Hoppa över navigering
 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska lämna jäv eller intressekonflikt under mötet.

  Kommunstyrelse och nämnder har som rutin att inleda samtliga möten med en kontrollfråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 6 kap, 28 - 30§:
  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • Jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar.

 • Information lämnas i följande ärenden:

  KS 18/249, Uppföljning av beslut om vårdbiträdestjänster i vård och omsorgsarbetet – Kent Ylvesson, utbildningschef och Katarina Persson, socialchef.

  KS 19/3, Ekonomirapport – Madeleine Olsson, ekonom

  KS 18/315, Fråga om försäljning av fastigheten Klöstre 37:1 – Stefan Wallsten, chef utvecklingsenheten

  KS 12/318, Revidering av riktlinjer för rekryteringspremie – Erik Kristow, personalchef

  KS 19/9, Rapport från utvecklingsenheten – Stefan Wallsten, chef utvecklingsenheten

 • Jenny Olofsson, Kommunförbundet Västernorrland besöker kommunstyrelsen och informerar om genomförd nyttoanalys av digitala tjänster i Örnsköldsviks kommun.

 • Joakim Persson, vd Ånge Fastighets & Industri AB och Rickard Hellström, Svefa besöker kommunstyrelsen för en återrapport i ärendet.

  Ånge Fastighets och Industri AB:s vakanser för hyreslägenheter ökar. Förslag till åtgärder för att anpassa beståndet av bostadslägenheter presenterades vid styrelsens möte den 19 oktober 2018.

  Kommunen har avtal om rivning av ytterligare 16 lägenheter med Boverket. För att fullfölja avtalet ska den fastighet som ska hanteras inom avtalet först säljas till kommunen.
  Förslaget som presenteras vid styrelsens möte den 7 december är att sälja del av fastigheten Västerhångsta 35:2 (Fridhemsgatan 1-5 i Ljungaverk) för rivning inom avtalet med Boverket.

  Tidigare beslut
  Ånge Fastighets & Industri AB beslutade vid styrelsemöte den 7 december 2018, § 76 att:
  Sälja del av fastigheten Västerhångsta 35:2 (Fridhemsgatan 1-5, Ljungaverk) till Ånge kommun, att hantera inom avtalet med Boverket.
  Uppdra till vd att arbeta vidare med affärsmässiga anpassningar av bolagets fastighetsbestånd. Styrelsen fattar beslut om olika anpassningar, till exempel rivning, försäljning.
  Kommunstyrelsen beslutade den 18 december 2018, § 262 att:
  1. Uppdra till Joakim Persson, vd Ånge Fastighets & Industri AB att undersöka marknadens intresse för köp av hela Ånge Fastighets & Industri AB:s fastighetsbestånd i Ljungaverk.
  2. Bjuda in Rickard Hellström, Svefa till kommunstyrelsens sammanträde den 5 februari.
  3. Beslut om eventuellt förvärv av fastigheten Västerhångsta 35:2 fattas vid kommunstyrelsens sammanträde den 9 april 2019.

 • Regelbundet återkommande rapportering från VD för ÅFA och Ånge Energi sker till kommunstyrelsen för att uppfylla Ånge kommuns ägardirektiv till bolagen. Ägardirektiven säger att bolagen ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som den begär.

  Bolagen står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente. Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

 • Arbetet med bokslut och årsredovisning för 2018 pågår.

  I slutet av december kom en ny skatteunderlagsprognos som visar att skatteintäkter och skatteutjämningsbidrag för 2019 beräknas bli 637 tkr mer än beräkningarna i den budget för 2019 som kommunfullmäktige beslutade om i november.

  Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-13, § 236, att meddela nämnderna och verksamheterna att omstruktureringar i ramfördelningen kommer att bli nödvändiga, med minskad ram för kommunstyrelsen och humanistiska nämnden.

  På kommunstyrelsens sammanträde 5 februari kommer koncernledningen att redovisa en första prognos för 2019 och förslag till åtgärder.

 • Kommunstyrelsens beslutsattestanter/ersättare ska gås igenom för eventuell revidering. Detta ska göras inför varje nytt år. Kommunstyrelsen ska inför varje år besluta om hur styrelsens nettoram ska fördelas mellan de olika ansvarsområdena.

  Förslag till fördelning av kommunstyrelsens, gemensamma nämnders och finansierings ramar per ansvarsområde har lämnats.

  Kommunstyrelsens ram har justerats med fritid och kultur som 2019 övertagits från humanistiska nämnden, färdtjänst och riksfärdtjänst som övertagits från utbildningsnämnden och är inklusive löneöversyn för 2018.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 18 december 2018, § 278:
  Anta förteckning över kommunstyrelsens beslutsattestanter och ersättare.
  Anta förteckning över gemensamma nämnders beslutsattestanter och ersättare.
  Anta förteckning över finansieringens beslutsattestanter och ersättare.
  Uppdra till kommunchefen att besluta om förändringar av beslutsattestanter och ersättare under 2019.

  Beslut om fördelning av kommunstyrelsens ekonomiska ram per ansvarsområde tas på kommunstyrelsens sammanträde i februari 2019.

 • Föreningen Folkets Hus Överturingen har sökt bygdeavgiftsmedel för ändrad värmekälla till bergvärme. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Länsstyrelsen Västernorrland att låta ansökan ligga vilande till våren 2019. Föreningen har dock uppvärmningskostnader som överstiger det driftsstöd som beviljats för 2018.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 september 2018, § 104 att bevilja föreningen Folkets Hus Överturingen 20 000 kronor i extra driftsstöd. Medlen tas ur kontot för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter.

 • Stefan Wallsten, chef utvecklingsenheten återrapporterar om den dialog som förs med Mid Adventure Sweden AB.

  Skrivelse och värdeutlåtande har inkommit från Mid Adventure Sweden AB om fastigheten Klöstre 37:1, med förslag till köpesumma om 741 000 kronor. Om Ånge kommun avser att stycka av marken för att äga badet osv. föreslås detta räknas av i förhållande till den hektar det gäller (46 574 kronor/ha).

  Arrendeavtalet gällande fastigheten Klöstre 37:1, som är tecknat mellan Mid Adventure och markägaren Ånge kommun, har sagts upp av arrendatorn fr.o.m. 2018-07-01. Arrendatorn är intresserad av att köpa fastigheten.

  Ett informationsmöte för allmänhet och närboende har hållits där politiska representanter deltog.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 september 2018, § 106 att uppdra till teknisk chef Ove Skägg tillsammans med verksamhetsutvecklare Anders Lindqvist:
  - Kontakta Lantmäteriet och kontrollera möjligheten till avstyckning av fastigheten där området för badplatsen behålls i kommunens regi.
  - Inhämta värdering av fastigheten från oberoende part
  Kommunstyrelsen beslutade den 18 december 2018, § att anta förslag till tidplan.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 22 januari 2019, § 8 att:
  1. Uppdra till Stefan Wallsten, chef utvecklingsenheten att föra fortsatt dialog med Mid Adventure Sweden AB.
  2. Återrapportering sker till kommunstyrelsens sammanträde den 5 februari.

 • Föreligger förslag till reviderade riktlinjer för rekryteringspremie.

  I samband med rekrytering av särskilt eftertraktad kompetens och nyckelpersoner kan rekryteringspremie erbjudas. Rekryteringspremien erbjuds akademiker som tillsvidareanställs inom Ånge kommun riktat mot ett antal yrkesgrupper.

  Syftet med Stanna kvar-försäkringen är att istället för högre lön erbjuda ett större belopp längre fram förutsatt att personen kvarstår i anställningen en avtalad tid, dock minst tre år.

  Inför kommunstyrelsens sammanträde den 5 februari kommer ett förslag till reviderade riktlinjer för rekryteringspremie tas fram innehållande förslag till fler yrkeskategorier att omfattas av rekryteringspremien samt eventuell premie för flyttkostnader.

  Tidigare beslut
  Personal- och organisationsutskottet beslutade den 15 maj 2018, § 27 att lämna förslag till revidering av riktlinjer för särskilda erbjudanden och åtgärder vid rekrytering, under anställningstiden och vid verksamhetsförändringar till kommunstyrelsen.
  Kommunstyrelsen beslutade den 26 juni 2018, § 138 att anta riktlinjer för rekryteringspremie.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 22 januari 2019, § 4 att uppdra till personalenheten att ta fram förslag till reviderade riktlinjer för rekryteringspremie inför kommunstyrelsens sammanträde den 5 februari.

 • Kommunstyrelsen följer upp beslut om att införa vårdbiträdestjänster i vård och omsorgsarbetet samt möjligheter att anordna ytterligare vårdbiträdesutbildningar. Kent Ylvesson, utbildningschef och Katarina Persson, socialchef föredrar ärendet.

  Tidigare beslut
  Socialnämnden beslutade den 25 juni 2018, § 111 att föreslå kommunstyrelsen (POU) att införa yrkeskategorin vårdbiträde inom socialnämndens verksamhetsområde.
  Kommunstyrelsen beslutade den 4 september 2018, § 168 att införa yrkeskategorin vårdbiträde inom socialnämndens verksamhetsområden. Ånge kommun strävar dock mot att ha utbildade undersköterskor inom socialnämndens verksamhetsområde.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 september 2019, § 105 att uppdra till Stefan Wallsten, chef utvecklingswenheten att föra dialog med berörda parter om möjligheten att snarast skapa ett till utbildningstillfälle för vårdbiträden.

 • Socialnämnden fattade beslut om reviderade "Tillämpningsanvisningar – vid beslut om insats inom omsorg enligt socialtjänstlagen 4 kap 1 §” 2018-10-29,§ 159 (SN 15/34-6).

  Nu övergår arbetet i att rent praktiskt och konkret lägga in schablontiderna och frekvenser i biståndsbesluten. Succesivt kommer alla nya biståndsbeslut att innefatta schablontider.

  Biståndsbeslut om individstöd ska enligt beslutet i Socialnämnden innebära en avgift. De första 3 månaderna är avgiftsfria och från och med den fjärde månaden införs samma avgift som inom hemtjänsten, omvårdnad/service nivå 1, 2, 3 och 4.

  Vid omprövningar av gällande beslut samt vid nya beslut ”Sociala insatser” tillämpas de nya riktlinjerna med en eller maximalt två sociala insatser.

  Tidigare beslut
  Socialnämnden beslutade den 17 december 2018, § 201 att:
  1. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att införa avgift för individstöd enligt hemtjänsttaxans fyra olika nivåer per den 2019-04-01. De tre första månaderna ska vara avgiftsfria för individstöd.
  2. De brukare som har ett aktuellt beslut ska skriftligen informeras senast under januari 2019.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 22 januari 2019, § 3 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att införa avgift för individstöd enligt hemtjänsttaxans fyra olika nivåer per 2019-04-01. De tre första månaderna ska vara avgiftsfria för individstöd.

  Bilagor

 • Eva Mörk Månsson, s har den 4 juni 2017 lämnat in en motion och önskat att förtroendevalda ska få utbildning inom HBTQ-frågor.

  Kanslichef Elin Rapp har skrivit ett yttrande angående motionen:
  Som beslutsfattare i kommunen finns många viktiga områden att ha kunskap och insikt i som till exempel barns rättigheter, minoriteters rättigheter och även om HBTQ-rättigheter. Därför kan det vara bra att politiskt bestämma om denna fråga är prioriterad framför annan information. Eller om den ska ses som en del av en fortgående process, där mer kunskap om mänskliga rättigheter förmedlas till politiker.

  En separat utbildningsdag till politiker är inte finansierad i budget, då ingår dagsarvoden och förlorad arbetsförtjänst. Uppskattad kostnad för ersättningar i samband med ett sammanträde med fullmäktige är ca 65 000 kr.
  För att inte utöka kostnaderna allt för mycket kan det vara ett alternativ att göra ett utbildningstillfälle endera vid en presidiedag, där många ledande politiker samlas, eller innan ett fullmäktigesammanträde. Alternativt att göra flera utbildningstillfällen i samband med nämndernas möten, för att nå som många som möjligt.

  Elin Rapp, kanslichef, rekommenderar i så fall att anlita RFSL som är en organisation som har fått kommunalt stöd, både i form av bidrag och genom samarbete i Ånge Pride.

  RFSL Sundsvall kan hålla utbildningar i olika omfattningar. De anpassar upplägget efter önskemål och förfrågan. Många väljer följande upplägg:
  1. Behövs kunskap om hbtq?
  2. Kort om vad RFSL är och gör
  3. Vad sexuell läggning, könsöverskridande identitet och uttryck är och kan definieras
  4. Normer och hur de påverkar oss alla
  5. Strategier på vad vi kan göra för att skapa ett mer inkluderande klimat på arbetsplatsen och i samhället

  Prisbild för utbildning som sker under en för- eller eftermiddag (kl. 8-12 alt. kl. 13-17) är 5 800 kronor + moms och reseersättning.

  Svar på motionen
  Rekommendationen är att om motionen bifalls även fördela budget därefter. Annars använda sig av de befintliga mötestillfällena, och prioritera ned andra informationer för att få tid till denna utbildning.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 22 januari 2019, § 5 att överlämna ärendet för beslut till kommunstyrelsen.

 • Utvecklingsenheten rapporterar regelbundet till kommunstyrelsen om pågående verksamhet och projekt.

 • Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har skickat remissutkast av Långtidsplan 2020-2022 till kommunalförbundets medlemmar.

  Långtidsplanen har utformats utifrån de fastställda målen i det Regionala
  trafikförsörjningsprogrammet. Remissen syftar till att ge medlemmarna möjlighet att gå igenom de inspel som gjorts i behovsframställan samt ambitionerna för den regionala kollektivtrafiken inför långtidsplanens fastställande i förbundsdirektionen.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 22 januari 2019, § 6 att föreslå kommunstyrelsen anta förslag till yttrande på remiss av Långtidsplan 2020–2022.

  Bilagor

 • Birgitta Sjögren, s har den 26 februari 2017 lämnat in en motion om stöd till föreningar.

  Hon skriver att föreningslivet är en viktig del i människors liv och för ett levande samhälle. Det blir dock allt svårare att få personer som vill ta på sig ansvarsuppdrag i styrelser. Små föreningar skulle vara hjälpt av en stödfunktion där exempelvis bokföring, utbildning och rådgivning ingår. Om det finns stöd att få kan uppdragen kännas överkomliga och det blir lättare att rekrytera till posterna.

  Motionären föreslår
  - att kommunen utreder och ser över möjligheterna för stöd och hjälp i någon form till dessa små föreningar snarast.

  Stefan Wallsten, chef utvecklingsenheten svarar i yttrande att utvecklingsenheten tillsammans med arbetsförmedlingen och Samhall under 2018 har genomfört en förstudie kring ”föreningspool” för att hjälpa föreningar. I december 2018 fick kommunen en muntlig redogörelse över föreningars behov. En skriftlig redogörelse samt ett möte mellan parterna kommer att ske under januari månad. När förstudien är klar ska den redovisas till kommunstyrelsen.

  Svar på motionen
  Rekommendationen från Stefan Wallsten är att motionen anses besvarad. När förstudien presenteras för kommunstyrelsen ska eventuella föreslag presenteras.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 22 januari 2019, § 7 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsens arbetsutskott är bemyndigade att fördela bidrag enligt specifikation inom ramen 510 000 kronor.

  Bidrag vägföreningar
  Östavall vägförening

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 23 januari 2018, § 12 att kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar följande bidrag:
  Medlemsavgift:
  SmåKom, Bergslagensgruppen, 23 986 kronor
  Bidrag:
  RFSL 10 000 kronor
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 6 mars 2018, § 26 att bevilja det fria sällskapet Länkarna bidrag med 7 500 kronor.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 15 maj 2018, § 53 att bevilja följande bidrag:
  Bidrag vägföreningar
  Ljungaverk 100 000 kr
  Medlemsavgifter
  BRIS 10 000 kr
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 30 oktober 2018, § 109 att bevilja följande bidrag:
  Vägföreningar
  Fränsta vägförening 100 000 kronor

 • Kommunstyrelsen utser representanter till Kommunförbundet Västernorrland.

  Till kommunförbundets förbundsmöte utses två ledamöter och ersättare.

  Kommunförbundets styrelse önskar att styrelsen utgörs av kommunalråd och oppositionsråd.

  Kultur- och fritidspresidiet utgörs av en majoritets- och en oppositionsföreträdare.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 22 januari 2019, § 3 att ombud till Kommunförbundet Västernorrland utses vid kommunstyrelsens sammanträde den 5 februari.

  Bilagor

 • Sten-Ove Danielsson, s har lämnat in en skrivelse med förslag om att utse ny representant för Ånge kommun i styrelsen för föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner. Han föreslår att Torbjörn Karlsson ska nomineras.

  Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner verkar för att det till vattenkraftskommuner och berörda regioner varaktigt återförs del av de värden vattenkraften genererar. Föreningen ska vara partipolitiskt neutral. Föreningen består av 36 medlemskommuner.

  Bilagor

 • Kommunallagen anger i sjunde kapitlet under rubriken ”Anställda”:
  Direktören
  1 § Styrelsen ska utse en direktör. Direktören ska ha den ledande ställningen bland de anställda och vara chef för den förvaltning som finns under styrelsen.
  Styrelsen får besluta att direktören ska ha en annan benämning.
  2 § Styrelsen ska i en instruktion fastställa hur direktören ska leda förvaltningen under styrelsen. Instruktionen ska också fastställa direktörens övriga uppgifter.

  I samband med ny mandatperiod presenteras förslag till ny instruktion för kommunchef i Ånge kommun.

 • Sten-Ove Danielsson föredrar ärendet.

  Sara Henriksson har ett tidsbegränsat chefsförordnande som kommunchef till och med 2019-04-01 med möjlighet till förlängning. Hon har i botten en tillsvidareanställning i Ånge kommun.

 • Kommunchef Sara Henriksson rapporterar.

 • Kommunstyrelsen har en stående punkt för att lämna rapporter.

 • Brev till Härjeåns om elavbrott, ks 19/16

  Revisionsrapport: Grundläggande granskning för tekniska nämnden, ks 19/37

 • Ett förslag har inkommit om gång/cykelbana längs med väg 83 mellan Tälje och Ånge. Förslagsställaren anger att det är många människor som går och cyklar längs vägen men att det inte är lämpligt och önskar en gång/cykelbana.

  Ove Skägg, teknisk chef svarar att kommunen årligen för dialog med Trafikverket om trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Byggande av gång- och cykelvägar är ofta en önskad åtgärd. För närvarande planeras en gång- och cykelväg genom Östavall, därefter i Ljungaverk och slutligen till Ålsta folkhögskola i Fränsta. Enligt Ove Skäggs bedömning är chansen liten att få Trafikverket att ändra i den regionala transportplanen och ta med detta förslag med tanke på att det är få som bor längs sträckan.

  Regler för förslag till kommunen
  Kommunfullmäktige beslutade den 23 oktober 2017, § 67 om Regler för förslag till kommunen. Alla är välkomna att lämna in förslag till kommunen. För att ett förslag ska tas upp till behandling ska förslaget
  - innehålla ett konkret förslag som kommunen kan ta ställning till
  - handla om kommunens verksamhet eller det som kommunen har ansvar för
  - inte handla om mer än en sak per förslag
  - vara till nytta för fler personer än dig själv

  Förslaget registreras och bedöms utifrån de krav som gäller för förslag. Förslaget besvaras av ansvarig tjänsteman eller politiker för det område som förslaget berör. Ärendet publiceras i kommunens webbdiarium. Förslaget och svaret redovisas därefter vid kommunstyrelsens följande sammanträde. Kommunstyrelsen kan besluta att förslaget ska utredas ytterligare samt beredas och beslutas av annan nämnd/styrelse i kommunen. Om förslaget behandlas vidare i ett andra steg får den som lämnat in förslaget en ny återkoppling med besked om beslutet.

 • Kjell Grip, kd har den 8 augusti 2018 lämnat in en motion angående näringslivsdokument.

  Han skriver ”Vi vet alla hur avgörande näringslivet och företagsklimatet är för en kommuns utveckling. Ett dokument bör snarast utarbetas med tydlig, konkret beskrivning av kommunens målsättning, policy, strategi och arbetssätt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för företag, entreprenörer och presumtiva etableringar. Ett sådant dokument som tydligt visar kommunens ambitionsnivå, vårt arbetssätt och att dessa frågor har högsta prioritet, kommer att vara ett stöd för både politiker och tjänstemän samt bidra positivt till utvecklingen i Ånge kommun.”

  Han föreslår:
  - Att kommunfullmäktige beslutar att ge näringslivsansvarig på utvecklingsenheten i uppdrag att ta fram ett förslag till dokument som beskriver hur kommunen ska agera i näringslivsfrågor och företagsservice.

  - Att kommunfullmäktige därefter beslutar att stadfästa dokumentet.

  Svar från näringslivschef Annelie Axelsson:

  Under 2018 påbörjades ett arbete med målet att förbättra näringslivsklimatet genom det nystartade Näringslivsrådet. Rådet träffades vid flertalet tillfällen där man bl.a. genomförde workshops på temat. Målet var att sammanställa en gemensam handlingsplan för det fortsatta arbetet mot ett bättre näringslivsklimat.
  Handlingsplanen (se bilaga 1) som antagits av KS 2018-11-13 kan användas som en grund till det näringslivsdokument som motionsställaren önskar. Till handlingsplanen kommer aktivitetsplaner att tillkomma där en tydligare rollfördelning kommer att påvisas i övrigt anser jag att den uppfyller motionsställarens önskemål.

  Annelie Axelsson ser det som positivt att kommunfullmäktige går in och styrker det pågående arbetet, men det är viktigt att förtydliga att handlingsplan med tillkommande aktivitetsplaner är levande dokument som kommer att förändras kontinuerligt.

  Bilagor

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.