Hoppa över navigering
 • Styrelsemötena med ÅFA och Ånge Energi AB börjar med ett studiebesök på fjärrvärmeverket i Ånge kl 09.00.

  Adress är Lillströmsvägen, Ånge

 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska lämna jäv eller intressekonflikt under mötet. Samtliga nämnds- och styrelsemöten inleds med en kontrollfråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 24 - 26 §:
  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar

 • Uppföljning av budget och nyckeltal 2020.

   

 • Årsredovisning med resultat- och balansräkning för Ånge Fastighets och Industri AB 2019 redovisas. Styrelsen ska godkänna årsredovisning för 2019.

 • Vakanserna för bostäder i Ånge Fastighets och Industri AB är höga och åtgärder behöver vidtas för att minska bostadsbeståndet.

  Underlag presenteras, driftnetto för lägenheter.  Tidigare beslut:
  Beslut 2017-12-08 § 58 Vd får i uppdrag att presentera handlingsplan utifrån det värderingsunderlag för fastigheter som utarbetas just nu.

  Beslut 2018-02-09 § 5 Tacka för informationen. Vd får i uppdrag att komplettera handlingsplan för bostadsbeståndet utifrån värderingsunderlaget.

  Beslut 2018-12-07 § 76
  1. Sälja del av fastigheten Västerhångsta 35:2 (Fridhemsgatan 1-5, Ljungaverk) till Ånge
  kommun, att hantera inom avtalet med Boverket.
  2. Uppdra till vd att arbeta vidare med affärsmässiga anpassningar av bolagets
  fastighetsbestånd.
  3. Styrelsen ska fatta beslut om de olika anpassningarna av fastighetsbeståndet.

  Bilagor

 • Rapport från arbetsgruppen för Strategi och långtidsplan för Ånge Fastighets och Industri AB.

  Bilagor

 • Ånge Fastighets och Industri AB ska som stiftare för Ljunganstiftelsen utse stiftelsens styrelse, fem ledamöter, bestående av
  en representant för Ånge kommun
  två representanter för Ånge Fastighets och Industri AB samt
  två representanter för näringslivet i Ånge kommun
  För var och en av styrelsemedlemmarna ska i samma ordning utses en personlig suppleant.

 • Organisationen Huskurage vill förebygga och förhindra våld i nära relation, genom att ge grannar verktyg att agera. Att införa Huskurage kostar inget, men det kan kosta liv att låta bli. Att införa Huskurage kan ske genom att bostadsbolaget fattar beslut om Huskurage i sina bostäder.

  Huskurage som metod tar sikte på att våldet aldrig ska tillåtas ske i det tysta. Det handlar om att ge fler kunskap om våldet och verktyg att agera när oron för att någon utsätts finns där. Bakom organisationen står Nina Rung och Peter Rung, med mångårig bakgrund inom våldspreventivt arbete. Läs mer om Huskurage på www.huskurage.se.

  Bilagor

 • Rapport från vd.

 • Styrelsemedlemmar och ersättare ställer frågor om bolagets verksamhet.

   

 • Följande inkomna information delges styrelsen.

  ÅFA 19/11-5 Kammarkollegiet Permutation av Ljunganstiftelsen. Beslut
  ÅFA 19/45-3 Ånge Fastighets och Industri AB Internkontrollplan 2020, Ånge Fastighets och Industri AB
  ÅFA 19/45-4 Kommunstyrelsen §215 KS Internkontroll för kommunstyrelsen 2020
  ÅFA 20/1-1 KPMG Granskning av interna processer och kontroller
  ÅFA 19/11-3 Kammarkollegiet Begäran av komplettering av handlingar
  ÅFA 19/11-4 Ånge Fastighets- och industri AB Svar på begäran om komplettering av handlingar
  ÅFA 20/2-1 Ånge Tekniska Förvaltning Uppdragsavtal mellan Ånge Tekniska Förvaltning och Ånge Fastighets- och industri AB
  ÅFA 19/8-8 Kommunfullmäktige Beslut i kf §81 Mål och prioriteringar Budget 2020 Ekonomisk plan 2021–2022

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.