Hoppa över navigering
 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska lämna jäv eller intressekonflikt under mötet.

  Kommunfullmäktige har som rutin att inleda samtliga möten med en kontrollfråga om jäv inför mötet.

  Du som ledamot i fullmäktige får inte delta i handläggningen av ett ärende som personligen rör dig själv, din make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående.

  Om du känner till en omständighet som kan göra att du är jävig ska du själv berätta det.

 • Under allmänhetens frågestund har kommuninvånarna möjlighet att ställa frågor i ärenden som rör kommunens verksamhet.
  För att kunna ge bästa möjliga svar bör frågorna anmälas till Kommunkansliet senast fredagen före sammanträdet per brev, eller per e-post (ange@ange.se).

 • En stående punkt på dagordningen är ”Korta frågor och korta svar”, där ledamöter får fråga andra ledamöter. Maximalt en minut för frågan och maximalt en minut för svar. Replik tillåts. Ordföranden kan avbryta vid behov. Även ersättare som inte tjänstgör ska tillåtas ställa frågor.

 • Kommunfullmäktige beslutade i juni att anta förslaget till Mål och prioriteringar, Budget 2020, ekonomisk plan 2021–2022 innehållande:
  - Ekonomi, finansiering och ramfördelning
  - Finansiella mål
  - Verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning
  - Mål för kommunstyrelse och nämnder
  - Investeringar 2020–2024

  Nämndernas beslut (augusti 2019) om budget 2020:
  - Tekniska nämnden, med minskning av tjänst och höjning av renhållningstaxan så klarar nämnden tilldelad ram 2020
  - Utbildningsnämnden har på sitt sammanträde beslutat om besparingar på 3 miljoner kronor, varav musikskolans budget minskas med 1 miljon kronor, nämnden har även lämnat uppdrag till förvaltningen att fortsätta ta fram förslag till strukturförändringar i verksamheten som ger ytterligare långsiktiga effektiviseringar de kommande åren.
  - Socialnämnden har beslutat om besparingar på 3,2 miljoner kronor varav minskning av antalet platser på särskilt boende är 2,5 miljoner kronor och verksamhetsmässiga och organisatoriska förändringar i verksamheten är 0,7 miljoner kronor.

  Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram förslag till budget som innebär förändringar av öppethållande på badhus och bibliotek samt minskning av föreningsbidragen.

  Kommunstyrelsen beslutade den 3 september:
  1. Uppdra till tjänstemannaorganisationen att genomföra de besparingsförslag som beslutats i nämnderna. Kommunstyrelsens förslag till besparingar läggs fram vid kommunstyrelsens
  sammanträde den 8 oktober.
  2. Det finns en bred politisk överenskommelse för ett nytt kostnadsutjämningssystem på
  nationell nivå. Ny ramfördelning tas därför upp för beslut vid kommunfullmäktiges
  sammanträde i oktober och november.

  SCB har den 1 oktober presenterat beräknat utfall av ett nytt kostnadsutjämningssystem.

  Bakgrund
  Budgetförslaget för 2020–2022 är beräknat utifrån en befolkningsminskning på 150 personer 2019 och 100 personer 2020 och 2021.

  Förslaget förutsätter:
  - oförändrad skatt, 23,33%
  - beslut om organisationsförändringar
  - beslut om förändrad ambitionsnivå

  Beslut om förändringarna kommer att fattas av styrelse, nämnder och i visa fall av kommunfullmäktige under hösten 2019.

  7,5 miljoner kronor har avsatts till löneöversyn 2020, jämfört med andra kommuner i närområdet är det en låg nivå.

  I samband med att investeringen i nytt reningsverk 2020 kan kommunen vara i behov av att uppta lån.

  Kommunerna står inför stora problem att klara kompetensförsörjningen kommande år och därför avsätts särskilda pengar 2020-2022 för kompetensförsörjning och digitalisering. Kommunens översiktsplan är sedan 2004 och 200 000 kronor avsätts 2020 och 2021 för att genomföra en revidering. 2021–2022 avsätts särskilda pengar för uppdatering av detaljplanerna.

  Investeringsbudget
  Kommunfullmäktige beslutade i juni om investeringsbudget 2020–2024 om totalt 74,8 miljoner kronor 2020.

  Kommunstyrelsen beslutade den 25 juni, § 127 att föreslå kommunfullmäktige utöka kommunstyrelsens investeringsbudget med 30 miljoner kronor för ombyggnation av Fränsta sim- och sporthall.

  De totala investeringarna 2020 beräknas då till 104,8 miljoner kronor vilket innebär att nyupplåning måste göras.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 12 november 2019, § 183:
  1. Föreslå kommunfullmäktige besluta:
  Godkänna ramfördelning 2020 - 2022 där förutsättningen är att riksdagen beslutar om nytt kostnadsutjämningssystem som beräknas ge 16 miljoner kronor ytterligare till kommunen.
  Följande förändringar i ramfördelning jämfört med kommunfullmäktiges beslut från juni.
  - Revision: -
  - Kommunstyrelsen: + 1,3 mkr,
  - Tekniska nämnden: + 1,5 mkr
  - Utbildningsnämnden: + 13 mkr
  - Socialnämnden: + 11,4 mkr
  - Gemensamma nämnder/förbund: +0,9 mkr
  - Pensioner: - 0,5 mkr
  - Omställningskostnad: - 5,2 mkr
  - Kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter: + 4,5 mkr
  Ramjusteringarna är inklusive kompensation för utfallet av 2019-års löneöversyn.
  Godkänna investeringsbudget 2020 inklusive investering i Fränsta sim- och sporthall (30 mkr) och justering av socialnämndens investeringsbudget (350 tkr).
  Ge kommunstyrelsen rätt att under år 2020 nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under år 2020, med totalt 90 000 000 kronor.
  Kommunstyrelsen har under år 2020 rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2020.
  2. Kommunstyrelsen beslutar om följande förändringar i verksamheten 2020:
  - Gemensam chef utvecklingsenheten och personalenheten
  - Minskning av föreningsbidrag med 0,4 mkr
  - Minskning av budget för utvecklingsenhet/näringsliv med 1 mkr
  - Minskning av budget för arbetsmarknad med 0,9 mkr
  - Minskning av budget för bibliotek med 0,5 mkr
  - Minskning av budget för sim- och sporthall med 0,25 mkr
  3. Föreslå kommunfullmäktige omformulera socialnämndens mål om digitalisering, från "Ökad självständighet för brukare i hemmet genom digitalisering. Två nya aktiviteter för digitalisering ska genomföras under året." till ”Ökad självständighet för medborgare genom digitalisering. Minst två nya aktiviteter för digitalisering ska genomföras under året.”
  4. Föreslå kommunfullmäktige anta mål för Ånge Fastighets och Industri AB och Ånge Energi AB.
  5. Föreslå kommunfullmäktige att målet "Frisknärvaron ska öka bland de anställda" ändras till "Frisknärvaron ska öka bland de anställda i koncernen". 

  Bilagor

 • Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde presenteras förslag till bidrag och riktlinjer till föreningar/organisationer verksamma i Ånge kommun. Riktlinjerna uppdateras inför kommunstyrelsens sammanträde den 12 november utifrån synpunkter på formalia och innehåll.

  En översyn gällande administration och samordning av bidrag och avtal från kommunen har genomförts.

  Förvaltningen har reviderat normerna för bidrag samt arbetar med att ta fram enhetlig information och e-tjänster för ansökning av alla typer av bidrag.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 4 december 2018, § 136 uppdra till förvaltningen att göra en översyn av administration och samordning av bidrag och avtal från kommunen. Redovisas vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-14. Eventuella förändringar i hantering får genomslag år 2020.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 maj 2019, § 67 att:
  1. Tacka för informationen.
  2. Reviderat förslag till bidrag och riktlinjer presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott hösten 2019.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 29 oktober 2019, § 129 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta förslag till revidering av bidrag och riktlinjer för verksamheternas bidrag.
  Kommunstyrelsen beslutade den 12 november 2019, § 188 att föreslå kommunfullmäktige anta förslag till revidering av Bidrag och Riktlinjer till föreningar/organisationer verksamma i Ånge kommun.

  Bilagor

 • Justeringar av räddningstjänstsförbundets taxor och avgifter genomförs i första hand med Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Landstingsprisindex (LPI) används vid tjänster åt sjukvården. Förändringar av nivån på taxor och avgifter görs också enligt avtal med part som köper tjänster av förbundet. Vid hjälp till andra räddningstjänster tillämpas Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps schablonersättning i enligt med myndighetens författningssamling SRVFS 2004:11. Siffrorna på tjänsterna i bilagorna är uppjusterade för att motsvara 2020 års kostnadsnivå, beträffande PKV med 3,2% och LPI 3,3%.

  Inom räddningsavdelningens verksamhetsområde föreslås förändringar av tjänsteutbudet i några delar. Tjänsten Gasprov föreslås utgå eftersom den inte längre förekommer. Avtal med Ånge kommun har slutits beträffande att åka på inbrottslarm i kommunen. Släckskärm har tillförts den utrustning som hyrs ut. Beträffande debitering av fordonskostnader föreslås delen för kilometer-sträcka tas bort. Detta eftersom användande av enbart timkostnad bedöms som mest skäligt.

  Efter anvisningar från Sveriges Kommuner och Landsting, som föranleddes av en prejudicerande dom, så ska respektive medlemskommun till ett kommunalförbund ansvara för beslut om taxa. Rådande kommunallag tillåter inte att kommunalförbund beslutar i detta område.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 12 november 2019, § 207 att föreslå kommunfullmäktige anta förslag till taxor och avgifter för Medelpads Räddningstjänstförbund för år 2020.

  Bilagor

 • Planen syftar till att skapa en strategisk inriktning för arbetet med krisberedskap och civilt försvar i Ånge kommun. I överenskommelse mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB och Sveriges kommuner och landsting, SKL ska det finnas ett sådant dokument för att tydliggöra den övergripande styrningen i arbetet med dessa frågor i kommunen.
  Planen ersätter tidigare Styrdokument krisberedskap Ks 2015-10-06, § 156.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 12 november 2019, § 191 att föreslå kommunfullmäktige anta Plan för krisberedskap och civilt försvar i Ånge kommun 2020–2023.

  Bilagor

 • Socialnämnden lämnar förslag till Riktlinjer och avgifter för servering och försäljning av alkoholdrycker, öl klass II, tobaksförsäljning samt receptfria nikotinläkemedel i Ånge kommun.

  Lagstiftaren anser att det är av stor vikt att kommunerna har utformade riktlinjer som innehåller redogörelser både för vad som gäller enligt alkohollagen (2010:1622) och anslutande föreskrifter samt vilka hänsyn till lokala förhållanden som kommunen tar vid tillståndsgivningen.

  Tidigare beslut
  Socialnämnden beslutade den 24 september 2019, § 144 att:
  1. Godkänna förslag till nya riktlinjer och avgifter i Ånge kommun för servering och försäljning av alkoholdrycker, öl klass II, tobaksförsäljning samt receptfria nikotinläkemedel i Ånge kommun.
  2. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fastställa avgifter för servering och försäljning av alkoholdrycker, öl klass II, tobaksförsäljning samt receptfria nikotinläkemedel i Ånge kommun.
  Kommunstyrelsen beslutade den 12 november 2019, § 193 att:
  1. Föreslå kommunfullmäktige godkänna förslag till nya riktlinjer och avgifter i Ånge kommun för servering och försäljning av alkoholdrycker, öl klass II, tobaksförsäljning samt receptfria nikotinläkemedel i Ånge kommun.
  2. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fastställa avgifter för servering och försäljning av alkoholdrycker, öl klass II, tobaksförsäljning samt receptfria nikotinläkemedel i Ånge kommun.
  Jäv
  Mikael Johansson, s anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av detta ärende.

  Bilagor

 • Föreligger förslag till ny taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen.

  Den 14 december 2019 träder EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017/625 i kraft. Den nya förordningen innehåller ett antal nya begrepp, till exempel införs begreppet annan offentlig verksamhet och begreppet extra offentlig kontroll försvinner.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 12 november 2019, § 208 att föreslå Kommunfullmäktige:
  1. Bygg- och miljönämndens beslut § 33 2018-05-04, avseende taxa för offentlig livsmedelskontroll upphävs.
  2. Förslag till ny taxa för offentlig livsmedelskontroll inom livsmedelslagstiftningen, MH 2019-806 antas.
  3. Taxan börjar gälla från och med den 14 december 2019.

  Bilagor

 • Elisabet Larsson, c har den 26 april 2019 lämnat in en motion om katastrofsituationer.

  Elisabet Larsson, c yrkar att kommunen utreder en typ av grannsamverkan i händelse av kris som säkerställer trygghet för våra mest utsatta grupper.

  Ove Skägg, teknisk chef/säkerhetschef svarar i yttrande:
  I första hand är tanken att de som kan och har möjlighet förutom att de kan ta hand om sin egen situation också försöker hjälpa sina grannar på frivillig väg.

  Alla människor har ett primärt ansvar för att skydda sitt eget liv och sin egendom. Det gäller även vid en samhällskris. Kommunen behöver fortsätta att ge privatpersoner verktyg för att de ska kunna ta sitt ansvar, exempelvis
  användbar information med konkreta råd och tips på hur människor kan förbereda sig och agera om något händer. Människors riskmedvetenhet, ansvarstagande och förmåga utgör grunden i krisberedskapen.

  Sammanfattningsvis delar vi motionärens önskan om att större delar av civilsamhället bör involveras i krisberedskapen och att kommunen har ett stort ansvar att kommunicera hot, risker och beredskap till våra invånare. En första åtgärd kan vara förbättra vår information om krisberedskapen på kommunens hemsida.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 29 oktober 2019, § 132 att Uppdra till Ove Skägg, teknisk chef att föra dialog med motionären inför kommunstyrelsens sammanträde den 12 november.
  Kommunstyrelsen beslutade den 12 november 2019, § 189 att föreslå kommunfullmäktige:
  1. Anse motionen besvarad. Medelpads Räddningstjänstförbund driver ett glesbygdsprojekt, Förstärkt medmänniska, med fokus på skydd mot olyckor i glesbygd. Projektet ska bidra till att öka tryggheten i glesbygd. I Ånge kommun omfattas orterna Överturingen, Kölsillre, Byberget och Naggen av projektet.
  2. Bjuda in Medelpads Räddningstjänstförbund till ett sammanträde för information om projektet Förstärkt Medmänniska.

  Bilagor

 • Erik Thunefors, sd har den 24 april 2019 lämnat in en motion om stoppad inventering av avlopp.

  Han skriver att inventeringen av enskilda avlopp som pågått i kommunen under ett antal år orsakar stora kostnader för många fastighetsägare. Kostnaderna för ett nytt avlopp överstiger ibland fastighetens värde. Inventeringen tar stora resurser i anspråk för kommunen, både ekonomiskt och personalmässigt.

  Erik Thunefors skriver att Sollefteå kommun beslutat att avbryta den stora avloppsinventeringen och endast utföra tillsyn på de avlopp som direkt kan påverka dricks- och badvatten, och då eventuella anmälningar inkommer.

  I Finland har man, utifrån samma EU-direktiv som Sverige arbetar efter valt en annan lagstiftning, där hänsyn bland annat tas till faktisk miljöpåverkan och kostnaden för åtgärden.

  Erik Thunefors föreslår kommunfullmäktige:
  - att ge miljönämnden direktiv att avsluta inventeringen av enskilda avlopp och endast utför tillsyn när direkt påverkan på dricks- och badvatten kan misstänkas eller att anmälan om olägenhet inkommer.
  - att kommunen undersöker om man kan arbeta enligt den lagstiftning som Finland använder där bland annat hänsyn tas till faktisk miljöpåverkan och kostnaden för åtgärden.

  Sten-Ove Danielsson, kommunstyrelsens ordförande svarar i yttrande att kommunfullmäktige inte kan ge direktiv till en tillsynsmyndighet. Bräcke och Ånge bygg- och miljönämnd ligger dessutom under Bräcke kommuns förvaltning. Han delar Erik Thunefors åsikt om att det faktiskt finns enskilda avlopp som inte är godkända men som ändå inte utgör någon påverkan på sjöar och vattendrag och det är om fastigheten ligger långt ifrån rinnande vatten eller sjöar. Men om avlopp skall inventeras så måste svensk lagstiftning följas.

  Om man läser Havs och Vattenmyndighetens rekommendation kring enskilda avlopp så ser man att vissa undantag kan göras för t.ex. en ensam gammal människa som inte har ekonomi för att åtgärda sitt avlopp.

  På att-sats två hänvisar Sten-Ove Danielsson till Havs och Vattenmyndighetens rimlighetsavvägning för varje enskilt ärende och att viss hänsyn kan tas i vissa ärenden. Men Sten-Ove Danielssons tolkning är att en myndighet inte ska ställa oskäliga krav och hänsyn kan tas till om uppkomna kostnader vida skulle överstiga den nytta som åtgärden ger. Men till syvende och sist så är det ej godkända avlopp och det faktum att de inte längre är godkända kan inte ändras på. Konkret så måste vi arbeta enligt svensk lagstiftning men den kan som mycket annat tolkas lite olika i olika kommuner.

  Sten-Ove Danielsson, s föreslår att den första att-satsen avslås och att den andra att-satsen anses besvarad.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 29 0ktober 2019, § 137 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige:
  1. Avslå den första att-satsen.
  2. Anse den andra att-satsen besvarad.
  Kommunstyrelsen beslutade den 12 november 2019, § 196 att föreslå kommunfullmäktige:
  1. Avslå den första att-satsen.
  2. Anse den andra att-satsen besvarad.

  Bilagor

 • Leif Edh, vf har den 30 april 2019 lämnat in en motion om hundbad.

  Vår Framtid vill att kommunen undersöker om några anvisade platser kan upplåtas för hundbad och iordningställas med hundlatrin. Som hundbadplats kan någon del av kommunala badplatser tas i anspråk eller någon ny plats iordningställas.

  Leif Edh, vf yrkar:
  - Att kommunen undersöker några lämpliga platser spridda i kommunen
  - Att kommunen iordningställer dessa med skyltar och hundlatrin
  - Att kommunen anpassar ”Allmänna lokala föreskrifter” till detta.

  Sten-Ove Danielsson, kommunstyrelsens ordförande svarar i yttrande att två lämpliga platser kan iordningsställas för hundbad i Ånge kommun:
  - I anslutning till naturcampingen vid Ljungan mellan Alby och Östavall.
  - Badplatsen vid Träporten/naturum Ånge och turistbyrå i Borgsjö.

  Dessa platser kräver ingen extra skötsel eftersom det redan finns möjlighet att lämna sin uppkomna sopor. Badplatsen vid Träporten/naturum Ånge och turistbyrå i Borgsjö är en allmän badplats och därför behöver ändring göras i “Allmänna lokala föreskrifter” för att möjliggöra hundbad där.

  Under förutsättning att motionären anser att dessa två platser är tillräckliga föreslår Sten-Ove Danielsson att motionen bifalls.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 29 oktober 2019, § 138 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen. Naturcampingen vid Ljungan mellan Alby och Östavall och vid Träporten/naturum Ånge och turistbyrå i Borgsjö pekas ut som lämpliga platser för hundbad. Ändring av “Allmänna lokala föreskrifter” sker för att möjliggöra hundbad vid Träporten/naturum Ånge och turistbyrå i Borgsjö.
  Kommunstyrelsen beslutade den 12 november 2019, § 197 att föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen. Naturcampingen vid Ljungan mellan Alby och Östavall och vid Träporten/naturum Ånge och turistbyrå i Borgsjö pekas ut som lämpliga platser för hundbad. Ändring av “Allmänna lokala föreskrifter” sker för att möjliggöra hundbad vid Träporten/naturum Ånge och turistbyrå i Borgsjö.

  Bilagor

 • Förslag till sammanträdesdagar för år 2020:
  Måndag 24 februari
  Måndag 27 april
  Måndag 22 juni
  Måndag 26 oktober
  Måndag 30 november

  Kommunfullmäktige sammanträder i normalfallet i samlingssalen, Ånge kommunkontor, med början kl. 13.00.

  Tidigare beslut
  Kommunfullmäktige presidium beslutade den 11 oktober, punkt 5 att föreslå kommunfullmäktige anta förslag till sammanträdesdagar 2020.
  Kommunstyrelsen beslutade den 12 november 2019, § att föreslå kommunfullmäktige anta förslag till sammanträdesdagar 2020:
  Måndag 24 februari
  Måndag 27 april
  Måndag 22 juni
  Måndag 26 oktober
  Måndag 30 november

 • Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i juni och december.

  Hantering av motioner:
  Inkomna motioner fördelas till rätt instans vid kansliets veckovisa beredning. Berörd nämnd diarieför, fördelar till handläggare med instruktion för besvarande samt information om senaste svarsdatum. Genomgångar av status ska ske månadsvis i kansliet. Motionen publiceras på www.ange.se/motioner.

  Enligt kommunallagen 5 kap 35 §:
  En motion eller ett medborgarförslag ska om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes.

  Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning.

  Obehandlade motioner:
  Motion om redovisning av avslutningssamtal
  Motionär: ÖrjanOlsson, v, Eva Arph Wernström, v
  Inlämnad: 2019-09-09
  Diarienr: 19/280
  Motionen har lämnats till utbildningsnämnden för yttrande.

  Motion om insamling skrotbilar
  Motionär: Leif Edh, vf
  Inlämnad: 2019-04-30
  Diarienr: 19/158
  Motionen återremitterades av kommunfullmäktige 2019-10-21 till kommunstyrelsen för vidare beredning.

  Motion om solceller
  Motionär: Jakim Bäckström, vf
  Inlämnad: 2019-04-30
  Diarienr: 19/157
  Motionen bereds av kommunledningsförvaltningen.

  Motion om hundbad
  Motionär: Leif Edh, vf
  Inlämnad: 2019-04-30
  Diarienr: 19/156
  Motionen behandlas vid dagens sammanträde.

  Motion om personalförsörjning
  Motionär: Leif Edh, vf
  Inlämnad: 2019-04-30
  Diarienr: 19/155
  Motionen bereds av kommunledningsförvaltningen.

  Motion om katastrofsituationer
  Motionär: Elisabet Larsson, c
  Inlämnad: 2019-04-26
  Diarienr: 19/153
  Motionen behandlas vid dagens sammanträde.

  Motion om stoppad inventering av enskilda avlopp
  Motionär: Erik Thunefors, sd
  Inlämnad: 2019-04-24
  Diarienr: 19/149
  Motionen behandlas vid dagens sammanträde.

  Motion om att införa körkortsteori som valbar kurs på Bobergsgymnasiet
  Motionär: Erik Thunefors, (-)
  Inlämnad: 2018-03-05
  Diarienr: 18/86
  Kommunfullmäktige återremitterade motionen till kommunstyrelsen. Utredning ska genomföras av möjlighet att till en början rikta insatsen med körkortsutbildning till elever på vissa nationella program och om upphandling av körkortsutbildning kan gynna lokala trafikskolor. Utredning pågår om vad som kan ingå i ett erbjudande om körkortsutbildning för elever på Bobergsgymnasiet och kostnaden för det.

 • Tertialrapport augusti 2019 för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, ks 19/241

  Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL och LSS, kvartal 3, ks 19/216

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.