Hoppa över navigering
 • I samband med styrelsemötet gör vi ett studiebesök i Fränsta - Ljungaverksområdet, bland annat på badhuset, värmeverket och ev ett bostadsområde.
  Vi träffas kl 08.00 i "gamla polishuset" i Fränsta, Stationsgatan 10. Avsätt hela dagen för styrelsemöte och studiebesök.

 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska lämna jäv eller intressekonflikt under mötet. Samtliga nämnds- och styrelsemöten inleds med en kontrollfråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 24 - 26 §:
  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar

 • Uppföljning av budget 2019.

 • Styrelsen ska godkänna verksamhetsplan för Ånge Fastighets och Industri AB för 2020 och delge kommunstyrelsen.

  Förslag till verksamhetsplan presenteras.

 • Varje nämnd/styrelse ska årligen genomföra en risk- och konsekvensanalys och upprätta en internkontrollplan. Resultatet av risk- och väsentlighetsanalysen utgör grunden för internkontrollplanen.

  Syftet med internkontroll är att uppnå effektivitet och säkerhet i organisationen i frågor som rör verksamhet, ekonomi och personal.

  Internkontrollplanen fastställs av respektive nämnd/styrelse inför varje nytt år och delges kommunstyrelsen och revisionen. Väsentlighet och risk är utgångspunkten vid val av kontrollmoment, fel som kan tänkas uppstå och som kan medföra stor skada och det är en påtaglig risk för att den ska kunna inträffa.

 • Styrelsen ska fastställa Arbetsordning för styrelsen i Ånge Fastighets och Industri AB 2019/2020.

 • Rapport från vd.

  • vakanser

  • personal

  • övriga rapporter


   

 • Förslag till sammanträdesdagar 2020:


  13 mars
  15 maj
  8 juni, årsstämma och konstituerande möte
  23 oktober
  4 december

 • Genomgång av ärendelogg med pågående ärenden vid varje styrelsemöte.

  Bilagor

 • Styrelsemedlemmar och ersättare ställer frågor om bolagets verksamhet.

 • Följande information delges styrelsen.

  ÅFA 19/26-3  Beslut från kommunstyrelsen, § 162 KS Övervägande om ändring av ägardirektiv för Ånge Fastighets och Industri AB.

  ÅFA 19/43-1 och 2  Delgivning av beslut från socialnämnden 2019-09-24 § 146, minnesanteckningar från samrådsmöte 2019-05-21.

   

 •   12

  Extra ärende - Stadgar för Ljunganstiftelsen, att utse styrelse

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.