Hoppa över navigering
 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska lämna jäv eller intressekonflikt under mötet.

  Kommunstyrelse och nämnder har som rutin att inleda samtliga möten med en kontrollfråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 6 kap, 28 - 30§:
  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • Jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar.

 • Information lämnas i följande ärenden:

  KS 19/3, Ekonomirapport – Catharina Norberg, ekonomichef

  KS 19/55 Förslag till svar på revisionsrapport grundläggande granskning– Catharina Norberg, ekonomichef

  KS 19/95 Årsredovisning 2018– Catharina Norberg, ekonomichef

  KS 19/9 Rapport från utvecklingsenheten – Stefan Wallsten, chef utvecklingsenheten, Peter Gunnarsson, kulturchef och Olle Engström, bibliotekarie

  KS 18/315 Försäljning av fastigheten Klöstre 37:1 – Stefan Wallsten

  KS 19/129 Förslag till svar på remiss om energi- och klimatstrategi för Västernorrland – Emilia Rapp

  KS 19/103 Förslag till organisationsförändring inom grundskolan - Kent Ylvesson, Ove Skägg, Joakim Persson

  KS 18/309 Antal ledamöter i styrelsen för Ånge Fastighets och Industri AB och Ånge Energi AB – Joakim Persson

  KS 18/383 Förvärv av fastigheten Västerhångsta 35:2 – Joakim Persson

  Möjlighet finns att ställa frågor till berörda handläggare om dagens övriga ärenden.

 • Pelle Berglund, affärsrådgivare på Bizmaker besöker kommunstyrelsen för att informera om verksamheten.

  BizMaker arbetar för utveckling av människor, affärer och nya företag, där en stor del av verksamheten finansieras av offentliga medel. Den 1 januari 2016 startade det treåriga projektet VINK (Västernorrlands INKubator) för att under 2016–2018 bygga upp en stark regional inkubator, med affärsrådgivare och lokaler i alla kommuner, som långsiktigt arbetar för fler framgångsrika tillväxtföretag.

  1 januari 2019 startade strukturfondsprojektet SPRINT – Samverkansprojekt regional innovation och tillväxt – för att under tre år vidareutveckla det regionala innovationssystemet och främja tillväxten av fler nytänkande företag och organisationer i Västernorrland.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 26 juni 2018, § 146 att:
  1. Medfinansiera projekt SPRINT med 200 000 kronor i kontant finansiering per år 2019-2021 samt 100 000 kronor i form av arbetstid.
  2. Ambitionen är att kunna använda rekvirerat statsbidrag för att utveckla näringslivsklimatet för medfinansieringen

 • Tf. näringslivschef Mats Gustafsson återrapporterar om handlingsplan för näringslivsarbetet.

  Tidigare näringslivschef Annelie Axelsson har tillsammans med företagarna tagit fram en handlingsplan och skapat aktiviteter för att utveckla framtidens näringslivsarbete.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 september 2018, § 103 att
  1. Tacka för informationen.
  2. Avstämning sker vid kommunstyrelsens sammanträde den 9 oktober.
  Kommunstyrelsen beslutade den 9 oktober 2018, § 206 att tacka för rapporten.
  Kommunstyrelsen beslutade den 13 november 2018, § 248 att
  1. Anta förslag till handlingsplan för näringslivsarbetet.
  2. Uppföljning av arbetet sker fyra gånger per år till kommunstyrelsen.

 • Kommunens resultat 2018 är 1 610 549 kronor vilket ska jämföras med budgeterat resultat på 3 000 000 kronor och 2017 års motsvarande resultat som var 3 926 000 kronor.

  Ett av kommunens två finansiella mål är uppfyllda 2018.

  Inget av de fyra verksamhetsmål som kommunfullmäktige beslutat är av särskild betydelse för god ekonomisk hushållning är uppfyllda. Detta leder till bedömningen att kommunen 2018 inte uppnår god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv.

  Ånge Energi AB har uppnått två av de tre mål som kommunfullmäktige beslutat om för 2018 och ÅFA har nått fyra av sju mål.

  I balansräkningen finns aktierna i Ånge Fallen Kraft AB med till ett värde av 9 miljoner kronor, marknadsvärdet bedöms vara betydligt högre. Aktierna i Ånge Energi till ett värde av 6 miljoner kronor, bolagets egna kapital var 6,7 miljoner kronor vid årsskiftet. Aktierna i ÅFA finns med till ett värde av 14 miljoner kronor, ÅFA:s egna kapital var 42,3 miljoner kronor vid årsskiftet.

  2018 års aktiverade investeringar (netto) är 19 932 000 kronor. 2018-års avskrivningar är 18 489 000 kronor.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 26 mars 2019, § 41 enligt förslag till beslut.

  Bilagor

 • Föreligger förslag till Förvaltningsberättelse 2018 för vatten och avlopp. Ärendet behandlas vid tekniska nämndens sammanträde den 11 april.

  Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) ska vatten- och avloppsverksamheten (VA) bokföras och redovisas enligt god redovisningssed där resultat- och balansräkningar redovisas särskilt och där det framgår hur kostnader som är gemensamma med andra verksamheter fördelas. Enligt lagen ska redovisningen även finnas tillgänglig när den är fastställd, motivet är att tillgodose behovet att kontrollera att rätt VA-avgifter tas ut (§ 50). Avgifterna får inte överskrida de kostnader som är nödvändiga för att driva verksamheten (§ 30).

 • Enligt reglementet för kommunstyrelsen ska kommunstyrelsen se till att medel som tillhör donationsfonder och stiftelser som står under kommunens vård används enligt givna föreskrifter.

  År 2018 fanns följande donationsfonder och stiftelser i kommunens vård:
  - Premie/stipendiefonden vid skolväsendet
  - Axel/Helena Danielssons fond
  - Nellys testamente (Furubacken)

 • Kommunstyrelsen, socialnämnden och utbildningsnämnden har beslutat om åtgärder eller förslag till åtgärder för att klara budgeterat resultat 2019. Tekniska nämnden förväntas besluta om åtgärder på sitt sammanträde 11 april.

  Förvaltningscheferna lämnade ny prognos för 2019 den 1 april.
  - Kommunstyrelsen beräknas klara förväntat resultat på + 1 mkr
  - Socialnämnden, avveckling av platser i särskilt boende pågår, beviljat antal timmar i hemtjänsten ökar igen efter tillfällig minskning. Förväntat resultat bedöms kunna klaras.
  - Tekniska nämnden, förslag till åtgärder på nämndens sammansträde 11 april, osäkert hur stor kostnaden blir för rivning av Ljunga Motell
  - Utbildningsnämnden, kostnaderna för skolskjutsar och interkommunala avgifter beräknas nu bli högre än tidigare beräkningar, förvaltninen förebereder ytterligare besparingsförslag till nämnden.

  Prognosen just nu är att det saknas cirka 15 mkr för att kommunen ska nå ett nollresultat 2020. Beräkningarna baseras på kommunfullmäktiges beslut i november 2018 om oförändrade ramar för nämnderna jämfört med 2019 och 8 mkr i löneökningar 2020 samt den senaste skatteunderlagsprognosen tillsammans med befolkningsförändringarna 2018.

  Aktuella datum våren 2019:
  Regeringens vårproposition, 10 april
  Prognos kostnadsutjämning och LSS-utjämning, 26 april
  Ny skatteunderlagsprognos, 3 maj
  Presidiedag, mål, ramar och investeringar, 9 maj.

 • Revisionen har genomfört grundläggande granskning för att bedöma om nämnden har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.

  Grundläggande granskning är den granskning som varje år genomförs avseende styrelse och nämnder. Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande insamling av fakta och iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem och rutiner samt måluppfyllelse, för att kunna uttala sig i ansvarsfrågan.

  Grundläggande granskning till den del som avser delårsbokslut och årsbokslut redovisas i särskilda rapporter.

  Revisionens sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsens styrning och uppföljning kan förstärkas. Revisionen rekommenderar kommunstyrelsen:

  - att styrning och uppföljning av verksamhetsmålen ses över, bla så att samtliga mål är mätbara och kan utvärderas på ett objektivt sätt. Revisionens bedömning, utifrån att det inte finns tydliga målnivåer, att det är svårt att objektivt bedöma om målen uppnåtts eller inte. De rekommenderar att kommunstyrelsen ser över formerna för styrning och uppföljning av verksamhetsmålen. Revisionen ser positivt på att kommunstyrelsen avser att skapa ett längre perspektiv gällande styrprocessen och målvärdena.

  - att arbetet med internkontroll ses över. Revisionen anser att det i internkontrollplanen inte är tydligt att risk- och väsentlighetsanalysen utgår från verksamheternas processer och de kontroller som redan är inarbetade i processernas styrning. Brister eller avsaknad av inarbetade kontroller i processerna som är funktionella och effektiva kan därigenom upptäckas och åtgärdas i förebyggande syfte. Uppföljningen av intern kontroll avseende kontrollmoment bör därför vara inriktad på att kontrollera följsamhet till de redan inarbetade kontrollerna i processerna samt identifiera brister i dessa kontroller. Revisionen rekommenderar kommunstyrelsen att tydliggöra och förstärka arbetet kring risk- och väsentlighets- analyserna.

  Revisionen har även genomfört en grundläggande granskning av humanistiska nämndens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. I granskningen har nämnden uppgett att målet för fritid och kultur har varit svårt att följa upp på ett enhetligt sätt och att det av nämndens ledamöter upplevs som brett mål. Målet har varit ”kommunens medborgare ska erbjudas ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter”. Fritid och kultur hör från och med 2019 till kommunstyrelsens verksamhet.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 26 mars 2019 §, 44 att föreslå kommunstyrelsen svara revisionen att:
  Kommunstyrelsen beslutar att inför 2020 se över samtliga mål så att det är mätbara och kan utvärderas på ett objektivt sätt.
  Kommunstyrelsen tar del av revisionens synpunkter på humanistiska nämndens mål om fritid och kultur.
  Kommunstyrelsen noterar synpunkter vad gäller internkontroll och fortsätter påbörjat utvecklingsarbete.

  Bilagor

 • Den kommunalekonomiska utjämningen består av inkomstutjämning, kostnadsutjämning, strukturbidrag, införandebidrag och regleringsbidrag/ -avgift.

  Kostnadsutjämningen syftar till att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla kommuner och landsting att tillhandahålla invånarna service oberoende av opåverkbara, strukturella förhållanden. Systemet ska alltså inte utjämna för skillnader i ambitionsnivå eller effektivitet. Kostnadsutjämningen är solidariskt finansierad inom kommunsektorn och staten har ingen del i finansieringen, till skillnad mot inkomstutjämningen.

  I direktiven anges att översynen ska överväga om det nuvarande systemet i tillräcklig grad fångar upp större samhällsförändringar och med anledning av detta eventuellt föreslå förändringar i de delmodeller som finns, nya delmodeller eller om delmodeller ska utgå. I översynen har det även ingått att analysera möjligheterna att förenkla utjämningen.

  Remissvar ska lämnas till Finansdepartementet senast 17 maj 2019.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 26 mars 2019, § 43 att föreslå kommunstyrelsen uppdra till kommunstyrelsens arbetsutskott att lämna remissvar till Finansdepartementet.

  Bilagor

 • Revisionen har i sin grundläggande granskning rekommenderat kommunstyrelsen att styrning och uppföljning av verksamhetsmålen ses över, bl.a. så att samtliga mål är mätbara och kan utvärderas på ett objektivt sätt. Revisionens bedömning, utifrån att det inte finns tydliga målnivåer, är att det är svårt att objektivt bedöma om målen uppnåtts eller inte. De rekommenderar att kommunstyrelsen ser över formerna för styrning och uppföljning av verksamhetsmålen. Revisionen ser positivt på att kommunstyrelsen avser att skapa ett längre perspektiv gällande styrprocessen och målvärdena.

  Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige varje år upprätta en budget för nästa kalenderår, som ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under verksamhetsåret.

  Budgeten ska innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Mål, prioriterade aktiviteter och ekonomiska ramar för de olika nämnderna och kommunstyrelsen ska fastställas av kommunfullmäktige i juni, och eventuella ramjusteringar beslutas i november.

  Framtid Ånge – strategi för utveckling i Ånge kommun 2014-2020 ligger till grund för nämndernas och styrelsens mål för perioden. Strategin styr på det här sättet kommunens verksamheter men kan även inspirera krafter utanför kommunens organisation att bidra till god utveckling och sikta mot gemensamma mål.

  Dokumentet Mål och prioriteringar, Budget 2020, Ekonomisk plan 2021-2022 tas fram för att fungera som ett samlande dokument som ger en helhetsbild och underlättar arbetet i styrelse och nämnder under aktuell period. Dokumentet belyser kommunens strategi och inriktning, aktuell samhällsutveckling och ekonomiska förutsättningar sett ur Ånge kommuns perspektiv.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 26 mars 2019, § 42 att:
  1. Fortsatt beredning av ärendet till kommunstyrelsens sammanträde den 9 april.
  2. Med utgångspunkt från kommunstyrelsens mål 2019 kommer kommunstyrelsen besluta om mål för 2020.

  Bilagor

 • Ånge Energi AB har lånat pengar av kommunen för trasisteringsledningen till Alby. Lånet togs i maj 2010 och ska återbetalas eller förnyas 2019-06-30.

  Kommunfullmäktige beslutade, § 24, 2015-05-04, att halvera räntan på lånet från 3,46%. Det frigjorda utrymmet ska användas till att skriva ner värdet på anläggningen.

  2019-07-01 kommer det att återstå 29 147 272 kronor och Ånge Energi amorterar 355 454 kronor per månad.

  Enligt kommunens finanspolicy är det kommunstyrelsen som beslutar om utlåning till de helägda kommunala bolagen upp till 50 miljoner kronor.

  Tidigare beslut
  Kommunfullmäktige 2015-05-04, § 24:
  Halvera räntan på lånet till Ånge Energi AB. Det frigjorda utrymmet ska användas till att skriva ner värdet på transiteringsledningen.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 26 mars 2019, § 45 att föreslå kommunstyrelsen besluta att låna ut till Ånge Energi AB, motsvarande det som återstår av Ånge Energis lån från 2010, 29 147 272 kronor till 2022-06-30 till en ränta på 1,73 %.

 • Utvecklingsenheten rapporterar regelbundet till kommunstyrelsen om pågående verksamhet och projekt.

  Peter Gunnarsson, kulturchef med biblioteksansvar och Olle Engström, bibliotekarie informerar om förslag till organisering av biblioteksverksamhet i Ljungaverk.

  Bilagor

 • Stefan Wallsten, chef utvecklingsenheten föredrar ärendet.

  Skrivelse med nytt förslag till upplägg har den 28 februari kommit från Mid Adventure Sweden AB:
  - I samband med avstyckning av badstranden styckas Klöstre 37:1 av enligt den kartbilaga som är bifogad skrivelsen.
  - Mid Adventure Sweden AB köper del 2 (enligt kartbilagan) för köpesumman 650 000 kronor
  - Ånge kommun fortsätter att äga del 1 (enligt kartbilagan)
  - Fram till avtalsskrivning föreslås att Mid Adventure Sweden AB förlänger arrendet och skriver en avsiktsförklaring med Ånge kommun.

  Kommunen har blivit kontaktad av ett lokalt företag som visar intresse för att köpa hela eller del av fastigheten Klöstre 37:1.

  En skrivelse har den 28 januari 2019 inkommit från Mid Adventure Sweden AB. Utifrån den dialog som förts och de värdeutlåtanden som lämnats för fastigheten Klöstre 37:1 har företaget beslutat följande:
  - Företaget föreslår att det skrivs ett servitut på 100 år på badstranden, gångväg och delar av parkering istället för en avstyckning då det ändå ska skrivas för gångväg och parkering i anslutning till stranden. En avstyckning kostar både tid och pengar.
  - Enligt de värderingar som är gjorda kan företaget betala 650 000 kronor för Klöstre 37:1.

  Skrivelse och värdeutlåtande har inkommit från Mid Adventure Sweden AB om fastigheten Klöstre 37:1, med förslag till köpesumma om 741 000 kronor. Om Ånge kommun avser att stycka av marken för att äga badet osv. föreslås detta räknas av i förhållande till den hektar det gäller (46 574 kronor/ha).

  Arrendeavtalet gällande fastigheten Klöstre 37:1, som är tecknat mellan Mid Adventure och markägaren Ånge kommun, har sagts upp av arrendatorn fr.o.m. 2018-07-01. Arrendatorn är intresserad av att köpa fastigheten.

  Ett informationsmöte för allmänhet och närboende har hållits där politiska representanter deltog.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 september 2018, § 106 att uppdra till teknisk chef Ove Skägg tillsammans med verksamhetsutvecklare Anders Lindqvist:
  - Kontakta Lantmäteriet och kontrollera möjligheten till avstyckning av fastigheten där området för badplatsen behålls i kommunens regi.
  - Inhämta värdering av fastigheten från oberoende part
  Kommunstyrelsen beslutade den 18 december 2018, § att anta förslag till tidplan.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 22 januari 2019, § 8 att:
  1. Uppdra till Stefan Wallsten, chef utvecklingsenheten att föra fortsatt dialog med Mid Adventure Sweden AB.
  2. Återrapportering sker till kommunstyrelsens sammanträde den 5 februari.
  Kommunstyrelsen beslutade den 5 februari 2019, § 12 att kommunstyrelsen avböjer erbjudandet från Mid Adventure Sweden AB.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 5 mars 2019, § 34 att:
  1. Föreslå kommunstyrelsen besluta att kommunen ställer sig i grunden positiv till Mid Adventure Sweden AB:s förslag.
  2. Föreslå kommunfullmäktige att ge uppdrag till Stefan Wallsten, chef utvecklingsenheten att ta fram en mer detaljerad kartskiss som även ska innehålla planerade servitut, samt att ta fram ett förslag till avsiktsförklaring.
  Kommunstyrelsen beslutade den 12 mars 2019, § 44 att:
  1. Kommunen ställer sig positiv till Mid Adventure Sweden AB:s förslag.
  2. Uppdra till Stefan Wallsten, chef utvecklingsenheten att ta fram en mer detaljerad kartskiss
  som även ska innehålla planerade servitut, samt att ta fram ett förslag till avsiktsförklaring.
  3. Förslag till avsiktsförklaring ska godkännas av kommunstyrelsen den 9 april.
  Jäv
  Kjell Grip, kd anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av detta ärende.

 • Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län påbörjar processen kring upphandling av ny särskild persontrafik då nuvarande avtal förfaller juni 2021.

  Som medlemmar i kommunalförbundet ges möjlighet att överlåta upphandling av särskilda persontrafiken till Kollektivtrafikmyndigheten. Skolresor kan inte överlåtas enligt nuvarande lagstiftning.

  Nuvarande upphandlade särskilda persontrafik löper ut 12 juni 2021. I upphandlingen har Härnösand, Kramfors, Timrå, Ånge och Örnsköldsvik valt att överlåta färdtjänstresor, riksfärdtjänst, kommuntransporter, budtransporter och anropsstyrd kompletteringstrafik till Kollektivtrafikmyndigheten. Region Västernorrlands sjukresor och anslutna kommuners färdtjänst kan därmed genomföras samordnat, vilket ger kostnadsbesparingar. Möjligheten för kommunen att överlåta färdtjänst finns i Lag (1997:736) om färdtjänst 4 §. Begreppet särskild persontrafik inbegriper sjukresor, färdtjänst, riksfärdtjänst och skolskjuts. Varje resesätt har en särskild lagstiftning men samlas under begreppet särskild persontrafik. För skolresor är det i grunden inte tillåtet att överlåta utförandet av trafik från primärkommunen till annan huvudman då Skollag (2010:800) inte anger den möjligheten. Det är dock vanligt att detta sker för att detta anses effektivt att upphandla tillsammans med annan särskild persontrafik. Kollektivtrafikmyndigheten ställer sig positiv att mot ersättning utföra denna upphandling åt medlemskommunerna.

  Kollektivtrafikmyndigheten ansvarar i nuvarande upphandling, med dess avtal, ansvaret för sjukresor, färdtjänstresor, riksfärdtjänst, kommuntransporter, budtransporter, anropsstyrd kompletteringstrafik och skoltrafik i olika omfattning i Västernorrlands län. Det är samhällsekonomiskt gynnsamt att låta en huvudman ansvara för hela särskilda persontrafiken då resorna kan samordnas mellan olika beställda samhällsbetalda resor. Grunden för samordnad särskild persontrafik är att fordonsparken kan bestå av färre fordon och dessa kan nyttjas för alla samhällsbetalda persontransporter. När en samordnad sjukresa och färdtjänstresa sker så delas kostnaden mellan Region Västernorrland (sjukreseansvarig) och kommunen (färdtjänstansvarig) och därmed sparar samhället pengar. Om färdtjänsteuppdraget dessutom i sin helhet, med myndighetsutövningen (riktlinjer och färdtjänsthandläggning), överlåts till regional kollektivtrafikmyndighet så finns möjligheter att effektivisera kommunens resurser samtidigt lagstiftningens krav ytterligare.

  Kollektivtrafikmyndighetens planering inför upphandlingen
  - Att i samråd med kommun och region ta fram en strategi för upphandlingen av särskild persontrafik. Strategin innehåller de olika vägvalen som finns rörande fordonskvalité, miljö, prismodell med mera. Genomförs 2019.
  - Baserat på strategi leder Kollektivtrafikmyndigheten upphandlingens olika faser och når färdiga avtal för särskild persontrafik i länet. Förfrågningsunderlag med mera förankras hos kommuner och Region Västernorrland. Genomförs 2019–2020.
  - Kollektivtrafikmyndigheten driftsätter, följer upp trafikavtal och resenärer beställer resor via Din Tur kundcenter. Målet för Kollektivtrafikmyndigheten är att alla resenärer i första hand ska åka i den allmänna kollektivtrafiken och i andra hand i en samordnad särskild persontransport. I sista hand då ovan möjligheter inte finns så kan resenären åka enskilt i ett fordon. Genomförs från 2021.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 26 mars 2019, § 38 att föreslå kommunstyrelsen:
  1. Uppdra till Kommunalförbundet Kollektivtrafiken i Västernorrlands län att för Ånge kommuns räkning genomföra upphandling av särskild kollektivtrafik med avtalsstart i juni 2021.
  2. Uppdra till Kommunförbundet Kollektivtrafiken i Västernorrlands län att inom ramen för samverkan med Ånge kommun löpande informera om anbudsupphandlingen.
  3. Ånge kommun ska ges möjlighet att ta ställning till de anbud som Ånge kommun star för kostnaderna för innan Kommunalförbundet Kollektivtrafiken i Västernorrland beslutar om tilldelning.

  Bilagor

 • Ombud till årsstämma för Servanet AB och Ånge Fallen Kraft AB ska utses.

  Ånge Fastighets och Industri AB beslutade vid sammanträde den 14 juni 2018 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige se över antal ledamöter i bolagsstyrelserna för Ånge Fastighets och Industri AB och Ånge Energi AB.

  Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med tre eller fyra ersättare. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Ånge kommun. Idag är antalet ledamöter sju, med tre ersättare. Ersättare deltar vanligen i styrelsens möten.

  Bilagor

 • Joakim Persson, vd Ånge Fastighets & Industri AB informerar vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde att det finns intressenter för köp av hela eller delar av fastighetsbeståndet i Ljungaverk. Återkoppling med dessa kommer att ske och Joakim Persson återkommer till kommunstyrelsens sammanträde den 9 april.

  Joakim Persson, vd Ånge Fastighets & Industri AB och Rickard Hellström, Svefa besöker kommunstyrelsen den 5 februari för en återrapport i ärendet.

  Richard Hellström redovisar utgångsläget ur ett affärsmässigt perspektiv för en eventuell rivning av den aktuella fastigheten gentemot att sälja hela eller delar av fastighetsbeståndet i Ljungaverk.

  Ånge Fastighets och Industri AB:s vakanser för hyreslägenheter ökar. Förslag till åtgärder för att anpassa beståndet av bostadslägenheter presenterades vid styrelsens möte den 19 oktober 2018.

  Kommunen har avtal om rivning av ytterligare 16 lägenheter med Boverket. För att fullfölja avtalet ska den fastighet som ska hanteras inom avtalet först säljas till kommunen.
  Förslaget som presenteras vid styrelsens möte den 7 december är att sälja del av fastigheten Västerhångsta 35:2 (Fridhemsgatan 1-5 i Ljungaverk) för rivning inom avtalet med Boverket.

  Tidigare beslut
  Ånge Fastighets & Industri AB beslutade vid styrelsemöte den 7 december 2018, § 76 att:
  Sälja del av fastigheten Västerhångsta 35:2 (Fridhemsgatan 1-5, Ljungaverk) till Ånge kommun, att hantera inom avtalet med Boverket.
  Uppdra till vd att arbeta vidare med affärsmässiga anpassningar av bolagets fastighetsbestånd. Styrelsen fattar beslut om olika anpassningar, till exempel rivning, försäljning.
  Kommunstyrelsen beslutade den 18 december 2018, § 262 att:
  1. Uppdra till Joakim Persson, vd Ånge Fastighets & Industri AB att undersöka marknadens intresse för köp av hela Ånge Fastighets & Industri AB:s fastighetsbestånd i Ljungaverk.
  2. Bjuda in Rickard Hellström, Svefa till kommunstyrelsens sammanträde den 5 februari.
  3. Beslut om eventuellt förvärv av fastigheten Västerhångsta 35:2 fattas vid kommunstyrelsens sammanträde den 9 april 2019.
  Kommunstyrelsen beslutade den 5 februari 2019, § 7 att:
  1. Joakim Persson, vd Ånge Fastighets & Industri AB fortsätter att undersöka marknadens intresse för köp av hela eller delar av Ånge Fastighets & Industri AB:s fastighetsbestånd i Ljungaverk.
  2. Beslut om eventuellt förvärv av fastigheten Västerhångsta 35:2 fattas vid kommunstyrelsens sammanträde den 9 april 2019.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 26 mars 2019, § 39 att under förutsättning att Ånge Fastighets & Industri AB: inte kan avyttra hela eller delar av sitt fastighetsbestånd i Ljungaverk föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige köpa del av fastigheten Västerhångsta 35:2 (Fridhemsgatan 1-5, Ljungaverk).

 • Föreligger förslag till reglemente för revisorerna.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 26 mars 2019, § 48 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta förslag till reglemente för revisorerna.

  Bilagor

 • Arkivbeskrivningen ger en översikt över vilken information som finns att hämta hos myndigheten och översiktlig information om hur arkivet är organiserat.

  Enligt arkivlagen (1990:782) 6 § 2 p och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 4 kap 2 § ingår i arkivvården att varje myndighet ska upprätta en arkivbeskrivning.

  I Ånge kommuns arkivreglemente/riktlinjer för arkiv framgår att en arkivbeskrivning ska upprättas för varje myndighet (nämnd).

  Arkivbeskrivningen innehåller information om hur verksamheten är organiserad, vilken information som finns hos kommunstyrelsen, var den finns och hur man kan ta del av den.

  Arkivbeskrivningen revideras vid ny mandatperiod, vid organisationsförändringar och när redaktionella ändringar behövs (t.ex. namn).

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 26 mars 2019, § 49 att föreslå kommunstyrelsen anta förslag till arkivbeskrivning för kommunstyrelsen.

  Bilagor

 • Föreligger förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 26 mars 2019, § 50 om fortsatt beredning av ärendet till kommunstyrelsens sammanträde den 9 april.

  Bilagor

 • Riktlinjerna för Ånge kommuns styrdokument bidrar till att skapa en tydlig struktur för styrning. Dessa riktlinjer ger en minskad risk att kommunen fastställer mål eller inriktningar som krockar med befintliga styrdokument. De skapar även en systematik för revidering.

  Dokumentet behöver justeras angående hur revideringen går till. För att ett styrdokument ska sluta gälla ska ett politiskt beslut om detta krävas.

  De dokument som i dagsläget föreslås upphöra:
  alkohol-och drogpolitiskt program
  folkhälsoprogram (- utformandet av nytt dokument inom folkhälsa utarbetas genom rådet för trygghet och folkhälsa.)
  Kvalitetspolicy (– ingår numera i dokumentet Ånge kommuns styrprocess samt regler för internkontroll)

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 26 mars 2019, § 51 om fortsatt beredning av ärendet till kommunstyrelsens sammanträde den 9 april.

  Bilagor

 • Beslutsunderlag har kompletterats av Kent Ylvesson, utbildningschef, Ove Skägg, teknisk chef, Catharina Norberg, ekonomichef och Joakim Persson, vd Ånge Fastighets och Industri AB.

  Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 26 mars diskuteras vilka underlag som behöver kompletteras inför kommunstyrelsens sammanträde den 9 april. En eventuell nedläggning av Alby skola påverkar tekniska nämndens verksamhet samt Ånge Fastighets och Industri AB. Yttranden från Ove Skägg, teknisk chef och Joakim Persson, vd Ånge Fastighets och Industri AB/Catharina Norberg, ekonomichef ska utgöra beslutsunderlag inför kommunstyrelsens sammanträde.

  Linda Mattsson Bolin, vf lämnar in ett yttrande om vilka underlag som bör finnas med inför detta beslut. Kent Ylvesson, utbildningschef kommer att komplettera sitt yttrande utifrån de synpunkter som förts fram.

  För att säkerställa god kvalitet och likvärdig utbildning för alla elever i kommunen genomför utbildningsnämnden ett långsiktigt planeringsarbete för sina verksamheter. I dagsläget finns stora svårigheter att rekrytera behöriga lärare och förskollärare. Olika insatser behöver göras och en del är att se över lokalbehovet för verksamheterna.

  Utbildningsnämnden väljer att föreslå kommunstyrelsen att placera Alby skolas elever i Björkbackaskolan i Ånge. Björkbackaskolan har kapaciteten att inrymma de 227 elever som är beräknade i förslaget.

  Förskolan i Alby berörs inte av detta förslag.

  Tidigare beslut
  Utbildningsnämnden beslutade den 13 mars 2019, § 32 att utbildningsnämnden vill ta ett långsiktigt helhetsgrepp för fortsatt utveckling av kvalitet och likvärdig utbildning för eleverna i hela kommunen. Som ett steg i den riktningen föreslår utbildningsnämnden kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att Alby skolas elever placeras i Björkbackaskolan från höstterminen 2019.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 26 mars 2019, § 46 att:
  1. Komplettera beslutsunderlag utifrån förda diskussioner vid sammanträdet inför kommunstyrelsens beslut den 9 april.
  2. Föreslå kommunstyrelsen att lämna beslutsförslag till kommunfullmäktige.

  Bilagor

 • Erik Thunefors, sd har den 5 mars 2018 lämnat in en motion om att införa körkortsteori som valbar kurs på Bobergsgymnasiet. Han yrkar att kommunen inför körkortsutbildning som valbar kurs på alla utbildningar på Bobergsgymnasiet, gärna i samarbete med lokala körskolor.

  Kent Ylvesson, utbildningschef svarar i yttrande att frågan om körkortsutbildning vid Bobergsgymnasiet har dykt upp vid flera tillfällen. Senast 2016 lämnades en motion in från Erik Thunefors. Svaret lämnades då av dåvarande skolchef Urban Åström.

  Frågan om körkortsutbildning för gymnasieungdomar har lyfts både på nationell nivå och ute i flera av landets kommuner. Kramfors och Sollefteå är kommuner i vår närhet som både har utrett frågan och även provat insatsen. Sollefteå väljer dock inte att gå vidare med förslaget. Kramfors utreder nu huruvida insatsen ska finnas kvar eller ej. I dagsläget ser det ut som att Kramfors inte kommer fortsätta upphandla körkortsutbildning.

  Är ambitionen att man ska erbjuda någon form av körkortsutbildning, för elever på gymnasiet, så finns möjligheten att göra så. Man bör dock ta hänsyn till en del faktorer.

  Tjänsten bör upphandlas av en eller flera trafikskolor och insatsen ska ske i nära samarbete med gymnasieskolan.

  Om man går vidare med förslaget så bör man även klargöra huruvida körkortsutbildningen endast ska erbjudas på nationella program eller även för elever som går introduktionsprogram. Man bör även ta hänsyn till eventuell genomströmning och risken att elever inte slutför körkortsutbildningen. Tidigare har man beskrivit ca trettioprocentiga avhopp. Detta kan medföra att pengar ”kastas i sjön”.

  Om man från politiskt håll ser att man vill erbjuda våra ungdomar körkortsutbildning vid Bobergsgymnasiet ser vi från Utbildningsförvaltningen att dessa medel måste skjutas till. I dagsläget kan vi inte rymma insatsen inom Utbildningsnämndens ramar.

  Tidigare beslut
  Utbildningsnämnden beslutade den 13 mars 2019, § 24 att nämnden ser positivt på motionen.
  Om man från politiskt håll ser att man vill erbjuda gymnasieskolans ungdomar körkortsutbildning vid Bobergsgymnasiet ser nämnden att dessa medel måste skjutas till. I dagsläget kan inte insatsen rymmas inom Utbildningsnämndens ramar.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 26 mars 2019, § 47 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige avslå motionen. Motionens intention är god men den kan inte genomföras på grund av kommunens ekonomiska läge.

  Bilagor

 • Eva Mörk Månsson, s och Anette Lövgren, s har den 23 augusti 2018 lämnat in en motion där de yrkar att kommunen inför filter på kommunens samtliga datorer och nätverk inklusive skolor och förskolor som tar bort/begränsar tillgången till spelsidor och pornografiska sidor.

  Petra Malmberg, IT- chef svarar i yttrande:
  Ett porrfilter är ett webfilter där man spärrar internetsidor med visst typ av innehåll som anses oönskat. All filtrering bygger på normer och de system som finns är amerikanska. Under kategorin ”Adult”, det vill säga vuxeninnehåll, ingår allt från abort till våldsporr. Det finns dock möjlighet att manuellt tillåta både ämnesområden och specifika sidor som faller under respektive kategori. Till exempel skulle man kunna tillåta RFSU:s sidor trots att de har sexuellt innehåll, vilket kallas att vitlista.

  De webfilter IT-enheten har tittat på är molnbaserade med servrar inom EU. Att det är molnbaserat gör att filtreringen sker i realtid och sidorna spärras även när du sitter på ett annat nätverk, till exempel hemma.

  Som det ser ut i dag kan vi endast sätta ett sådant här filter på en dator/laptop. Vi har inte möjlighet att spärra läsplattor eller mobiler om de inte är uppkopplade mot kommunens nätverk.

  Det går också att blockera specifika sidor för användning under skoltid/arbetstid, så som Facebook eller Blocket.

  För- och nackdelar med porrfilter
  Ett filter är aldrig 100 procent säkert och det kan invagga i falsk säkerhet. Motståndare till porrfilter menar att det inte finns någon forskning som visar att det fungerar. Risken man ser är bland annat att man inom skolan inte i lika hög grad utbildar eleverna i att förhålla sig till all den information som finns på Internet.

  Under 2018 röstade riksdagen ner förslaget att införa porrfilter på datorer och nätverk som används i undervisning.

  En fråga som det behöver tas ställning till är beslut och administration av filtret. Vem bestämmer vilka kategorier som ska spärras? Ska vi ha olika policys för olika användare? Hur följs det upp? Även om dagens filter är mer sofistikerade än tidigare kräver det administration och uppföljning för att fungera.

  Från IT-perspektiv finns en tydlig fördel med den här typen av filter och det är säkerhetsaspekten. Skadlig kod hittas ofta på sidor med pornografiskt innehåll. Systemet gör också en säkerhetskoll på varje internetsida.

  Kostnader
  De direkta kostnaderna för ett porrfilter består av tre delar; licenskostnad, implementation och administration. Administrationen sker på IT-avdelningen.

  Vi har tagit in offerter från två leverantörer och de indikerar liknande pris.

  Kostnaden för implementation är ca 55 000 kr
  Licenskostnaden per år är ca 200 000 kr för alla användare
  Administration anser vi kan skötas inom nuvarande ramar.
  De här kostnaderna finns inte med i budget för 2019.

  IT-chef Petra Malmberg anser inte att IT- enheten kan bedöma om ett porrfilter har positiv inverkan på kommunens verksamhet, annat än ur ett säkerhetsperspektiv där de ser vissa fördelar.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 26 mars 2019, § 36 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige avslå motionen. Motionen är lovvärd men ett webfilter begränsar bara delvis möjligheterna att på arbetstid/skoltid komma åt exempelvis porrsidor. Ånge kommun är tydlig i sitt regelverk för anställda och användare av kommunens datorer, bl.a. elever, hur utrustningen får användas och där anges exempelvis att det är otillåtet att besöka så kallade porrsidor. Kostnaden om 200 000 kronor per år för ett webfilter kan därför inte motiveras.

  Bilagor

 • Länsstyrelsen Västernorrland har fått i uppdrag av regeringen att i dialog med andra aktörer i länet ta fram en ny långsiktig regional energi- och klimatstrategi. Länsstyrelsen Västernorrland har varit process- och projektledare för framtagandet av Energi- och klimatstrategi för Västernorrland och framtagandet har skett i samarbete med Region Västernorrland. Därtill har ett stort antal aktörer från länet deltagit vid de seminarier, konferenser, intervjuer etc. som lagt grunden till strategins innehåll. En remissversion av Energi- och klimatstrategi för Västernorrland har nu tagits fram och Länsstyrelsen önskar få in synpunkter.

  Emilia Rapp, hållbarhetsstrateg skriver i yttrande:
  Ånge kommun önskar ett förtydligande i var i strukturen av styrdokument som denna strategi kommer in. Gärna i form av en schematisk bild i dokumentet. Detta är viktigt för strategins position och förståelse för hur dokumentet ska användas.

  Det är bra att vi inte tar fram egna mål för länet utan tar utgångspunkt i de nationella miljömålen. Det är dessa som ska uppnås och som redan idag följs upp. Dock bör det i dokumentet nämnas hur dessa följs upp, detta för att förtydliga för en ovan läsare. Uppföljning av miljömålen blir på så sätt också uppföljning av Västernorrlands klimat- och energistrategi, vilket också behövs.

  Vi ser gärna att strategin tidsätts – förslagsvis till år 2019-2025 - samt att det förtydligas när och hur dokumentet ska uppdateras.

  Vi önskar att energieffektivisering läggs till som ett fjärde område under hållbar bygg- och fastighetssektor i det sammanfattande hjulet på sida 19. Detta är ett viktigt område för oss då det finns många hus men byggs desto färre. Energieffektivisering i befintliga byggnader bör därför lyftas.

  Under prioriterade aspekter – infrastruktur så ser vi fler utmanande sträckningar för att nå överflyttningen från vägtrafik till spårtrafik än de som lyfts i nuvarande remissversion. Vi förespråkar att vi i denna strategi ska nöja oss med skrivningen ”För att nå målet inom transportsektorn krävs en överflyttning från vägtrafik till spårtrafik” och ta bort den efterliggande text kring specifika stråk som följer. Väljer vi att ha kvar utmaningarna kring sträckor så ska alla lyftas. För Västernorrland är då utmaningarna kring Mittbanan av yttersta vikt. Tillägg gällande Mittbanan;

  Mittbanan är i behov av kapacitets-, säkerhets- och hastighetsförbättringar för att säkra behovet av gods- och persontrafik. Mittbanan sammankopplar dessutom Atlanten med Bottenhavet och inger därigenom en stor potential i minskade väg- och sjötransportbehov i framtiden.

  Svar ska inkomma till Länsstyrelsen senast 20 maj 2018.

  Bilagor

 • Föreningen Sinnenas konstpark har muntligt framfört önskan till kommunstyrelsens ordförande om bidrag för att upprätthålla parken under 2019.

  Bilagor

 • Ånge kommun har möjlighet att utse representanter till bidragsberättigade vägföreningar i kommunen:
  Alby
  Östavall
  Ljungaverk
  Torpshammar

  Ångebyn, Kyrkvägen är berättigade till bidrag för att de ligger inom tättbebyggt område enligt trafikförordningen.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutsotskott beslutade den 26 mars 2019, § 37 att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

 • Kommunchef Sara Henriksson rapporterar.

 • Kommunstyrelsen har en stående punkt för att lämna rapporter.

 • Valnämndens verksamhetsberättelse 2018, ks 19/109

  Information med anledning av ej fakturerade skolkort, ks 19/113

  Samrådsunderlag enligt MBL 6 kap 4 § inför tillståndsansökan gällande biologisk återställning på delsträcka inom Haverö Strömmars naturreservat, ks 19/115

  Meddelande om deltagande i projekt IoTXchange, ks 19/124

  Revisionsrapport: Grundläggande granskning Ånge Fastighets och Industri AB och Ånge Energi AB, ks 19/128

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.