Hoppa över navigering
 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska lämna jäv eller intressekonflikt under mötet. Samtliga nämnds- och styrelsemöten inleds med en kontrollfråga om jäv inför mötet.


  Jäv enligt Kommunallagen 24 - 26 §:
  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar

 • Uppföljning av budget.

 • Styrelser och nämnder ska i september leverera en delårsrapport för perioden januari - augusti 2019. Delårsrapporten innehåller periodens större händelser och viktiga förändringar.

  Delårsrapporten ska innehålla avstämning av ekonomiskt resultat jämfört med budget för perioden, prognos för helår och kommentarer.

 • Styrelsen ska godkänna verksamhetsplan för Ånge Energi AB för 2020 och delge kommunstyrelsen.

 • Arbetsordning för styrelsen ska fastställas.

 • Grundläggande granskning för 2018 har genomförts av revisorerna gemensamt för Ånge Fastighets och Industri AB och Ånge Energi AB.

  Svar till revisorerna lämnas via Ånge Fastighets och Industri AB. (ÅFA 19/10)

 • Rapport från vd.

 • Ärendelogg för pågående ärenden.

  Bilagor

 • Följande ärenden delges Ånge Energi AB:s styrelse.

  ÅE 19/32 Ekonomirapporter från kommunstyrelsen.

  ÅE 19/31 Årlig provning om verksamheten varit förenlig med fastställda kommunala mål

 • Övriga frågor.

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.