Hoppa över navigering
 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska lämna jäv eller intressekonflikt under mötet.

  Kommunfullmäktige har som rutin att inleda samtliga möten med en kontrollfråga om jäv inför mötet.

  Du som ledamot i fullmäktige får inte delta i handläggningen av ett ärende som personligen rör dig själv, din make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående.

  Om du känner till en omständighet som kan göra att du är jävig ska du själv berätta det.

 • Under allmänhetens frågestund, har kommuninvånarna möjlighet att ställa frågor i ärenden som rör kommunens verksamhet.
  För att kunna ge bästa möjliga svar bör frågorna anmälas till Kommunkansliet senast fredagen före sammanträdet per brev, eller per e-post (ange@ange.se).

  Bilagor

 • En stående punkt på dagordningen är ”Korta frågor och korta svar”, där ledamöter får fråga andra ledamöter. Maximalt en minut för frågan och maximalt en minut för svar. Replik tillåts. Ordföranden kan avbryta vid behov. Även ersättare som inte tjänstgör ska tillåtas ställa frågor.

 • Ånge Fastighets och Industri AB beslutade vid sammanträde den 14 juni 2018 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige se över antal ledamöter i bolagsstyrelserna för Ånge Fastighets och Industri AB och Ånge Energi AB.

  Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med tre eller fyra ersättare. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Ånge kommun. Idag är antalet ledamöter sju, med tre ersättare. Ersättare deltar vanligen i styrelsens möten.

  Följande personer har tidigare nominerats till styrelsen för Ånge Fastighets och Industri AB:
  Mats Karlsson, s, ordförande
  Jenny Ahlström, s, vice ordförande
  Mikael Granlund, s, ledamot
  Stefan Åsén, v, ledamot
  Mai Karlsson, vf, ledamot
  Dennis Elfvén, sd, ledamot
  Björn Magnusson, c, ledamot

  Veronica Molin, s, ersättare
  Sven Sandelius, s, ersättare
  Lars-Olof Larsson, vf, ersättare (nominerad av vf och sd), Anna-Carin Lögdahl, m, ersättare (nominerad av m, kd och c)

  Följande personer har tidigare nominerats till styrelsen för Ånge Energi AB:
  Mats Karlsson, s, ordförande
  Jenny Ahlström, s, vice ordförande
  Mikael Granlund, s, ledamot
  Stefan Åsén, v, ledamot
  Mai Karlsson, vf, ledamot
  Dennis Elfvén, sd, ledamot
  Anna-Carin Lögdahl, m, ledamot

  Veronica Molin, s, ersättare
  Sven Sandelius, s, ersättare
  Lars-Olof Larsson, vf, ersättare (nominerad av vf och sd), Björn Magnusson, c, (nominerad av m, kd och c)

  Tidigare beslut
  Utse xx som ombud till årsstämma för Servanet AB. Ombudet företräder Ånge kommun vid samtliga årstämmor perioden 2019-2022.
  Utse xx som ombud till årsstämma för Ånge fallen Kraft AB. Ombudet företräder Ånge kommun vid samtliga årstämmor perioden 2019-2022.
  Föreslå kommunfullmäktige fastställa antalet ledamöter i styrelserna för Ånge Fastighets och Industri AB och Ånge Energi AB till sju, med tre ersättare. Ordförande utses för fyra år. Ledamöter och ersättare i styrelserna utses årligen av kommunfullmäktige.

  Bilagor

 • Revisionens ordförande Roger Sundin presenterar revisionsrapporten Grundläggande granskning för kommunstyrelsen.

  Bilagor

 • Kommunens resultat 2018 är 1 610 549 kronor vilket ska jämföras med budgeterat resultat på 3 000 000 kronor och 2017 års motsvarande resultat som var 3 926 000 kronor.

  Ett av kommunens två finansiella mål är uppfyllda 2018.

  Inget av de fyra verksamhetsmål som kommunfullmäktige beslutat är av särskild betydelse för god ekonomisk hushållning är uppfyllda. Detta leder till bedömningen att kommunen 2018 inte uppnår god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv.

  Ånge Energi AB har uppnått två av de tre mål som kommunfullmäktige beslutat om för 2018 och ÅFA har nått fyra av sju mål.

  I balansräkningen finns aktierna i Ånge Fallen Kraft AB med till ett värde av 9 miljoner kronor, marknadsvärdet bedöms vara betydligt högre. Aktierna i Ånge Energi till ett värde av 6 miljoner kronor, bolagets egna kapital var 6,7 miljoner kronor vid årsskiftet. Aktierna i ÅFA finns med till ett värde av 14 miljoner kronor, ÅFA:s egna kapital var 42,3 miljoner kronor vid årsskiftet.

  2018 års aktiverade investeringar (netto) är 19 932 000 kronor. 2018-års avskrivningar är 18 489 000 kronor.

  Kommunstyrelsens förvaltning gör bedömningen att målet om att förebygga fallskador inom särskilda boenden och hemsjukvård inte uppfylls. Socialnämndens bedömning var att målet knappt var uppfyllt. Årsredovisningen till kommunfullmäktige ändras enligt kommunstyrelsens bedömning.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 26 mars 2019, § 41 enligt förslag till beslut.
  Kommunstyrelsen beslutade den 9 april 2019, § 54 att:
  1. Godkänna 2018-års årsredovisning för kommunstyrelsen och föreslå kommunfullmäktige att ombudgetera 300 000 kronor till spontanidrottsplats 2019.
  2. Föreslå kommunfullmäktige:
  - godkänna årsredovisning och bokslut 2018 för Ånge kommun och den sammanställda redovisningen för Ånge kommunkoncern 2018
  - 11 602 000 kronor i 2018 års investeringsbudget ombudgeteras till 2019 i enlighet med kompletteringsbudgeten i årsredovisningen
  - godkänna att 1 182 000 kronor fonderas för framtida investeringar i avloppsreningsverk
  - godkänna årets resultat på 1 610 549 kronor
  - godkänna att balanskravet uppnås 2018 enligt utredning i årsredovisningen
  - godkänna att god ekonomisk hushållning inte uppnåtts 2018 då endast ett av de finansiella målen uppnåtts och inget av verksamhetsmålen med betydelse för god ekonomisk hushållning uppnåtts
  - godkänna att övriga verksamhetsmål delvis är uppfyllda under 2018
  - godkänna att ÅFA och Ånge Energi uppfyllt majoriteten av de mål som kommunfullmäktige beslutat om för 2018
  - godkänna den lämnade redovisningen i årsredovisningen av styrelsens och nämndernas och de kommunala bolagens internkontroll 2018.
  3. Överlämna rapport om kommunens finansverksamhet per 2018-12-31 till kommunfullmäktige

  Bilagor

 • Föreligger förslag till Förvaltningsberättelse 2018 för vatten och avlopp. Ärendet behandlas vid tekniska nämndens sammanträde den 11 april.

  Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) ska vatten- och avloppsverksamheten (VA) bokföras och redovisas enligt god redovisningssed där resultat- och balansräkningar redovisas särskilt och där det framgår hur kostnader som är gemensamma med andra verksamheter fördelas. Enligt lagen ska redovisningen även finnas tillgänglig när den är fastställd, motivet är att tillgodose behovet att kontrollera att rätt VA-avgifter tas ut (§ 50). Avgifterna får inte överskrida de kostnader som är nödvändiga för att driva verksamheten (§ 30).

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 9 april 2019, § 55 att föreslå kommunfullmäktige godkänna framtagen Förvaltningsberättelse 2018 för vatten och avlopp.
  Tekniska nämnden beslutade den 11 april 2019, § 20 att föreslå kommunfullmäktige godkänna Förvaltningsberättelse 2018 för vatten och avlopp (VA).

  Bilagor

 • Joakim Persson, vd Ånge Fastighets & Industri AB informerar vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 26 mars att det finns intressenter för köp av hela eller delar av fastighetsbeståndet i Ljungaverk. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 9 april har Joakim Persson inget ytterligare att tillägga i ärendet.

  Joakim Persson, vd Ånge Fastighets & Industri AB och Rickard Hellström, Svefa besöker kommunstyrelsen den 5 februari för en återrapport i ärendet.

  Richard Hellström redovisar utgångsläget ur ett affärsmässigt perspektiv för en eventuell rivning av den aktuella fastigheten gentemot att sälja hela eller delar av fastighetsbeståndet i Ljungaverk.

  Ånge Fastighets och Industri AB:s vakanser för hyreslägenheter ökar. Förslag till åtgärder för att anpassa beståndet av bostadslägenheter presenterades vid styrelsens möte den 19 oktober 2018.

  Kommunen har avtal om rivning av ytterligare 16 lägenheter med Boverket. För att fullfölja avtalet ska den fastighet som ska hanteras inom avtalet först säljas till kommunen.
  Förslaget som presenteras vid styrelsens möte den 7 december är att sälja del av fastigheten Västerhångsta 35:2 (Fridhemsgatan 1-5 i Ljungaverk) för rivning inom avtalet med Boverket.

  Tidigare beslut
  Ånge Fastighets & Industri AB beslutade vid styrelsemöte den 7 december 2018, § 76 att:
  Sälja del av fastigheten Västerhångsta 35:2 (Fridhemsgatan 1-5, Ljungaverk) till Ånge kommun, att hantera inom avtalet med Boverket.
  Uppdra till vd att arbeta vidare med affärsmässiga anpassningar av bolagets fastighetsbestånd. Styrelsen fattar beslut om olika anpassningar, till exempel rivning, försäljning.
  Kommunstyrelsen beslutade den 18 december 2018, § 262 att:
  1. Uppdra till Joakim Persson, vd Ånge Fastighets & Industri AB att undersöka marknadens intresse för köp av hela Ånge Fastighets & Industri AB:s fastighetsbestånd i Ljungaverk.
  2. Bjuda in Rickard Hellström, Svefa till kommunstyrelsens sammanträde den 5 februari.
  3. Beslut om eventuellt förvärv av fastigheten Västerhångsta 35:2 fattas vid kommunstyrelsens sammanträde den 9 april 2019.
  Kommunstyrelsen beslutade den 5 februari 2019, § 7 att:
  1. Joakim Persson, vd Ånge Fastighets & Industri AB fortsätter att undersöka marknadens intresse för köp av hela eller delar av Ånge Fastighets & Industri AB:s fastighetsbestånd i Ljungaverk.
  2. Beslut om eventuellt förvärv av fastigheten Västerhångsta 35:2 fattas vid kommunstyrelsens sammanträde den 9 april 2019.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 26 mars 2019, § 39 att föreslå kommunfullmäktige: under förutsättning att Ånge Fastighets & Industri AB inte kan avyttra hela eller delar av sitt fastighetsbestånd i Ljungaverk föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige köpa del av fastigheten Västerhångsta 35:2 (Fridhemsgatan 1-5, Ljungaverk).
  Kommunstyrelsen beslutade den 89 april 2019, § 66 att föreslå kommunfullmäktige: under förutsättning att Ånge Fastighets & Industri AB inte kan avyttra hela eller delar av sitt fastighetsbestånd i Ljungaverk föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige köpa del av fastigheten Västerhångsta 35:2 (Fridhemsgatan 1-5, Ljungaverk).

 • Stefan Wallsten, chef utvecklingsenheten har tagit fram förslag till avsiktsförklaring för försäljning av fastigheten Klöstre 37:1, med bifogade kartskisser.

  Skrivelse med nytt förslag till upplägg har den 28 februari kommit från Mid Adventure Sweden AB:
  - I samband med avstyckning av badstranden styckas Klöstre 37:1 av enligt den kartbilaga som är bifogad skrivelsen.
  - Mid Adventure Sweden AB köper del 2 (enligt kartbilagan) för köpesumman 650 000 kronor
  - Ånge kommun fortsätter att äga del 1 (enligt kartbilagan)
  - Fram till avtalsskrivning föreslås att Mid Adventure Sweden AB förlänger arrendet och skriver en avsiktsförklaring med Ånge kommun.

  Kommunen har blivit kontaktad av ett lokalt företag som visar intresse för att köpa hela eller del av fastigheten Klöstre 37:1.

  En skrivelse har den 28 januari 2019 inkommit från Mid Adventure Sweden AB. Utifrån den dialog som förts och de värdeutlåtanden som lämnats för fastigheten Klöstre 37:1 har företaget beslutat följande:
  - Företaget föreslår att det skrivs ett servitut på 100 år på badstranden, gångväg och delar av parkering istället för en avstyckning då det ändå ska skrivas för gångväg och parkering i anslutning till stranden. En avstyckning kostar både tid och pengar.
  - Enligt de värderingar som är gjorda kan företaget betala 650 000 kronor för Klöstre 37:1.

  Skrivelse och värdeutlåtande har inkommit från Mid Adventure Sweden AB om fastigheten Klöstre 37:1, med förslag till köpesumma om 741 000 kronor. Om Ånge kommun avser att stycka av marken för att äga badet osv. föreslås detta räknas av i förhållande till den hektar det gäller (46 574 kronor/ha).

  Arrendeavtalet gällande fastigheten Klöstre 37:1, som är tecknat mellan Mid Adventure och markägaren Ånge kommun, har sagts upp av arrendatorn fr.o.m. 2018-07-01. Arrendatorn är intresserad av att köpa fastigheten.

  Ett informationsmöte för allmänhet och närboende har hållits där politiska representanter deltog.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 september 2018, § 106 att uppdra till teknisk chef Ove Skägg tillsammans med verksamhetsutvecklare Anders Lindqvist:
  - Kontakta Lantmäteriet och kontrollera möjligheten till avstyckning av fastigheten där området för badplatsen behålls i kommunens regi.
  - Inhämta värdering av fastigheten från oberoende part
  Kommunstyrelsen beslutade den 18 december 2018, § att anta förslag till tidplan.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 22 januari 2019, § 8 att:
  1. Uppdra till Stefan Wallsten, chef utvecklingsenheten att föra fortsatt dialog med Mid Adventure Sweden AB.
  2. Återrapportering sker till kommunstyrelsens sammanträde den 5 februari.
  Kommunstyrelsen beslutade den 5 februari 2019, § 12 att kommunstyrelsen avböjer erbjudandet från Mid Adventure Sweden AB.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 5 mars 2019, § 34 att:
  1. Föreslå kommunstyrelsen besluta att kommunen ställer sig i grunden positiv till Mid Adventure Sweden AB:s förslag.
  2. Föreslå kommunfullmäktige att ge uppdrag till Stefan Wallsten, chef utvecklingsenheten att ta fram en mer detaljerad kartskiss som även ska innehålla planerade servitut, samt att ta fram ett förslag till avsiktsförklaring.
  Kommunstyrelsen beslutade den 12 mars 2019, § 44 att:
  1. Kommunen ställer sig positiv till Mid Adventure Sweden AB:s förslag.
  2. Uppdra till Stefan Wallsten, chef utvecklingsenheten att ta fram en mer detaljerad kartskiss
  som även ska innehålla planerade servitut, samt att ta fram ett förslag till avsiktsförklaring.
  3. Förslag till avsiktsförklaring ska godkännas av kommunstyrelsen den 9 april.
  Jäv
  Kjell Grip, kd anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av detta ärende.
  Kommunstyrelsen beslutade den 9 april 2019, § 63 att föreslå kommunfullmäktige godkänna avsiktsförklaring för försäljning av fastigheten Klöstre 37:1.
  Jäv
  Kjell Grip, kd anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av detta ärende.

  Bilagor

 • Föreligger förslag till reglemente för revisorerna.

  Tidigare beslut
  Revisorerna beslutade den 19 februari 2019, § 4 att föreslå fullmäktige fastställa reglemente enligt bilaga.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 26 mars 2019, § 48 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta förslag till reglemente för revisorerna.
  Kommunstyrelsen beslutade den 9 april 2019, § 67 att föreslå kommunfullmäktige anta förslag till reglemente för revisorerna.

  Bilagor

 • Riktlinjerna för Ånge kommuns styrdokument bidrar till att skapa en tydlig struktur för styrning. Dessa riktlinjer ger en minskad risk att kommunen fastställer mål eller inriktningar som krockar med befintliga styrdokument. De skapar även en systematik för revidering.

  Dokumentet behöver justeras angående hur revideringen går till. För att ett styrdokument ska sluta gälla ska ett politiskt beslut om detta krävas.

  De dokument som i dagsläget föreslås upphöra:
  alkohol-och drogpolitiskt program
  folkhälsoprogram (- utformandet av nytt dokument inom folkhälsa utarbetas genom rådet för trygghet och folkhälsa.)
  Kvalitetspolicy (– ingår numera i dokumentet Ånge kommuns styrprocess samt regler för internkontroll)

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 26 mars 2019, § 50 om fortsatt beredning av ärendet till kommunstyrelsens sammanträde den 9 april.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 9 april 2019, § 70 att:
  1. Föreslå kommunfullmäktige att anta reviderade riktlinjer för Ånge kommuns styrdokument.
  2. Föreslå kommunfullmäktige att dokumenten alkohol-och drogpolitiskt program, folkhälsoprogram samt kvalitetspolicy upphör att gälla.

  Bilagor

 • Föreligger förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige.

  Kommunfullmäktiges presidium beslutade vid sammanträde den 8 februari 2019, punkt 4 att kommunfullmäktiges arbetsordning behöver revideras och uppdrog till Elin Rapp, kanslichef/kommunsekreterare att revidera den.

  Vid kommunfullmäktiges presidiums sammanträde den 15 april presenterades reviderad arbetsordning för Ånge kommunfullmäktige, där några redaktionella ändringar görs.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 26 mars 2019, § 50 om fortsatt beredning av ärendet till kommunstyrelsens sammanträde den 9 april.
  Kommunstyrelsen beslutade den 9 april 2019, § 69 att föreslå kommunfullmäktige anta förslag till reviderad arbetsordning för Ånge kommunfullmäktige.
  Kommunfullmäktiges presidium beslutade den 15 april 2019, punkt 3 att föreslå kommunfullmäktige anta förslag till reviderad arbetsordning för Ånge kommunfullmäktige.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsen beslutade den 9 april 2019, § 71 att överlämna utbildningsnämndens förslag till beslut till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen tar inte ställning i frågan.
  Utbildningsnämndens beslut den 13 mars 2019, § 32:
  Utbildningsnämnden vill ta ett långsiktigt helhetsgrepp för fortsatt utveckling av kvalitet och
  likvärdig utbildning för alla eleverna i kommunen. Som ett steg i den riktningen föreslår
  utbildningsnämnden kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att Alby skolas elever
  placeras i Björkbackaskolan från och med höstterminen 2019.

  Koncernledningens sammanfattande bedömning och förslag till beslut:
  Ur ett koncernperspektiv, både utifrån verksamhetens kvalitet, nuvarande och framtida kompetensförsörjning, likvärdig utbildning och ekonomi föreslås en nedläggning av Alby skola.

  Läsåret 19/20 beräknas Alby skola ha 32 elever i årskurs F-5. Undervisningen bedrivs i B-form med små elevgrupper. På skolan finns idag en förskollärare, en fritidspedagog och tre lärare.

  I området finns 27 barn födda 2013 - 2018 varav 22 barn finns på förskolan. Tre barn är födda 2016, ett barn 2017 och fem barn 2018.

  Albys 32 elever kan fördelas på 12 klasser på Björkbackaskolan. Varje klass på Björkbackaskolan får då 2-3 elever extra. Klasserna blir i storleksordning ca 18-25 elever, dvs normala klasstorlekar.
  Förskolan i Alby är oförändrad i detta förslag.
  Den största besparingen för utbildningsnämnden finns i personalkostnader.

  I dagsläget har kommunerna, inklusive Ånge kommun, svårt att rekrytera behöriga lärare vid pensioneringar eller när medarbetare slutar av andra orsaker.

  När det är problem med kompetensförsörjningen är det extra viktigt att samla den kompetens som finns till färre enheter för att minska sårbarheten, ha fortsatt hög kvalité och i större utsträckning en likvärdig utbildning. Kvalitén blir högre för eleverna med fler utbildade lärare, förskollärare och fritidspedagoger på ett och samma ställe. Behörig personal kan ersätta obehörig personal.

  Det blir också lättare att klara av behörighetskraven på lärare då fler lärare samlas under samma enhet. Förutsättningar ges att bygga en mer rationell skolorganisation där personalresurserna nyttjas effektivare.

  I den nu kända prognosen för ekonomin de närmaste tre åren ser det ekonomiska utrymmet ut att minska. Förslag till nytt kostnadsutjämningssystem finns ute på remiss men det är osäkert om förslaget kommer att antas. Prognosen är även en fortsatt negativ befolkningsutveckling vilket innebär mindre intäkter i form av skatter och utjämningsbidrag.

  Tidigare beslut
  Utbildningsnämnden beslutade den 13 mars 2019, § 32 att utbildningsnämnden vill ta ett långsiktigt helhetsgrepp för fortsatt utveckling av kvalitet och likvärdig utbildning för eleverna i hela kommunen. Som ett steg i den riktningen föreslår utbildningsnämnden kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att Alby skolas elever placeras i Björkbackaskolan från höstterminen 2019.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 26 mars 2019, § 46 att:
  1. Komplettera beslutsunderlag utifrån förda diskussioner vid sammanträdet inför kommunstyrelsens beslut den 9 april.
  2. Föreslå kommunstyrelsen att lämna beslutsförslag till kommunfullmäktige.
  Kommunstyrelsen beslutade den 9 april 2019, §71 att:
  1. Överlämna utbildningsnämndens förslag till beslut till kommunfullmäktige.
  Kommunstyrelsen tar inte ställning i frågan.
  2. Beslutsunderlag ska kompletteras av kommunchef Sara Henriksson med en
  koncernövergripande konsekvensbeskrivning av förslaget samt koncernförvaltningens förslag
  till beslut inför kommunfullmäktiges beslut den 29 april.
  Reservationer
  Linda Mattsson Bolin, vf, Stig Malmberg, sd och Örjan Olsson, v lämnar skriftlig reservation:
  Vår Framtid yrkade på återremiss i ärendet Förslag till organisationsförändring inom grundskolan KS 19/103, om att placera Alby skolas elever på Björkbackaskolan. Eftersom underlag till beslut fortfarande saknar viktiga delar ansåg vi att ärendet borde ges mer tid för klargöranden och kompletteringar i frågan. Frågor i den här storleksordningen bör diskuteras inom partierna och det är därför inte rimligt att få muntliga underlag vid sittande bord, att grunda beslut på. Eftersom yrkandet om återremiss röstades ner av en majoritet av S, M och C, så reserverade sig VF, V och SD mot beslutet till förmån för yrkandet på återremiss.

  Bilagor

 • Eva Mörk Månsson, s och Anette Lövgren, s har den 23 augusti 2018 lämnat in en motion där de yrkar att kommunen inför filter på kommunens samtliga datorer och nätverk inklusive skolor och förskolor som tar bort/begränsar tillgången till spelsidor och pornografiska sidor.

  Petra Malmberg, IT- chef svarar i yttrande:
  Ett porrfilter är ett webfilter där man spärrar internetsidor med visst typ av innehåll som anses oönskat. All filtrering bygger på normer och de system som finns är amerikanska. Under kategorin ”Adult”, det vill säga vuxeninnehåll, ingår allt från abort till våldsporr. Det finns dock möjlighet att manuellt tillåta både ämnesområden och specifika sidor som faller under respektive kategori. Till exempel skulle man kunna tillåta RFSU:s sidor trots att de har sexuellt innehåll, vilket kallas att vitlista.

  De webfilter IT-enheten har tittat på är molnbaserade med servrar inom EU. Att det är molnbaserat gör att filtreringen sker i realtid och sidorna spärras även när du sitter på ett annat nätverk, till exempel hemma.

  Som det ser ut i dag kan vi endast sätta ett sådant här filter på en dator/laptop. Vi har inte möjlighet att spärra läsplattor eller mobiler om de inte är uppkopplade mot kommunens nätverk.

  Det går också att blockera specifika sidor för användning under skoltid/arbetstid, så som Facebook eller Blocket.

  För- och nackdelar med porrfilter
  Ett filter är aldrig 100 procent säkert och det kan invagga i falsk säkerhet. Motståndare till porrfilter menar att det inte finns någon forskning som visar att det fungerar. Risken man ser är bland annat att man inom skolan inte i lika hög grad utbildar eleverna i att förhålla sig till all den information som finns på Internet.

  Under 2018 röstade riksdagen ner förslaget att införa porrfilter på datorer och nätverk som används i undervisning.

  En fråga som det behöver tas ställning till är beslut och administration av filtret. Vem bestämmer vilka kategorier som ska spärras? Ska vi ha olika policys för olika användare? Hur följs det upp? Även om dagens filter är mer sofistikerade än tidigare kräver det administration och uppföljning för att fungera.

  Från IT-perspektiv finns en tydlig fördel med den här typen av filter och det är säkerhetsaspekten. Skadlig kod hittas ofta på sidor med pornografiskt innehåll. Systemet gör också en säkerhetskoll på varje internetsida.

  Kostnader
  De direkta kostnaderna för ett porrfilter består av tre delar; licenskostnad, implementation och administration. Administrationen sker på IT-avdelningen.

  Vi har tagit in offerter från två leverantörer och de indikerar liknande pris.

  Kostnaden för implementation är ca 55 000 kr
  Licenskostnaden per år är ca 200 000 kr för alla användare
  Administration anser vi kan skötas inom nuvarande ramar.
  De här kostnaderna finns inte med i budget för 2019.

  IT-chef Petra Malmberg anser inte att IT- enheten kan bedöma om ett porrfilter har positiv inverkan på kommunens verksamhet, annat än ur ett säkerhetsperspektiv där de ser vissa fördelar.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 26 mars 2019, § 36 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige avslå motionen. Motionen är lovvärd men ett webfilter begränsar bara delvis möjligheterna att på arbetstid/skoltid komma åt exempelvis porrsidor. Ånge kommun är tydlig i sitt regelverk för anställda och användare av kommunens datorer, bl.a. elever, hur utrustningen får användas och där anges exempelvis att det är otillåtet att besöka så kallade porrsidor. Kostnaden om 200 000 kronor per år för ett webfilter kan därför inte motiveras.
  Kommunstyrelsen beslutade den 9 april 2019, § 73 att föreslå kommunfullmäktige avslå motionen. Motionen är lovvärd men ett webfilter begränsar bara delvis möjligheterna att på arbetstid/skoltid komma åt exempelvis porrsidor. Ånge kommun är tydlig i sitt regelverk för anställda och användare av kommunens datorer, bl.a. elever, hur utrustningen får användas och där anges exempelvis att det är otillåtet att besöka så kallade porrsidor. Kostnaden om 200 000 kronor per år för ett webfilter kan därför inte motiveras.

  Bilagor

 • Erik Thunefors, sd har den 5 mars 2018 lämnat in en motion om att införa körkortsteori som valbar kurs på Bobergsgymnasiet. Han yrkar att kommunen inför körkortsutbildning som valbar kurs på alla utbildningar på Bobergsgymnasiet, gärna i samarbete med lokala körskolor.

  Kent Ylvesson, utbildningschef svarar i yttrande att frågan om körkortsutbildning vid Bobergsgymnasiet har dykt upp vid flera tillfällen. Senast 2016 lämnades en motion in från Erik Thunefors. Svaret lämnades då av dåvarande skolchef Urban Åström.

  Frågan om körkortsutbildning för gymnasieungdomar har lyfts både på nationell nivå och ute i flera av landets kommuner. Kramfors och Sollefteå är kommuner i vår närhet som både har utrett frågan och även provat insatsen. Sollefteå väljer dock inte att gå vidare med förslaget. Kramfors utreder nu huruvida insatsen ska finnas kvar eller ej. I dagsläget ser det ut som att Kramfors inte kommer fortsätta upphandla körkortsutbildning.

  Är ambitionen att man ska erbjuda någon form av körkortsutbildning, för elever på gymnasiet, så finns möjligheten att göra så. Man bör dock ta hänsyn till en del faktorer.

  Tjänsten bör upphandlas av en eller flera trafikskolor och insatsen ska ske i nära samarbete med gymnasieskolan.

  Om man går vidare med förslaget så bör man även klargöra huruvida körkortsutbildningen endast ska erbjudas på nationella program eller även för elever som går introduktionsprogram. Man bör även ta hänsyn till eventuell genomströmning och risken att elever inte slutför körkortsutbildningen. Tidigare har man beskrivit ca trettioprocentiga avhopp. Detta kan medföra att pengar ”kastas i sjön”.

  Om man från politiskt håll ser att man vill erbjuda våra ungdomar körkortsutbildning vid Bobergsgymnasiet ser vi från Utbildningsförvaltningen att dessa medel måste skjutas till. I dagsläget kan vi inte rymma insatsen inom Utbildningsnämndens ramar.

  Tidigare beslut
  Utbildningsnämnden beslutade den 13 mars 2019, § 24 att nämnden ser positivt på motionen.
  Om man från politiskt håll ser att man vill erbjuda gymnasieskolans ungdomar körkortsutbildning vid Bobergsgymnasiet ser nämnden att dessa medel måste skjutas till. I dagsläget kan inte insatsen rymmas inom Utbildningsnämndens ramar.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 26 mars 2019, § 47 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige avslå motionen. Motionens intention är god men den kan inte genomföras på grund av kommunens ekonomiska läge.
  Kommunstyrelsen beslutade den 9 april 2019, § 72 att föreslå kommunfullmäktige avslå motionen. Motionens intention är god men den kan inte genomföras på grund av kommunens ekonomiska läge.

  Bilagor

 • Redovisningar har inkommit från Vänsterpartiet och Kristdemokraterna, Centern och Socialdemokraterna.

  Enligt Ånge kommuns regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag ska en mottagare av partistöd årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (vilket är det ändamål för partistöd som anges i kommunallagen 9 § första stycket). Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg från en av mottagaren utsedd särskild granskare som ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet.

  Partistödet utbetalas årligen för perioden 1 jan – 31 dec under innevarande år.

  Kommunfullmäktige beslutade den 12 juni 2017, § 48 att om redovisning av partistöd är inkommen före den 1 mars kan kommunfullmäktige besluta om utbetalning av partistöd vid sammanträdet i april.

  Tidigare beslut
  Kommunfullmäktige beslutade den 25 februari 2019, § 14 att godkänna inkomna redovisningar för 2018 samt utbetala partistöd för 2019 till Moderaterna, Sverigedemokraterna och Vår Framtid.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i juni och december.

  Hantering av motioner:
  Inkomna motioner fördelas till rätt instans vid kansliets veckovisa beredning. Berörd nämnd diarieför, fördelar till handläggare med instruktion för besvarande samt information om senaste svarsdatum. Genomgångar av status ska ske månadsvis i kansliet. Motionen publiceras på www.ange.se/motioner.

  Enligt kommunallagen 5 kap 35 §:
  En motion eller ett medborgarförslag ska om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes.

  Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning.

  Obehandlade motioner:
  Motion – Dags att införa porrfilter på kommunens nätverk
  Motionär: Eva Mörk Månsson, s, Anette Lövgren, s
  Inlämnad: 2018-08-23
  Diarienr: 18/286
  Motionen behandlas vid dagens sammanträde.

  Motion om HBTQ-certifiering av alla skolor i Ånge kommun
  Motionär: Jessica Liivlaid, v, Örjan Olsson, v, Eva Wernström Persson, v
  Inlämnad: 2018-08-07
  Diarienr: 18/266
  Motionen har lämnats till utbildningsnämnden för yttrande.

  Motion om att införa körkortsteori som valbar kurs på Bobergsgymnasiet
  Motionär: Erik Thunefors, (-)
  Inlämnad: 2018-03-05
  Diarienr: 18/86
  Motionen behandlas vid dagens sammanträde.

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.