Hoppa över navigering
 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska lämna jäv eller intressekonflikt under mötet.

  Kommunfullmäktige har som rutin att inleda samtliga möten med en kontrollfråga om jäv inför mötet.

  Du som ledamot i fullmäktige får inte delta i handläggningen av ett ärende som personligen rör dig själv, din make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående.

  Om du känner till en omständighet som kan göra att du är jävig ska du själv berätta det.

 • Sten-Ove Danielsson, s har avsagt som uppdraget som kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd från den 1 februari 2020.

  Carolina Sandholm, vf har avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.

  Bilagor

 • Under allmänhetens frågestund, har kommuninvånarna möjlighet att ställa frågor i ärenden som rör kommunens verksamhet.
  För att kunna ge bästa möjliga svar bör frågorna anmälas till Kommunkansliet senast fredagen före sammanträdet per brev, eller per e-post (ange@ange.se).

 • En stående punkt på dagordningen är ”Korta frågor och korta svar”, där ledamöter får fråga andra ledamöter. Maximalt en minut för frågan och maximalt en minut för svar. Replik tillåts. Ordföranden kan avbryta vid behov. Även ersättare som inte tjänstgör ska tillåtas ställa frågor.
   

 • Enligt lagen om kommunal redovisning är kommunen skyldig att minst en gång under räkenskapsåret upprätta en delårsrapport. Ånge kommun upprättar från och med 2014 delårsrapport per den 31 augusti, tidigare upprättades delårsrapporten per den 30 juni.

  Utöver delårsrapporten görs en tertialrapport efter april månads utgång och vid varje kommunstyrelsesammanträde lämnas en ekonomirapport för kommunkoncernen.

  Syftet med delårsrapporten är en lägesbeskrivning och att ge en prognos angående helårets resultat till kommunfullmäktige. Med stöd av detta underlag kan, om så behövs, kommunfullmäktige fatta beslut om åtgärder som säkerställer en god ekonomisk hushållning.

  Enligt kommunallagen ska ett negativt resultat återställas de närmaste tre åren.

  31 augusti är resultatet i kommunen 11,6 miljoner kronor, i ÅFA 2,9 miljoner kronor och i Ånge Energi 0,1 miljoner kronor.

  Prognosen för året är ett resultat för kommunen +/- 0, ÅFA 2,5 miljoner kronor och Ånge Energi 1 miljoner kronor.

  Jämfört med kommunfullmäktiges beslut i februari om förväntat resultat 2019 är det en försämring med 0,5 miljoner kronor.

  Prognosen är att de finansiella målen uppnås och att ett, eventuellt två av verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning kommer att uppnås vilket innebär att det finns risk att målet om god ekonomisk hushållning för kommunkoncernen uppnås 2019.

  Av investeringsbudgetens 37,3 miljoner kronor har 8,4 miljoner kronor använts 31 augusti. Prognosen är att 25 miljoner kronor kommer att investeras 2019.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 september 2019, § 117 att föreslå kommunfullmäktige att:
  1. Godkänna upprättad delårsrapport, per den 31 augusti 2019, för kommunen och de kommunala bolagen.
  2. Flytta 180 000 kronor från kommunstyrelsens investering gemensam IT-infrastruktur till licens för kommunens nya fakturasystem.
  3. Flytta 10 miljoner kronor från investering badhuset, från 2020 till 2019.
  4. Notera rapport om kommunens och koncernens finansverksamhet, 2019-08-31.
  Kommunstyrelsen beslutade den 8 oktober 2019, § 159 att:
  1. Godkänna upprättad delårsrapport, per den 31 augusti 2019, för kommunen och de kommunala bolagen.
  2. Flytta 180 000 kronor från kommunstyrelsens investering gemensam IT-infrastruktur till licens för kommunens nya fakturasystem.
  3. Flytta 10 miljoner kronor från investering badhuset, från 2020 till 2019.
  4. Notera rapport om kommunens och koncernens finansverksamhet, 2019-08-31.

  Bilagor

 • Ånge Fastighets och Industri AB har på styrelsemöte 20 september bett om kommunfullmäktiges tillåtelse att göra följande två investeringar och ingå borgen för motsvarande belopp
  - MKC, Riksarkivet, 15 miljoner kronor
  - Upprustning av två fastigheter på Hemskogsvägen, 40 miljoner kronor

  Efter sammanträdet har det framkommit att renoveringen av fastigheterna på Hemskogsvägen inte kommer att bli så omfattande som beslutades vid sammanträdet. Beräkningen är att upprustningen kommer att kosta 20 miljoner kronor.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 3 september, § 142 i ärende KS 17/99:
  Föreslå kommunfullmäktige besluta, att såsom för egen skuld ingå borgen för Ånge Fastighets och Industri AB:s låneförpliktelse upp till ett totalt högsta belopp om 430 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 september 2019, § 119 att föreslå kommunfullmäktige besluta, att såsom för egen skuld ingå borgen för Ånge Fastighets och Industri AB:s låneförpliktelse upp till ett totalt högsta belopp om 500 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
  Kommunstyrelsen beslutade den 8 oktober 2019, § 161 att föreslå kommunfullmäktige:
  1. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Ånge Fastighets och Industri AB:s låneförpliktelse upp till ett totalt högsta belopp om 480 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
  2. Godkänna att Ånge Fastighets och Industri AB genomför föreslagna investeringar.

 • Garantia grundades i Lycksele 2004. Behovet av extern borgen vid kapitalbehov i företagen var tydligt påvisad och med gemensamma krafter kunde närmare 650 norrländska företagare tillsammans bilda föreningen.

  Målet var att göra det enklare och ge bättre förutsättningar för företagare med olika typer av kapitalbehov. Detta genom att erbjuda en borgenstjänst för att stärka företagarens uppvisande av tillräcklig säkerhet samt ett privatekonomiskt skydd för minskat eget risktagande.

  Kapitalbasen består av insatskapital (3 680 000 kronor) från 736 medlemmar (huvudsakligen småföretag i fyra nordligaste länen) och förlagsinsatser (26 475 000 kronor) från företag och organisationer, kommuner och annan offentlig sektor i regionen.

  Garantia erbjuder sina medlemmar mikroborgen eller borgen för att minska det personliga risktagandet i samband med finansiering av ett företags kapitalbehov.

  Näringslivsrådet förordar vid sitt möte 2019-03-14 att Ånge kommun ska teckna en förlagsinsats i Garantia.

  Insatsen för Ånge kommun är en engångsinbetalning om 50 000 kronor.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 25 juni 2019, § 131 att föreslå kommunfullmäktige:
  1. Teckna en förlagsinsats i Garantia till ett belopp av 50 000 kronor.
  2. Förlagsinsatsen tas från Näringslivskontoret, projekt näringslivsklimat.
  3. Ge kommunstyrelsens ordförande fullmakt att teckna förlagsinsats i Garantia enligt föreliggande förslag till överenskommelse.

  Bilagor

 • Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige upphäva beslut fattat 2016-04-25 § 37, om att inte inkludera höjning av underhållsstödet till ensamstående föräldrar.

  Bakgrund
  Birgitta Liivlaid, v har den 13 oktober 2015 lämnat in en motion om beräkning av ekonomiskt bistånd. Hon skriver att barnfattigdomen i Sverige har debatterats i många år utan att genomgripande åtgärder har satts in för att komma till rätta med problemet. Vänsterpartiet har i en uppgörelse med regeringen fått igenom ett förslag om att underhållsstödet för ensamstående föräldrar höjs med 300 kronor per barn och månad.

  Birgitta Liivlaid anser det viktigt att denna höjning till fullo kommer familjer med ansträngd ekonomi till del. De barnfamiljer som har det allra svårast är de som lever på ekonomiskt bistånd. Därför vill hon att dessa 300 kronor inte räknas med när det ekonomiska biståndet ska beräknas. Det skulle inte medföra någon kostnadsökning för kommunen men vara av stor betydelse för de mest utsatta familjerna.

  Birgitta Liivlaid föreslår:
  - Att Ånge kommun inte inkluderar höjningen med 300 kronor per barn vid beräkningen av ekonomiskt bistånd.

  Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2016, § 37 att inte inkludera höjning av underhållsstödet till ensamstående föräldrar (300 kr) i beräkningen av ekonomiskt bistånd för ensamstående föräldrar.

  Socialnämnden har tidigare fått information om beslutet att undanta höjning av underhållsstöd 300 kr per barn och månad från inkomsten vid beräkning av försörjningsstöd för ensamstående. Nämndens ärendeberedning uppdrog till socialtjänsten att ge underlag till ett eventuellt nytt förslag till beslut i ärendet.

  Förslag från socialtjänsten:
  Regeringen har sedan 2016 höjt underhållsstödet i flera omgångar. Från att ha varit lika för alla barn/ungdomar med 1273 kr per månad är underhållsstödet idag:

  Underhållsstöd/månad
  Underhållsstöd till och med 11 år: 1 573
  Underhållsstöd 11–14 år: 1 723
  Underhållsstöd från och med 15 år: 2 073

  Vid samtal med handläggare och utdrag i verksamhetssystem framkommer att det idag inte rör sig om så många ärenden. Stickprovskontroll för februari månad visar att det är elva hushåll med barn som fått bistånd, endast fyra stycken ensamståendehushåll som fått avdraget, total summa avdrag 2100 kronor.

  Socialtjänstens uppfattning är att extra kostnader för barn i ekonomiskt utsatta familjer säkerställs genom Barnkonventionens intentioner och verksamhetens arbetssätt kring denna. I gällande lagstiftning tydliggörs att barnperspektivet alltid skall beaktas och det beaktas i alla ärenden avseende försörjningsstöd, oavsett om höjning av underhållstödet räknas med eller inte. Barnperspektivet används i ställningstagandet så att barn i ekonomiskt utsatta familjer ska ha samma nivå som ett barn i en låginkomstfamilj i vår kommun. Exempelvis kan fritidsutrustning, föreningsavgifter och liknande beviljas utöver norm med hänsyn till barnperspektivet.

  Tidigare beslut
  Socialnämnden beslutade den 24 april 2019, § 69 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige upphäva beslutet från KF 2016-04-25 § 37 (dnr 15/327) att inte inkludera höjning av underhållsstödet till ensamstående föräldrar (300 kr) i beräkningen av ekonomiskt bistånd för ensamstående föräldrar.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 20 augusti 2019, § 95 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige upphäva beslut om att Ånge kommun inte ska inkludera höjningen med 300 kronor per barn vid beräkningen av ekonomiskt bistånd för ensamstående föräldrar med ekonomiskt bistånd.
  Kommunstyrelsen beslutade den 3 september 2019, § 147 att föreslå kommunfullmäktige upphäva beslut om att Ånge kommun inte ska inkludera höjningen med 300 kronor per barn vid beräkningen av ekonomiskt bistånd för ensamstående föräldrar med ekonomiskt bistånd.

  Bilagor

 • Ånge Tekniska Förvaltning har tagit fram förslag till ny renhållningstaxa med anledning av ökade entreprenadkostnader och behandlingsavgifter.

  I och med att nytt avtal för slamtömning börjar gälla 2020-01-01 ändras kostnaderna för slam. Kostnadsökningen motsvarar ca 60 kr per slambrunn.

  Index för insamling och behandling av hushållssopor kommer att till 2020 öka med ca 6%.
  Taxan för hushållsavfall föreslås höjas med 6,8% på fasta avgiften samt 5,4% på tömningsavgiften. För sophämtning innebär det 44 kr ökad fast avgift för 190 l kärl och höjd
  tömningsavgift med 3 kr exkl. moms.

  Taxan för slamtömning föreslås höjas med 60 kr per brunn exkl. moms.

  Tidigare beslut
  Tekniska nämnden beslutade den 19 september 2019, § 51 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige:
  Höja renhållningstaxan fr.o.m. 2020-01-01 enligt bifogat förslag.
  Kommunstyrelsen beslutade den 8 oktober 2019, § 165 att föreslå kommunfullmäktige anta förslag till ny Renhållningstaxa 2020-01-01.

  Bilagor

 • Vid kommunstyrelsens sammanträde föreslås en redaktionell förändring angående kommunens aktuella likviditet och mål för likviditet.

  Kommunallagen (kap 11 § 1) stadgar att kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna går ihop, utan innefattar även ett krav att pengarna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. Kommunfullmäktige ska, enligt samma paragraf besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning genom finansiella mål och mål och riktlinjer för verksamheten.

  Enligt kommunallagen och lagen om kommunal bokföring och redovisning har kommuner möjlighet att, under vissa betingelser, balansera årliga resultat över en konjunkturcykel. Resultat kan sättas av i en så kallad resultatutjämningsreserv (RUR). Syfte med RUR är att avsätta en del av ett överskott i goda tider och sedan använda medlen för att täcka underskott som uppstår på grund av en svag utveckling av skatteunderlaget. Genom en sådan reserv kan det balansmässiga resultatet justeras/utjämnas mellan olika år. Avsikten är således inte att skjuta upp långsiktigt nödvändiga beslut om åtgärder avseende verksamhet eller ekonomin som viktiga ur effektivitetssynpunkt. RUR får inte heller användas för möjliggöra sänkning av utdebiteringen. Reserven utgör en del av kommunens egna kapital.

  Riktlinjer eller bestämmelser för öronmärkning saknas i lag och förarbeten (RUR i praktiken, SKL 2013). Vissa kommuner har beslutat om egna riktlinjer om när öronmärkning får ske och när öronmärkningen får användas. Om resultatet i årsbokslutet är positivt kan det under vissa förutsättningar öronmärkas inom det egna kapitalet för att användas till särskilda ändamål. Om öronmärkning sker är bedömningen att kostnaderna, det år medlen utnyttjas, ska ses som synnerliga skäl för att undantas vid balanskravsutredningen.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 september 2019, § 118 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta föreslagna riktlinjer för god ekonomisk hushållning, resultatutjämningsreserv och “öronmärkning” av eget kapital.
  Kommunstyrelsen beslutade den 8 oktober 2019, § 160 att föreslå kommunfullmäktige att anta föreslagna riktlinjer för god ekonomisk hushållning, resultatutjämningsreserv och “öronmärkning” av eget kapital.

  Bilagor

 • Linda Mattsson Bolin, vf har lämnat in en skrivelse där hon yrkar att överenskommelsen om time out för vindkraftsetableringar ska tas bort.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 20 augusti 2019, § 104 att frågan om upphävande av beslut om time out för vindkraftsetableringar tas upp i kommunstyrelsen den 3 september.
  Kommunstyrelsen beslutade den 3 september, § 150 att:
  1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom skrivelsen om upphävande av beslut om time out för vindkraftsetableringar.
  2. Föreslå kommunfullmäktige upphäva beslut fattat av kommunfullmäktige den 18 juni 2018, § 65 i ärende KS 18/158: Kommunfullmäktige ställer sig bakom skrivelsen. Ånge kommun fattar inte några nya beslut om etableringar av vindkraftsparker före år 2021.
  Anders Mjärdsjö, m och Eva Mörk Månsson, s deltar inte i beslutet.

  Bilagor

 • Vår Framtid har genom Leif Edh den 30 april 2019 lämnat in en motion om insamling av skrotbilar.

  Leif Edh skriver att Ånge kommun tidigare har genomfört en skrotbilskampanj för att minska ner antalet skrotbilar som finns uppställda runt om i kommunen. Vår Framtid vill att detta initiativ permanenteras, så att vi får ett kontinuerligt fokus på återvinning av bilar. Kommunen bör undersöka huruvida det producentansvar som finns på bilar kan medfinansiera kostnaderna samt därefter beräkna fram en egenavgift för bilägaren.

  Vår framtid yrkar:
  - att kommunen startar arbete med om/hur producentansvaret kan vara med i finansieringen
  - att kommunen utifrån en upphandling tar reda på avgifterna för denna tjänst och räkna fram en egenavgift för bilägaren
  - att kommunen genomför detta innan mandatperiodens slut.

  Ove Skägg, teknisk chef skriver i förslag till motionssvar:
  ”Tekniska kontoret har varit i kontakt med motionären och förklarat att hämtning/insamling inte ingår i producentansvaret, och man kan därför inte förvänta sig att de ska ta kostnader för det de inte behöver. De är möjligt idag att lämna in skrotbilar i Ånge utan kostnad om de är kompletta, däremot kan man få betala en avgift om bilen saknar väsentliga delar exempelvis motor, växellåda eller likvärdiga delar.

  I producentansvaret ingår att ha ett mottagningssystem.
  Jonnys bildemontering i Ånge är villig att hämta bilar mot timersättning men att det är svårt att beräkna en fast ersättning då det kan skilja ganska mycket i avstånd till bilarna inom
  kommunen.

  För att hålla ned kostnaden föreslår han att hämtning sker inom viss tid så att det går att samordna transporterna.

  Utifrån att det här inte är ett kommunalt ansvar så behöver inte kommunen upphandla tjänsten, utan det skulle räcka med att vi är behjälpliga med informationen om vad det kostar att få sin skrotbil hämtad.”

  Tidigare beslut
  Tekniska nämnden beslutade den 22 augusti 2019, § 41 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta förslag till motionssvar.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 september 2019, § 107 att föreslå kommunstyrelsen föreeslå kommunfullmäktige:
  1. Anse motionen besvarad.
  2. Frågan om hantering av skrotbilar i Ånge kommun ska initieras under 2020.
  Kommunstyrelsen beslutade den 8 oktober 2019, § 164 att föreslå kommunfullmäktige:
  1. Anse motionen besvarad.
  2. Frågan om hantering av skrotbilar i Ånge kommun ska initieras under 2020.
  3. Informera på kommunens webbplats om anmälan och hantering av skrotbilar.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i juni och december.

  Hantering av motioner:
  Inkomna motioner fördelas till rätt instans vid kansliets veckovisa beredning. Berörd nämnd diarieför, fördelar till handläggare med instruktion för besvarande samt information om senaste svarsdatum. Genomgångar av status ska ske månadsvis i kansliet. Motionen publiceras på www.ange.se/motioner.

  Enligt kommunallagen 5 kap 35 §:
  En motion eller ett medborgarförslag ska om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes.

  Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning.

  Obehandlade motioner:
  Motion om redovisning av avslutningssamtal
  Motionär: ÖrjanOlsson, v, Eva Arph Wernström, v
  Inlämnad: 2019-09-09
  Diarienr: 19/280
  Motionen har lämnats till utbildningsnämnden för yttrande.

  Motion om insamling skrotbilar
  Motionär: Leif Edh, vf
  Inlämnad: 2019-04-30
  Diarienr: 19/158
  Motionen behandlas vid dagens sammanträde.

  Motion om solceller
  Motionär: Jakim Bäckström, vf
  Inlämnad: 2019-04-30
  Diarienr: 19/157
  Motionen bereds av kommunledningsförvaltningen.

  Motion om hundbad
  Motionär: Leif Edh, vf
  Inlämnad: 2019-04-30
  Diarienr: 19/156
  Motionen bereds av kommunledningsförvaltningen.

  Motion om personalförsörjning
  Motionär: Leif Edh, vf
  Inlämnad: 2019-04-30
  Diarienr: 19/155
  Motionen bereds av kommunledningsförvaltningen.

  Motion om katastrofsituationer
  Motionär: Elisabet Larsson, c
  Inlämnad: 2019-04-26
  Diarienr: 19/153
  Motionen bereds av kommunledningsförvaltningen.

  Motion om stoppad inventering av enskilda avlopp
  Motionär: Erik Thunefors, sd
  Inlämnad: 2019-04-24
  Diarienr: 19/149
  Motionen bereds av kommunledningsförvaltningen.

  Motion om att införa körkortsteori som valbar kurs på Bobergsgymnasiet
  Motionär: Erik Thunefors, (-)
  Inlämnad: 2018-03-05
  Diarienr: 18/86
  Kommunfullmäktige återremitterade motionen till kommunstyrelsen. Utredning ska genomföras av möjlighet att till en början rikta insatsen med körkortsutbildning till elever på vissa nationella program och om upphandling av körkortsutbildning kan gynna lokala trafikskolor. Utredning pågår om vad som kan ingå i ett erbjudande om körkortsutbildning för elever på Bobergsgymnasiet och kostnaden för det.

 • Tertialrapport april 2019 för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, ks 19/241

  Tillstånd till Stockåsbodarnas vindkraftpark, Sundsvalls kommun, ks 13/246

  Beslut efter inspektion hos Överförmyndarnämnden Mitt, ks 19/281

  Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL och LSS, kvartal 2, ks 19/216

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.