Hoppa över navigering
 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska lämna jäv eller intressekonflikt under mötet. Samtliga nämnds- och styrelsemöten inleds med en kontrollfråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 24 - 26 §:
  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar

 • Uppföljning av budget.

   

 • Bolagets vakanser för hyreslägenheter ökar.

  Förslag till åtgärder för att anpassa beståndet av bostadslägenheter presenterades vid styrelsens möte 2018-10-19 och beslut om försäljning av del av fastighet för rivning inom kommunens avtal med Boverket togs av styrelsen 2018-12-07. Utöver avtalet med Boverket behövs fortsatt anpassning av bostadsbeståndet.

  Beslut 2018-12-07 § 76
  1. Sälja del av fastigheten Västerhångsta 35:2 (Fridhemsgatan 1-5, Ljungaverk) till Ånge
  kommun, att hantera inom avtalet med Boverket.
  2. Uppdra till vd att arbeta vidare med affärsmässiga anpassningar av bolagets
  fastighetsbestånd.
  3. Styrelsen ska fatta beslut om de olika anpassningarna av fastighetsbeståndet.

  Beslut 2018-10-19 § 67
  Uppdra till vd att fortsätta handläggning av ärendet.

 • Genomgång av ärendelogg med pågående ärenden vid varje styrelsemöte.

  Bilagor

 • Rapport från vd.

 • Övriga frågor.

 • Följande information delges styrelsen.

  ÅFA 19/1 – 1, Ks § 279 Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2019
  ÅFA 19/2 - 1, SKrivelse angående omklädningsrum och duschutrymmen i Fränsta sim- och sporthall
  ÅFA 18/40 – 1, Kf § 135 Svar på motion om kommunikativa upphandlingsmetoder

 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska lämna jäv eller intressekonflikt under mötet. Samtliga nämnds- och styrelsemöten inleds med en kontrollfråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 24 - 26 §:
  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar

 • Uppföljning av budget.

  Controller Torbjörn Westberg redovisar preliminärt resultat 2018. Revisionens granskning startar inom kort.

  2019 kommer att innebära ökade kostnader för bolaget och det påverkar resultatet.
   

 • Bolagets vakanser för hyreslägenheter ökar.

  Förslag till åtgärder för att anpassa beståndet av bostadslägenheter presenterades vid styrelsens möte 2018-10-19 och beslut om försäljning av del av fastighet för rivning inom kommunens avtal med Boverket togs av styrelsen 2018-12-07. Utöver avtalet med Boverket behövs fortsatt anpassning av bostadsbeståndet.

  Beslut om kommunens köp av del av fastigheten Västerhångsta 35:2 för rivning ska fattas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under våren 2019.
  Tidigare beslut:

  Beslut 2018-12-07 § 76
  1. Sälja del av fastigheten Västerhångsta 35:2 (Fridhemsgatan 1-5, Ljungaverk) till Ånge
  kommun, att hantera inom avtalet med Boverket.
  2. Uppdra till vd att arbeta vidare med affärsmässiga anpassningar av bolagets
  fastighetsbestånd.
  3. Styrelsen ska fatta beslut om de olika anpassningarna av fastighetsbeståndet.

  Beslut 2018-10-19 § 67
  Uppdra till vd att fortsätta handläggning av ärendet.

 • Genomgång av ärendelogg med pågående ärenden vid varje styrelsemöte.

   

 • Rapport från vd.

  Vakanser just nu

  Lägenheter: 55 vakanta bostadslägenheter, varav 15 lägenheter är spärrade för renovering.

  Bygget av veterinärmottagningen vid Samservice i Fränsta pågår enligt plan.

  Alla lokalerna på Samservice är uthyrda. ÅFA:s  Fränstakontor har flyttat till lokaler i gamla Polishuset i Fränsta.

  Information om simhallsprojektet där planering och projektering pågår.

 • Övriga frågor.

 • Följande information delges styrelsen.

  ÅFA 19/1 – 1, Ks § 279 Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2019
  ÅFA 19/2 - 1, SKrivelse angående omklädningsrum och duschutrymmen i Fränsta sim- och sporthall
  ÅFA 18/40 – 1, Kf § 135 Svar på motion om kommunikativa upphandlingsmetoder

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.