Hoppa över navigering
 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska lämna jäv eller intressekonflikt under mötet.

  Kommunfullmäktige har som rutin att inleda samtliga möten med en kontrollfråga om jäv inför mötet.

  Du som ledamot i fullmäktige får inte delta i handläggningen av ett ärende som personligen rör dig själv, din make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående.

  Om du känner till en omständighet som kan göra att du är jävig ska du själv berätta det.

 • Under allmänhetens frågestund, har kommuninvånarna möjlighet att ställa frågor i ärenden som rör kommunens verksamhet.
  För att kunna ge bästa möjliga svar bör frågorna anmälas till Kommunkansliet senast fredagen före sammanträdet per brev, eller per e-post (ange@ange.se).

 • En stående punkt på dagordningen är ”Korta frågor och korta svar”, där ledamöter får fråga andra ledamöter. Maximalt en minut för frågan och maximalt en minut för svar. Replik tillåts. Ordföranden kan avbryta vid behov. Även ersättare som inte tjänstgör ska tillåtas ställa frågor.

 • Kerstin Henriksson, vf har avsagt sig följande uppdrag:
  - ordinarie ledamot i kommunfullmäktige
  - ordinarie ledamot i socialnämnden
  - ersättare för socialnämnden i Kommunala handikapp- och pensionärsrådet.

  Camilla Norman, vf har avsagt sig uppdraget som ersättare i socialnämnden.

  Vår Framtid nominerar till fyllnadsvalet xx, vf som ledamot och xx, vf som ersättare i socialnämnden.
  Socialnämnden utser ersättare i Kommunala handikapp- och pensionärsrådet efter Kerstin Henriksson.

  Marie Lorentzon, s har avsagt sig uppdraget som ersättare i Bräcke och Ånge Bygg- och Miljönämnd.
  Socialdemokraterna nominerar till fyllnadsvalet xx.

  Sten-Ove Danielsson, s har avsagt sig uppdraget som ledamot i Samordningsförbundet Ånge.
  Socialdemokraterna nominerar till fyllnadsvalet xx.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 17 december 2019, § 231 punkt 2 att föreslå kommunfullmäktige utse Erik Lövgren, s som ordinarie ledamot för Ånge kommun i Kommunförbundet Västernorrlands styrelse från och med 2020-02-01.

  Bilagor

 • Revisionens ordförande Roger Sundin presenterar revisionsrapporten Uppföljande granskning av drogförebyggande arbete.

  Bilagor

 • Enligt nuvarande arbetsordning har kommunalråd som inte är ledamot i kommunfullmäktige endast yttranderätt.

  Enligt Kommunallagen 5 kap. 39 §: en förtroendevald som anges i 4 kap. 2 § första stycket och som inte är ledamot i fullmäktige har rätt att närvara vid fullmäktiges sammanträden. Sådan förtroendevald får delta i överläggningar och framställa förslag men inte delta i besluten.

  Arbetsordningen kompletteras därför under punkt 18 Yttranderätt vid sammanträden med att kommunalråd förutom yttranderätt även har rätt att framställa förslag.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 4 februari 2020, § 8 att föreslå kommunfullmäktige anta förslag till reviderad arbetsordning för Ånge Kommunfullmäktige.

  Bilagor

 • Elin Rapp, kanslichef/kommunsekreterare har tagit fram förslag till reviderade regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun och dess bolag.
  Förslagen i korthet:
  - Ledamöter av revisorerna får hel- och halvdagsarvode istället för nuvarande årsarvodering. Vice ordförande i revisorerna får ett årsarvode om 2,5%
  - Regler om tjänsteställe för förtroendevalda har förtydligats
  - Ånge Fastighets och Industri AB:s vice ordförande får ett årsarvode om 2,5%

  Tidigare beslut
  Kommunfullmäktiges presidium/arvodeskommitté beslutade den 13 november 2019, punkt 2 att:
  1. Uppdra till Elin Rapp, kanslichef/kommunsekreterare att, utifrån förda diskussioner, sammanställa reviderade Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun och dess bolag.
  2. Föreslå kommunfullmäktige anta reviderade Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun och dess bolag.
  Kommunstyrelsen beslutade den 4 februari 2020, § 7 att föreslå kommunfullmäktige anta reviderade Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun och dess bolag.
  Jäv
  Mikael Johansson, s anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

  Bilagor

 • Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken och erbjuds idag till personer berättigade till färdtjänst dygnet runt och alla dagar.

  Antalet resor är i dagens regelverk begränsat till 192 enkelresor per år.

  Förslaget till förändrade regler innebär att färdtjänst erbjuds vardagar mellan klockan 05:00 – 23:00, lördag, söndag och helgdag mellan klockan 06:00 – 22:00 samt att begränsningen av antal färdtjänstresor tas bort.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 3 december 2019, § 150 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fastställa regelverk för färdtjänst och riksfärdtjänst enligt föreliggande förslag.
  Kommunstyrelsen beslutade den 17 december, § 217 att föreslå Kommunfullmäktige fastställa regelverk för färdtjänst och riksfärdtjänst enligt föreliggande förslag.

  Bilagor

 • Föreligger förslag till ändring av Allmänna lokala föreskrifter för Ånge kommun.

  Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2019, § 89 i ärendet Motion om hundbad att ändring av Allmänna lokala föreskrifter för Ånge kommun genomförs för att möjliggöra hundbad vid Träporten/naturum Ånge och turistbyrå i Borgsjö.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 21 januari 2020, § 11 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna ändring av Allmänna lokala föreskrifter för Ånge kommun.
  Kommunstyrelsen beslutade den 4 februari 2020, § 23 att föreslå kommunfullmäktige godkänna ändring av Allmänna lokala föreskrifter för Ånge kommun.

  Bilagor

 • Under vissa förutsättningar som anges i 18 kap 2 § ärvdabalken ska socialnämnden tillfälligt förvalta dödsbo och enligt 5 kap 2 § begravningslagen ordna gravsättning för den som saknar någon som kan ordna det. Ånge kommun har rätt att ta ut ersättning av dödsboet för sina kostnader och åtgärder. I Ånge kommun saknas beslut om vilket belopp som ska gälla för sådana kostnader. Detta innebär att kommunfullmäktige behöver fatta beslut om taxa.

  När någon har avlidit ska enligt 18 kap 1§ ärvdabalken dödsbodelägarna gemensamt förvalta den dödes egendom under boets utredning. Om inte någon kan ta hand om den dödes egendom så skall dödsfallet anmälas till socialnämnden. Socialnämnden skall då fullgöra det som krävs och vad som normalt åligger dödsbodelägarna att tillfälligt förvalta dödsboet, så kallad provisorisk dödsboförvaltning.

  Dödsboförvaltning kan resultera i flera former av beslut som att överlämna förvaltning och avveckling till anhöriga, Allmänna arvsfonden, god man eller att med fullmakt avveckla dödsboet. Arbetet är ofta tidskrävande.

  Förslagsvis fastställs taxan till 0,8 % av gällande prisbasbelopp per timme exklusive moms (372 kr/timme 2019). Eftersom avgiften är knuten till prisbasbeloppet justeras den årligen. Denna kostnad faktureras till de dödsbon som har tillgångar och kommer således inte belasta anhöriga eller de dödsbon som saknar tillgångar.

  Tidigare beslut
  Socialnämnden beslutade den 26 november 2019, § 172 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige:
  1. Kommunen tar ut ersättning av dödsbo för sina kostnader för provisorisk dödsboförvaltning respektive för gravsättning.
  2. För faktiskt nedlagd handläggningstid tas en ersättning med 0,8 % av gällande prisbasbelopp per timme, exklusive moms (372 kr/timme 2019). Avgift tas ut för varje halvtimme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halvtimme tas ingen timavgift ut. Därutöver tas ersättning ut för utlägg som kommunen haft för att utföra sitt uppdrag.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 januari 2020, § 6 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige:
  1. Kommunen tar ut ersättning av dödsbo för sina kostnader för provisorisk dödsboförvaltning respektive för gravsättning.
  2. Utse socialnämnden att fullgöra kommunens ansvar för gravsättning enligt 5 kap. 2 § begravningslagen. Socialnämndens reglemente uppdateras med detta.
  3. För faktiskt nedlagd handläggningstid tas en ersättning med 0,8 % av gällande prisbasbelopp per timme, exklusive moms (372 kr/timme 2019). Avgift tas ut för varje halvtimme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halvtimme tas ingen timavgift ut. Därutöver tas ersättning ut för utlägg som kommunen haft för att utföra sitt uppdrag.
  Kommunstyrelsen beslutade den 4 februari 2020, § 18 att föreslå kommunfullmäktige:
  1. Kommunen tar ut ersättning av dödsbo för sina kostnader för provisorisk dödsboförvaltning respektive för gravsättning.
  2. Utse socialnämnden att fullgöra kommunens ansvar för gravsättning enligt 5 kap. 2 § begravningslagen. Socialnämndens reglemente uppdateras med detta.
  3. För faktiskt nedlagd handläggningstid tas en ersättning med 0,8 % av gällande prisbasbelopp per timme, exklusive moms (372 kr/timme 2019). Avgift tas ut för varje halvtimme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halvtimme tas ingen timavgift ut. Därutöver tas ersättning ut för utlägg som kommunen haft för att utföra sitt uppdrag.

  Bilagor

 • Föreligger förslag till nytt ägaruppdrag för Medelpads Räddningstjänstförbund 2020–2023.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 januari 2020, § 11 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta nytt ägaruppdrag för Medelpads Räddningstjänstförbund 2020–2023.
  Kommunstyrelsen beslutade den 4 februari 2020, § 22 att föreslå kommunfullmäktige anta nytt ägaruppdrag för Medelpads Räddningstjänstförbund 2020–2023.

  Bilagor

 • Kent Ylvesson, utbildningschef återrapporterar om kostnader för:
  - fullständig körkortsutbildning för elever i årskurs 2 på Vård- och omsorgsprogrammet: total kostnad om 180 000 kronor per år.
  - fullständigt körkort för samtliga elever i årskurs 2: total kostnad om 1 296 000 kronor per år.
  - teoriutbildning för samtliga elever i årskurs 2: total kostnad om 633 600 kronor per år.

  Kostnad för administration tillkommer, enligt tidigare beräkning 110 000 kronor per år.

  Kent Ylvesson, utbildningschef återrapporterar efter vidare utredning vad kostnaden per elev är för fullständig körkortsutbildning.

  Studie- och yrkesvägledarna har ställt frågan till nuvarande årskurs 9 om körkortsutbildning på Bobergsgymnasiet skulle ha betydelse för deras kommande gymnasieval. Inget entydigt svar framkom.

  Kent Ylvesson, utbildningschef har lämnat svar på återremiss av motionen. Förvaltningen anser fortfarande att intentionen i motionen och återremissen är god, men att följande aspekter bör beaktas:

  ”Lagstiftningsläget
  I dagsläget kan vi inte se att någon lagstiftning lägger hinder i vägen för att erbjuda körkortsutbildning på vissa program, t ex nationella yrkesprogram. Utbildningen bör fortfarande ligga utanför fastställt schema och blir då en extra insats.

  Kostnader
  Kostnaderna finns kvar, men blir lägre. Det kommer sig av att de kostnader som redovisades i förra svaret var kopplade till antal elever. Med färre elever blir kostnaden lägre. Det är dock fortfarande en kostnad som ska hanteras i ett för kommunen besvärligt ekonomiskt läge. Det finns inte resurser i gymnasieskolans budget för att hantera detta. Dessa medel måste fortfarande tillföras gymnasieskolan.

  Administration och hantering
  Även med ett lägre elevantal så måste körkortsutbildningen fortfarande hanteras. Erfarenheterna från Kramfors måste här beaktas. Kostnader för administration tillkommer även med färre elever.

  Effekter för lokala körskolor
  En sådan här verksamhet måste upphandlas enligt LOU. Det är inte helt säkert att de lokala körskolorna klarar kraven för en sådan upphandling där de tvingas konkurrera med större körskolor i exempelvis Östersund och Sundsvall.

  Mottagande hos elever och deras vårdnadshavare
  Rektors bedömning är att det finns en stark känsla för upplevd rättvisa hos våra elever och även deras vårdnadshavare. Det kommer med stor sannolikhet att bli protester från elever på program som inte får möjlighet att delta i denna utbildning. Detta måste i så fall hanteras.

  Om man från politiskt håll ser att man vill erbjuda våra ungdomar körkortsutbildning vid Bobergsgymnasiet ser vi från utbildningsförvaltningen att dessa medel måste skjutas till även om man riktar insatsen till elever på vissa nationella program. I dagsläget kan vi inte rymma insatsen inom Utbildningsnämndens ramar. Då kommunen står inför svåra ekonomiska utmaningar bör man noggrant överväga om detta är en insats att satsa på när all verksamhet behöver spara.”

  Erik Thunefors, sd har den 5 mars 2018 lämnat in en motion om att införa körkortsteori som valbar kurs på Bobergsgymnasiet. Han yrkar att kommunen inför körkortsutbildning som valbar kurs på alla utbildningar på Bobergsgymnasiet, gärna i samarbete med lokala körskolor.

  Tidigare beslut
  Utbildningsnämnden beslutade den 13 mars 2019, § 24 att nämnden ser positivt på motionen.
  Om man från politiskt håll ser att man vill erbjuda gymnasieskolans ungdomar körkortsutbildning vid Bobergsgymnasiet ser nämnden att dessa medel måste skjutas till. I dagsläget kan inte insatsen rymmas inom Utbildningsnämndens ramar.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 26 mars 2019, § 47 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige avslå motionen. Motionens intention är god men den kan inte genomföras på grund av kommunens ekonomiska läge.
  Kommunstyrelsen beslutade den 9 april 2019, § 72 att föreslå kommunfullmäktige avslå motionen. Motionens intention är god men den kan inte genomföras på grund av kommunens ekonomiska läge.
  Kommunfullmäktige beslutade den 29 april 2019, § 31 att motionen återremitteras till kommunstyrelsen. Utredning ska genomföras av möjlighet att till en början rikta insatsen med körkortsutbildning till elever på vissa nationella program och om upphandling av körkortsutbildning kan gynna lokala trafikskolor.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 20 augusti 2019, § 96 att kommunstyrelsens arbetsutskott ser positivt på motionen. Vidare utredning behövs om vad som kan ingå i ett erbjudande om körkortsutbildning för elever på Bobergsgymnasiet och kostnaden för det.
  Kommunstyrelsen beslutade den 12 november 2019, § 195 om:
  1. Fortsatt beredning till kommunstyrelsens sammanträde den 17 december 2019.
  2. Uppdra till Kent Ylvesson, utbildningschef att undersöka kostnader för:
  - fullständig körkortsutbildning för elever i årskurs 2 på Vård- och omsorgsprogrammet
  - fullständigt körkort för samtliga elever i årskurs 2, samt
  - teoriutbildning för samtliga elever i årskurs 2.
  Kommunstyrelsen beslutade den 17 december 2019, § 228 att föreslå kommunfullmäktige avslå motionen.

  Bilagor

 • Vår Framtid har genom Leif Edh den 30 april lämnat in en motion om personalförsörjning.

  Leif Edh skriver att arbetsmiljön för kommunens anställda är väldigt viktig och vi behöver ständigt utvärdera och följa upp arbetsmiljön för att kunna åtgärda problem.

  Han föreslår:
  - att kommunen ställer om sin planering av bemanning, alternativt som pilotprojekt, så den styrs av behovet och inte av ett nyckeltal
  - att kommunen mäter de anställdas upplevelse både före och efter förändringen/projektet, så fakta tydliggörs på förändringens effekter.

  Socialchef Katarina Persson svarar i yttrande:
  ”Bemanningen inom vård och omsorg idag styrs av två olika metoder beroende på lagstiftaren.

  Hemtjänsten styrs enbart av beviljad tid. Därför är den verksamheten komplicerad att beräkna behov. Där får brukaren en beviljad insats som det sedan görs en tidsbedömning för att kunna bemanna.

  Inom SÄBO är det mer komplex. Där finns lag på viss bemanning. Skulle det enbart gå på beviljad insatts skulle detta kunna slå åt båda håll. Tex, om du har karaktär av psykiskt dåligt mående med stor oro kanske du inte behöver stora omvårdnadsinsatser. Då skulle detta i ett system påverka insatserna negativt. Precis som det kan göra om brukaren har behov av dubbelbemanning och omfattande behov.

  Detta är en komplicerad fråga som även lyfts nationellt. Dom flesta kommuner har nyckeltal vilket baserar sig på evidens. Däremot börjar denna beräkning bli omodern utifrån att lagen förändras.

  Nya översynen av socialtjänstlagen styr mot en mer förebyggande inriktning. Detta kommer att bli svårt att prioritera utifrån dagens arbetssätt och nyckeltal.

  Detta är en nödvändig fråga som kräver nya sätt att tänka och större strukturella förändringar. Socialnämnden tittar på dom kommuner som har påbörjat denna resa. Det finns en del goda exempel.

  Socialnämnden stödjer andemeningen i motionen men anser att arbetet redan påbörjats och är nödvändig för att i framtiden klara av utmaningarna som kommer. Personalförsörjngen och att möta behovet hos våra brukare/patienter kräver nya tankesätt.”

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 3 december 2019, § 153 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige avslå motionen. Socialnämnden arbetar redan med frågan.
  Kommunstyrelsen besluade den 17 december 2019, § 219 att föreslå kommunfullmäktige avslå motionen. Socialnämnden arbetar redan med frågan.

  Bilagor

 • Ove Skägg, teknisk chef svarar på återremiss:
  Det har framkommit under ärendets gång att det skulle vara möjligt att medfinansiera insamlingen via registerhållningsavgifter från Transportstyrelsen. Vid kontroll med ansvariga på Transportstyrelsen så är det inget man känner till, däremot så har det tidigare funnits politiska förslag på att nyttja delar av registerhållningsavgiften för insamling som inte antagits.

  Vår Framtid har genom Leif Edh den 30 april 2019 lämnat in en motion om insamling av skrotbilar.

  Leif Edh skriver att Ånge kommun tidigare har genomfört en skrotbilskampanj för att minska ner antalet skrotbilar som finns uppställda runt om i kommunen. Vår Framtid vill att detta initiativ permanenteras, så att vi får ett kontinuerligt fokus på återvinning av bilar. Kommunen bör undersöka huruvida det producentansvar som finns på bilar kan medfinansiera kostnaderna samt därefter beräkna fram en egenavgift för bilägaren.

  Vår framtid yrkar:
  - att kommunen startar arbete med om/hur producentansvaret kan vara med i finansieringen
  - att kommunen utifrån en upphandling tar reda på avgifterna för denna tjänst och räkna fram en egenavgift för bilägaren
  - att kommunen genomför detta innan mandatperiodens slut.

  Ove Skägg, teknisk chef skriver i förslag till motionssvar:
  ”Tekniska kontoret har varit i kontakt med motionären och förklarat att hämtning/insamling inte ingår i producentansvaret, och man kan därför inte förvänta sig att de ska ta kostnader för det de inte behöver. De är möjligt idag att lämna in skrotbilar i Ånge utan kostnad om de är kompletta, däremot kan man få betala en avgift om bilen saknar väsentliga delar exempelvis motor, växellåda eller likvärdiga delar.

  I producentansvaret ingår att ha ett mottagningssystem.
  Jonnys bildemontering i Ånge är villig att hämta bilar mot timersättning men att det är svårt att beräkna en fast ersättning då det kan skilja ganska mycket i avstånd till bilarna inom
  kommunen.

  För att hålla ned kostnaden föreslår han att hämtning sker inom viss tid så att det går att samordna transporterna.

  Utifrån att det här inte är ett kommunalt ansvar så behöver inte kommunen upphandla tjänsten, utan det skulle räcka med att vi är behjälpliga med informationen om vad det kostar att få sin skrotbil hämtad.”

  Tidigare beslut
  Tekniska nämnden beslutade den 22 augusti 2019, § 41 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta förslag till motionssvar.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 september 2019, § 107 att föreslå kommunstyrelsen föreeslå kommunfullmäktige:
  1. Anse motionen besvarad.
  2. Frågan om hantering av skrotbilar i Ånge kommun ska initieras under 2020.
  Kommunstyrelsen beslutade den 8 oktober 2019, § 164 att föreslå kommunfullmäktige:
  1. Anse motionen besvarad.
  2. Frågan om hantering av skrotbilar i Ånge kommun ska initieras under 2020.
  3. Informera på kommunens webbplats om anmälan och hantering av skrotbilar.
  Kommunfullmäktige beslutade den 21 oktober 2019, § 75 att motionen återremitteras till kommunstyrelsen. Eftersom ny information om möjlig finansiering finns bör dessa tas i beaktande i en ny handläggning.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 januari 2020, § 7 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige:
  1. Bifalla den första att-satsen. Utredning gällande producentansvaret är genomförd. Det finns inga externa finansieringsmöjligheter till skrotbilsuppsamling. Med hänvisning till detta avslås den andra och tredje att-satsen.
  2. Informera på kommunens webbplats om anmälan och hantering av skrotbilar.
  Kommunstyrelsen beslutade den 4 februari 2020, § 17 att föreslå kommunfullmäktige:
  1. Bifalla den första att-satsen. Utredning gällande producentansvaret är genomförd. Det finns inga externa finansieringsmöjligheter till skrotbilsuppsamling. Med hänvisning till detta avslås den andra och tredje att-satsen.
  2. Informera på kommunens webbplats om anmälan och hantering av skrotbilar.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i juni och december.

  Hantering av motioner:
  Inkomna motioner fördelas till rätt instans vid kansliets veckovisa beredning. Berörd nämnd diarieför, fördelar till handläggare med instruktion för besvarande samt information om senaste svarsdatum. Genomgångar av status ska ske månadsvis i kansliet. Motionen publiceras på www.ange.se/motioner.

  Enligt kommunallagen 5 kap 35 §:
  En motion eller ett medborgarförslag ska om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes.

  Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning.

  Obehandlade motioner:
  Motion om arbetskläder till förskolepersonal
  Motionär: Örjan Olsson, v, Eva Arph Wernström, v
  Inlämnad: 2020-02-06
  Diarienr: 20/65
  Motionen har lämnats till utbildningsnämnden för yttrande.

  Motion om att starta lastbilsförarutbildning
  Motionär: Erik Thunefors, sd
  Inlämnad: 2020-01-29
  Diarienr: 20/54
  Motionen har lämnats till utbildningsnämnden för yttrande.

  Motion om att synliggöra nyckeltal på hemsidan
  Motionär: Jan Filipsson, s, Mikael Johansson, s
  Inlämnad: 2020-01-29
  Diarienr: 20/53
  Motionen bereds av kommunledningsförvaltningen.

  Motion om upprustning av bibliotek i Fränsta
  Motionär: Magdalena Flemström, c
  Inlämnad: 2019-11-22
  Diarienr: 19/365
  Motionen bereds av kommunledningsförvaltningen.

  Motion om medborgardialog
  Motionär: Jan Filipsson, s
  Inlämnad: 2019-11-18
  Diarienr: 19/357
  Motionen bereds av kommunledningsförvaltningen.

  Motion om upprustning av bibliotek i Fränsta
  Motionär: Magdalena Flemström, c
  Inlämnad: 2019-11-22
  Diarienr: 19/365
  Motionen bereds av kommunledningsförvaltningen.

  Motion om redovisning av avslutningssamtal
  Motionär: Örjan Olsson, v, Eva Arph Wernström, v
  Inlämnad: 2019-09-09
  Diarienr: 19/280
  Motionen har lämnats till utbildningsnämnden för yttrande.

  Motion om insamling skrotbilar
  Motionär: Leif Edh, vf
  Inlämnad: 2019-04-30
  Diarienr: 19/158
  Motionen behandlas vid dagens sammanträde.

  Motion om solceller
  Motionär: Jakim Bäckström, vf
  Inlämnad: 2019-04-30
  Diarienr: 19/157
  Motionen bereds av kommunledningsförvaltningen.

  Motion om personalförsörjning
  Motionär: Leif Edh, vf
  Inlämnad: 2019-04-30
  Diarienr: 19/155
  Motionen behandlas vid dagens sammanträde.

  Motion om att införa körkortsteori som valbar kurs på Bobergsgymnasiet
  Motionär: Erik Thunefors, (-)
  Inlämnad: 2018-03-05
  Diarienr: 18/86
  Motionen behandlas vid dagens sammanträde.

 • Verksamhetsberättelse för valnämnden 2019, ks 19/377-1, -2

  Skrivelse om kärnkraft i Bottenviken, ks 19/400-1, -2, -3

  Regionstyrelsen § 351 Framtagande av regional bredbandsstrategi, ks 19/405-1

  Förbundsdirektionens sammanträde § 209 Varumärkesplan 2020-2022, ks 19/406-1

  § 222 KS Uppföljning av beslut – motion om frivilligcentral, ks 16/156-12

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.