglig verksamhet inom LSS.

  Av den anledningen föreslås att Stöd- och omsorg höjer priset för lunch som serveras inom daglig verksamhet med motsvarande belopp. Priset för lunch blir 60 kr från och med den 1 juli 2019.

  Tidigare beslut
  Socialnämnden beslutade den 28 februari 2019, § 39 att:
  1. Föreslå kommunstyrelsen att kostnaden för lunch inom Stöd- och omsorg fastställs
  till 60 kr/dag från och med 2019-07-01.
  2. Avtal mellan kostorganisationen och nämndens verksamheter ska tas fram, där även
  former för reglering av priser ingår.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 maj 2019, § 73 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att kostnaden för lunch inom Stöd- och omsorg fastställs till 60 kr/dag från och med 2019-07-01.

  Bilagor

 • Peter Gunnarsson föreslår organisering av biblioteksverksamhet i Ljungaverk:
  - skolbibliotek på skolan i Ljungaverk, i en källarlokal
  -biblioteksfilial på Forum för allmänheten

  Kostnad för skolbibliotek på skolan i Ljungaverk:
  Ett av förråden i källaren.
  Åfas representant har varit och tittat på lokalerna och skall återkomma med ett kostnadsförslag.
  Skrivbord 3000:-
  Stol 3000:-
  Datordocka 1200:-
  Skärm 2000:-
  Skrivare 1000:-
  Bokhyllor 5000:-
  Böcker 15000:-
  Två hissar 250000:-
  Enligt tekniska förvaltningen behövs ingen handikappanpassning för ett skolbibliotek. Då behövs endast en dörr sättas in mellan de två lokalerna.

  Minervaskolan betalar medierna, ca 15 000 per år, medan biblioteksverksamheten bekostar bibliotekarietjänsten. Kan vara ett upplägg även för Ljungaskolan. Hur ställer sig Cordelia till att biblioteksverksamheten bekostar ett helt skolbibliotek?

  Om skolan bekostar medierna så kommer de att få större möjlighet till påverkan, exempelvis så skulle vi kunna köpa in klassuppsättningar av böcker, vilket inte är möjligt med ett integrerat bibliotek

  Årlig kostnad för biblioteksfilial på Forum Ljungaverk:
  Bibliotekstjänst, finns i budget utifrån att Albyfilialen läggs ned 75 258:-
  Bokvagn 4 000:-
  Datordocka 1 200:-
  Inköp av böcker Forum 20 000:-
  Inköp av tidskrifter 5 000:-
  Stolar 2 500 :-

  Total engångs kostnad 7 700:-
  Årlig kostnad 100 258:-

  Kostnad År 1 107 958:-

  Finansieringen.
  Utökad tid för bibliotekarien uppskattningsvis 6 timmar mer i veckan. Ex dubbla inköp, hantering av media och att hålla efter på två ställen.
  Bibliotekssystemet Book-it via Axiell kostnad 5 000: -

  Bibbla bilen kommer att stanna vid Forum varannan vecka en timme och bokhylla med uppdaterade böcker kommer att finnas.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade om fortsatt beredning av ärendet till kommunstyrelsens sammanträde den 28 maj.

  Bilagor

 • Kunskapsstegen är ett arbetsverktyg för hur bibliotek och skola ska samarbeta för att bidra till en positiv utveckling av läsning och informationskompetens hos barn och ungdomar i Ånge kommun.

  Nuvarande Kunskapsstegen beslutades i humanistiska nämnden 2010-02-24.

  Revideringen av den har skett under februari och mars 2019 av Kent Ylvesson, skolchef, Johanna Fanberg, utbildningsledare, Anton Eldh, bibliotekarie och Peter Gunnarsson, kulturchef i samråd med respektive verksamheter.

  Ärendet behandlas vid utbildningsnämndens sammanträde den 9 maj 2019.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 maj 2019, § 64 att föreslå kommunstyrelsen anta Kunskapsstegen.

  Bilagor

 • Örjan Olsson, v och Eva Wernström Persson, v har den 7 augusti 2018 lämnat in en motion om hbtq-certifiering av alla skolor i Ånge kommun.

  Motionärerna skriver:
  ”det är en god idé att hbtq-certifiera personalen vid alla kommunens skolor, då de är en viktig del i att få unga människor att trivas och må bra, oavsett könsidentitiet och sexuell läggning. Detta ligger väl i linje med skolans uppdrag att arbeta med inkludering och allas lika värde och RFSL:s kommunundersökning visar att ”utbildningsinsatser … bedöms vara en avgörande faktor för att höja hbtq-kompetensen i landets kommuner.” Hbtq-certifieringens fokus ”är hbtq-personers livsvillkor, normer kopplade till kön och sexualitet, samt vad ett hbtq-kompetent bemötande innebär. Utbildningen berör alla diskrimineringsgrunder och undersöker hur flera olika normer samverkar. Ett historiskt perspektiv ges också över hur lagar och rättigheter förändrats över tid i Sverige”. Detta ger skolpersonalen god insikt och förbereder dem på att möta alla barn och unga där de är, med ett normkritiskt och inkluderande förhållningssätt, vilket bidrar till en positiv bild av Ånge och förhoppningsvis får fler unga att vilja stanna här eller återvända och bilda familj.”

  Vänsterpartiet i Ånge föreslår
  - att all skolpersonal i Ånge kommun genomgår RFSL:s hbtq-certifiering och
  - att skolornas arbete för att motverka negativ påverkan av negativa könsnormer prioriteras och följs upp på kommunal nivå.

  Johanna Fanberg, utvecklingsledare på utbildningskontoret svarar i yttrande:
  Intentionen i motionen är god och utbildningsförvaltningen, i enlighet med motionären anser vi att alla skolor i Ånge kommun ska sträva efter att motverka negativ påverkan av negativa könsnormer.

  Alla verksamheter under utbildningsförvaltningen arbetar efter styrdokument och skollag i vilka det framgår tydligt att skolan ska främja förståelse för andra människor och dess värde. Ingen i skolan ska utsättas för diskriminering eller annan kränkande behandling på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning. Vidare finner man i läroplanens andra kapitel, Övergripande mål och riktlinjer, vilka gäller alla som arbetar i skolan att vi bland annat ska arbeta aktivt med att motverka diskriminering och kränkande behandling. Vidare ska allt vi gör i skolan vila på en demokratisk grund.

  Vi har ett långsiktigt värdegrundsarbete som genomsyrar alla våra verksamheter där vi arbetar med ett normkritiskt förhållningssätt, detta arbete genomförs på olika vis beroende på i vilken verksamhet man arbetar. Förskolan har ett arbete som tar avstamp i läroplan och olika litteratur. Till exempel Mia Heikkiläs böcker.

  I grundskolan och gymnasiet arbetar vi med olika värdegrundsövningar och fokusområden i vårt dagliga arbete med elever och personal.

  I dagsläget har vi ett långsiktigt utvecklingsarbete där vårt fokus är lärandeuppdraget samt att få våra elever behöriga att söka till gymnasieskolan. Detta medför att all vår kompetensutveckling kommer att ägnas åt detta.

  Vi ser det omöjligt att friställa våra anställda att delta i RFSLs utbildning, enligt deras hemsida tar utbildningen cirka fyra halvdagar per person fördelat under fem månader. Certifieringen skulle medföra en kostnad då vi kommer att behöva anlita vikarier till våra verksamheter.

  Tidigare beslut
  Utbildningsnämnden beslutade den 17 april 2019, § 42 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 maj 2019, § 65 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige avslå motionen. Utbildningsnämnden har inte möjlighet att friställa personal för deltagande i RFSLs utbildning. Däremot bör kommunens elevhälsoteam få tillgång till utbildning i ämnet.

  Bilagor

 • För att skapa förutsättningar för kommunens och företagens tillgång till kompetens genomför Ånge kommun ett strategiskt arbete med kompetensförsörjning. Strategin innehåller tre fokusområden: rekrytering, utveckling av organisation och medarbetare, samarbetare.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 4 september 2018, § 162 att notera informationen om kompetensförsörjningsprojektet samt starta arbetet med att skapa en kompetensförsörjningsstrategi för kommunen.
  Personal- och organisationsutskottet beslutade den 4 december 2018, § 46 att notera informationen om pågående arbete med att skapa en strategi för kompetensförsörjning.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 maj 2019, § 60 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta Strategi för kompetensförsörjning.

  Bilagor

 • Föreligger förslag till strategi för digitalisering 2019-2022.

  Strategin för Digitalisering tar utgångspunkt i kommunens vision om en atmosfär av närhet och nytänkande som gör den attraktiv att leva, bo och verka i. Strategin för Digitalisering ska vara ett stöd till kommunens nämnder och verksamheter att med hjälp av digitaliseringen nå kommunens mål.

  Kommunens strategiska arbete utgår från regeringens fem fokusområden i digitaliseringsstrategin För ett hållbart digitaliserat Sverige.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 maj 2019, § 69 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta förslag till Digitaliseringsstrategi 2019-2022.

 • Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Västernorrland begär besked på en ansökan från Nordisk Vindkraft AB som omfattar uppförande och drift av en gruppstation om upp till 31 vindkraftverk i vindpark Storåsen. Ansökningsområdet omfattar cirka 17 kvadratkilometer.

  Miljöprövningsdelegationen får endast ge tillstånd till en vindkraftsanläggning om kommunfullmäktige har tillstyrkt detta.

  Principförklaring om bygdemedel har inkommit från Nordisk Vindkraft AB.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 maj 2019, § 85 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige lämna besked på ansökan om vindkraftspark Storåsen.

  Bilagor

 • Roggafors Finnsta Vikens intresseförening har inkommit med två frågor om Vikbron:
  Roggafors Finnsta Vikens intresseförening vill inte äga Vikbron och undrar om kommunen kan ta över ägandet av bron?
  Om kommunen inte vill äga bron: har kommunen någon annan möjlighet att ta över ansvaret för Vikbron och i så fall i vilken omfattning?

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 22 november 2018, § 250 att:
  1. Under förutsättning att Roggafors Finnsta Vikens intresseförening kan garantera att de pengar Ånge kommun betalat till föreningen låses i ett separat konto får redan utbetalda medel stanna hos föreningen.
  2. Uppdra till ekonomichef att ta fram avtal mellan Ånge kommun och Roggafors Finnsta Vikens intresseförening om redan beslutade medel för 2018 och 2019. Avtalet undertecknas av kommunchef.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 maj 2019, § 86 att Sten-Ove Danielsson lämnar förslag till svar på skrivelsen till kommunstyrelsens sammanträde den 28 maj.

  Bilagor

 • Kommunchef Sara Henriksson rapporterar.

 • Föreligger förslag till anställningsavtal för uppdraget som kommunchef och chef för kommunledningsförvaltningen.

 • Kommunstyrelsen har en stående punkt för att lämna rapporter.
   

 • Information – Telia digitaliserar nätet i er kommun, ks 19/142

  Brev till kommunalrådet Sten-Ove Danielsson och kommunstyrelsen i Ånge kommun om att inte avvakta med beslut om Storåsen vindpark, ks 19/165

  Brev om Ineras nya styrelseordförande, ks 19/183

  Information till ägare i Inera, ks 19/184

  Vindkraftverk Björnberget, Storgrundsjön, ks 19/147

  Skrivelse – Beträffande Gubbaberget, det evigt återkommande, sedan juni 2012, ks 19/190

  Fråga och svar om parkering Ånge tågstation, ks 19/191

  Fråga om Vikbron, ks 19/197

  Skrivelse om Storåsen vindkraft, ks 19/206

  Skrivelse – Vår vackra natur har hittills inte gett nånting, ks 19/207-1

  Skrivelse ang ansökan om tillstånd för vindpark Storåsen, ks 19/207-2

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.