Hoppa över navigering
 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska lämna jäv eller intressekonflikt under mötet. Samtliga nämnds- och styrelsemöten inleds med en kontrollfråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 24 - 26 §:
  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar

 • Uppföljning av budget 2019.

 • Styrelser och nämnder i Ångekommun ska i september leverera en delårsrapport för perioden januari - augusti 2019. Delårsrapporten innehåller periodens större händelser och viktiga förändringar.

  Delårsrapporten ska innehålla avstämning av ekonomiskt resultat jämfört med budget för perioden, prognos för helår och kommentarer.

 • Styrelsen ska godkänna försäljning av fastigheter.

  Aktuella fastigheter för beslut om försäljning är Klöstre 4:105 (Forsgatan 1-3)
  och fastigheterna Hålnäset 1:155 (Skogsvägen) och Hålnäset 1:66 (Nyckelpigan)

 • Ånge Fastighets och Industri AB står inför investering för att anpassa lokaler för företaget MKC Riksarkivet i Fränsta (Vissland 2:12) och underhåll i form av stambyte i hyreshusen på Hemskogsvägen i Ånge (Ånge 73:10 och 73:09 ).

  Investering MKC (Vissland 2:12), 15 Mkr

  Underhåll Hemskogsvägen 7 och 9 (Ånge 73:10 och Ånge 73:09), 40 Mkr

   

 • Styrelsen ska godkänna verksamhetsplan för Ånge Fastighets och Industri AB för 2020 i september varje år och delge kommunstyrelsen.

  Verksamhetsplan 2019-2021 presenteras.

 • Styrelsen ska fastställa arbetsordning för styrelsen i Ånge Fastighets & Industri AB för 2019-2020

 • Rapport från vd.

  Vakanser

  Personal

  Klimatklivet 2030

  Utbildning för styrelsen 22 oktober

 • KPMG har av lekmannarevisorerna i Ånge Fastighets och Industri AB och Ånge Energi AB fått i uppdrag genomföra grundläggande granskning. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018. Det övergripande syftet med den grundläggande granskningen är att bedöma om styrelsen har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning uppföljning och kontroll av verksamheten.

  Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar revisionen styrelsen att:
  Följa ägardirektivet vilket innebär att styrelsen årligen ska fastställa en verksamhetsplan tillsammans med budget (avsnitt 3.1)
  Se över styrning och uppföljning mot bolagets fastställda mål, (avsnitt 3.1)
  Arbetet med internkontroll ses över, (avsnitt 3.3)

  Förslag till svar:

  Följa ägardirektivet vilket innebär att styrelsen årligen ska fastställa en verksamhetsplan tillsammans med budget (avsnitt 3.1)

  • Mål för följande år behandlas under våren och fastställs av kommunfullmäktige i juni. Verksamhetsplan och budget ska lämnas senast den 15 september, enligt ägardirektivet och i enlighet med kommunens budgetprocess. Verksamhetsplan för 2019 dokumenterades inte i protokoll under året för granskningen, 2018. Däremot finns en verksamhetsplan som styrelsen tagit del av. Styrelsen säkerställer att verksamhetsplan finns med som beslutspunkt i arbetsordningens årshjul. Verksamhetsplan för2019 bifogas svaret.


  Se över styrning och uppföljning mot bolagets fastställda mål, (avsnitt 3.1)

  • Om beslut om måluppfyllande åtgärder görs i styrelsen så protokollförs dessa.


  Arbetet med internkontroll ses över, (avsnitt 3.3) I internkontrollplanen är inte tydligt att risk- och väsentlighetsanalyserna utgår från verksamhetensprocesser. Tydliggöra och förstärka arbetet kring risk- och väsentlighetsanalyserna.

  • Styrelsen noterar synpunkten på internkontroll. Arbetet med att utveckla internkontrollarbetet i bolaget fortsätter.

  Bilagor

 • Genomgång av ärendelogg med pågående ärenden vid varje styrelsemöte.

  Bilagor

 • Övriga frågor vid styrelsemötet.

 • Följande information delges styrelsen.

  19/35 Årlig prövning om verksamheten i Ånge Fastighets och Industri AB varit förenlig med kommunala mål

  19/36 Ekonomirapporter från kommunstyrelsen

  ÅFA 19/37-1 Ks § 125, Svar på revisionsrapport om bokslut och årsredovisning

  ÅFA 19/39 Köpekontrakt avseende del av Västerhångsta 35:2

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.